Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04201 Халықаралық құқық в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Халықаралық құқық Білім беру бағдарламасының мақсаты – ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге, педагогикалық қызметті жүзеге асыруға, сондай-ақ халықаралық құқық, юриспруденция және сыртқы саясат, кәсіби шет тілдері саласында жұмыс істеуге деген сұранысқа ие халықаралық құқық саласындағы ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау. Бағдарлама мемлекеттің, құқық қорғау органдарының, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелердің, халықаралық құқық пен сыртқы саясаттың, адам құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың, құқық қорғау, халықаралық және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етумен айналысатын мекемелердің, министрліктер мен ведомстволардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған. Осы бағдарлама бойынша оқыған түлектер халықаралық құқықтың және Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына, мемлекеттік органдардың қызметінде халықаралық құқық принциптерін бұзуға жол бермеу бойынша сараптамалық, аналитикалық, басқарушылық іс-шараларды жүргізе алады; жоғары оқу орындарында халықаралық құқықтық профиль пәндеріндегі педагогикалық функцияларды орындау; халықаралық құқық саласындағы ғылыми мәселелерді шешуге, ғылыми жарияланымдар мен магистрлік диссертацияларға ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жасауға қабілетті болады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Адам құқық қорғаудың халықаралық құқықтық аспектілері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың бойында адам құқығын қорғаудың күрделі мәселелерін айқындау және оларды шешу жолдарын дербес іздестіру қабылетін қалыптастыру. Сонымен қатар, магистранттардың адам құқықтары бойынша конвенциялардың негізгі ережелерін дербес талдау қабылетін арттыру, олардың конвенциялардың нормаларын жүзеге асыру бойынша сыни көзқарасын қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Адам құқықтары туралы халықаралық конвенциялардың негізгі ережелерін талдауға; 2. Адам құқықтарын жүзеге асыру тетіктері бойынша мәселеде өз білімін көрсете алуға; 3. Қазақстанда және әлемде адам құқықтарын жүзеге асырудың негізгі мәселелерін айқындауға; 4. Адам құқықтарын қорғау бойынша пікірталаста өз көзқарасын қорғай алуға; 5. Халықаралық адам құқытарын қорғау органдарына шағымданушы жеке тұлғаларға қажет құжаттарды жасау және жинау бойынша білікті көмек көрсетуге. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: пән адам құқықтары жөніндегі халықаралық конвенциялардың негізгі ережелерін зерттеуге және талдауға бағытталған; Қазақстанда және қазіргі әлемде адам құқықтарын іске асырудың негізгі мәселелерін айқындау; адам құқықтарын қорғау туралы пікірталастарда олардың көзқарасын қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық сот мекемелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты халықаралық сот мекемелерінің қызметтерінде халықаралық және ұлттықтан жоғары (интеграциялық) құқытардың нормаларын қолдана білу қабілеттігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Соттарда дауларды халықаралық-құқықтық шешудің қазіргі тенденцияларын кәсіби түрде талдай алады; 2. БҰҰ халықаралық Сотының және басқа да аймақтық халықаралық сот мекемелерінің қызмет етуінің тәртібін және құзыреттерін, құрамдарының талаптарын маман ретінде талқылай алады; 3. ЕСПЧ-ға азаматтардың арыздар дайындауына кеңесшілік көмекті құқықтық түрде дұрыс көрсете алады; 4. Еуразиялық экономикалық одақ Сотының қызметтерінен пайда болатын құқықтық қатынастарға қатыса алады; 5.Халықаралық сот мекемелерінің практикаларын талдайды. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: пән халықаралық арбитражда, халықаралық соттарда істерді қарауды, статутты, БҰҰ халықаралық сотының және басқа да қазіргі кездердегі аймақтық халықаралық сот мекемелерінің ролі мен қызметтерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық көші-қон құқығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың миграция бойынша ұлттық және халықаралық заңнаманы талдап және осы саладағы ұлттық құқықтың күрделі мәселелерін айқындау қабылетін қалыптастыру. Сонымен қатар, магистранттардың миграция бойынша нормативтік базамен жұмыс істеу, құжаттар жасау, білікті заңи қорытынды және кеңес беру дағдыларын дамыту. