Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06204 Мультисервистік телекоммуникациялық технологиялар (2 ж.) в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Телерадиохабарландырудың цифрлық жүйелері
  Несиелер: 5

  Цифрлық телевидение принциптері, жоғары анықтамалық және жоғары айқындық телевизиялық жүйелер, қосымша ақпарат беру, теледидардағы оптикалық-электронды және электрондық-оптикалық өзгерістер, цифрлық теледидар сигналдарын беру және тарату, радиоарналар арқылы теледидар сигналдарын беру, стереоскопиялық телевизиялық жүйелер..

  Селективті тәртіп
 • Киберфизикалық жүйелердің қауіпсіздігі және құпиялылығы
  Несиелер: 5

  CPS қауіпсіздігі мен құпиялылығына кіріспе. Кибернетикалық жүйелердегі негізгі ұғымдар. CPS үшін шабуыл үлгілері. Нақты CPS әлеміндегі қауіпсіздік мәселелері.

  Селективті тәртіп
 • Телекоммуникациялар желілерін метрологиялық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Өлшеу технологиялары. Жүйелік және пайдаланатын өлшеуіш құрал-жабдықтары. Заманауи телекоммуникацияларды бақылаудың жалпылама моделі мен өлшеуіш технологияларын классификациясы. Бақылау әдістеріне шолу жасау. Өлшеу әдістері. Телекоммуникациялық компаниялары үшін өлшеуішжүйелерінің ақпараттық моделі. Цифрлық сигналдарын ұсынудың ерекшеліктері. Түрлі жіберу жүйелерінде өлшеу. Цифрлік АТС және аналогтық АТС өлшеу. Өлшеуіш SDH, PDH технологиялары. Түрлі жіберу жүйелеріндегі өлшеулер. Деректерді жіберуде жаһандық желілерін пайдалану.

  Селективті тәртіп
 • Жүйелік инжиниринг
  Несиелер: 5

  Инжиниринг және жүйелік жобалау, жүйелік жобалау негіздері. Талаптарды әзірлеу-жүйелік жобалау негізі жүйелік инжиниринг ұғымының мәні. Кәсіпорын өнімдерін әзірлеу барысындағы жүйелік инжиниринг орны. Кәсіпорында жүйелік инжинирингті ұйымдастыру. Жүйелік инжиниринг стандарттары.Жүйелік тәсіл және жүйелі ойлау. Өнімнің өмірлік циклі: мәні және негізгі ұғымдары. Практикаларды орындау әдістеріне нұсқаудың болмауы. Әдіс пен құралдарды таңдау қажеттілігі.

  Селективті тәртіп
 • M2M машина аралық коммуникациялар
  Несиелер: 5

  M2M қосылу хаттамалары. Қосылу хаттамалары. M2M Байланыс хаттамалары. Қосылу хаттамасын пайдаланушылар. M2M дұрыс байланыс протоколын таңдау. Әрекет ету радиусы шағын құрылғылар шеңберінде сымсыз технологиялар. Қамту шектелген М2М үшін технологиялар. Үлкен жабынды ауданы бар M2M технологиясы. IMT жүйесі аясында LPWA сымсыз технологиялары. Басқа жүйелер шеңберіндегі сымсыз технологиялар.

