Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06202 Радиотехника және электроника в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Электромагниттік өрістер мен толқындар
  Несиелер: 5

  Электрмагниттік толқындардың негізгі заңы. Электмагниттік өріс үшін толқындық теңдеу. Біртекті және изотропты орта үшін жазық электромагнитік толқындар. Жиілікті дисперсиялық орта үшін жазық электромагниттік толқын. Ортаның бөліну шекарасында толқындық құбылыс. Бағыттауыш электромагниттік толқындар. Тіктөртбұрышты метал толқын аратқыштар. Дөңгелек метал толқын таратқыштар. Көлемдік резонатролар.

  Селективті тәртіп
 • Инженерлік математика
  Несиелер: 5

  Көп айнымалылы функция, еселі интегралдар, Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулер. Физикалық мәселелерді шешуге қолдану. Біртекті және біркелкі емес сызықты дифференциалдық теңдеулер. Сандық қатарлар. Лейбниц теоремасы. Функционалдық қатарлар. Дәрежелік қатарлар. Тейлор қатары.

 • Сигналдарды цифрлық өңдеу
  Несиелер: 5

  Дискретті сигналдар. Дискретті жүйелер. Сандық сүзудің негіздері. Сигналдарды сүзгілеу. Есептеу үдерісі және есептегіш алгоритм. Цифрлық жиілік сүзгісі. Сызықты фазалы сандық сүзгі. Сигналдардың деконволюциясы. Деконволюцияның тиімді сүзгілері. Вейвлет түрленділуі. Вейвлеттік функцияларды. Карунен – Лоэв-тың дискретті түрлендіруі. Цифрлық фильтр, ұтымды белгі бойынша максимумның шу сигналына қатынасы. Арнайы дискретті кездейсоқ процесстер. Авторегрессиялық жылжымалы орташа процес.

  Селективті тәртіп
 • Математика I
  Несиелер: 5

  Сызықты алгебра, жазықтықтағы Аналитикалық геометрия, векторлық алгебра, кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, шектер теориясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  Физика –қазіргі заманғы барлық техника мен технологияның негізі. Физиканы оқу теориялық дайынд��қтың негізін және білім беру бағдарламасының компонентін құрайды.Физиканың іргелі және негізгі заңдары өтіп жатқан табиғи құбылыстарды түсінуге, оларды сипаттап беретін әдістер мен тәсілдерді білуге, ғылыми зерттеу және бақылау нәтижелерін өңдеуді білуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Экологияның заңдылықтары, табиғатты сақтау және табиғатты ұтымды пайдаланудың теориялық негізі, ағзалардың қоршаған ортаның факторлары мен тіршілік ету ортасы қатынастары, биосфера-нооқодарлы тұжырымдамасы. В.И. Вернадский, тұрақты дамудың тұжырымдамалары мен тұжырымдамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика II
  Несиелер: 3

  бір айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу, бір айнымалы функцияны интегралдық есептеу, белгілі бір интеграл, бірнеше айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Экономикалық теория және зерттеу әдістері. Әлеуметтік өндірістің негіздері және әлеуметтік экономика нысаны. Нарықтық жүйенің механизмі. Өндіріс, шығындар және компанияның табысы. Ұлттық экономика. Экономикалық өсу және нарықтық тұрақсыздық. Инфляция және жұмыссыздық - экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі. Ұлттық экономикадағы және экономикалық қауіпсіздіктегі қаржы-валюталық жүйе.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгоритмдеу және жоғары деңгейлі тілдерде программалау
  Несиелер: 5

  Программалау тілдеріне кіріспе. Программаның өмірлік циклі. Тапсырма параметрі және программа сипаттамасы. Алгоритмдердің негізгі түсініктері. Жоғары деңгейдегі бағдарламалау. Программалаудың негізгі басқару құрылымдарының өкілдері. Программаларды жобалау әдістері. Программа туралы мәлімдеме. Тексеру бағдарламалары. Модульдік бағдарламалар. Процедуралар мен функциялар. Массивтер Динамикалық деректер құрылымдары. Интеграцияланған орталарда бағдарламалау ерекшеліктері. Жөндеу және тестілеу программалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арнайы мақсаттар үшін ағылшын тілі
  Несиелер: 6

  Жазбаша және ауызша сөйлеудің ерекшеліктері, әртүрлі кәсіби функционалдық стильдердің мәтіндерінің мағыналық-құрылымдық ерекшеліктері; дұрыс сөйлеудің толық сипаттамаларын құрастыру, мамандық бойынша мәтіндерді оқу; монолог, диалогтық сөз; күнделікті сөз сөйлеу; шет тілін белсенді пайдалану үшін мамандық бойынша тілдік сөйлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 6

