Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02301 Шетел филологиясы (шығыс тілдері) в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Оқу бағдарламасының мақсаты шетел (шығыс) филологиясы, тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас саласында терең білімі бар және мыналарды жасай алатын мамандарды сапалы дайындау болып табылады: - шетел тілдерін еркін меңгеру негізінде кәсіби міндеттерді шешу; - айналадағы шындықты, оның ішінде шет тілдік ортада дәлме-дәл бағалау үшін айқын идеологиялық, моральдік және азаматтық ұстанымға ие болу; - үздіксіз кәсіптік өсу және білім деңгейін арттыру үшін ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін қолдану; -ғылыми жетекшінің басшылығымен филологиялық білімдердің нақты саласында қолданыстағы әдістер негізінде ғылыми негізделген қорытындылар мен тұжырымдар жасай отырып, шектеулі зерттеулер жүргізу; -пікрталасқа түсу және кәсіби және өзге де қызметтің әр түрлі аспектілері бойынша өз пікірін дәлелді түрде ұсыну; - діни және мәдени айырмашылықтарға толеранттылық пен сыйластық негізінде адамдармен қарым-қатынас орнатып, топпен жұмыс істеу.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
 • Әл-Фараби және қазіргі заман
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ұлттық және әлемдік мәдениеттердің даму шеңберінде ұлы түркі ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұралары туралы студенттердің бойында түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - әл-Фарабидің ғылыми және философиялық мұраларының заманауи мәнін түсіндіру; - заманауи қазақстандық қоғамның қоғамдық санасын жаңғырту үдерісіне әл-Фараби идеяларының тигізер ықпалын көрсету; - қазақстандық қоғамның рухани-адамгерщілік негізін қалыптастырудағы әл-Фарабидің этикалық ілімінің рөлін негіздеу; - ұлттық мәдениет құбылыстарына әлеуметтік-философиялық талдау жүргізу; - компаративистикалық әдіснама тұрғысынан заманауи әлеуметтік-мәдени жағдайдың шынайылығын ой тұрғысынан өткізу мүмкіндіктеріне ие болады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы, әл-Фарабидің дінге қатынасы, әл-Фарабидің таным туралы ілімі, әл-Фарабидің логикасы, әл-Фарабидің болмыс туралы ілімі, әл-Фарабидің тіл философиясы, әл-Фарабидің натурфилософиясы және заманауи ғылым, әл-Фарабидің өнер философиясы, әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық көзқарастары, қайырымды қала «Al-Farabi university Smart-city» жобасының моделі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тірі организмдердің қоршаған ортаға өзара әрекеттесуінің заңдылықтарын, биосфера қызметін және адам тіршілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы білім қалыптастыру. Пәндерді зерттеу кезінде адам тіршілішінің қауіпсіздігін зиянды, зақымдаушы факторлардан қамтамассыз ету, қауіптерден қорғау әдістері, техногенді апаттардың, табиғи апаттардың салдарын жою туралы, қоршаған ортаны қорғау, қоршаған ортаны ұтымды пайдалану жөніндегі шаралар қарастырылады Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Тірі ағзалардың қоршаған ортамен өзара әрекеттесуін сипаттаңыз; - Биосфераның жұмыс істеу механизмін түсіндіру; - Адам ортасының зиянды, зақымдаушы факторларын жіктеу; - Табиғи және техногенді қауіптердің жолдарын түсіндіру; Техногенді апаттардың, табиғи апаттардың зардаптарын жою жөніндегі шараларды әзірлеу; Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: тірі организмдердің қоршаған ортаға өзара әрекеттестігі, биосфераның жұмыс істеуі, адам өмірінің зиянды, зиянды факторлардан қорғалуын қамтамасыз ету, қауіп-қатерлерден қорғау, техногенді апаттардың салдарын жою, табиғи апаттар, табиғи апаттар, қоршаған ортаны қорғау, ұтымды табиғатты басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Базалық шет тілі (шығыс)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - оқылатын тілдің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық нормаларына сәйкес оқытудың бірінші жылының сөйлеу тақырыбы шегіндегі монологтық сөйлеуде ойды баяндау; -сөйлемдердің құрылымдық-нормативтік үлгілерін қолдана және шет тілдік этикет нормаларын сақтай отырып, сөйлеу қызметін жүзеге асыру; - көпшілік алдында сөз сөйлеу (хабар, презентация) және мәтіндерді дайындауда түрлі синтаксистік құрылымдарды қолдану; - тіл өкілімен қисынды байланысқан әңгіме жүргізу; - тілдік сөйлеу құралдарын (синонимдер, омонимдер, антонимдер) белсенді пайдалану. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - шет тілінің базалық грамматикалық нормалары; - каллиграфия; - лексикологияның негізгі нормалары; - синтаксис (формалды, коммуникативтік және семантикалық); - ғылыми терминология.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: бизнес-құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерлік теориясы мен тәжірибесін зерделеу негізінде кәсіпкерлік қызметтің практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - заманауи бизнес-стандарттарға сәйкес келетін коммерциялық-бизнес терминологиясын білу; - Кәсіпкерге қажет ақпараттың бастапқы сомасын жинау, атап айтқанда: заңнаманың негізі (азаматтық, еңбек, салық және т.б.) - Капиталдың құрылымын, оның өмір сүру және қозғалыс нысандарын талдау - Өз кәсіпорындарын құрудың құқықтық және экономикалық аспектілері туралы қажетті ақпаратты негіздеу; Kәсіпкердің өз қызметі барысында туындауы мүмкін қиындықтарды және қиындықтарды бағалау Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Кәсіпкерлік қызметтің мазмұны. Кәсіпкерліктің объектілері мен субъектілері. Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастырушылық-құқықтық базасы. Кәсіпкерлік идеясы және оны жүзеге асыру. Бизнестегі бизнесті жоспарлау. Шағын бизнес және кәсіпкерлік жүйесіндегі орны. Кәсіпкерлік қызметке инвестициялар. Бизнестің тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру аясындағы мемлекеттік билік органдарының, саяси және қоғамдық ұйымдардың қызметін талдау қабілетін қалыптастырады. Заманауи қоғамдағы сыбайлас жемқорлық мәселелері туралы шынайы білім береді. Студенттердің назарын сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелеріне бағыттайды. Студенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негізгі ережелерін түсіндіреді. Оларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың ұлттық жоспарының мазмұнымен таныстырады. Оларды сыбайлас жемқорлықты жеңу машықтарына үйретеді. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын негіздеу және түсіндіру. - Адам өмірінің әртүрлі аясындағы сыбайлас жемқорлықтың көріну нысандары мен әдістерін анықтау. - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті құқықтық реттеумен байланысты заңи түсініктер және категорияларды қолдана білу. - Құқықтық және құлықтылық этикалық нормаларға сәйкес мінез-құлық стандарттарын қалыптастыру үшін сыбайлас жемқорлық жағдаяттарын бағалау. - Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына қарсы тұру әдістерін жүзеге асыру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық ойлауды, құқықтық сананы қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Курс сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі реттеушісі ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға байланысты нормативтік құқықтық базаны зерттеуге бағытталған, сыбайлас жемқорлықтың түсінігі мен мәнін ашады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың құқықтық негіздерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық стандарттарын анықтайды. Пән қолданбалы сипатқа ие, пәнаралық, яғни қылмыстық, қылмыстық-процестік, азаматтық, әкімшілік құқықтармен байланысты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Базалық шет тілінің практикалық грамматикасы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - ауызша және жазбаша сөйлеуде шет тілінің күрделі грамматикалық құрылымдарын қолдану; - күнделікті және кәсіби қарым-қатынастың жиілік тілдік материалында құрылған мәтіндерді түсіну; - жеке сипаттағы хаттарда оқиғаларды, сезімдерді, ниеттерді сипаттау; - диалогтық және монологтық сөйлеу үшін үйренген лексикалық материалды қолдану; - алынған ақпараттағы негізгі ойды түсіндіру. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - базалық шет тілінің фонетикалық және лексикалық нормалары; - базалық шет тілінің морфологиялық және синтаксистік нормалары; - базалық шет тілінің грамматикалық құрылымы; - лингвоелтанулық құзыреттілікті кеңіту мәселелері; -фонетикалық және лексикалық нормалар; - салғастырмалы грамматика негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: кәсіби қызметте қазіргі тіл білімінің ұғымдық және әдіснамалық аппаратын түсіну және қолдану қабілетін қалыптастыру; әлем тілдерінің даму заңдылықтарын, оларды жіктеу принциптерін түсіндіру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - тіл білімінің терминологиялық және әдіснамалық аппаратын түсіну; тіл білімінің негізгі бөлімдерін, оның пәні мен міндеттерін сипаттау; - тілдердің генезисі мен эволюциясын түсіндіру; әдебиеттану мен тіл білімінің өзара байланысы; әдебиеттанушылар мен лингвистердің көркем шығармашылықты үйренудегі тәсілдерінің ерекшеліктерін түсіндіру; - тілдің негізгі құрылымдық элементтері мен қабаттарын, тілдік бірліктердің өзара байланысын ажырату; фонетикалық жүйенің, грамматикалық құрылымының, сөздік құрамының, оқытылатын тіл стильдерінің ерекшеліктерін талдау және анықтау; - тілді белгілі жүйе ретінде талдаудың әдістері мен тәсілдерін анықтау; көркем мәтінді зерттеуде лингвистикалық талдауды қолдану; - әдебиеттің дамуына тілдік құбылыстардың әсерін бағалау; тіл дамуының үрдістері мен заңдылықтары туралы ақпаратты жүйелендіруді жүзеге асыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Тіл – тіл білімінің пәні. Тілдің шығу тегі. Жүйе және құрылым түсінігі. Тілдердегі құрылымдық қатынастар. Тілдің негізгі бірліктері. Тіл деңгейінің түсінігі, негізгі тілдік деңгейлер және тіл жүйесінің бірліктері. Тіл – ерекше түрдегі тілдік жүйе. Лингвистикалық белгі ұғымы. Белгілердің типтері, олардың қасиеттері мен функциялары. Фонетика тілдің дыбыстық құрылымы туралы ғылым ретінде; фонетика филологияның функционалдық аспектісі ретінде. Лексикология сөз туралы ғылым ретінде, зерттеу аспектілері. Морфемика, морфемалар ұғымы, сөз құрылымындағы тарихи өзгерістер. Морфология; морфологияның негізгі ұғымдары. Синтаксис; синтаксистің негізгі бірліктері. Тілдердің жіктелуі; тілдердің тарихи даму заңдылықтары. Хат, хат дамуының негізгі кезеңдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Базалық шетел тілінің нормативтік грамматикасы (шығыс)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - базалық шет тілінің нормативтік грамматикасының бөлімдерін жіктеу және сипаттау. - мамандық бойынша теориялық әдебиеттермен жұмыс жасау; - кез келген күрделіліктегі қызықты тақырып бойынша мәтіндерді құрастыру; - ауызша және жазбаша сөйлеу деңгейіне сәйкес күрделі грамматикалық құрылымдарды қолдану; - кез келген тақырыптағы мәтіндерді түсіндіру. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - нормативтік грамматика негіздері ғылым ретінде; - шет тіліндегі лингвистикалық терминология; - салғастырмалы грамматика; - морфология және лексикология негіздері; - тілдің стилистикалық ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шет тілі (шығыс)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады:студент - оқылатын шет тілінде мәдениетаралық қарым-қатынас саласындағы тілдік мінез-құлық тактикасын саралау; - ауызекі сөйлеу тілін қолдану (нормативтік айтылу, сөйлеу ырғағы, интонация); - кәсіби сөйлеуге тән негізгі грамматикалық құбылыстар мен ең көп қолданылатын (базалық) грамматиканы белсенді меңгеру; - күнделікті және кәсіби қарым-қатынас мәтіндерін түсіндіру; - қызықты тақырыпқа эссе жазу техникасын меңгеру. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - коммуникативті құзыреттілікті мәдениетаралық деңгейде өздерінде қалыптасатын білімі, дағдылары мен жеке қасиеттері негізінде шет тілін білу қабілеті мен дайындығына қарай дамыту; - нормативтік лексика және қарапайым тіл; - диалектология негіздері; - салғастырмалы грамматика негіздері; - базалық шет тілінің лингвостилистикалық ерекшеліктерін зерттеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы (базалық шет тілі, шығыс )