  Селективті тәртіп
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 5

  «Ғылым тарихы және философиясы» пәнін меңгеру нәтижесінен магистрант ғылыми таным құрылымы мен қызметтері, өз кәсіби аумағында ғылым әдістері жайында алған білімдерін қолдана алу қабілетіне ие болады және идеологиялық, діни, саяси құрылымдарды ғылыми концепциялардан ажырата алады. Қазіргі таңдағы ғылымның әдіс тәсілдерін білу жеке ғылыми жұмыстың қажетті шарты болып табылады және шынайы ғылыми құрылымдар мен жалған білімдерді ажыратуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Басқару қызметінің әлеуметтік-психологиялық мазмұны мен құрылымы; және менеджмент функциялары; басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері; ұйымдастыру мақсаттарына қол жеткізу бойынша бірлескен қызметтің психологиялық заңдылықтары; басқарушылық міндеттерді шешудің базалық тәсілдері және оларды нақты жұмыс істейтін өндірістік құрылымдар жағдайында шешу ережелері, олармен жұмыс істеу әдістері менеджердің қызметіндегі функционалдық жай-күйлер, басқару процестерін оңтайландыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары мектеп педагогикасының негіздері. Жоғары мектеп педагогикасының пәні мен міндеттері. Жоғары мектептегі педагогикалық зерттеулердің әдістемесі мен әдістері. Жоғары мектеп дидактикасы. Жоғары мектептегі педагогикалық процесс. Оқыту заңдары, заңдылықтары және принциптері. Жоғары мектептегі оқыту әдістері, формалары мен құралдары. ҚР жоғары білім берудің қазіргі жағдайы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби қалыптасуы. Жоғары мектептегі тәрбие процесі. Тәрбие мақсаты педагогикалық мәселе ретінде. Оқу-тәрбие ұжымы тұтас педагогикалық үдерістің қызмет ету формасы ретінде. Педагогикалық үрдістің менеджменті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Тіл жоғары деңгейде кәсіби және академиялық мақсаттар үшін мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратымен еркін жұмыс істеуге мүмкіндік береді, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейту, ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, академиялық хат дағдысын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • АЖЖ мен оптикалық диапазон аспаптары
  Несиелер: 5

  Микротолқынды технологияның дамуына шолу. Баяулау жүйелерінің қысқаша теориясы. Транзит және рефлексиялық клистондардың құрылысы мен жұмыс принципі.Тура және кері толқындар шамдары құрылғысы мен жұмыс принципі. Ганн диодтың құрылысы мен физикасы, Ганн диод генераторлары, оның күшейтетін қасиеттері. Биполярлы микротолқынды транзисторлар. Лазерлер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бағдарламаланатын логикалық интегралды схемаларда (БЛИС) алгоритмдерді аппараттық-бағдарламалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Кодтаудың математикалық негіздері. Кодтар және кодтау жүйесінің үлгілері. Сандық байланыс жүйелерінің ақпараттық сипаттамасы. Кодтау және спектральдық аймақта декодтаудың алгебралық әдістері. Chase, жұмсақ шығарылыммен декодтау, ең жоғары апостерирлік ықтималдық , Log-MAP, Max-Log-MAP, OSD алгоритмдері. MATLAB және ModelSim – де кедергіге тұрақты кодтаудың алгоритмдерін бағдарламалық іске асыру. ПЛИС және СНК жөндеу платасында декодерді бағдарламалық-аппараттық іске асыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Телекомуникациялық желілер мен жүйелер сәулеті
  Несиелер: 5

  Телекоммуникациялық желілер мен жүйелер сәулеті. Заманауи желілер дамуының негізгі үрдістері, желілер дамуының бағыты, жаңа буын желілерінің (NGN) жалпы сәулеті, жаңа буын желісіне ауысу мәселелері, IMS платформасындағы NGN үшдеңгейлі сәулеті, NGN-ге ауысудың негізгі сценариялары, дестелік көлік желілерін құру, қолжеткізім желілерін құру, талаптардың фрактальды (ұқсас) ағыны және олардың моделдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулердің әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Қазақстанда және шетелде ғылыми зерттеулерді дамытудың негізгі бағыттарына шолу. Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі. Ғылыми зерттеу бағыты мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының кезеңдерін таңдау. Тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу. Ғылыми жұмыс нәтижелерін тіркеу және ақпарат беру. Ғылыми зерттеулерді енгізу және оның тиімділігі. Интеллектуалдық еңбекті ғылыми ұйымдастыру. Зерттеу тобын басқарудың негізгі принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 4