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» курсы студенттердің шет тілінде сөйлеуді үйретуге, студенттерге өз әрекеттеріне бағынатын ережелерді түсінуге көмектесуге, нақты сөйлеу контекстінде грамматикалық, лексикалық және құрылымдық үлгілерді пайдалануға негізделген. Бұл кәсіби шет тілінде жазбаша және ауызша ақпарат алмасу үшін жеткілікті біліктілік деңгейін қалыптастыруды білдіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электр тізбектерінің теориясы 1
  Несиелер: 5

  Тұрақты токтың электр тізбектерін есептеу заңдары және әдістері. Қуат балансы. Электр тізбектерін компьютерлік модельдеу. Электр тізбегін есептеудің символикалықәдісі. Тізбектерде гармониялық әсер ету кезіндегі қуаттар балансы. Электр тізбектеріндегі резонанс. Периодты синусоида емес тәріздес әсер ету кезіндегі тізбектер. Фурье қатарына жіктеу. Периодты синусоида емес тәріздес әсер ету кезіндегі тізбектерді есептеу. Төрт-полюстіктер. Электрлік фильтрлері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  «Менеджмент» мамандығының кәсіби тілі және оның компоненттері. Кәсіби терминология - ғылыми стильдің басты ерекшелігі. «Менеджмент» мамандығының тілі ретінде сөйлеудің ғылыми стилін оқыту. «Менеджмент» мамандығы бойынша пәндерді оқудағы ғылыми-зерттеу әдістер туралы. Тақырыпқа және коммуникативтік тапсырмаға сәйкес әдістерді таңдау ережелері. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының құрылымы мамандықтың профилі бойынша. Кәсіби орыс тілін «Менеджмент» мамандығының пәндерімен байланыстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электронды және өлшеуіш техника негіздері
  Несиелер: 5

  Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі. Электронды-тесік өту. Жартылай өткізгіш аспаптар. Метрология негіздері. Өлшеу метрология объектісі ретінде. Өлшеу түрлері мен әдістері. Өлшеудің негізгі құралдары. Өлшеу қателіктерінің жіктелуі. Өлшеуіш түрлендіргіштер. Аналогты өлшеу аспаптары. Цифрлық аспаптар. Микропроцессорлық аспаптар. Стандарттау негіздері. Стандарттау мақсаты, мәні және міндеттері. Халықаралық стандарттау. Сертификаттау негіздері. Сертификаттау жүйелерінің түрлері. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сертификаттау жүйесі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электроника және схемотехника 1
  Несиелер: 5

  Жартылай өткізгіш аспаптардың құрылымы мен жұмыс істеу принципі.Қоректену көздерінің түрлері мен құрылымы. Кернеудің параметрлік және компенсациялық тұрақтандырғыштары. Кернеудің тәуелді және автономды инверторлары. Оптоэлектронды құрылғылар.Күшейткіш құрылғылардың сұлбатехникасы.Күшейткіштердің кері байланысы. Кері байланыстардың мақсаты және оларды ұйымдастыру тәсілдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электрорадиоматериалтану
  Несиелер: 5

  Электрондық техника материалдары туралы жалпы мәліметтер. Қосылыстардағы байланыс түрлері. Өткізгіш материалдар. Өткізгіш материалдар. Асқын өткізгіш металлдар мен қоспалар. Термопарлар қорытпалары. Отқа төзімді металдар. Металл емес өткізгіш материалдар. Жартылай өткізгіштер. Өзіндік және қоспалы жартылай өткізгіштер. Жартылай өткізгіштердегі электрофизикалық құбылыстар. Кремний. Кремний карбиді. Жартылай өткізгішті қатты қоспалар. Диэлектриктер. Актив диэлектриктер. Сегнетоэлектритер. Пъезоэлектриктер. Пироэлектриктер. Электреттер. Сұйық кристаллдар. Қатты денелі лазерлер элементтері. Магниттік материал��ар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электр тізбектерінің теориясы 2
  Несиелер: 5