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - шет тілін кәсіби және тұлғааралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілді коммуникативтік құзыреттілікті дамыту үшін қолдану; - оқылатын тілде жиналған ақпаратты талдау; - диалогтық және монологтық сөйлеу үшін оқыған лексикалық материалды қолдану; - білім деңгейіне сәйкес кез келген көздерден ақпаратты түсіндіру; - оқылатын тілдегі оқылған және естілген материалдың негізгі мағынасын жеткізу. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - оқылатын тілдің грамматикалық құрылымдары мен лексикалық штамптары; - ерекше дыбыстар мен интонациялық талаптар артикуляциясының нормалары; - ауызша емес коммуникациялық компоненттер; - базалық шет тіліндегі ауызша және жазбаша сөйлеудің лексикалық нормалары; - жазба жұмыстарының түрлері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы (шетел, батыс тілі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - батыс тілін кәсіби және тұлғааралық қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін батыс тілді коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру; -әр түрлі функционалдық стильдерді көрсететін дәлме-дәл мәтіндерді тыңдау; -ауызша және жазбаша сөйлеуде лексика-грамматикалық құрылымдарды қолдану; - ауызша ақпаратты схемалар, кестелер, диаграммалар түрінде ұсыну; - мәтіндерді түсіндіру және рефераттау. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - грамматикалық құрылымдар мен лексикалық штамптар; - ерекше дыбыстар мен интонациялық талаптар артикуляциясының нормалары; - лингвоелтанушылық құзыреттілікті дамыту; - ауызша және жазбаша сөйлеудің лексикалық нормалары; - эссе жазу негіздері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Шетел (шығыс) филологияға кіріспе
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - Шығыс филологиясы негіздерінің шығу заңдылықтарын түсіндіру; - оқылатын шет тілінің тарихи, оқылатын тіл еліндегі лингвистикалық және әдебиеттану ғылымдарының даму кезеңдерін жіктеу; - оқылатын тіл елінде оқылатын шет тілін, лингвистикалық және әдебиеттану ғылымын дамытудың тарихи кезеңдерін жіктеу; - туындыны формада және мазмұн бірлігінде өз бетінше талдау; - көркем шығармаларды түсіндіру, жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау; - шығармалардың эстетикалық, адамгершілік, тәрбиелік әлеуетін анықтау. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - шетел жазуының жәдігерлері; - әлемдік шығыс филологиясының тарихы, оның өзекті мәселелері; - арнайы Шығыс филологиясының теориялық аспектілеріне қызығушылығын арттыру; - тілдің пайда болу және даму тарихы халық тарихы мен мәдениетінің контексінде; - әдеби талдаудың негізгі элементтері; - теориялық әдебиеттанудың негізгі элементтері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шет тілі (батыс, жоғарғы деңгей)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - батыс тілінде еркін, анық қиындықсыз қарым-қатынас жасау, қажетті сөздер мен сөйлемдерді таңдау; - өз пікірін білдіру және дәлелді қорғау; - кез келген қиындықтағы мәтіндерді түсіндіру; - оқылған немесе естілген ақпаратты талдау және ақпаратты беру; - баяндамалар, презентациялардың күрделі мәтіндерін құрастыру. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - батыс тілінің жоғарғы деңгейінде сөйлеу мәдениетінің негіздері; - батыс тіліндегі мәтіндерді көп аспективті талдау; - ғылыми терминология; - батыс тілінің морфологиялық және синтаксистік құрылымы; - жоғары деңгейдегі батыс тілін үйренуде инновациялық ақпараттарды пайдалану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Базалық шет тілі (шығыс, жоғары деңгейі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - тілдік бірліктерді жіктеу және оларды тіл деңгейлерінің категориялық параметрлеріне сәйкес сипаттау; -кез келген тақырыптағы мәтіндерді түсіндіру; - оқылатын ел тілінде ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау; - кез келген тақырыпта ауызша және жазбаша сөйлеуде тіл бойынша білімін тиімді пайдалану; - оқылатын ел тілінде әр түрлі жобаларды жасау және таныстыру. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - жоғары деңгейде сөйлеу мәдениетінің негіздері; - шет тіліндегі мәтіндерді көп аспектіде талдау; - ғылыми терминология; - оқылатын тілдің морфология мен синтаксисі; - салғастырмалы грамматика.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Аударма бойынша практикум (негізгі шет тілі, шығыс
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - мәтіндік материалды өңдеу және мәтінді алдын-ала сараптау; - түпнұсқада жұмыс істеу барысында әртүрлі екі жақты аударманы қолдану; - қажетті аударма стратегиясын дұрыс таңдау; - жағдайға байланысты шет тілінің сөйлеу әрекетін модельдеу; - аударманы өңдеу. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - бастапқы тіл мен мақсатты тілдің стилистикалық және жанрлық ерекшеліктері; - ауызша және жазбаша екі жақты аударма түрлерінің ерекшеліктері; - шетелдік шынайылықтарды аудару мәселелері; - жазбаша және ауызша аударма түрлері мен формалары; - сөйлеу мен жазудың үздік әдістері мен тәсілдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Оқылатын шет (шығыс) тілінің аудару теориясы мен практикасы аударма теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - аударманы лингвистикалық қызметтің ерекше түрі ретінде жіктеу; - аударма теориясын, оны тәжірибеде жүзеге асыру қағидалары мен әдістерін талдау; - екіжақты аударманың түрлерін іс жүзінде жүзеге асыруға саралап қарау; - кез келген күрделі мәтіндерді түсіндіру; - ауызша және жазбаша түрде мәтіндерге реферат жасау. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - аударма теориясы мен әдіснамасы; - аударманың қазіргі теориясының негізгі ұғымдары, терминдері мен тұжырымдамалары; - аударманың лексикологиялық, грамматикалық, стилистикалық қырлары; - аударма мен мәтіннің барабарлығы мәселесі; - бір тілді және екі тілді қарым-қатынас.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Батыс тілінің практикалық грамматикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - ауызша және жазбаша сөйлеуде батыс тілінің күрделі грамматикалық құрылымдарын қолдану; - күнделікті және кәсіби қарым-қатынастың жиілік тілдік материалына құрылған мәтіндерді түсіну; - жеке сипаттағы хаттарда оқиғаларды, сезімдерді, ниеттерді сипаттау; - диалогтық және монологтық сөйлеу үшін оқыған лексикалық материалды қолдану; - алынған ақпаратты түсіндіру. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - морфологиялық және синтаксистік нормалар; - батыс тілінің грамматикалық құрылымы; - лингвоелтанушылық құзыреттілік негіздері; - фонетикалық және лексикалық нормалар; - салғастырмалы грамматика негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Оқылатын шет тілінің практикалық стилистикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - тілдің стилистикалық құралдарын жіктеу және саралау; - контекст шарттарына байланысты стильдік формаларды дәлелді таңдау жасау; - бұқаралық коммуникация мәтіндерін жасау кезінде стильдік бірліктердің экспрессивті мүмкіндіктерін тиімді пайдалану; - алынған білімді тіл өкілімен қарым-қатынаста қолдану; - шет тіліндегі сөйлемдерде стилистикалық талдауды қолдану. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: -шет тіліндегі қарым-қатынас пен аударма үдерісіндегі шет тілінің функционалдық стильдері; - стилистика ұлттық сөйлеу мәдениетінің теориялық негізі ретінде; -стилистикалық нормалар, -варианттар; -мәтінді стилистикалық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тыңдап түсіну (базалық шет тілі, шығыс)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - шет тілінің дыбыстық жағын жіктеу, (фонемдік құрамы, интонация, екпін); - аудиттік дағдыларды жандандыру және дамыту; - шет тілді сөйлеу ағынын саралау және талдау; - басты және екінші дәрежелі ақпарат арасын егжей-тегжейлі түсіну және ажырату; - естілген мәтінді ауызша және жазбаша түрде дәл айтып беру. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - есту жадының ерекшеліктері; - мәдениеттанулық құзыреттілік; - шет тіліндегі сөйлеуді қабылдау және түсіну ерекшеліктері; - рефлексия ерекшеліктері; - тыңдау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Екінші шет (шығыс) тілі (1-деңгей)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - тілдік бірліктерді жіктеу және оларды осы тіл деңгейлерінің категориялық параметрлеріне сәйкес сипаттау; - бірінші оқу жылына арналған сөйлеу тақырыбы шегінде монологты сөйлеу; - сюжеттік суретті өз бетінше сипаттау; - оқытушы немесе басқа тұлғамен тікелей сөйлесу арқылы сөйлеуін түсіну; - ұсынылған тақырыпқа қарапайым сөйлем құрастыру. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - лексикалық баламалылық нормалары; - 1-деңгейдегі екінші шығыс тілінің грамматикалық және стилистикалық нормалары; - кәсіби терминдер және клише; - тыңдау; - екінші шығыс тіліндегі ауызша және жазбаша сөйлеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Дүниежүзі әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - әлемдік көркем мәдениет тарихының кең әлеуметтік-мәдени контекстінде антикалық дәуірден бүгінгі күнге дейінгі әлемдік әдебиеттің негізгі заңдылықтары мен даму жолдарын дәлелді түрде түсіндіру; - тарихи және мәдени контекстегі әдебиеттің ерекше жақтарын түсіндіру; ; - әлемнің көрнекті әдебиеттері дамуына тарихи-салыстырмалы талдау жүргізу; - алған білімдерін тілдік жағдайларда және дидактикалық тапсырмаларды шешу үшін қолдану; - әлемдік әдебиет туындыларының ерекшелігін талдау. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: -қазіргі әдебиет теориясының негізгі категориялары мен негізгі қағидалары; - жалпы әлемдік көркем мұраға кіретін негізгі шығармалар; -тарихи және мәдени контекстегі әлемдік әдебиеттің ерекшеліктері; - компаративистика аспектісіндегі әдеби мәтінді талдау; - көркем мәтінді талдаудың заманауи технологиялары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тыңдап түсіну (батыс тілі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - жазбадағы немесе күтпеген жердегі қарым-қатынас жағдайында түпнұсқа батыс тілді сөйлеуді түсіну дағдыларын жетілдіру; - таныс тақырыптар бойынша дәрістер мен баяндамаларды түсіну; - қатысты әдеби нормалар шегінде айқын айтылған сөздердің негізгі ұғымдарын түсіну және зерделей білу; - әртүрлі жалпы және оқу-кәсіби тақырыпта қарым-қатынас жасау; - күнделікті тұрмысқа және кәсіпке қатысты тақырыпта тез, дайындықсыз, еш қиындықсыз сөйлеу. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - тыңдаудың түрлері (listening for detail); ; - жалпы мазмұн (listening for the main idea) ; - ерекше ақпарат алу (listening for specific information); - мультимедиялық құралдарды пайдаланып презентациялар жасау; - аудио және бейне материалдарды рефераттау және рәсімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Оқылатын шетел (шығыс) тілінің лексикологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - оқылатын шет тілінің лексикалық құрамын жіктеу; - күрделілігі әртүрлі мәтіндерді салыстыру және талдау; - сөйлеу қызметінде тілдік экспрессия құралдарын белсенді пайдалану; - кәсіби қызметте лексикалық талдаудың негізгі ережелері мен әдістерін қолдану; - зерттелетін мәселеге әртүрлі көзқарасты салғастыру; - лексика-грамматикалық құрылымдарда Сөзді түсіндіру және Сөз айту. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - шығыс лексикологиясы мен лексикографиясының негіздері; - шет тілінің лексикалық қоры; - лексикологиялық білім негізінде сөйлеу мәдениеті; - лексикологияның негізгі ұғымдары; - оқылатын тілдің түрлі стиліне тән негізгі лексикалық құбылыстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: көркем шығармашылықты зерттеу үшін әдебиеттанудың негізгі теориялық түсініктерін қолдану қабілетін қалыптастыру, әдебиеттің даму заңдылықтарын түсіндіру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - әдебиеттанудың негізгі ұғымдары мен категорияларын түсіну және түсіндіру; филология және гуманитарлық пәндер жүйесіндегі әдебиеттанудың орны мен рөлін анықтау; - көркем шығармашылықты зерттеуде заманауи әдебиеттанудың әдіснамалық аппаратын қолдану; көркем әдебиет шығармаларының құрылымы мен мазмұнын талдаудың әдістері мен тәсілдерін анықтау; - көркем шығарманы құру ерекшеліктерін, оның тілдік, стилистикалық және жанрлық ерекшелігін талдау және анықтау; - әдебиеттің үрдістері, оның қазіргі жағдайы және қоғамдық маңыздылығы туралы ақпаратты жүйелендіруді жүзеге асыру; әдеби құбылыстарға қатысты өз көзқарасын қалыптастыру және негіздеу; - әдеби үдерістегі жазушының шығармашылық орны мен рөлін сыни бағалау; әдебиеттің дамуына тілдік құбылыстардың әсері; қазіргі заман ұстанымы тұрғысынан шығарманың