Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07140 Автомобиль және жол техникасы (ғылыми-педагогикалық, 2 жыл) в ЛжКА

 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Пән пәндік компоненттің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: ұйымды стратегиялық басқару, ұйымның мақсаттары мен міндеттерінің рөлі, компанияның сыртқы және ішкі ортасын стратегиялық талдау, компанияның бәсекелестік стратегиялары, стратегияны әзірлеу және енгізу, корпоративтік стратегия, стратегиялық өзгерістерді басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көлік және көлік техникасын болжау және эксперттік бағалау
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: ғылыми-техникалық болжаудың әдістемелік негіздері; көлік құралының өмірлік циклінің түрлі сатыларында болжау; сапа деңгейін бағалау және көлік құралының оңтайлы нұсқасын таңдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жүйелік талдау
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Пәнді оқу міндеті жүйелік талдаудың теориялық принциптері мен санаттарын, жүйелердің жалпы теориясын, ақпарат теориясын, модельдеу теориясын меңгеру; техникалық және басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде оларды қолдану үшін жүйелік талдау әдістемелерінің практикалық дағдыларын меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  "Шет тілі" (Кәсіби) пәні кәсіби ағылшын тілін меңгерген мамандарды даярлауға, олардың болашақ кәсіби қызметінде шет тілін қолдану мақсатында көмек көрсету қажет. ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, Академиялық хат жазу іскерлерімен қаруландыру, жалпы қабылданған негізгі нысандарда шет тілінде ғылыми ақпаратты жазбаша эксплициялауға үйрету, Кәсіби – бағытталған материалда аудиттеу дағдыларын жетілдіру. Алынған білім одан әрі өз бетінше білім алу үшін негіз бола алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым философиясы және тарихы
  Несиелер: 5

  Пән жоғарғы оқу орнының компенентінің базалық пәні болып табылады. «Ғылым философиясы және тарихы» пәні келесідей модульдерден құралады: ғылым тарихы мен философиясының пәні, ғылымның дүниетанымдық негіздері, ғылымның қызметтері, ғылымның пайда болуы мен қалыптасу, дамуының негізгі кезеңдері. Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері. Ғылымның философиялық негіздері және әлемнің ғылыми бейнесі. Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар. Жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы. Қазіргі жаһандық өркениеттің дамуының философиялық мәселелері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес зерттеу
  Несиелер: 3

  Пән пәндік компоненттің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: кәсіпорындағы іскерлік зерттеулердің ерекшеліктері, бизнесті зерттеудегі технология және нарық, жобаның ғылыми-техникалық жағынан іскерлік зерттеу, жобалық маркетингті іскерлік зерттеу, жобаның экономикалық көрсеткіштері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің бейіндік пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі; ҚР көлік секторындағы Ғылым туралы түсінік; ғылыми зерттеудің тақырыбын, мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау; теориялық және эксперименттік зерттеулердің әдіснамасы; теориялық-эксперименттік зерттеулерді талдау және қорытындылар мен қорытындыларды тұжырымдау; ғылыми зерттеулерді енгізу және тиімділігі; ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және өңдеу; ғылыми-техникалық міндеттерді шешу кезінде идеяларды генерациялаудың қазіргі заманғы әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пән жоғарғы оқу орнының компенентінің базалық пәні болып табылады. «Жоғарғы мектеп педагогикасы» пәні келесідей модульдерден құралады: Жоғарғы мектеп педагогикасының негіздері. Жоғарғы мектептің дидкатикасы. Жоғарғы метептегі тәрбие үдерісі. Жоғарғы білім берудің заманауи парадигмасы және ҚР жоғарғы кәсіби білім берудің жүйесі. Кредиттік білім беру жүйесі. Жоғарғы мектеп оқытушысының кәсіби компотенттілігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Курста қарапайым ықтималдық теориясының және математикалық статистиканың негіздері баяндалады. Кездейсоқ нәтижемен эксперимент, кездейсоқ оқиға, ықтималдық кеңістік ұғымдары енгізіледі. Шартты ықтималдық, толық ықтималдық формуласы, Байес формуласы, оқиғалардың тәуелсіздігі зерттеледі. Негізгі назар кездейсоқ шамалар мен кездейсоқ векторларға бөлінген. Үлкен сандар заңы және Орталық шекті теорема қарастырылады. Кездейсоқ процестер теориясының бастапқы мәліметтері баяндалады. Бас жиынтық және іріктеме ұғымы енгізіледі, негізгі іріктеме сипаттамаларына анықтама беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  «Басқару психологиясы» пәні жоғарғы оқу орнының компенентінің базалық пәні болып табылады. Пән келесідей модульдерден құралады: Басқару психологиясының теориялық-әдістемелік негіздері. Басқарушық өзара әрекеттесудің психологиясы. Басқару шешімдерін қабылдау психологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көлік техникасын пайдалану және қызмет көрсету
  Несиелер: 6

