Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04109 Есеп және аудит (1 жыл) в Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

 • Кәсіпорын экономикасы (ілгері курс)
  Несиелер: 4

  Кәсіпорынның шаруашылық қызметінің жекелеген теориялық және практикалық аспектілері, сондай-ақ оның экономикалық процестің басқа да қатысушыларымен өзара іс-қимылын тереңдете зерттеу. Кәсіпорынның жекелеген функцияларын зерттеу. Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметін жүргізудің қазіргі заманғы әдістерін зерттеу. Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметін ұйымдастыру мен басқарудың жекелеген заңдары мен заңдылықтарын тереңдете зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржы-Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит
  Несиелер: 3

  Мемлекеттік, қоғамдық, шаруашылық және тәуелсіз қаржылық бақылаудың түрлері мен нысандары. Әр түрлі меншік нысанындағы мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың бухгалтерлік есебінің, ішкі бақылаудың және қаржылық есептілігінің жай-күйіне қаржылық бақылауды жүргізудің әдістемелік негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби бағытталған)
  Несиелер: 2

  коммуникативтік-бағытталған бағыттарға негізделген сөйлеу әрекетінің негізгі түрлері мен формаларын меңгеру үшін тереңдетілген лексика-грамматикалық минимумды меңгеру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық есептілікті талдау
  Несиелер: 3

  Қаржылық талдаудың пәні, міндеттері және түрлері. Қаржылық талдаудың әдістері мен тәсілдері. Қаржылық талдауды ақпараттық қамтамасыз ету. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын Экспресс-талдау. Баланс активтерінің құрамын, құрылымын және динамикасын талдау. Кәсіпорынның активтерін қалыптастыру көздерінің құрамын, құрылымын және динамикасын талдау. Меншікті және қарыз капиталын талдау. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау. Өтімділікті талдау. Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау. Кәсіпорынның несие қабілеттілігін талдау. Кәсіпорынның іскерлік белсенділігін талдау. Кәсіпорын қызметінің табыстылығы мен тиімділігін талдау. Қаржы ағынд��рын талдау. Әлеуетті банкр��������т������ықты бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • "ХҚЕС сәйкес экономиканың нақты секторы салаларындағы есеп және есептілік»
  Несиелер: 4

  Бұл курс "ХҚЕС сәйкес экономиканың нақты секторы салаларындағы есеп және есептілік" экономиканың нақты секторы кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесінің негізгі мәселелерін, өндірістің технологиясы мен ұйымдастырылуына, мамандану дәрежесіне, басқару құрылымына және басқа да факторларға сүйене отырып ашады. Пән есеп бойынша білім кешенін қалыптастырады, есеп жүргізуді ұйымдастыру, құжаттық ресімдеу, есеп хат-хабарларын құру, құрылыс, ауыл шаруашылығы, мұнай-газ кәсіпорындары өнімдерінің өзіндік құнын калькуляциялау, кәсіпорындардың мақсаттарына қол жеткізу үшін оңтайлы басқару ше������імдерін қабылдау саласында практикалық дағдыларды қалыптастырады. Оқу пәнін терең меңгеру үшін негізгі оқу әдебиетінен басқа Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік материалдарын оқу, мерзімді және негізгі мо��ографиялық әдебиеттерді, сондай-ақ салалық бухгалтерлік есеп мәселелерімен айналысатын Қазақстан ғалым-экономистерінің еңбектерін пайдалану қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  басқару психологиясының теориялық-әдіснамалық және практикалық негіздері туралы базалық білім жүйесін қалыптастыру, басқару психологиясының білімін қолдана отырып, түрлі өмірлік және кәсіби міндеттерді талдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржы-Бюджеттік ұйымдардағы есеп және есептілік
  Несиелер: 4

