Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06106 Ақпараттық технологиялар және робототехника в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

 • Бұлтты бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Пән бұлтты есептеулерде қолданылатын шоғырландыру және виртуализация технологиялары арқылы тереңдетілген оқытуды алуға мүмкіндік береді; Бұлтты платформалардың негізгі провайдерлерінің бұлттық технологияларына негізделген заманауи шешімдерді еркін иелену - бұлт қызметтерінің құрылымы, олардың компоненттері мен өзара әрекеттесу әдістері, осы платформалардың артықшылықтары мен кемшіліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электроника және сенсорлық технологиялар
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді студенттердің оқуы бейiмделген роботты басқару жүйесiн бағдарламалау, тактілiк, орналасу және көрнекі сезiмталдық жүйелер секiлдi сезiмтал жүйемен жұмыс iстеу дағдыларына ие болады. Тәртіптілік сенсорлардан, күй сенсорларынан және түрлендіргіштерден ақпаратты жинау қағидаларын сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Роботтандырылған кешендерді бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Курс бөліктердің дәйекті өңдеуін жүзеге асыратын машиналар желісінің негізгі бағдарламалау білімдерін (технологиялық жағынан күрделі бөліктерді жасау үшін біріктірілген) қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нейрокомпьютерлер
  Несиелер: 5

  Заманауи, үнемі дамып келе жатқан нейрондық желілік әдістер мен технологиялардың пәні нейрондық желілік ақпаратты өңдеу алгоритмдерін құрудың негізгі мәселелері, қағидаттары мен ережелері туралы, осы мәселелерді шешу жолдарын талдап, мүмкіндіктерді шектеу себептерін қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік желінің мысалындағы қағидалық және желілік анализдың әдістері
  Несиелер: 5

  Студенттердің осы пәнді оқу әлеуметтік желілерді ұйымдастырудың теориялық және әдіснамалық негіздеріне негіз болады. Курс кодтау теориясы мен алгоритмдердің күрделілігі теориясының негізгі білімін қамтамасыз етеді; әр түрлі салаларда бейнелер мен сигналдарды өңдеудің ақпараттық теориясы мен әдістері. Есептеу технологиясы мен ақпараттық технологияларды дамытудағы әлемдік үрдістерді білу негізінде зерттеудің негізгі әдістерін меңгеру және кәсіби проблемаларды шешу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білдектермен бағдарламалық басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Пән магистрлерге жобаны жоспарлау мен басқару әдістерін, жабдықтарды жеткізуге арналған бәсекелестік сауда-саттықты (тендерлер) дайындау және өткізудің практикалық әдістерін, инвестициялық жобаны іске асыру үшін жұмыстарды орындау мен қызметтерді, реконструкциялаудың ең тиімді қаржыландыру схемаларын бағалау мен таңдау әдістерін, тиімділікті бағалаудың және инвестициялық жобаларды іріктеудің негізгі әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пән магистранттардың теориялық ережелерді, әдістемелік негіздердіy түсінүгін және заманауи ұйымдардың қызметін басқару әдістерін меңгеруін қалыптастырады. Пән, менеджмент саласындағы жаңа ғылыми және практикалық жетістіктерін және менеджменттегі заманауи көзқараспен таны-стырады. Магистранттар ғаламдық масштабтағы және шағын бизнестегі менеджмент мәселелерін, ұйымдастырушылық мінезқұлық және көшбасшылық стильдерінің динамикасын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ГАЖ жасау құралдары
  Несиелер: 4

  Бұл пән шешім қабылдауды қолдау процесінде кеңістіктік деректерді талдауға бағытталған автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді құру және пайдаланудың заманауи технологияларын, әдістерін және құралдарын меңгеруге мүмкіндік береді. Геоинформатиканың негізгі принциптерін меңгеру; Географиялық ақпараттық жүйелерді ұйымдастырудың және жұмыс істеудің негізгі принциптері; Географиялық ақпараттық жүйелерде деректерді ұсыну модельдері; географиялық ақпараттық жүйелердегі деректерді енгізу / шығару технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән магистранттардың басқару психологи-ясының теориялық-әдіснамалық негіздерін түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі тұлғаның рөлі мен орны туралы түсінігін береді, басқару қызметінің және басқаруөзара әрекетінің мәнін ашады. Магистранттар персоналды басқару принциптері мен әдістерін, мотивация теориясын, басқарушылық шешімдерді қабылдауды зерттейді, басқару-ортасындағы басшылық, көшбасшылық және тұлғааралық коммуникация дағдыларын ала-ды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Бұл пәнді оқу кезінде магистрлер оқытылатын лексикалық және грамматикалық тақырыптар шегінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет саласында арнайы және ғылыми әдебиетті түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Роботтандырылған жүйелер мен құрылғыларды моделдеу және зерттеу
  Несиелер: 5

  Курс типтік мехатрондық құрылғылардың жобалануы мен құрылысы туралы негізгі білімді қамтамасыз етуге, сондай-ақ осы бағыттағы студенттердің инженерлік ойлауын дамытуға арналған. Курстағы негізгі бастапқы дайындықтан кейін студенттер өздерінің құрылғыларын жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ана және шет тілдерінде ғылыми қарым-қатынас жасау;

 • Код ON2

  Заманауи технологияларды басқаруға арналған шешімдерге ие және басқарушылық ортада жетекшілік ету, жетекшілік ету және тұлғааралық қарым-қатынасқа қабілеттілікке ие болу;

 • Код ON3

  Деректерді жинау, сақтау, талдау және басқаруға арналған жаңа тапсырмалар мен қосымшаларды әзірлеу және зерттеу міндеттерін модельдеу;

 • Код ON4

  Кеңістіктік деректерді талдау және бейнелеу және виртуалды сақтауды қолдану үшін басқару элементтерін өңдеуге қажетті бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу;

 • Код ON5

  Механикалық, электрлік және электрондық компоненттердің конструкторлық және жобалық құжаттамаларын әзірлеу;

 • Код ON6

  Мехатроникалық және робототехникалық жүйелердің бақылау, ақпарат және атқарушы модульдерінің эксперименталдық модельдерін жасау және қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану арқылы эксперименталды зерттеулер жүргізу;

 • Код ON7

  Мехатрондық және робототехникалық жүйелердің және олардың кіші жүйелерінің қолданбалы және құралы бағдарламалық жасақтамаларын орнату және баптау;

 • Код ON8

  Мехатрондық және робототехникалық жүйелерді, олардың кіші жүйелерін және жеке модульдерді жасау үшін техникалық-экономикалық негіздемені дайындауға қатысу;

Top