мазмұнын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Әдебиеттанудың пәні мен міндеттері. Басқа ғылымдар жүйесіндегі әдебиеттану. Көркем образ. Шығарманың сюжеті мен композициясы. Әдеби шығармадағы автор мен кейіпкер. Көркем шығарманың мазмұны мен формасы. Шығарма әлемі. Әдеби шығарманың тілі мен стилі. Көркем шығарманың шығу тегі. Көркем шығарманың жанры. Көркем шығарманың қызметі. Әдебиет ерекшелігі өнер түрі ретінде. Қазіргі әдебиеттанудағы өлең ұғымы. Өлең құрылысы жүйелері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қоғамдық-саяси лексика (батыс тілі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - батыс тілді ортада батыс тілінің қоғамдық-саяси лексикасын тиісті тақырыптарға белсенді қолдану; - БАҚ мәтіндеріне лингвистикалық талдау қолдануды түсіндіру; - әлеуметтік-саяси және публицистикалы сипаттағы аудио және бейне материалдарды аудару қағидаларын қалыптастыру; - батыс тіліндегі баспасөз материалдарын аналитикалық оқу және өңдеудің әртүрлі түрлерін жүзеге асыру; - кез келген күрделі мәтіндерді түсіндіру. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - батыс тіліндегі қоғамдық-саяси тақырыптардағы мәтіндердің ерекшеліктері; - батыс тілді баспасөздің материалдарын аналитикалық оқу және өңдеу; - бұқаралық коммуникация мәтіндерінің тілдік ерекшеліктерінің ерекшеліктері; - қазіргі заманғы БАҚ-та кеңінен қолданылатын нормативтік сөз оралымдары және тұрақты тіркестер; - қазіргі қоғам өмірінің негізгі мәселелерін талдау және оқылатын тіл елінің саяси болмысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Оқылатын тіл елінің ежелгі және ортағасырлық әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - ежелгі және ортағасырлық даму кезеңдерінде оқылатын тіл елі әдебиетінің пайда болуы мен негізгі әдеби бағыттарын дәйектілікпен түсіндіру және топтастыру; - көркем шығармаларды талдау; - көркем шығарманың жанрлық ерекшелігін анықтау; - әдеби көздерден алынған ақпаратты саралау; - пән тақырыбы бойынша негізгі дереккөздер мен әдебиетке еркін бағдарлану. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - әдебиеттегі жанрлық-түрлілік әртүрлілік аспектілері және әдеби үдерістің тарихи ерекшеліктері; - ежелгі және орта ғасырдағы ең көрнекті жазушылардың шығармашылығымен танысу; - әдебиеттанулық талдау әдістері; - көркем әдебиет шығармаларын әдеби талдау; - оқылатын елдің әдеби фактілері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Оқилатын шет (шығыс) тілінің тарихи грамматикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - фонетикалық, морфологиялық, синтаксистік құрылымы мен лексикалық құрамының эволюциясын қарастыру арқылы оқылатын тіл жүйесінің жалпы заңдылықтары мен даму үрдістерін анықтау; - мәтіндерді аудару барысындағы өз бетінше орындайтын практикалық жұмыста теориялық білімді қолдану; - мәтінді аудару кезінде сәйкессіздіктер мен қателерді жүзеге асыру және түзету; - қолданылатын материалдың ерекшелігін ескеру; - негізгі тарихи оқиғаларға баға беру. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - оқылатын тілдің пайда болу және даму үдерісі; - тілдік трансформацияның жүйелі тарих; -оқылатын тілдің грамматикалық жүйесі мен лексикалық қорындағы өзгерістер; -зерттеу аспектілері және грамматикалық бірліктің басқа да арақатынасы; - оқылатын шет тілінің құрылымдық және семантикалық ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Лингвомәдениеттану (батыс тілі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - батыс тілінің әлеуметтік-мәдени табиғатын, оның қызметін және олардың батыс мәдениетінің қызметімен арақатынасын дәлелдермен түсіндіру; - көркем әдеби шығармаларға лингвомәдени талдау жүргізу ; - оқылатын елдің лингвомәдени фактілерін түсіндіру; - батыс тілінің мәдениеттану терминдерін саралау және жіктеу; - мәтіндерге стилистикалық талдау жүргізу. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - батыс тілді мәдени-лингвистикалық терминдер мен ұғымдар; - батыстық лингвистикалық мәдениеттің жалпы трендтерінің өзара әрекеттесу заңдылықтарын зерттеу; - мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі мәдениет диалогындағы Сөз рөлін талдау; - лингвомәдениеттану - лингвистикадағы антропоцентристік парадигманың өнімі; - мәдениетаралық қарым-қатынас ұлттар мен мәдениеттердің жақындасу үрдісі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Оқылатын шет (шығыс) тілінің теориялық грамматикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - шет тілі грамматикасының теориялық аспектілерін жіктеу және сипаттау; - ғылыми материалмен жұмыс кезінде теориялық зерттеулердің әдіснамасын қолдану; - грамматикалық зерттеулер бойынша ғылыми ақпаратты өз бетінше өңдеу; - ана тілінің грамматикалық құбылыстарын оқылатын тілдермен салғастыру және параллель жүргізу; - оқылатын шет тілінің грамматикалық құрылымы мен лексикалық құрамында көрінетін тіларалық байланыстардың нәтижелерін талдау. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - мамандық бойынша ғылыми-теориялық шетел әдебиетімен жұмыс істеу ерекшеліктері; - шет тілді лингвистикалық терминология; - грамматикалық бірліктер мен құралдардың формалды және мағыналық құрылымы; - оқылатын шет тілінің грамматикалық құрылысының даму бағыттары мен заңдылықтары; - мәтінді грамматикалық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Екінші шет (шығыс) тіл (2-деңгей)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - қарым-қатынастың әр түрлі салаларында, соның ішінде кәсіби қызметте екінші шығыс тілінің 2- деңгейіндегі белсенді лексиканы қолдану; - кез келген қиындықтағы және тақырыптағы мәтіндерді түсіну; - күнделікті қарым-қатынастың жиі кездесетін тілдік материалдан құралған мәтіндерді түсіну; - кез келген ақпаратты осы деңгейге сәйкес талдау және жалпылау; - екі жақты ауызша және жазбаша аударма жасау. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - 2-шығыс тілінде сөйлеудің грамматикалық және стилистикалық нормативтері; - 2-деңгейдегі лексикалық минимум; - кәсіби терминдер және клише; - серіктестермен кәсіби тақырыптарға іскерлік хат алмасу ерекшеліктері; - 2-шығыс тілінің мәтіндерін аудару ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Оқитын тіл елінің ежелгі және ортағасырлар тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - ежелгі және ортағасырлық тарихи кезеңдеріндегі даму туралы ақпаратты кешенді талдау; ежелгі өркениеттің дамуының негізгі кезеңдері мен сипаттамаларын анықтау; - ежелгі өркениеттердің адамзаттың дамуына қосқан үлесін негізді түрде түсіндіру; - оқылатын тіл елі халқының тарихи дәстүрлері мен ұлттық көзқарасының ерекшеліктерін ғылыми ұстаным тұрғысынан сипаттау; - оқылатын тіл елінің аумағында ежелгі және ортағасырлық мемлекеттердің пайда болуы, дамуы және құлдырауы үдерістерін талдау; - оқылатын тіл елінің ежелгі және орта ғасырлардағы тарихының хронологиясын еркін меңгеру. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - ежелгі өркениеттердің бастаулары және ежелгі және ортағасырлық кезеңдегі елдің даму ерекшеліктері; - ежелгі өркениеттердің адамзат дамуына қосқан үлесі; - басқа мемлекеттермен табысты қарым-қатынасты ұйымдастыру үшін елдердің мәдени-тарихи ерекшеліктері; - оқылатын тіл елінің мәдени, діни, тарихи дәстүрлері; - оқылатын тіл елінің әлемдік мәдениеттегі мемлекеттерінің тарихы мен мәдениетінің рөлі, оның аймақтық ерекшеліктері мен даму ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Оқылатын тіл елінің деректануы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - оқылатын тіл елінің дереккөздері бойынша тарихи шындықты сипаттау және дәлме-дәл бағалау; - тарихи деректердің табиғатын, олардың толықтығын, шынайылығын түсінудің теориялық-әдіснамалық негізін қалыптастыру; - әртүрлі деректердің тарихи-ақпараттық әлеуетін анықтау; - әр түрлі дереккөздерден алынған ақпаратты талдау және жалпылау; - мәтіндердегі тілдік құбылыстарды түсіндіру; - пәннің тұжырымдық және терминологиялық аппаратымен еркін жұмыс істеу. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - деректану қағидалары; - дереккөздерді жіктеу және жүйелеу, оларды оқу, аудару және талдау. - қажетті ақпаратты жинау әдістері; - нормативтік құжатнама; - кәсіби терминология.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Оқылатын тіл елінің саяси-қоғамдық ой-санасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - оқылатын тіл еліндегі саяси-әлеуметтік ойлардың эволюциясын талдау және түсіндіру; - оның негізгі ұғымдары және жетістіктерін сыни талдау; - оқылатын тіл елі ойшылдары мен саяси көшбасшыларының көзқарасын сол ел қоғамының өміріндегі қазіргі әлеуметтік және саяси құбылыстарды талдаудың әдіснамалық негізі ретінде түсіндіру; - әлеуметтік-саяси үрдістерді танудың заманауи доктриналары мен тәсілдерін талдау әдісін қолдану; - оқылатын тіл елінің қоғамдық-саяси өміріндегі болып жатқан өзгерістерді талдау. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - оқылатын тіл елінің саяси және рухани көшбасшыларының шығармашылық мұраларын талдау; - қазіргі заманғы қоғамдық өмірдің мәселелері және оқылатын тіл елінің саяси шындықтары; - оқылатын тіл елінің әлеуметтік-саяси өміріндегі діни фактордың рөлі; - оқылатын тіл елінің мемлекеттік және саяси институттары; - оқылатын тіл елінің дамуының тарихи тұрғыда саяси-әлеуметтік ой-өрісін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқылатын тіл елінің этникалық және заманауи мәдениеті / / Ethnic and modern сulture of the country of the studied language
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - көркем дәстүрлерді дамытудың тарихи кезеңдері мен ерекшеліктерін дәйектілікпен сипаттау ; - негізгі ұғымдар, терминдер, санаттар, бейнелер, символдар және дәстүрлі мәдениет туындыларының кешенін жүйелендіру; - оқылатын тіл елінің этникалық және заманауи мәдениетінің дамуын объективті және толерантты түрде түсіндіру; - оқылатын тіл елінің маңызды сәулет, өнер, музыка және т.б. әлемге әйгілі жәдігерлерін сипаттау; - оқылатын тіл елінің дәстүрлі және заманауи мәдениетінің маңыздылығы мен әлемдік өркениеттің дамуына қосқан үлесін объективті бағалау. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - оқылатын тіл елінің өзіндік мәдени-тарихи ерекшелігі; - рухани және материалдық мәдениет феномендерін ғылыми талдау; - оқылатын тіл елінің этникалық мәдениетінің түрлері мен жанрлық әртүрлілігі; - оқылатын тіл елінің ұлттық мәдениетінің типологиялық ерекшеліктері; - оқылатын тіл елі өнері мен мәдениетінің семантикалық үстемдігін анықтайтын символдар, санаттар мен тұжырымдар жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқылатын шет (шығыс) тілінің іскерлік курсы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - іскерлік этикет талаптарына сәйкес шет тілді сөйлеу қызметін жүзеге асыру, - бизнес саласында өзге тілді қарым-қатынасты жүзеге асыру, іскерлік хат алмасу; - әдеби тіл нормаларымен мәтіндерді рефераттау және жазбаша ресімдеу; - іскерлік сипаттағы мәтіндерді талдау; - шынайы аудио және видео материалдармен жұмыс істеу; - іскерлік байланыстарды, іскерлік кездесулерді және басқа да іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - іскерлік қарым-қатынас этикасы; - іскерлік қарым-қатынасты, іскерлік кездесулер мен іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу; - саяси-қоғамдық бағыттағы лексика оқылатын тіл елінің нормативтік сөйлеу оралымы және тұрақты тіркестер; - мәтіндер мен құжаттарды жазбаша рефераттау және рәсімдеу ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқылатын тіл елінің жаңа және заманауи әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: -жаңа және қазіргі заманғы тарихи кезеңдердегі оқылатын тіл еліндегі көркем сөздің тұжырымдамалық талдауын жүргізу, - проза мен поэзиядағы заманауи үрдістерді жіктеу; - оқылатын елдің әдебиетіндегі неғұрлым маңызды әдеби үрдістердің қалыптасуы мен дамуының негізгі заңдылықтарына талдау жүргізу; - адамның рухани қызметінің басқа түрлері арасында көркем сөздің ерекше жақтарын түсіндіру; - оқылатын елдің жаңа және заманауи әдебиеті шығармаларын талдау. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - әдеби жанрлар; - көркем формалардың эволюциясы, стильдер мен жанрлардың түрлері; - жаңа және қазіргі заман жазушыларының шығармашылығы; - негізгі әдеби шығармалар, олардың мәдени дәстүрдегі орны мен қызметі; - оқылатын ел әдебиетінің қазіргі тұжырымдары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқылатын тіл елінің саяси- әлеуметтік жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - оқылатын тіл еліндегі саяси-әлеуметтік құрылымның құрылысын талдау: - қазіргі әлеуметтік-саяси үдерістерді, саяси жүйелер мен саяси мәдениетті объективті талдау; - әлеуметтік, мәдени және тұлғалық айырмашылықтарды толерантты қабылдау; - оқылатын тіл елінің тарихи мен мәдени фактілерін салыстыру және саралау; - мәдениетаралық коммуникация контексінде оқылатын тіл елінің қоғамдық-саяси өміріндегі діни фактордың рөлін ескеру. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - оқылатын тіл еліндегі социум мен саяси жүйенің қалыптасуы және эволюциясы; - қоғамдағы дәстүрлік және модернизм мәселелері, қазіргі саяси трендтер; - оқылатын тіл еліндегі саяси және қоғамдық институттар; - оқылатын тіл еліндегі тарихи, мәдени және әлеуметтік шындық; - пәннің кәсіби терминологиясы, оның тұжырымдамалық-категориялы аппараты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Шетелдік (шығыс) баспасөз тілі
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - шет тілді баспасөздің лингво-стилистикалық ерекшеліктерін саралау; - газет мақалаларын талдау; - мәтіндерді түсіндіру; - шет тілді баспасөз тілінің ғылыми зерттеулерінде заманауи лингвистикалық әдістер мен тәсілдерді қолдану; - әдеби тіл нормаларымен мәтіндерді рефераттау және жазбаша рәсімдеу. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - шет тілді баспасөздің жанрлық түрлері, грамматикалық және стилистикалық ерекшеліктері; - шет тілді публицистикалық мәтіндерді аудару және талдау ерекшеліктері; - бұқаралық коммуникация мәтіндерінің ерекшелігі мен тілдік ерекшеліктері; - қазіргі БАҚ-та кеңінен қолданылатын саяси-қоғамдық бағыттағы базалық лексика, нормативтік сөз орамдары және баспасөз тілінің тұрақты тіркестері; -мәтіндер мен құжаттарды, ақпараттық-жаңалықтық аудио және бейнематериалдарды рефераттау және рәсімдеу ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқылатын тіл елінің жаңа және қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - дүние жүзілік тарихи үдеріс контекстінде мамандану аймағының тарихи дамуының негізгі үрдістері мен заңдылықтарын түсіндіру; - оқылатын тіл елі халқының саяси мәдениеті мен менталитетінің ерекшеліктерін қарастыру кезінде тарихи қалыптасқан экономикалық, саяси және әлеуметтік жүйелердің сипатын ескеру; - оқылатын тіл елінің қазіргі заманғы саяси аренадағы рөлі мен орнын сипаттау; экономикалық, саяси және әлеуметтік дамуын талдау кезінде ұзақ мерзімді тарихи перспектива мәселелерін айқындау, - оқылатын тіл еліндегі отаршылдыққа қарсы күрестің ерекшеліктерін талдау, оның рухани және саяси басшыларының тарихи рөлін бағалау; - ұлттық және халықаралық деңгейде оқылатын тіл елінің дәстүрлі социумының тарихи даму ерекшеліктерін басшылыққа алу. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - оқылатын тіл елінің нақты кезең бойынша тарихнамасы; - негізгі тарихи-саяси оқиғаларды, соның ішінде отарлау және ұлт-азаттық күрес кезеңін талдау; - саяси және рухани көшбасшылардың рөлін зерттеу; - қазіргі тарихи жағдай; - ұғымдық және терминологиялық аппарат.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқылатын тіл елінің философиясы және діні
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - оқылатын тіл елі дінінің пайда болуы мен дамуы туралы деректерді дәлелді түсіндіру; - оқылатын тіл елінің ежелден осы заманға дейінгі дәстүрлі мектептері мен философиялық ілімдерінің негізгі даму кезеңдерін сипаттау; - оқылатын тіл елінің философиясы мен діндерінің әлемдік өркениеттің дамуындағы орны мен рөлін талдау; - оқылатын тіл елінің философиясы мен діндерінің категориялары, ұғымдары мен символдарынан жақсы хабардар болу. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - оқылатын тіл еліндегі діни-философиялық синкретизм феномені; - әлемдік өркениет тарихындағы Шығыс философиясының рөлі; - оқылатын тіл еліндегі діндердің пайда болуы, олардың даму тарихы, қазіргі заманғы діни ағымдар мен үрдістер; - қазіргі қоғамдағы діннің рөлі; -оқылатын тіл еліндегі философиялық ағымдар, мектеп және үрдістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Батыс тілінің іскерлік курсы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студент мынадай әрекеттерге қабілетті болады: - іскерлік қарым-қатынас саласында батыс тілінде кәсіби қарым-қатынас құзыреттілігін жандандыру; - іскерлік сипаттағы шынайы материалды талдау; - батыс тілінің бизнес стандарттарына сәйкес мәлімдемелер жасау; - батыстың іскери тілінде ауызша және жазбаша сөйлеуді түсіну; - батыстық тілдегі бизнестегі нақты қарым-қатынас жағдайында коммуникативтік мақсаттарға қол жеткізу үшін тілді пайдалану. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - іскерлік саладағы әлеуметтік-коммуникативтік міндеттер; - қазіргі заманғы бизнес-коммуникацияның негізгі шындығы мен ережелері - жазбаша және ауызша бизнес-коммуникацияның негізгі түрлері; - адам мен қоғамның өзара әрекеттесуінің негізгі заңдылықтары; - қоғамдық-саяси және кәсіби лексика.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқылатын тіл елінің діні және діни ахуалы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - оқылатын тіл елінің діни-рухани тәжірибесі туралы ғылыми түсінік; - оқылатын тіл елі дінінің пайда болуы мен дамуының тарихи негіздері; - оқылатын тіл еліндегі қазіргі діни ахуал, оның рөлі, үрдістері мен мәселелері; - діни ілімдердің оқылатын тіл елінің әлеуметтік өміріне әсері; - оқылатын тіл елінің саяси- әлеуметтік дамуындағы рухани көшбасшылардың рөлін зерттеу. Пәнді оқу кезінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - оқылатын тіл елінің діни-рухани тәжірибесі туралы ғылыми түсінік аспектілері; - оқылатын тіл еліндегі діннің тарихи пайда болу негіздері және дамуы; - оқылатын тіл еліндегі қазіргі діни жағдай; оның рөлі, трендтер мен мәселелер; - оқылатын тіл елінің қоғамдық өміріне діни ілімдердің әсері; - оқылатын тіл елінің саяси-қоғамдық дамуындағы рухани лидерлердің рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  тіл және сөйлеу, тілдің әлеуметтік сипаты және оның заманауи мультимәдениетті әлемдегі рөлін ғылыми зерттеуде шетел (шығыс) филологиясы саласындағы соңғы жетістіктерді сыни түрде талдау және пайдалану;