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Миграция туралы халықаралық конвенцияларды және ұлттық заңнаманы талдауға; 2. Халықаралық және ұлттық миграциялық заңнаманы жүзеге асыру бойынша кеңес беруге және жол көрсетуге; 3. Миграцияны реттеу бойынша ұлттық заңнаманың күрделі мәселелерін дербес айқындауға; 4. Миграцияға байланысты жекелеген мәселелерде заңи қорытынды беруге; 5. Жеке және заңды тұлғаларға шет елдік еңбеПәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: дисциплина ұлттық заңнаманы және көші-қон бойынша халықаралық конвенцияларды талдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді; көші-қонды басқару саласындағы ұлттық заңнаманың негізгі мәселелерін өздігінен анықтау дағдылары; шетелдік жұмыс күшін тартуға қатысты мәселелер бойынша жеке және заңды тұлғаларға білікті көмек көрсетуді ынталандыру.к мигранттарын тарту бойынша білікті көмек көрсетуге. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: дисциплина ұлттық заңнаманы және көші-қон бойынша халықаралық конвенцияларды талдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді; көші-қонды басқару саласындағы ұлттық заңнаманың негізгі мәселелерін өздігінен анықтау дағдылары; шетелдік жұмыс күшін тартуға қатысты мәселелер бойынша жеке және заңды тұлғаларға білікті көмек көрсетуді ынталандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; - байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау; - оқыту әдістерін келесі критерийлер негізінде жіктеу: дәстүрлік-инновациялық; білім алушылардың танымдық іс-әрекеттік белсенділігі; дидактикалық мақсат пен нәтижеге бағыттылығы; - оқыту мен тәрбиелеудің стратегиялары мен әдістерін қолдану; - білім берудің өзекті мәселелері бойынша зерттеу жобаларын әзірлеу және нәтижелерді презентациялар, мақалалар және т. б. түрінде ұсыну; - университеттерді басқарудың әртүрлі тұғырларын сипаттау (университет менеджменті - желілік, құрылымдық, матрицалық): құрылымы, сапасы, беделі; - менеджменттің заманауи тәсілдері негізінде құрылымды, сапаны, беделін жетілдіруге бағытталған білім беру ұйымдарының процестерін бағалау және басқару; - білім беру ұйымының академиялық және зерттеу саясатының ережелерін әзірлеу Пәнді оқытуда келесідей аспектілер қарастырылады: - педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; - жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; - Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; -жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; -жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); -жоғары білім беру мазмұны; -білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; -оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; - жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ - жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; - білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты халықаралық қылмыстық жауаптылықтың және халықаралық сипаттағы қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсетудің өзекті мәселелеріне қатысты халықаралық қылмыстық құқық нормаларын қолдану тәжірбиесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Халықаралық қылмыстық жауаптылық туралы нормалары бар халықаралық және ұлттық нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істейді; 2. Халықаралық қылмыстар және халықаралық сипаттағы қылмыстардың мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді қарастырады; 3. Әлемдегі қылмыстық құқықтың даму заңдылықтарын анықтайды, қылмыстық заң мен құқық қолданудың тиімділігін көтерудің озық идеяларын қабылдайды; 4. Халықаралық қылмыстық жауаптылық саласында қабылданатын шешімдерді кәсіби түрде бағалайды және негіздейді; 5. Халықаралық қылмыстық құқықтың даулы мәселелері бойынша теориялық бағыттарын ұстанып көрсетеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: пән халықаралық қылмыстарды және халықаралық сипаттағы қылмыстарды, осы сала бойынша ұлттық заңды жетілдіру жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - ғылыми және жобалық зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қою тәсілдерін көрсету; - тәжірибелік зерттеулер, нәтижелерді өңдеу және талдау әдістемесін жүргізу; - машина жасау өндірісі саласындағы зерттеулер бағыты бойынша отандық және шетелдік тәжірибені жүйелеу, ұйымдастыру кезінде мақсаттар қою және міндеттерді айқындау, ғылыми және жобалық зерттеулерді жүргізуді жоспарлау; - қазіргі ғылыми-техникалық ақпараттарды талдау, мұнай-газ саласы саласында тәжірибелік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу (магистрлік диссертация тақырыбы бойынша), ғылыми зерттеу нәтижелерін таныстыру және ғылыми дискуссияны жүргізу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән ғылыми әдістің негіздерін, әдеби және эксперименталды зерттеулерді жүргізу әдіснамасын, ғылыми жарияланымдар мен жобаларды дайындау және рецензиялау ережелерін зерттеуге бағытталған. Ғылыми әдебиеттерді іздеу мен талдауға, зерттеу тақырыбын таңдауға, эксперименттерді жоспарлауға, зерттеу нәтижелерін ұсыну мен коммерцияландыруға, ғылыми жобаларды дайындау мен беруге, ғылыми дәрежелер мен атақтарға қойылатын талаптарға, ғалымдар жұмысының тиімділігін бағалауға және ғылыми этика нормаларына ерекше назар аударылатын болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - күнделікті кәсіби қарым-қатынас саласындағы қажетті коммуникативтік құзыреттерді қалыптастыру, ағылшын тіліндегі мамандық бойынша түпнұсқалық әдебиеттерді оқу және аудару. Пәндерді оқу нәтижесінде магистр қабілетті: 1. терминологиялық сөздіктің негізгі ұғымдарын тұжырымдауға; 2. ағылшын тілінде жасалынған мамандық бойынша ғылыми-әдістемелік құжаттардың мәнін түсіндіруге; 3. ағылшын тілінде зерттеу нәтижелерін ұсынуға; 4. ағылшын тілінде жүргізілген жұмыстар бойынша ғылыми жобаларды әзірлеуге және есептерді жасауға; 5. жұмыста алынған нәтижелерді жинақтап, талқылауға ұсынып, оларды халықаралық конференцияларда баяндауға. Пәнді оқыған кезде мыналар қарастырылады: мамандық бойынша жүйелік білімді кеңейту және тереңдету мақсатында ақпарат пен байланыс құралдарының көзі ретінде шет тілін қабылдау әдістері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады: 1. әлеуметтік институт пен әрекеттің, білімнің ерекше түрі ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін анықтау; 2. ғылым дамуының заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің стратегиясы мен әдістері туралы пікір-таластар мен негізгі мәселелерді жүйелеу; 3. зерттеу тақырыбына неғұрлым қатысы бар зерттеу әдістерін және стратегияларын таңдап, оларды кәсіби қызметте ұстану; 4. заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалауға ие болып және пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағытталу; ғылымды дамытудағы қазіргі кезеңнің өзекті мәселелеріне қатысты өзінің этикалық позициясын қалыптастыру және оны сауатты түрде пікір-таласта дәлелдей алу. «Ғылымның тарихы және философиясы» курсы магистратураның барлық мамандықтары үшін міндетті. Ол магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытып, болашақ ғалымға қажетті теориялық және практикалық білімдер береді. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Азаматтық және төрелік процестің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты азаматтық процедураны және арбитраждық заңнаманы теориялық талдауды және оны практикада қолдану мүмкіндігін қалыптастыру болып табылады. Курс азаматтық және арбитраждық үдерістің мақсатын, ерекшелігін және негізгі мазмұнын жүйелі түрде қалыптастырады; рәсімдік жазу дағдылары. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Азаматтық және төрелік процеске тән құқықтық санаттарды, ғылыми көзқарастарды және түсініктерді түсіндіру; 2. азаматтық және төрелік талқылауларды, сот практикасын реттейтін құқықтық нормаларды талдау; 3. Процедуралық қызметтің мысалына негізделген практикалық мәселелерді шешу; 4. Азаматтық және төрелік талқылаулардағы заңнама нормаларының мәнін түсіну үшін, 5. Берілген теориялық білімді практикада қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: оқу курсы азаматтық іс жүргізудің өзекті мәселелерін, Қазақстан Республикасының арбитраждық заңнамасын, азаматтық іс жүргізу және арбитраж принциптерін зерделеуге бағытталған; азаматтық іс жүргізу және арбитраждық іс-әрекеттер рәсімдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық экономикалық құқық