  Ақпараттық қауіпсіздіктің терминологиялық негіздері. Ақпараттық қауіпсіздік теориясының жалпы методологиялық принциптері. Ақпараттық қауіпсіздікті дамыту кезеңдері. Ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің талаптары. Ақпараттық қауіпсіздік қатерлерін жіктеу және талдау. Себептер, түрлері, ағып кету арналары және ақпаратты бұрмалау. Ақпараттық қауіпсіздіктің функциялары мен міндеттері. Қорғау функцияларын қалыптастыру әдістері. Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сигналдарды цифрлық өңдеу және бейнелерді кейінгі өңдеу әдістері мен технологиялары
  Несиелер: 4

  Сигналдар. Дискретті жүйелер және Z – түрлендірулер. Сандық сүзгі. Сүзгінің импульстік реакциясы және беріліс функциялары. Сүзгілердің жиіліктік сипаттамалары. Өлшеу, жиіліктік таңдау әдістері. Оңтайлы, сандық сүзгі. Шу. Қашықтықтан зондтау және мәліметтерді талдау. Түсірілімнің пассивті, активті, жерсеріктік жүйелері. Сканердің сипаттамалары және оның картаның масштабымен байланысы. Лазерлік және радиолокациялық жүйелер. Ғарыштық түсірілімдердің геометриялық түзетуі. Түсірілімдерді өңдеу. Кеңістіктік рұқсаттың жақсартылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Академиялық хат.
  Несиелер: 2

  Академиялық хаттың ерекшеліктері. Ғылыми жұмыстарға қойылатын жалпы талаптар. Академиялық хаттардың ерекшеліктері. Баяндау стилі. Жазбаша жұмыстардағы қателер. Журналды таңдау. Әдебиет көздерімен жұмыс. Плагиат. Әдебиеттер тізімін дайындау. Ғылыми мәтінді құрылымдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Веб қызметтеріне және құрамдастырылатын жүйелер қауіпсіздігіне кіріспе
  Несиелер: 3

  Киберқауіпсіздік: "Интернет-заттар" және қабаттастырылатын жүйенің негізгі ұғымдары мен анықтамалары – ұғымдардың арақатынасы. Киберфизикалық жүйелердің киберқауіпсіздігі (ақпараттық қауіпсіздік), "Интернет-заттардағы" киберқауіпсіздік: негізгі стандарттар, ұғымдар, анықтамалар. Киберфизикалық жүйелер және "Интернет- заттар": киберқауіпсіздік пен байланысты негізгі мәселелерге шолу; киберқауіпсіздік саласындағы негізгі қауіптер мен осалдықтар. Киберқауіпсіздік мәселелерін реттеу: Халықаралық және ҚР-да.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Академиялық хат.
  Несиелер: 2

  Академиялық хаттың ерекшеліктері. Ғылыми жұмыстарға қойылатын жалпы талаптар. Академиялық хаттардың ерекшеліктері. Баяндау стилі. Жазбаша жұмыстардағы қателер. Журналды таңдау. Әдебиет көздерімен жұмыс. Плагиат. Әдебиеттер тізімін дайындау. Ғылыми мәтінді құрылымдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді моделдеу және оңтайландыру
  Несиелер: 5

  Моделдеудің негізгі ұғымдары, принциптері, әдістері мен тәсілдері. Телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді құру принциптері. Физикалық процестер мен ақпараттық ағындарды модельдеу үшін әртүрлі телекоммуникациялық жүйелер мен желілерде. Ақпараттық ағындарды және физикалық үрдістерді модельдеу алгоритмдері, оларды алып жүрушілер. Зерттелетін объектілер модельдерінің бағдарламалық қабықшаларын құру үшін әдістер мен құралдар. Модельдеу нәтижелері бойынша алынған ақпараттың сапасын есептеу және бақылау әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Интернет заттарға арналған LPWAN
  Несиелер: 5