  Тұрақты токтың сызықты емес электрлік тізбектерді септеу әдістер. Сызықты емес магниттік тізбектер. Өтпелі электрлік-магниттік процесстер, коммутация заңдары және бастапқы шарттар.Тұрақты кернеу мен гармониялық кернеуде RL-RC тізбектердегі өтпелі процесстер, тармақталған тізбектердегі өтпелі процесстерді есептеу әдістері; операторлық әдіс.Дюамель интегралын қолдану арқылы кез-келген кіріс әсер ету кезіндегі өтпелі процесстерді есептеуді. Таратылған параметрлері бар тізбектер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Радиоавтоматика және телеметрия
  Несиелер: 5

  Дифференциалдық теңдеулер. Өтпелі және беріліс функциялары. Автоматты реттеу жүйелерінің типтік буындары. Логарифмдік жиелік әдістері. Автоматты реттеу жүйелерінің теңдеулері. Сызықты статикалық автоматы реттеу жүйесінің дифференциал теңдеуін құру. Автоматты реттеу жүйесінің орнықтылығын зерттеу. Михайловтың орнықтылық критерийі. Орнықтылықтың амплитудалық – фазалық критерийі.Таңдау әдістері мен топтық таңдау.ТУ-ТС құрылымдардың негізгі түйіндері. Күшейткіш және трансляциялық пункттер.Шифраторлы торап.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электроника және схемотехника 2
  Несиелер: 5

  Импульсті құрылғылар.Логика алгебра. Логикалық хабарлар, логикалық операциялар, қарапайым логикалық элементтер . Негізгі логикалық элементтер. Логикалық микросхемалардын түрлері. ИМС-тардың негізгі параметрлері. Комбинациялық логикалық схемалар. КЛС құру кезеңдері. КЛС-тардың түрлері.Комбинациялық интегралды микросхемалар. Тізбекті интегралды КЛС. Импульстердің таратқыштары. Ерікті шот коэффициенті бар есептеуіштер. ЦАТ.АЦТ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Радиотехникалық тізбектер және сигналдар
  Несиелер: 5

  Сигналдардың жіктелуі.Сигналдардың динамикалық көрінісі. Сигналдардың геометриялық көрінісі. Сигналдардың жалпыланған спектральды көрінісі. Детерминирленген сигналдар. Котельников Теоремасы. Дискретті сигналдың спектрі.Модульдік сигналдар. Модуляция түрлерінің жіктелуі. Кездейсоқ сигналдар.Ықтималдық теориясының элементтері. Кездейсоқ процестер және олардың ықтималдық сипаттамалары. Кездейсоқ процестің энергетикалық спектрі. Сызықтық-параметрлік тізбектер теориясының негіздері. Сигналдарды дискретті өңдеу және сандық сүзгілер. Сигналдарды оңтайлы сызықты сүзу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Цифрлық құрылғылар және микропроцессорлық техника 1
  Несиелер: 5

  Цифрлық электроникағакіріспе (ЦЭ). ЦЭ-дағыесептеужүйелері. Негізгі логикалық элементтер. Буль Алгебрасы. Шифратордың және дешифратор. Мультиплексор және демультиплексор. RS, D, JK және Т триггер. Есептеуіштер: Тура, кері және реверсивті есептеуіштер. Жылжымалы регистрлер: тізбекті, параллельді және әмбебап регистрлер. Арифметикалық құрылғылар туралы жалпы түсініктер. Сумматорлар мен азайтқыштар. Екілік азайту. Екіліккөбейту, екілікбөлу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Цифрлық құрылғылар және микропроцессорлық техника 2
  Несиелер: 5

  Микропроцессор жүйелерінің негізгі анықтамалары. МЖ классификациясы. МЖ жадысы. МЖ командаларының классификациясы. МЖ және ҚПТ команда құрамы. ҚПТ құрылысы. ҚПТ шығыс сұлбалары және негізгі элементтердің тағайындалуы. МЖ-ны программалау. АССЕМБЛЕР тілі. МЖ үзілістері және олармен жұмыс істеу. МЖ стегі және олармен жұмыс істеу. Микропроцессордың программалық моделі. МЖ кіріс және шығыс интерфейстері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Телекоммуникациялық және радиоэлектрондық жүйелерді бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Python бағдарламалау тілі.Салыстырмалы операторлар. Python тілінің артықшылықтары мен кемшіліктері. Дағыдеректер түрлері. Null эквиваленті. None –да тексеру. Негізгі модульдер. Файлдар мен каталогтардағы операциялар. Мұрағатталған және қысылған файлдарды жасау және оқу үшін жоғары деңгейлі функциялар. Терминал шығару өлшемін сұрау. Unittest модулі: Командалық жолдың интерфейсі. Тестті анықтау. Тест кодын ұйымдастыру. Табысқа жетуді тексеру. Subprocess,Fractions, Cmath, Glob Functools, Os.path модулдері. Web–үшін Python.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Цифрлық байланыс теориясы
  Несиелер: 5