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты халықаралық экономикалық қатынастарды реттейтін нормаларды кәсіби тәжірибеде түсіндіру және қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Халықаралық экономикалық құқықтың нақты салаларында халықаралық құқықтық актілердің мәнін түсіну және түсіндіру. 2. Нормативтік актілерді құқықтық бағалау дағдыларын меңгеру, халықаралық экономикалық қатынастар саласында білікті құқықтық қорытынды шығару. 3. Халықаралық экономикалық қатынастар саласындағы мемлекеттің, заңды тұлғалардың және жеке тұлғалардың мүдделері мен құқықтарын қорғау үшін Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасының тиісті нормаларын қолдануға. 4. Халықаралық экономикалық қатынастар саласындағы ұлттық және халықаралық құқықтық актілерді түсіндіру және талдау жүргізу. 5. Халықаралық экономикалық қатынастар мәселелері бойынша сот және арбитраж органдардың шешімдерін, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың қызметін талдау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: курс халықаралық жария құқық, проблемалық - бағдарлы қабылдау, сонымен қатар қазіргі халықаралық құқық мәселелеріне қатысты өз көзқарастары мен көзқарастарын жинақтау қабілетін қалыптастырады. Пән халықаралық қатынастарды реттеуге арналған нормалар жиынтығын; халықаралық шарттарды, негізгі ұғымдарды, салаларды, сондай-ақ халықаралық құқық саласындағы жаңа институттарды, Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мәселелерін реттейтін халықаралық келісімдерді оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық жеке құқық теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жеке халықаралық құқық мәселелері бойынша құқықтық қызметтің нақты түрлерінде білікті заңгерлік пікірлер мен консультациялар беру мүмкіндігін қалыптастыру, шетелдiк элементпен қиындатылған жеке құқық қатынастарына қолданылатын құқықты таңдаудың нақты дағдыларын студенттердiң жетiлдiруiн дамыту. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Азаматтық және халықаралық жеке құқық ғылымына тән құқықтық санаттарды, ғылыми көзқарастарды және ұғымдарды түсіндіріңіз; 2. шетелдiк элементпен, сот тәжірибесiнен қиындататын жеке-құқықтық қатынастарды реттейтiн құқықтық нормаларды талдау; 3. Құқық қорғау органдарының мысалына негізделген практикалық мәселелерді шешу; 4. Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттердің заңдарында көзделген құқықтық нормалардың мәнін түсіну; 5. Берілген теориялық білімді практикада қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Бұл пән жеке халықаралық құқықта қолданылатын құқық мәселелері бойынша шетел заңдары мен соттық тәжрибені қолданумен жұмыс істеу мәселелерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; - басқару үрдістері мен құбылыстарын психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдауға; -басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; - басқару объектілері болып табылатын жеке адамдар мен топтар іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге; - басқару субъектілері іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін жүйелеуге; басқару іс-әрекеті субъектілерінің психологиялық дайындығының мәні мен мазмұнын анықтауға; -басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында, басқару үрісінде пайда болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды сипаттауға; -басқару субъектілерінің кәсіби маңызды психологиялық қасиеттерін дамыту және жетілдіру әдістері мен тәсілдерін көрсетуге; - әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; -ұйымдағы қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын құрастыруға; -басқару психологиясы саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, оның нәтижелерін таныстыруға; -жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; -басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық гуманитарлық құқықтың мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың қазіргі заманғы іргелі білім мен дағдыларды қарулы жанжалдардың заңдары саласындағы халықаралық құқықтық практикалық, талдамалық және ғылыми жұмыстарға қажетті қабілеттерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Халықаралық гуманитарлық құқық теориясының негізгі ережелерін, оның мәні мен формасын, жұмыс істеу ерекшеліктерін қалыптастыру; 2. Құқық қорғау және төтенше жағдайлар кезінде туындайтын жағдайлардағы заңды шешімдерді негіздеу; 3. Осы курста оқыған мемлекеттер арасындағы өзара қарым-қатынастарда мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастарды құқықтық реттеу саласындағы құқықтық ұстанымдарды дамытудың негізгі ұғымдары мен үрдістерін талдау, оларды ақпаратқа аудару, осы білімді ұсыну, ғылыми талқылау жүргізу; 4. Халықаралық гуманитарлық құқықтың негізгі қағидаттары мен нормалары бойынша пікірталастар жүргізу; Қазақстан Республикасындағы демократияны дамытуға арналған адам құқықтары мәселелерінің практикалық маңызы, Қазақстан Республикасының Конституциясы және Қазақстанның халықаралық қатынастарға қатысуын реттейтін қолданыстағы ұлттық заңнама; 5. Халықаралық гуманитарлық құқықты бұзғаны үшін мемлекеттер мен жеке тұлғалардың жауапкершілігін анықтайтын халықаралық құқықтық нормаларды жүйелеу және талдау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Тәртіп қарулы қақтығыстар кезінде пайдаланылатын тыйым салынған құралдар мен әдістерді құқықтық реттеуді, сондай-ақ адамдардың және объектілердің жекелеген санаттарын қорғауды, сондай-ақ болашақ заңгер мамандығының үйлесімді тұлғасын қалыптастыруды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық-құқықтық таллдаудың методологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты халықаралық-құқықтық білім саласында бар жетістіктерді зерттеу, оларды сыни ұғыну және жаңа концепцияларды құру қабілетін қалыптастыру. жаңа ғылыми-теориялық және ғылыми-практикалық мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін объективті заңдар мен құбылыстардың даму үрдістерін тануға. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. зерттеу жұмысының жаңа әдістерін сипаттау, олардың халықаралық-құқықтық талдау әдіснамасына қолданылуын салыстыру; 2. халықаралық құқықтың іргелі және қолданбалы салаларында ғылыми зерттеулердің мақсаттарын дербес тұжырымдау, нақты міндеттерін қою және оларды заманауи зерттеу әдістерінің көмегімен шешу; 3. тиісті ғылыми және халықаралық-құқықтық мәселелер бойынша пікір қалыптастыру үшін қажетті деректерді қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып жинау, өңдеу және түсіндіру; 4. зерттеу және практикалық міндеттердің тиімді және стандартты емес шешімдерін қалыптастыру; 5. зерттеудің жаңа әдістерін тану және ажырату, оларды қолданудың мақсаттылығын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: курс халықаралық құқық саласында ғылыми-зерттеу қызметінің әдіснамасын қолдану, ғылыми зерттеу мәдениетін меңгеру, соның ішінде жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану, зерттеудің жаңа әдістерін әзірлеу және оларды өзіндік халықаралық-құқықтық ғылыми-зерттеу тәжірибесінде қолдану қабілеттерін қалыптастырады. Пән халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы мен формаларын оқытады. принциптері, деңгейлері, түрлері, кезеңдері, таным әдістері, негізгі теориялық-әдіснамалық бағыттардың ерекшелігі, түрлі ғылыми мектептер нақты зерттеулер жүргізу үшін ғылыми-танымдық алғышарттарды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық сауда құқығының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты кәсіби тәжірибелік қызметте тауарлар мен қызметтердің халықаралық сауда саласындағы халықаралық құқықтық актілер мен келісімдердің нормаларын түсіндіру және қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Кәсіби концептуальды аппаратты қолдану арқылы халықаралық сауда құқығы нормалары мен қағидаларын қолдану туралы заңды негіздемелерді қалыптастыру. 2. Сауда-экономикалық қатынастарды реттеуге қатысты ішкі құқықтың нормативтік актілерінің мәтіндерін талдау. 3. ДСҰ шеңберiнде жасалған халықаралық шарттарды дұрыс және заңи тұрғыдан сауатты түсiндiрудi жүзеге асыру. 