  Пән элективтік компоненттің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: кіріспе бөлік және пәнаралық байланыс; арнайы өндірістік және климаттық жағдайларда көлік техникасын пайдалану және техникалық қызмет көрсету; қызмет көрсету сервисі көлік техникасына техникалық қызмет көрсетудің жалпы қабылданған әдіс ретінде Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: кіріспе бөлім және пәнаралық байланыстар; ерекше өндірістік және табиғи-климаттық жағдайларда көлік техникасын пайдалану және қызмет көрсету; көлік техникасына қызмет көрсетудің жалпы танылған әдісі ретінде қызмет көрсет�� сервисі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Автокөлік құралдарының талаптары және қауіпсіздігін қаматамасыз ету
  Несиелер: 6

  Пән элективтік компоненттің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: көлік құралдарының белсенді қауіпсіздігі, көлік құралдарының пассивті қауіпсіздігі, автокөлік құралының қоршаған ортаға әсері; автокөлік құралының экологиялық қауіпсіздік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жол-құрылыс және теміржол машиналарын зерттеудің математикалық әдістері
  Несиелер: 6

  Пән элективтік компоненттің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: механикалық жүйелердің математикалық модельдерін құрастыру әдістері; ғылыми зерттеулердегі аналитикалық әдістер; кездейсоқ айнымалылар және оларды бөлу заңдары; теміржол және жол машина жасау салаларындағы технологиялық процестердің зерттеу нәтижелерін ұсыну нысандары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Автокөлік құралдарының пайдалану сенімділігі
  Несиелер: 6

  Пән элективтік компоненттің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: машина сенімділігінің негізгі ұғымдары мен анықтамалары; сенімділіктің инженерлік-физикалық негіздері; машиналарды сенімділікке сынау; машиналардың сенімділігі туралы ақпаратты жинау және өңдеу; машиналардың конструкциялау, Машиналарды жобалау, жасау және пайдалану сатыларындағы сенімділігін қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби шет тілі практикумы
  Несиелер: 2

  " Кәсіби шет тілі практикумы” пәні шет тілін халықаралық стандарттар деңгейінде меңгеруді қамтиды (тілдік емес мамандықтар үшін). Ғылыми стильдің ауызша және жазбаша формаларындағы грамматикалық сипаттамаларын зерттеу. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы хабарламаларды есту арқылы қабылдау. Мамандық бойынша монолог және диалогтық формада кәсіби ауызша қарым-қатынас.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жол-құрылыс және теміржол машиналары жұмыс органдарының перспективалы түрлері
  Несиелер: 6

  Пән элективтік компоненттің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: жол-құрылыс және теміржол машиналары жұмыс органдарының перспективалы түрлері туралы жалпы ақпарат; Жол-құрылыс және теміржол машиналары жұмыс органдарының перспективалы түрлерінің жетектерін таңдау және негіздеу; Жол-құрылыс және теміржол машиналары жұмыс органдарының перспективалы түрлерінің нұсқаларын таңдау .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 2

  "Академиялық хат" пәні жазу әдістемесі болып табылады ғылыми мәтіндер: эссе, курстық жұмыс, диплом, магистрлік кандидаттық диссертация, мақалалар, монографиялар. Білу және тұжырымдау өз ойларын, идеяларын негіздеу және оларды мақсатты аудиторияға жеткізу. Ғылыми мәтіндерді жазу дағдыларын жетілдіру, құрылымдау, пішімдеу, стилистикалық және сипаттау тілін таңдау. Меңгеру базалық және практикалық дағдыларды игеру академиялық сипаттағы жазбаша мәтіндерді жасау оқу және зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көлік техникасына сервистік қызмет көрсетуді ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 6