  Цифрлық байланыс жүйесінің негізгі элементтері және функционалды схемасы. OSI моделінің сәйкестігі. Сигналдардың жіктелуі. Байланыс арнасын талдау. Кедергілер мен шулар. Цифрлық сигналды тіркеу әдістері. Таңбалық кодтау.. Импульстік модуляция. Сигнал/шу қатынасы. Қатені анықтау және түзетудің негізгі принциптері. Хэмминг Кодтары. Ұю кодтары. Итеративті және каскадты кодтар. Турбокодтау ұғымы. Скремблирлеу. Топтық және элементтік синхрондау. Кері байланысы бар жүйелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағдарламалық инженерия
  Несиелер: 5

  Өмірлік циклдің модельдері мен бейіндері. Микропроцессорлық және қосылатын жүйелердің бағдарламалық құралдарының өмірлік циклінің процестері. Автоматтандыру жүйесінің бағдарламалық құралдарының жобаларын басқару. Бағдарламалық инженерияның негізгі процестері. Бағдарламалық инженерия процестерін орындаудың жалпы сұрақтары. Бағдарламалық инженерияның әдістері мен құралдары. Бағдарламалық инженериядағы есептеу үрдістерінің теориясы мен бағдарламалар сұлбаларының теориясының методологиясын қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Теледидар және радиохабар тарату
  Несиелер: 5

  Оптикалық суреттердің элементтік анализі және синтезі. Оптикалық бейнені электр сигналына түрлендіру.Түрлендіргіштерді құру принциптері. Теледидар сигналдарының сенсорлары және олардың сипаттамалары. Түс телевизиялық жүйелер.Сандық телевизиялық жүйелер. Сандық теледидар сигналдарын қысу. MPEG-1,2,4 және MPEG-7 видео қысу. Сандық бейне модуляциясы. DVB сандық телехабар тарату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Микро- және наноэлектроника негіздері
  Несиелер: 5

  Микроэлектроника және наноэлектрониканың міндеттері мен принциптері.. Интегралды микросхемалар (ИМС). Интеграция принципі. ИМС жасау технологиясының негіздері. Интегралды орындаудағы транзисторлар топологиясы мен құрылымының ерекшеліктері. Биполярлы және МДП ИМС элементтері. ИМС түрлі түрлері. Наноэлектроникадағы кванттық-өлшемді әсерлер. Кванттық әсерлердің негізінде құрылғының кванттық нүктелері бар құрылымдарды жасау және зерттеу әдістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Сымсыз байланыс технологиялары
  Несиелер: 5

  Сымсыз коммуникациялардың жіктелуі. Амплитудалық, жиіліктік, екі позициялық фазалық манипуляция. Когерентті және когерентті емес детектрлеу. Көп позициялы фазалық және квадраттық амплитудалық модуляция. Көпшілік қол жеткізу. Спектрді кеңейту әдістері. Сымсыз жүйелерде тарату арнасының ерекшеліктері. Сигнал қуатының жоғалуын есептеу модельдері. Ұялы желі концепциясы, компоненттері, принциптері және жүйелері. Транкингтік жүйелер. Шнурсыз телефония. IEEE 805.15 стандарттары.Х., IEEE 802.15.4: , 802.11. LP VAN технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 4

  «Ғылыми» лексиканы кеңейту: эссе, мақала, баяндама, ресми хат және т.б. сияқты жазбаша сөйлеу түрлерінің бейтарап және ресми стилінің лексикасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • БЛИС-да жобалау
  Несиелер: 5

  Цифрлық ИМС классификациясы. Цифрлық құрылғыларды жобалаудың әр түрлі тәсілдерін салыстыру: шағын интеграцияның интегралды микросхемаларын, толық тапсырысты схемаларды, базалық матрицалық кристалдарды, бағдарламаланатын құрылымы бар интегралды схемаларды және микроконтроллерлерді пайдалана отырып. Әртүрлі тәсілдердің кемшіліктері мен артықшылықтары. АЖЖ негізгі сипаттамалары. MAX+PLUSII. MAX+ PLUSII ортасында жобаны құру. АЖЖ MAX+PLUSII негізгі жобалық процедуралары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Баспа тақталарының және беткі қабатын орнату технологиясы
  Несиелер: 5