  "Қаржы-Бюджеттік ұйымдардағы есеп және есептілік" пәні, әдісі және мазмұны. Қазақстандағы бюджеттік есепке алуды ұйымдастыру. Әр түрлі деңгейдегі бюджеттердің орындалуының бухгалтерлік есебін ұйымдастыру. Бюджеттің кірістері мен ақша қаражатын есепке алу. Қаржыландыру және бюджет шығыстарын есепке алу. Бюджеттік несиелерді, мемлекеттік кредиттерді және бюджет арасындағы есеп айырысуларды есепке алу. Бюджеттерді қаржыландыру көздерін есепке алу. Бюджеттің атқарылу нәтижелерін есепке алу. Бюджеттің атқарылуы туралы есептілік. Бюджеттік мекемелерде ұйымдастыру және міндеттер. Ақша қаражаты мен шығыстарды қаржыландыруды есепке алу. Есеп айырысу ес������бі. Негізгі құралдарды, арзан құнды заттар мен материалдарды есепке алу . Бюджеттен тыс көздер есебінен алынған қаражатты есепке алу. Түгендеу және жылдық қорытынды, шоттар. Бюджеттік мекемелердің есебі. Салық төлеушілерді есепке алу. Салық және басқа да міндетті төлемдердің есебін ұйымдастыру. Салық және басқа да міндетті төлемдердің бюджетке түсуі туралы есептілік . Агроөнеркәсіптік кешеннің ел экономикасындағы рөлі мен маңызы. "АӨК салаларының экономикасы"курсының пәні мен міндеттері. Пәннің пәні, міндеттері. Агроөнеркәсіптік кешен жүйесіндегі ��уыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығында өндірісті орналастыру, мамандандыру және шоғырландыру. Агроөнеркәсіптік кешендегі нарықтық қатынастарды дамыту. Нарық түсінігі, құрылымы және бәсекелестік. Ауыл шаруашылығы өнімдерін сатудың нарықтық арналары. Ауыл шаруашылығын дамытудың негізгі бағыттары мен жұмыс істеу тиімділігі. Өндіріс шығындары және саладағы өнімнің өзіндік құны. Сала өніміне баға және баға белгілеу. Ауыл шаруашылығында кірістерді қалыптастыру. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру экономикасы. Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру эк��ном��касы. Ауыл шаруашылығындағы Инвестициялар және инновациялық қызмет. Ауыл шаруашылығының өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бюджеттеу және басқару есебі
  Несиелер: 4

  Қаржы-шаруашылық қызметі бухгалтерлік басқару есебі және бюджеттеу саласындағы ұйымдар. Пәнді оқу барысында есеп жүргізу және есеп беруді құрастыру мәселелері туралы ғылыми түсінік беріледі, теориялық білім мен білік бекітіледі бухгалтерлік басқару есебінің тұжырымдамалық негіздері қарастырылады. барлық экономикалық субъектілер үшін бірдей маңызы бар курстың негізгі ережелерімен таныстыру: өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың бірқатар жүйелері мен әдістемелерін қолдану, әртүрлі мақсаттар үшін шығындардың баламалы классификациясын қолдану, икемді және статикалық жоспарлар мен сметаларды құру; тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін бухгалтерлік ақпара������ты дайындау және пайдалануды үйрету;басқарушылық есепке алу және бюджеттеу принциптеріне сәйкес жалпы және оның бөлімшелері бойынша ұйымның есебін құрастыра білуді қалыптастыру.; салыстырмалы талдау жүргізу әдістемесін меңгеру. Басқару есебі мен бюджеттеуді жүргізудің практикалық дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнесті бағалау (озық курсы)
  Несиелер: 4

  Бағалау қызметінің ұйымдастыру-құқықтық негіздері. Бизнесті бағалауды ақпараттық қамтамасыз ету. Бизнесті бағалаудағы табыс тәсілі. Нарықтық салыстыру негізінде бизнесті бағалау. Шығындық тәсіл және оның бизнесті бағалаудың қазіргі тәжірибесіндегі рөлі. Зерттеу нәтижелері: бағалау қызметінде консалтингтің кіріс, нарықтық және шығындық тәсілдерінің принциптері мен әдістерін қолдана білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • "Қаржылық есеп" (ілгері деңгей)
  Несиелер: 2

  Магистрлік бағдарламалар бойынша оқитын студенттер үшін" Қаржылық есеп " (ілгері деңгей) магистрлерде кәсіпкерлік қызметтің бухгалтерлік есебін дайындау, ұйымдастыру, қаржылық саясат, салық салу және ұйымның экономикасын басқару саласында басқарушылық шешімдерді әзірлеу, негіздеу және қабылдау үшін әртүрлі пайдаланушыларға қаржылық ақпаратты дайындау және ұсыну саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастырады. "Қаржылық есеп" пәні "Бухгалтерлік есеп, талдау және аудит" мамандығының оқу циклінің басқа арнайы пәндерін оқыту барысында магистрлердің алған теориялық білімдерін үйлестіруді қамтамасыз етеді, атап айтқанда: "стратегиялық басқару есебі және талдау", "бухгалтерлік іс", "экономикалық талдау", "Аудит", "есеп және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының жүйесі".