4. Халықаралық сауда саласындағы мемлекеттің, заңды және жеке тұлғалардың мүдделері мен құқықтарын қорғау үшін Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасының тиісті нормаларын қолдану. 5. Халықаралық сауда және экономикалық қатынастарға қатысты ішкі құқықтың және халықаралық-құқықтық актілердің құқықтық сараптамасын жүргізу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән тауарларды, жұмыстарды, тасымалдауды, төлемдерді, сақтандыруды, делдалдықты және өкілдікті халықаралық сатып алу-сатуды жүзеге асыруға байланысты қызметтің жекелеген түрлерін құқықтық реттеудің ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Интеграция құқығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - экономика, саясат, заң, жаһандану және оны одан әрі жалғастыратын аймақ саласындағы әлемдік үрдістерді талдауға дағдыларды қалыптастыру курсы әлемдік қоғамдастықта орын алған объективті үдерістердің әсерінен мемлекеттердің экономикалық интеграциясын қарастырады. Құқықтық құбылыс ретінде интеграция тұжырымдамасы талданады, түрлі интеграциялық бірлестіктердегі ұлтүстілік құқықтық режимдер салыстырылады. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. аймақтық интеграциялық үдерістердің теориялық негіздерін атау; 2. ғаламдық үдерістердің логикасын түсіндіру және халықаралық қатынастар жүйесінің әлемдік экономика, тарих және заңмен байланысында дамуын түсіндіру; 3. Интеграцияның заңын дамытудың проблемалары мен келешегі туралы талдау және талқылау; 4. аймақтық интеграциялық үдерістердің теориялық негіздерін білу және түсіну; 5. аймақтық интеграциялық үдерістерді дамыту перспективаларын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Курс әлемдік қоғамдастықта орын алған объективті үдерістердің әсерінен мемлекеттердің экономикалық интеграциясын қарастырады. Құқықтық құбылыс ретінде интеграция тұжырымдамасы талданады, түрлі интеграциялық бірлестіктердегі ұлтүстілік құқықтық режимдер салыстырылады, интеграциялық үдерістің кезеңдері қатысушы елдер арасындағы интеграциялық үдерістердің нақты экономикалық жетілуіне байланысты қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ақпараттық құқық
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты халықаралық құқық нормаларын және Қазақстан Республикасының ақпараттық және ақпараттық ресурстары туралы заңдарын келешектегі кәсіби қызметте қолдану мүмкіндігін қалыптастыру; оқушылар ақпараттың құқықтық режимі туралы біледі. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Белгілі бір жағдайларда ақпараттық құқық ережелерін кәсіби түрде түсіндіреді және дұрыс пайдаланады; 2. Ақпараттық заңнаманың құрылымын және қазіргі заманғы ақпараттық қоғам үшін құқықтық базаның негізгі бөліктерін білу; 3. Құқықтық ақпарат жүйелерін қолданып, қолданыстағы заңнама жүйесінде қажетті нормативтік құқықтық актілер мен ақпаратты-құқықтық нормаларды іздестіру; 4. ақпараттық құқықтың қазіргі заманғы проблемаларына басшылық жасау; 5. Ақпараттық құқық туралы пікірталас мәселелер бойынша теориялық позицияларды қорғау - заңтану, біліктілігін арттыру деңгейі бойынша тәуелсіз жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік даярлау дағдыларын дамыту. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән мемлекеттік және мемлекеттік емес ақпараттық ресурстарға қолжетімділік мәселелерін, мемлекеттік компьютерлік желілердегі ақпараттың құқықтық режимінің ерекшеліктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық құқық және ислам
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ислам мемлекеттерімен қарым-қатынастарды халықаралық-құқықтық реттеу процесін талдау және бағалау мүмкіндігін қалыптастыру; Қазақстан Республикасының ислам мемлекеттерімен келісімшарттық тәжірибесін талдайды. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Ислам құқығының тарихы мен теориясы, әлемдік тәртіптің исламдық тұжырымдамасының халықаралық-құқықтық аспектілері туралы білімін көрсету; 2. Халықаралық қоғамдық құқық нормаларын ислам құқығы бойынша салыстырмалы талдау жүргізу; 3. Ислам мемлекеттерінің ұлттық нормаларын халықаралық қоғамдық нормалармен сыни және жүйелі түрде салыстыру; 4. Ислам мен мұсылман мемлекеттерінің заманауи халықаралық қатынастардағы рөлі. 5. Әлемдік экономикалық тәртіптің ислам моделінің құқықтық аспектілерін талдау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: дисциплина келесі мәселелерді қарастырады: қазіргі заманғы әлемдік құқық пенен тәртіптерде, әсіресе исламның діни және құқықтық жүйе ретінде мұсылман құқығының орнын анықтау; ислам мемлекеттерінің халықаралық қатынастарының құқықтық аспектілері, ислам әлемінің гуманитарлық аспектілері; исламдық экономикалық тәртіпті түсінігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық кеден құқығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты халықаралық кедендік құқық нормаларын және осы саладағы әлеуметтік қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Ерекше жағдайларда халықаралық кедендік құқық ережелерін кәсіби түрде түсіндіріп, дұрыс қолдану; 2. Халықаралық кеден органдарының жұмыс істеуінде халықаралық кедендік қызметтің нысандары мен әдістерін түсіну; 3. Халықаралық кедендік құқық бұзушылықтарды және оларды жасағаны үшін жауапқа тарту тәртібін айқындау; 4. Халықаралық кедендік құжаттарды дайындау; 5. Халықаралық кедендік құқықты құқықтық реттеудегі қазіргі жаһандық үрдістерді түсіндіру және бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Курс қазіргі халықаралық кедендік қатынастар мен оларды реттейтін халықаралық конвенциялардың жүйелі көзқарасын қалыптастырады. Пәнді зерттеу қазіргі халықаралық кедендік қатынастарда және халықаралық сауда мен экономикалық интеграцияның дамуына әсер ететін кедендік факторларды анықтауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық құқықтағы аумақтар мен шекараның мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты мемлекеттік шекаралар мен аумақтардың мәртебесін анықтау саласындағы теориялық білімдерді қолдану мүмкіндігін қалыптастыру, мемлекеттік шекараларды реттейтін халықаралық құқықтық нормаларды талдау. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Мемлекеттік шекараларды айқындау және аумақтарды анықтау мәселесі бойынша реттеу саласындағы білімді көрсету. 2. Халықаралық режим мен аралас режимде мемлекеттік режиммен аумақтардың құқықтық режимдерінің ерекшеліктерін түсіну. 3. Қарулы қақтығыстарға әкелетін барлық құрлықтағы аумақтар мен шекаралардың мәселелерін талдаңыз. 4. Мемлекеттің шекараларын делимитациялау туралы ақпараттарды талдап, сонымен бірге білу керек. 5. Осы саладағы мемлекетаралық дауларды шешу тетіктерін құқықтық реттеудің тиімділігін бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Тәртіп Қазақстан Республикасының қатысуымен мемлекеттік шекараларды белгілеу туралы екі жақты келісімдерді, сондай-ақ мемлекеттік шекараларды демаркациялау және делимитациялау механизмдерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық қауіпсіздік құқығының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты халықаралық қауіпсіздік саласындағы өзекті мәселелер бойынша магистранттардың тәуелсіз аналитикалық, жобалық, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-құқықтық және ғылыми-педагогикалық іс-әрекеттерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Курстың негізгі бөлімдері үшін тиімді және стандартты емес шешімдерді қалыптастыру. 2. Халықаралық қауіпсіздіктің қазіргі заманғы теориясы мен тұжырымдамасын сипаттаңыз. 3. Қауіпсіздік жағдайын өңірлік негізде қамтамасыз ететін халықаралық ұйымдардың қызметін талдау. 4 Халықаралық қауіпсіздік мәселелерін өздігінен талдай білу қабілетін көрсету. 5. халықаралық қауіпсіздік заңдарының ережелерін талдау, түсіндіру және дұрыс қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән халықаралық қауіпсіздік саласындағы құқықтық мәселелерді, халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау үшін халықаралық ұйымдардың қызметін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Халықаралық аренадағы Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін қозғайтын және қорғайтын мемлекеттік органдардың, министрліктердің, ұйымдардың жұмысына тиісті тұжырымдарды қолдану үшін халықаралық бизнес саласын реттейтін нормативтік-құқықтық базаның ағымдағы жай-күйін көрсететін проблемаларды, тәсілдерді және үрдістерді сын тұрғысынан бағалау.