  Баспа тақталарын жасауды дамыту. Корпуста және жоғары тығыздықтағы өзара байланыстағы электронды тізбектерді монтаждау.Баспа тақталарының физикалық сипаттамалары.Баспа тақталарын жасау процесі.Енгізілген компоненттер.Жоғары тығыздықты интерконнектерлер. Тығыздықты интерконнектерлеу технологиясы. Беткі қабат қондырғысының коммутациялы тақталары.Беткі қабатты коммутациялық тақталарды жобалау.Бекітілген тақталарды тексер.Икемді баспа схемаларын жобалау.Икемді тақталардың арнайы конструкциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жерсеріктік және радиорелелік байланыс жүйелері
  Несиелер: 5

  Жердегі ғарыш кеңістігінде радио толқындарының таралу ерекшеліктері. Спутниктік байланыс жүйесі; құрылыстың негізгі принциптері; Орбита параметрлері; Орбитаның түрлері. Ғарыш станцияларының құрылымының негізгі сипаттамалары. Жер станциясының құрылымдық диаграммасы. VSAT жүйесі. Спутниктік байланыс желісінің энергетикалық есебі. Электромагниттік үйлесімділік. Қолданыстағы және перспективалық КҚК шолу. РРЛ құрудың жалпы принциптері. Радиорелелік жабдықтар құрылысының принциптері. RRL дизайны.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Радиотаратқыш және радиоқабылдағыш құрылғылар
  Несиелер: 5

  Заманауи радиобайланыс және радиоға қол жеткізу құрылғыларындағы сандық модуляция әдісі. Көпфункционалды OFDM типті сигналдар. Радиоқабылдағыштардың құрылымы. Жиілік түрлендіргіштері. Радиоқабылдағыштар туралы жалпы ақпарат. Құрылыс сұлбасы. Радиоқабылдағыштардың функционалды дизайны. Радиоқабылдағыштардың негізгі түйіндері. Үйде пайдалануға арналған қабылдағыштар. Теледидар қабылдағыштары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректерді тарату хаттамалары
  Несиелер: 3

  Хаттамалар стегін және хаттама ұғымы. Хаттамаларды функционалдық мақсаты бойынша ұсыну.Әзірлеумен және регламенттеуші хаттамалармен айналысатын ұйымдар (IETF, IEEE, ISO, ITU-T). Ашық Жүйелердің Өзара әрекетінің Базалық Эталонды Моделі - ISO/OSI. Деңгейлер, орындалатын міндеттер және тиісті хаттамалар. OSI моделін және басқа үлгілерді салыстыру. TCP/IP, IPX/SPX хаттамаларының топтамасы. NetBIOS/SMB, NovellNetWare, DECnet хаттамаларының стектері. Х. 25, FrameRelay, MPLS, FTP хаттамалары. V5, VoIP телефония хаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрамдастырылатын жүйелер
  Несиелер: 5

  Микропроцессорлар мен микроконтроллерлердің жіктелуі. Әртүрлі фирмалардың заманауи микроконтроллерлеріне шолу. Микро-ЭЕМ жалпы . Микро-ЭЕМ негізгі құрылғыларын ұсыну: микропроцессор, негізгі жады, интерфейстер, сыртқы құрылғылар, шина. Физикалық жады ұйымы. Жадының . CISC-процессор. RISC-процессор. Жалпы мақсаттағы регистрлер. Сыртқы құрылғылардың регистрлері. Команда конвейері. Байланыс датчиктері. Атқарушы механизмдердің негізгі типтері. Төменгі автоматтандырудың төменгі деңгейі

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интернет заттары
  Несиелер: 3

  Интернет Заттарына кіріспе. IoT қолдану сценарийлері. IoT арналған деректерді тарату технологиялары. IoT аппаратты бөлігі. Стандартты интерфейстер. Деректерді өңдеу, бұлттық сақтау орындары. Құрылғылармен тәжірибелік жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 3
 • Бизнесті жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бизнес-жоспарлау пәнінің мәні және міндеттері. Бизнес-жоспар және оның негізгі құрылымы. Өнім өткізу нарығын бағалау. Бәсекелестік. Маркетингтік қызметтің жоспары. Өндіріс жоспары. Ұйымдастыру жоспары. Қаржылық жоспар. Заңдылық жоспар. Тәуекел пен қауіпсіздікті бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 3
 • Электрондық құрылғылардың автоматтандырылған жобалау жүйесі (АЖЖ)
  Несиелер: 5

