Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01711 Қазақ тілі мен әдебиеті (Лингвист-зерттеуші) в Баишев Университеті

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Оқу курсы басқару қызметінің құрылымы, динамикасы мен ерекшеліктері, адамдардың мінез-құлқының психикалық реттелуінің заңдылықтары мен механизмдері туралы кәсіби білімдерін, сонымен қатар, осы жүйелер мен қарым-қатынастардың психологиялық сипаттамаларын толықтырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімінің философиялық мәселелері
  Несиелер: 6

  Тіл білімінің лингвистикалық дәстүрлер бойынша ғылым ретінде қалыптасуында философиямен сабақтасуының себептерін, оның жалпы ғылымдағы алатын орнын, , философиялық контекстегі тіл білімінің әдістемесін меңгертуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Магистранттар тарапынан тілді кәсіби және академиялық мақсаттарда меңгеру және С1 деңгейінің меңгерілуі шетел тілдері бойынша жалпы еуропалық стандарттың жетістіктеріне игеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым мен білім беру саласындағы цифрлық сауаттылық

  Программалық және техникалық әдістер мен құралдар туралы білімді меңгертіп, практикалық тұрғыдан сандық сауаттылық мәдениетін қалыптастыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нейролингвистика

  Бұл ғылыми пән неврология мен лингвистика ғылымдарының аясында тіл жүйесін тілдік мінез-құлықтың ми субстратымен арақатынасы мәселелерін қарастырады,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Курс педагогикалық теория мен шеберліктің теориялық негіздерін үйретеді, жоғары мектепте қызмет етуде оқу-тәрбиелік процестерді басқаруды, педагогиканың негізгі категорияларын, жоғары мектептегі педагогиканың орнын, рөлін, маңызын, қазіргі педагогиканың негізгі принциптерін меңгеруді көздейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептердегі қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологиялары
  Несиелер: 6

  Жоғары мектептердегі қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологияларын игертуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Пән жаңа білім алуда қолданылатын дүниеге көзқарас пен ғылыми-зерттеудің тарихы, философиясын, заңдылықтарын, ғылыми-зерттеу а��пектілері түрлері мен зерттеу бағыттарын меңгертуді көздейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімінің психолингвистикалық мәселелері

  Пән психолингвистиканың ғылым ретіндегі қалыптасуы мен дамуын, ғылыми-теориялық негіздерін, зерттеу әдісін меңгертіп, осы аспектіде зерттеу жасау дағдысын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Цифралық интеллект

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі терминтану

  Курс терминтанымдық білімді, оны практикалық тұрғыдан пайдалану мен қолданысқа түсірудің принциптерін, терминжасамның өзекті проблемаларын түсініп, оны зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ тілінің академиялық грамматикасы
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ділдік лингвистика
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - ділдің өзекті мәселелерін айқындап, қазіргі лингвистикалық зерттеу әдіснамасы тұрғысынан тілді талдаудың, зерттеудің ғылыми-теориялық ізденістерде пайдаланудың қыр-сырын игерту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Лингвоэкология

  Тіл мен экология тоғысындағы пәнаралық білімді игертуді, тілдің экологиялық проблемаларын дұрыс пайымдап, бағалап, мәселелерді шешу жолдарына үйретуді көздейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Генеративтік грамматика

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Когнитивтік лингвистика

  Когнитивная лингвистика исследует проблемы соотношения языка и сознания, роль языка в познавательных процессах и обобщении человеческого опыта, связь отдельных когнитивных способностей человека с языком и формы их взаимодействия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көркем мәтінді зерттеудің қазіргі парадигмалары

  Тіл білімінің жаңа бағыттары бойынша көркем мәтіннің зерттелу аспектілері туралы, көркем мәтінді зерттеудің қазіргі парадигмалары туралы, лингвистикалық парадигмалардың ерекшеліктері мен зерттеу әдіс-тәсілдерін үйретуге бағытталған пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ поэзиясы мен прозасы

  Қазіргі қазақ поэзиясы мен прозасына танымдық стилистикалық аспектіден талдау жасау мен зерттеу мәселелерін меңгертеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән түркі тілдеріне, қазақ тілі тарихына қатысты кезеңдерді саралап, əрқайсысына тарихи, ғылыми сипаттама береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Поэтикалық мәтінге когнитивтік-лингвомәдени талдау
  Несиелер: 3

  Поэтикалық мәтінді лингвомәдени және когнитивті лингвистика аспектісінен талдау мен зерттеудің теориялық, әдіснамалық негіздерін игертуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоңдыбайтану

  С.Қоңдыбай еңбектерінің мәдениеттанушылық, тілтанушылық негіздерін, теориялық мәні мен практикалық құндылығын танытып, игертуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер әдіснамасы

  Пәннің мазмұны ғылыми зерттеулер әдістемесінің, ғылыми білімнің ұғымдық аппаратын, оның принциптерін, ғылыми білім алу заңдылықтарын, білім деңгейін, объектіні, зерттеу пәні, мақсаты мен міндеттерін, зерттеу әдіснамасының жинақталуын; зерттеу гипотезасын, ғылыми зерттеу әдістерін; мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы бақылау мен аудит саласындағы зерттеу әдістерін, ғылыми зерттеудің логикасын; зерттеушінің қателіктерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жұбановтану
  Несиелер: 9

  Тіл білімі саласындағы алғашқы профессор Қ.Жұбановтың тілтанушылық, әдебиеттану саласындағы еңбектерінің маңызын ұғындырып, зерттеулері мазмұнын игерту мақсатында оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қыпшақтану

  Бұл курста дүниежүзіне мәлім Қыпшақ мемлекеті тұсындағы әдебиет қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Салыстырмалы-салғастырмалы лингвистика

  Курс лингвистиканың салыстырмалы, салғастырмалы зерттеу жасаудың негізгі заңдылықтарын оқытуға, лингвист-зерттеушіге қажетті кәсіби амалдар мен білімдерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Лингвистикалық ғылыми-зерттеу технологиялары
  Несиелер: 8

  Аталған пән болашақ тіл мен әдебиет мамандарын дайындау жүйесі бойынша жалпытеориялық және оқу-әдістемелік сипаттағы ғылыми-зерттеудің өзекті мәселелерін шешуде аса маңызды орын алады. Пән лингвистикалық жоспарлау формалары, лингвистикалық зерттеулердің әдістері мен әдіснамасы туралы түсінік береді. Пәннің мақсаты - лингвистикалық ғылыми-зерттеу әдіснамасын, лингвистикалық зерттеу жасаудың әмбебап және бірегей ерекшеліктерін игерту, практикалық қолданыс дағдысын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  ғылыми-кәсіптік қызметте, салааралық коммуникацияда шетел тілін «С» деңгейінде қолданып, ғылыми танымның философиялық, логикалық тәсілдерін, ұйымды басқарудың психологиялық механизмдерін игергенін көрсетеді.

 • Код ON2

  педагогикалық тактіні, этиканы сақтап, жоғары мектепте оқу-тәрбиелік процестерді Қазақстанның ұлттық басымдықтарын есепке ала отырып басқаруға, ғылыми ұйымдардағы қызметке, ұжыммен, топпен жұмысқа дайын.

 • Код ON3

  білім беруде, ғылыми зерттеулерді жүзеге асыруда АКТ-ны пайдалана отырып, цифрлық сауаттылық мәдениетін еркін меңгергендігін көрсетеді.

 • Код ON4

  ЖОО-да оқу-әдістемелік құжаттарды қалыптастырып,ғылыми-педагогикалық қызмет мақсатын қойып, негіздеп, оған жетудің қалыпты әдістері мен құралдарын таңдап, сабақ түрлерін өздігінен жүргізе білетінін көрсетеді.

 • Код ON5

  қазіргі лингвистикалық және әдебиеттану саласындакөркем, ғылыми шығармашылыққа қабілеттілігін, тілдік, әдеби, мәдени мазмұндағы жобалар мен процестерді басқара білетінін кәсіби әрекетімен танытады.

 • Код ON6

  тілтану, әдебиеттану, тұлғатанушылық тұрғыдан еңбектерді тарихи даму кезеңдеріне сай талдап, зерттеп, шығармашылықпен білім алушыларға игерте алады.

 • Код ON7

  сыни ойлау тұрғысынан ғылыми-педагогикалық, инновациялық қызметті жоспарлаумен және жүзеге асырумен қатысты мәселелерді шешуге, кәсіби қызметіне қажетті жаңа білімді өздігінен игеруге, осы бағытта одан әрі ғылыми- педагогикалық ізденісін жалғастыруға дайын

 • Код ON8

  тілтанудың жаңа бағыты тұрғысынан шығармаларды/әдебиеттерді салыстыра, сыни талдауға, бағалауға, практикалық міндеттерді шешуде идеялар қосуға, өңдеуге қабілетті.

 • Код ON9

  лингвист-зерттеуші ретінде зерттеуге, оқу процесінешетелдік және отандық серіктестер тарта алады, бірлескен жарияланымдар жасайды және зерттеу нәтижелерін оқу процесіне енгізуге, коммерциялау үшін жұмыстануға дайын.

Top