 • Код ON2

  Кәсiпорындардың халықаралық коммерциялық қызметiнде Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының және заңдарының нормаларын қолдануға қабiлеттi; осы саладағы құқық бұзушылықты болдырмау; сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаларға және компанияларға кәсіби кеңес беру, өкілдік қызметтер көрсету.

 • Код ON3

  Халықаралық құқық қағидаттарына, Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестігін анықтау мақсатында халықаралық экономикалық қатынастарды реттейтін халықаралық келісімдердің жобаларын, коммерциялық келісімшарттардың жобаларын құқықтық қайта қарауды жүргізу.

 • Код ON4

  Заңды және ғылыми ақпаратты талдау, жинақтау және жүйелеу үшін жоғары кәсіби деңгейде шет тілін қолданыңыз; дипломатиялық келіссөздер жүргізу құралы ретінде; халықаралық сот, арбитраж және басқа да органдарда елдің мүдделерін сақтау және қорғау.

 • Код ON5

  Акционерлер, директорлар кеңесі және басқа да мүдделі тұлғалар арасындағы басқару психологиясы және еңбек құқығы туралы қарым-қатынастарды реттейтін корпоративтік басқарудың ішкі механизмдері мен нормативтік базасын бағалау.

 • Код ON6

  Халықаралық нарықты дамытуға, халықаралық экономикалық қауіпсіздік пен мемлекеттердің мүдделерін қамтамасыз ететін халықаралық-құқықтық базаны дамытуға әсер ету жағдайында халықаралық саясат пен экономика процестерін талдау және бағалау.

 • Код ON7

  Бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адамның құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу үшін халықаралық құқық арқылы бұл мәселелерді шешу мүмкіндігі тұрғысынан халықаралық аренадағы күрделі сыртқы саяси үдерістерді талдау және бағалау.

 • Код ON8

  Ғылыми зерттеулердің міндеттері мен міндеттерін қалыптастыру; магистрлік зерттеулердің сатысын анықтайды, таңдалған әдіснамаға және ақпараттық компьютерлік технологияларды пайдалануға сәйкес ғылыми материалдарды нормативтік-библиографиялық іздестіруді жүзеге асырады.

 • Код ON9

  Конференцияда ғылыми мақалаларды, рефераттарды, баяндамаларды дайындау, халықаралық құқықтың өзекті мәселелері бойынша ғылыми-сараптамалық есеп дайындау түрінде білім беру және зерттеу мақсаттарына жобалау.

 • Код ON10

  Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін және тұжырымдарын ұсыну, ғылыми жұмыстарды немесе қорғауды, оның ішінде шет тілін ұсыну процесінде ғылыми талқылау жүргізуді негіздеу қажет.

 • Код ON11

  Халықаралық-құқықтық пәндерді оқытудың дәстүрлі және инновациялық технологияларын қолдана отырып, халықаралық-құқықтық салада, оның ішінде тәрбие жұмысында әртүрлі оқу түрлерін жүргізудің жоспарлары мен әдістерін дербес әзірлейді

 • Код ON12

  Қоғамда орын алған идеологиялық және әлеуметтік процестерді талдау негізінде халықаралық бизнестегі заң мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну; өздерінің кәсіби деңгейін үнемі жетілдіреді; тәуелсіз шешімдер қабылдау.

Top