  ӨҮИС жобалаудың әдіснамасы. Жобалау принциптері.Жобалау әдістері.Электрондық құрылғылардың жобалау кезеңдері. Логикалық жобалау Сұлба жобалау. Топологиялық жобалау. Компонентті жобалау. Электрондық құрылғылардың АЖЖ архитектурасы.Дизайн бағдарламалары. ӨҮИС жобалау маршруттары.Жартылай форматты ӨҮИС жобалауларын автоматтандыру.Толық форматты ӨҮИС жобалауларын автоматтандыру.CADENCE компаниясының жобалау құралдары. SYNOPSYS компаниясының жобалау құралдары. MENTOR GRAPHICS компаниясының жобалау құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 3
 • Телерадиоэлектрондық құрылғылардың сенімділігі
  Несиелер: 5

  РЭА сенімділігін бағалау мәселесі. РЭА сенімділік теориясының негізгі ұғымдары. Техникалық жүйелер элементінің сенімділігі. РЭА сенімділік теориясының математикалық аппараты. РЭА элементтерін қалпына келтіру және істен шығу ұғымдары. РЭА тоқтаусыз жұмысын үлестіру функциялары. РЭА техникалық жүйелерінің сенімділігін оның элементтерінің сенімділігі бойынша анықтау. Аппаратуралық артықшылық. РЭА сенімділігін анықтайтын факторлар. РЭА қалпына келтірумен жүйенің сенімділігі .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 3
 • Код ON1

  Жаратылыстану-математика ғылымдары мен тарих саласындағы терең білімді меңгеру.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметте қолданылатын ақпараттық және компьютерлік технологиялардың, телекоммуникация негіздері мен элементтер базасының терең білімін меңгеру.

 • Код ON3

  Жобалау және монтаждау негіздерін білу, радиотехникалық және инфотелекоммуникациялық құрылғылар мен жүйелерді пайдалануға қабілетті болу, электр тізбектерін есептеудің әдістерін игеру.

 • Код ON4

  Аналогтық және цифрлық электрондық технологиялар саласындағы терең білім деңгейін меңгеру, схемотехникалық модельдеу тәжірибесі болуы, микропроцессорлық жүйелер саласындағы білімін көрсету және микроконтроллерлерді бағдарламалау дағдыларын меңгеру.

 • Код ON5

  Инфокоммуникация жүйелері мен желілерін жобалау бойынша есептеуді жүргізе білу, қолданбалы компьютерлік бағдарламалардың қазіргі заманғы пакеттерін пайдалану, радиоэлектрондық құрылғылар мен инфокоммуникация жүйелерін модельдеу және жобалау.

 • Код ON6

  Электр және цифрлық байланыс теориясы, деректерді беру сигналдарын өңдеу және түрлендіру құрылғыларының жұмыс істеу әдістері, принциптері туралы білімнің болуы.

 • Код ON7

  Радиоэлектрондық тізбектер мен сигналдар негіздерін, радиотолқындардың сәуле шығару, таралу және қабылдауын білу, антенна-фидерлік құрылғылардың түрлерін ажырату, сымсыз байланыс технологиясын білу және олардың айырмашылықтары туралы түсінікке ие болу, сымды және сымсыз жүйелердегі мәліметтерді таратудың сымсыз желісін есептеуді жүргізе білу.

 • Код ON8

  Радиоэлектрондық және инфокоммуникациялық жүйелерді жобалау міндеттерін шешуде теориялық білімді қолдану.

 • Код ON9

  Радиотехникалық құрылғылар мен инфокоммуникация жүйелерін дайындау және пайдалану кезінде қазіргі заманғы технологиялар, стандарттау талаптары, метрологиялық қамтамасыз ету және тіршілік қауіпсіздігі білімін көрсету.

 • Код ON10

  Ақпаратты ұсыну және құжаттау үшін мемлекеттік тілді және бір шет тілін меңгеру, инфокоммуникациялық технологиялар мен байланыс жүйелері саласына тән нормативтік және құқықтық құжаттарды қолдана білу, жобалық және жұмыс техникалық құжаттамасын оқуға дайын болу.

 • Код ON11

  Тәжірибелік инженерлік қызметте философиялық, әлеуметтік-саяси, экономикалық және құқықтық білім негіздерін пайдалануға дайын болу.

 • Код ON12

  Инженерияда болашақ маманның әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымы, жалпы психологиялық мәдениетінің және дене шынықтырудың тиісті деңгейінің болуы.

Top