Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04122 Экономика в Баишев Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Басқару қызметінің дағдылары бар экономика мен бизнестің қаржылық, нақты, мемлекеттік секторларының ұйымдары үшін жоғары білікті экономист – талдаушыларды дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Сандық экономика
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны сандық технологиялар мен сандық экономика ұғымын, сандық экономиканың қалыптасуын қамтиды: сандық "толқындар"; сандық экономиканың нәтижесі ретінде ақпараттық өнім; сандық технологиялар нарығының құрылымы мен даму үрдістері; цифрландырудың этикалық мәселелері; сандық тәуекелдер мен қауіпсіздік; "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы; экономика салаларын цифрландыру; сандық мемлекетке көшу; адами капиталды дамыту.

  Селективті тәртіп
 • Сандық интеллект
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту қаржы мекемелерінде күрделі қаржы-экономикалық міндеттерді шешу үшін жасанды интеллект әдістерін қолданумен байланысты ақпараттық технологияларды, сондай-ақ қаржы ұйымдарында қолданылатын арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді оқытуды көздейді.

  Селективті тәртіп
 • Халықаралық экономикалық қатынастар
  Несиелер: 5

  Курс сыртқы экономикалық ынтымақтастық саласындағы маманның құзыреттілік жүйесін, әлемдік шаруашылық байланыстар туралы жаңа ақпаратты өз бетінше іздеу және талдау жүргізу дағдысын, сыртқы экономикалық қызмет саласындағы отандық және шетелдік әріптестермен іскерлік ынтымақтастық шеңберінде негізделген және тиімді шешімдерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Исламдық қаржыландыру құралдары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-білім алушыларда ислам қаржысының қазіргі экономикадағы қызмет ету механизмінің ерекше ерекшеліктері, ислам экономикалық моделінің әдістері мен методологиясы туралы білімді қалыптастыру, исламдық қаржыландыру канондары бойынша өз қызметін жүзеге асыратын ұйымдарда жұмыс істеу үшін мамандарды даярлау.

  Селективті тәртіп
 • Микро-макроэкономикалық талдау
  Несиелер: 5

  "Микро - макроэкономикалық талдау" курсы болашақ мамандарға микро және макродеңгейде болып жатқан оқиғаларды, процестер мен құбылыстарды кәсіби және сауатты талдауға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
 • Жобаларды талдау
  Несиелер: 5

  Курсты оқып үйрену арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, бір немесе бірнеше жобаларды жүзеге асырудың орындылығына, тиімділігіне сәйкес негіздемелерді жүргізуді қарастырады. Кәсіпорынның қызмет етуі мен дамуының ұзақ мерзімді жоспарларының тиімді жүзеге асырылуына беретін жобаларлы талдау әдістемесінің негізгі элементтері баяндалады

  Селективті тәртіп
 • Ислам экономикасының негіздері
  Несиелер: 5

  Курс Қазіргі заманғы әлемдік экономикалық қатынастар жүйесіндегі ислам экономикасының теориялық аспектілерін, ислам экономикасының ерекшеліктерін және олардың әлемдегі даму перспективаларын және басқа экономикалық жүйелермен айырмашылықтарды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлттық экономиканы талдау
  Несиелер: 5

  "Ұлттық экономиканы талдау" курсы ұлттық шаруашылық жүйелердің барлық түрлерін қарастырады; экономикалық әлеуеттер жүйесін ашады; әлеуметтік саланы құрайтын шаруашылық инфрақұрылымы; инвестициялық үдерістің көрсеткіштері, елдің сыртқы экономикалық байланыстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  "Фирманың экономикалық қауіпсіздігі" курсы фирманың, өңірдің экономикалық қауіпсіздігінің мәні мен негізгі мазмұнын, қауіпсіздік деңгейінің негізгі өлшемдері мен көрсеткіштерін, фирманың коммерциялық тәуекелін талдау әдістерін білуден тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Макроэкономикалық модельдеу
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты-арнайы қолданбалы бағдарламаларды қолдана отырып, макроэкономикалық модельдерді құру саласындағы білімді тереңдету және кеңейту; экономикалық ойлаудың жоғары деңгейін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Курс күрделі айнымалы ортада жұмыс істейтін заманауи ұйымды тиімді басқарудың әдіснамасын, принциптерін және әдістемесін қарастырады. Пәнді оқу магистрлерде ғылыми ойлауды, басқару қызметінің дағдыларын, практикалық қызмет саласында басқару шешімдерін қабылдай білуді дамытуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Курс магистранттардың мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілігін жеткілікті деңгейде(С2, жалпыеуропалық құзыреттілік) және базалық жеткіліктілік деңгейінде (С1, жалпыеуропалық құзыреттілік) қалыптастыруға бағытталған. Дайындық деңгейіне байланысты білім алушы курсты аяқтаған сәтте стартта білім алушының тілдік деңгейі С1 жалпыеуропалық құзыреттілік деңгейінен жоғары болған жағдайда С2 жалпыеуропалық құзыреттілік деңгейіне жетеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пәнді оқытудың мақсаты білім алушыларды басқару қызметін жүзеге асырудағы психологиялық компоненттің рөлі мен мазмұны туралы қазіргі заманғы ұғымдармен таныстыру; кәсіби қызметті табысты жүзеге асыру үшін болашақ маманның психологиялық мәдениетін арттыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіби қызметте тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін шетел тілінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға қабілетті

 • Код ON2

  Қазіргі заманғы ұйымдарда негізгі басқару функцияларын іске асыруға бағытталған басқарушылық қарым-қатынастың әлеуметтік-психологиялық, экономикалық тәсілдерін қолдануға қабілетті

 • Код ON3

  әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерді және оларды іске асырудың ықтимал салдарын ескере отырып, тиімді басқару шешімдерін талдауға және қабылдауға қабілетті

 • Код ON4

  Бизнесті сандық трансформациялау және кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін заманауи интеллектуалды-коммуникациялық технологияларды қолдана алады

 • Код ON5

  Микро және макродеңгейлердегі бәсекелестік артықшылықтарды талдау, анықтау және моделдеу, экономиканың даму трендтерін анықтау, экономикалық бағдарламалар мен бизнес - жобаларды әзірлеу

 • Код ON6

  Түрлі нарықтарда исламдық қаржыландыруды қолдану стратегиясының түрін негіздеуге, халықаралық экономикалық қатынастарды ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық дамуды талдауға қабілетті

 • Код ON7

  Әлеуетті және нақты қауіп-қатерлерді бағалай алады, әр түрлі меншік түріндегі фирмалардың экономикалық қызметінің қауіпсіздігін арттыру бойынша шешімдер әзірлеуге қабілетті

Top