  Пән элективтік компоненттің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: автокөлік сервисі автокөлікке қызмет көрсетудің жалпы қабылданған әдісі ретінде, автосервис кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру, ТҚКС-да еңбекті ұйымдастыру және өндірістік қызметін басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Автокөлік құралдарының перспективалық түрлері
  Несиелер: 5

  Пән элективтік компоненттің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: автомобильдердің күйі мен даму перспективалары. Талаптар мен орналасу схемалары. Қозғалтқыштардың перспективалық түрлері. Трансмиссияның перспективалық түрлері. Автокөлік құралдарды басқару жүйелерінің перспективті түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теміржол жұмыстарына арналған машиналар және құралдар
  Несиелер: 5

  Пән элективтік компоненттің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: теміржол шаруашылығын механикаландыру; теміржолдық механикаландырылған құрал; теміржолды жөндеу және ағымды қызмет көрсетуде пайдаланылатын теміржол машиналары мен механизмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арнайы жер жұмыстарына арналған машиналар
  Несиелер: 5

  Пән элективтік компоненттің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: арнайы жер жұмыстары үшін машиналардың жалпы сипаттамалары мен пайдалану шарттары; топырақты қопсыту машиналары; байланыс желісін жүргізу машиналары; су асты жұмыстарына арналған машиналар мен жабдықтар; қада қағу машиналары мен жабдықтар; терең шұңқырлар, ұңғылар қазу үшін машиналар мен механизмдер және құдықтарды түсіру құрылғылары; су басқан топырақтарда жұмыс жасау үшін машиналар мен жабдықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жол-құрылыс машианаларын және автокөліктерді жобалау және есептеу
  Несиелер: 5

  Пән элективтік компоненттің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: техникалық жүйелерді жобалау негіздері; құрылымдардың есептеу негіздері; ғылыми-техникалық шығармашылықтың негіздері; машиналардың жобалау ерекшеліктері, эргономика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлік техникасын техникалық пайдалану және сервистік қызмет көрсету
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: машиналарды пайдалану үшін дайындау; жұмыс барысында машиналардың жұмыскерлігін қамтамасыз ету; машиналарға сервистік қызмет көрсету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Автомобиль көлігінің бәсекеге қабілеттілігі
  Несиелер: 5

  Пән элективтік компоненттің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: автокөлік қызметтерінің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыратын теориялық және әдістемелік негіздер; автомобиль көлігі қызметтерінің бәсекеге қабілеттілігінің аймақтың әлеуметтік-экономикалық жағдайына әсерін талдау және бағыттары; Қазақстандағы жаһандық автомобилизация кезеңінде автосервистік қызметтерді жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Автокөлік құралының экологиялық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән элективтік компоненттің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: автокөлік құралының қазіргі жағдайы, автокөлік құралы - қоршаған ортаға теріс әсер ету көзі ретінде; автокөлік құралының экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері; автокөлік құралдарының экологиялық қауіпсіздігін арттыру үшін перспективалы бағыттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көліктік жылжымалы құрамның жобалау және есептеу
  Несиелер: 5

  Пән элективтік компоненттің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: жылжымалы құрамды жобалаудың негіздері; көліктік жылжымалы құрамның конструкцияларын есептеу негіздері; ғылыми-техникалық шығармашылықтың негіздері; жылжымалы құрамның жобалау ерекшеліктері, эргономика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жол-құрылыс және теміржол машиналарын автоматтандырылған жобалау жүйелері
  Несиелер: 5

  Пән элективтік компоненттің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: пәнге кіріспе; басты мәзір; үш өлшемді модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Өзінің кәсіби қызметі процесінде, оның ішінде шет тілінде тиімді ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасауға дайын; өз тұжырымдары мен білімдерін және олардың негіздемесін мамандар мен маман емес адамдарға нақты және анық хабарлауға қабілетті.