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару есебі (ілгері деңгей)
  Несиелер: 4

  Бухгалтерлік басқару есебі және оның ұйымның бизнес-ортасының контекстіндегі орны. Басқарушылық есеп – есептік процесс пен ұйымды басқару арасындағы байланыстырушы буын. Басқару есебін ақпараттық қамтамасыз ету. Экономикалық білімнің басқа салаларымен басқару есебінің өзара байланысы. Отандық практикадағы басқару есебінің қазіргі мәселелері отандық практикадағы басқару есебін ұйымдастырудың практикалық аспектілері. Ауыл шаруашылығында басқару есебін ұйымдастыру. Саудада басқару есебін ұйымдастыру. Құрылыстағы басқару есебін ұйымдастыру. Бухгалтерлік жүйелердің басқару есебінің қазіргі заманғы жүйелері; Стратегиялық басқару анықтамалық құқықтық түсінігі - па������далану холдингтік құрылымдардағы стратегиялық басқару есебінің тұжырымдамасы клиенттік базаны Басқару: сатып алушылардың рентабельділігін талдау бизнес-үдерістердің реинжинирингін негіздеу және процестер құрылымдарын жетілд��ру жаңа өнім өндіру бойынша шешімдер қабылдау Күрделі салымдар туралы шешімдер қабылдау рентабельділік көрсеткіштерінің кө��егімен стратегияны іске асыру тиімділігін бағалау экономикалық қосылған құн көрсеткіштерінің көмегімен стратегияны іске асыру тиімділігін бағалау - EVA теңдестірілген көрсеткіштер жүйес�� және о��ың аспектілері. Тақырып ішкі басқарушылық есептілік және ұйымның ішкі бақылау жүйесі басқарушылық есептілік жүйесі. Басқару есебін пайдалануш��лар және оны ұсыну кезеңдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҒЗЖ негіздері және әдістемесі
  Несиелер: 2

  Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру және әдістері. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ұсынудың негізгі түрлері. Ғылыми-зерттеу жұмысының құрылымы. Ғылыми мәтін құру кезінде логика заңдарын қолдану. Ғылыми-зерттеу жұмысының көпшілік алдында презентациясы. Мәтіннің негізгі бөлігіндегі цитаталарды, сілтемелерді және пайдаланылған әдебиеттің библиографиялық тізімін рәсімдеу мысалдары. Электрондық ресурстардың библиографиялық сипаттамасы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  басқару мазмұнын қарастырады және зерделейді және классикалық менеджмент негіздерін меңгеруге мүмкіндік береді, басқару принциптері, функциялары мен процестері туралы білім кешенін қалыптастырады, басқару қызметінің түрлі түрлерін жүзеге асырудың және басқару жүйелерін талдаудың нақты дағдыларын әзірлейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  көпшілік алдында және ғылыми сөйлеу дағдыларын меңгеру, іскерлік және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қазақ, орыс және шет тілдерін пайдалану (N 1)

 • Код ON2

  экономикалық қызметтің әртүрлі түрлері мен меншік нысандары ұйымдарының бухгалтерлік, аудиторлық, талдамалық, консалтингтік бөлімшелеріне басшылық ету (N 2)

 • Код ON3

  зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыру, ұжымды басқаруда іскерліктері мен дағдыларын практикада қолдану (N 3)

 • Код ON4

  ХАС ережелерін ескере отырып, бухгалтерлік есепті, талдауды және аудитті жетілдіру үшін әртүрлі ақпарат көздерін талдау және пайдалану (N 4)

 • Код ON5

  бухгалтерлік есеп, талдау және аудит, тиісті нормативтік құжаттарды әзірлеу, әдістемелік қамтамасыз ету саласында жобалық шешімдерді дербес жүзеге асыруға немесе дайындауға басшылық жасауға міндетті (N 5)

 • Код ON6

  ұсынылған жобалардың қаржылық және экономикалық тиімділігіне бағалау жүргізу, оларды енгізу нәтижелерін бағалау, қаржылық және басқарушылық есепті ұйымдастыру көрсеткіштерін, нысандары мен жүйесін әзірлеу және негіздеу (N 6)

 • Код ON7

  ғылыми ақпараттың үлкен массивіне сүйенуге, оның әртүрлі көздерімен дербес жұмыс істеуге, алынған нәтижелерді өңдеуге, қолда бар статистикалық және есептік деректерді ескере отырып, оларды талдауға және зерделеуге міндетті (N 7)

 • Код ON8

  зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты жинауды, өңдеуді, талдауды және жүйелеуді жүзеге асыру, бухгалтерлік есептің, талдаудың және аудиттің өзекті мәселелерін анықтау және зерттеу (N 8)

 • Код ON9

  ұйымның есеп саясатын әзірлеуге, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қаржы жоспарлары мен бюджеттерін әзірлеуге басшылық жасауға (N 9)

 • Код ON10

  ішкі аудит және қаржылық бақылау жүйесінің тиімділігіне талдау жүргізуге, оның пәрменділігін арттыру жөніндегі ұсынымдарды негіздеуге қабілетті (N 10)

Top