  IoT және IoE концепциясы. LoRa модуляциясы. LoRa және NB-IoT жиіліктерінің сипаттамалары мен жолақтары. NB-IoT технологиясы базасында М2М/IoT байланысын құру. LoRaWAN архитектурасы. Желілік сервер, құрылғы кластары, масштабталуы, Uplink и downlink хабарламалары. Шлюздер мен тораптар, LoRa арналған антенналар. Шешім құру және прототиптеу. Хаттамалар: MQTT, интеграция HTTP. Деректерді модельдеу және өңдеу. Желінің локализациясы және қауіпсіздігі. Желіні кең ауқымды өрістету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Радиоэлектронды құралдардың электромагниттік үйлесімділігін қамтамасыз ету әдістері
  Несиелер: 5

  Болжанбаған кедергілер туралы жалпы деректер. Аддитивті және мультипликативті кедергі. ЭМС болжау негіздері. Электромагнитті кедергілер көздері мен рецепторлары. Бөгеуілден қорғанушылық және кедергілер эмиссиясы арасындағы теңгерімді басқару. Екі сигналдың (кедергілер) жақындығы-алшақтығының ақпараттық шамасы.Радиожиілікті оңтайлы құру тапсырмаларын топтастыру. Радиотаратқыштарды сәулелендіру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құрамдастырылған және сенсорлық құрылғылар
  Несиелер: 5

  Микропроцессорлар мен микроконтроллердің классификациясы. Әр түрлі фирмалардың заманауи микроконтроллерлеріне шолу. Микро-ЭЕМ жалпы құрылымдық сұлбасы. Микро- ЭЕМ негізгі құрылғыларын ұсыну. Микропроцессор, негізгі жады, интерфейстер, сыртқы құрылғылар, шина. Микро-ЭЕМ ұйымдастырудың негізгі архитектуралық принциптері. Пайда болу тарихы және алғышарттары. Гарвард және Фон Нейман архитектурасы. Архитектураның басқа түрлері. Қолдану салалары. CISC-процессор. RISC-процессор.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіби мазмұндағы ақпарат алу үшін және өз идеялары мен кәсіби проблемаларды ауызша және жазбаша түрде шешудің нұсқаларын баяндау үшін қажетті көлемде мемлекеттік және шет тілдерін білу.

 • Код ON2

  Әлеуметтік және кәсіби салаларда тұлғаның толыққанды дамуы үшін қажетті жаратылыстану-ғылыми дүниетанымды қалыптастыру.

 • Код ON3

  Инфокоммуникациялық байланысты дамыту болашағы, құру, пайдалану саласындағы қазіргі заманғы жетістіктер арқылы білімін көрсету.

 • Код ON4

  Ғылыми және педагогикалық қызметке және әрі қарай өзіндік оқуға дайындығын көрсету.

 • Код ON5

  Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар саласында модельдеудің, жобалаудың, симуляцияның, тестілеудің мамандандырылған әдістемелерін қолдана білуді көрсету.

 • Код ON6

  Радиотехникалық және инфотелекоммуникациялық жүйелер мен желілерді ұйымдастыру бойынша міндеттерді өздігінше шешу, берілген техникалық-экономикалық деректер бойынша аса жоғары жиілікті құрылғылар мен арнайы антенналардың түрін есептеу және дәлелді таңдау.

 • Код ON7

  Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар заманауи мәселелерінде құзыретті болу.

 • Код ON8

  Заманауи әдістер мен автоматтандырылған жобалау жүйелерін, озық тәжірибені және бәсекеге қабілетті заттарды пайдалана отырып, радиолокациялық, радионавигациялық және ғарыштық жүйелердің аппараттық және бағдарламалық құралдарын жасау бойынша инновациялық инженерлік жобаларды орындау.

 • Код ON9

  Сигналдарды цифрлық өңдеу және бейнелерді кейінгі өңдеу, өлшеу нәтижелерін метрологиялық қамтамасыз ету және математикалық өңдеу әдістерін меңгеру.

 • Код ON10

  Ақпаратты қорғаудың қазіргі заманғы аппараттық құралдарында және оларды қауіпсіз пайдалануда құзыретті болу.

Top