 • Код ON2

  Кең және терең іргелі және қолданбалы білімі бар; оларды практикалық ғылыми-зерттеу және кәсіби қызмет үшін негіз ретінде пайдалануға дайын; автомобиль көлігі мен жол техникасын пайдалану және жөндеу саласында үздік инженерлік тәжірибені біледі және қолданады.

 • Код ON3

  Ғылым және кәсіби қызмет саласында концептуалды білімі бар; ғылыми зерттеулер жүргізу әдістерін меңгерген; кәсіби салада жаңа қолданбалы білім құруға дайын, әлемнің ғылыми бейнесі туралы түсінікке ие; кәсіби салада ғылыми ізденістерді өз бетінше жүргізуге дайын.

 • Код ON4

  Тиісті үлгідегі мекемелерде ғылыми-педагогикалық қызметке дайын; жоғары мектеп және психология педагогика негіздерін біледі; кәсіби білім беру әдіснамасын меңгерген; әзірленген және бекітілген әдістемелік нұсқаулардың талаптарын ескере отырып, семинарлық, практикалық, зертханалық сабақтарды өз бетінше өткізу дағдысы бар.

 • Код ON5

  Кешенді инженерлік қызметтің бір немесе бірнеше түрін ішінара немесе толық басқаруға дайын; сапа кепілдігін, пайдалану сенімділігін қамтамасыз етуге, техникалық ақпарат пен статистиканы пайдалануға көмектесетін білімді қолдануға қабілетті; пәнаралық жобалармен командада жұмыс істеуге қабілетті; көшбасшы болуға, стратегияны әзірлеуге, ұйымдастырушылық, техникалық және қаржылық мәселелерді және персоналды басқару мәселелерін шешуге дайын; автомобиль көлігі мен жол техникасын ұйымдастыру бөлімшесінің өндірістік-шаруашылық қызметіне басшылық жасай алады.

 • Код ON6

  Автомобиль көлігі мен жол техникасын, олардың технологиялық жабдықтарын жетілдірудің жаңа идеяларын іздеу және тексеру бойынша теориялық және тәжірибелік ғылыми зерттеулерді жоспарлау, қою және жүргізу және олардың базасында кешендер құру.

 • Код ON7

  Автомобиль көлігі мен жол техникасын өндіру, техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану процестерін ұйымдастыруға, жоспарлар, бағдарламалар, жұмыс кестелері, сметалар, тапсырыстар, өтінімдер, нұсқаулықтар және басқа техникалық құжаттамалар жасауға қабілетті; өндірістік және қызмет көрсету персоналын оқытуға қабілетті.

 • Код ON8

  Білімді біріктіруге, қиындықтарды жеңуге және толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде осы пайымдаулар мен білімдерді қолдану үшін этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып пікір шығаруға қабілетті.

 • Код ON9

  Жүйелерді жобалау/модельдеу дағдыларын жұмыста қолданады, тұжырымдамалардың негіздемесін қалыптастыра алады және оларды таныстырады, күрделі техникалық проблемаларды шешу үшін сараптама жүргізе алады және функционалдығы бойынша неғұрлым оңтайлы шешімдерді енгізуді қамтамасыз ете алады.

 • Код ON10

  Автомобиль көлігі мен жол техникасының өмірлік циклін, жобалау қызметін, көлік жүйелерін әзірлеу ережелерін, компанияның негізгі бизнес-процестерін, персоналды басқару және өндірісті басқару негіздерін, менеджментті, басқару психологиясын, көлік қауіпсіздігі мәселелерін меңгерген; кәсіби қызметте қабылданған инженерлік шешімдерді техникалық-экономикалық бағалауды орындауға дайын.

 • Код ON11

  Қоғамдық игілік кәсіби қызметтің жоғары басымдығы ретінде қояды, тұрақты даму контекстінде кешенді кәсіби қызметтің әлеуметтік, мәдени және экологиялық салдарлары үшін жауапты болуға дайын.

 • Код ON12

  Нарық үрдістерін қарастыра отырып, ұйымның бәсекеге қабілеттілігін талдау дағдысына ие. Бизнес-ортадағы өзгерістерді анықтай алады және өз бөлімшесін дамытудың стратегиялық бағытын анықтай алады.

Top