 • Код ON2

  кәсіби және жалпы мәдени қарым-қатынас үдерісінде үдерісінде шығыс және батыс тілдерінде коммуникативтік сөйлеудің әртүрлі формаларын (ауызша, жазбаша және экстра-лингвистикалық) интеграциялау; іскери хат алмасу; хаттамалық іс-шараны ұйымдастыру;

 • Код ON3

  фонетикалық, морфемалық, морфологиялық және синтаксистік талдауды пайдалана отырып, тіл жүйесінің иерархиясын, сондай-ақ тілдің жүйелік функционалды білім берудің ажырамас бөлігі ретіндегі рөлін ажырату;

 • Код ON4

  әртүрлі жанр мен стилистикалық бағыттағы шығыс және батыс тілдеріндегі мәтіндерді құрастыру, аудару, талдау, реферат жазу және қорытындылау;

 • Код ON5

  әлемдік әдебиеттің теориясы мен тарихы, сондай-ақ заманауи әдістер мен тәсілдерге негізделген оқылатын тіл елі әдебиеті саласындағы негізгі тұжырымдарды топтастыру;

 • Код ON6

  шығыс тілдеріндегі әдебиетте көрсетілген әлемнің ғылыми, философиялық, діни картинасын және осы картиналардың негізінде сипатталған іргелі тұжырымдарды сипаттау;

 • Код ON7

  оқылатын тіл еліндегі әдеби үдерістің кезеңдерін ажырату; әлеуметтік жағдай мен дәуірдің мәдениетіне байланысты әдеби шығармалардың көркемдік маңызы мен ерекшелігін дәлелдермен талдау;

 • Код ON8

  идеялық-тақырыптық мазмұны, жанры мен сюжеттік-композициялық ерекшеліктері, стилі мен поэтикасы тұрғысынан оқылатын тіл елінің әдеби шығармаларын жан-жақты талдау;

 • Код ON9

  оқылатын тіл елінің тарихи-мәдени және әлеуметтік-саяси дамуын, оның діни-рухани және философиялық тәжірибесін сипаттау, материалдық және рухани мәдениеті

 • Код ON10

  тіл, әдебиет және мәдениет деректеріне қатысты өз ұстанымдарын анықтай отырып ғылыми талқылау жүргізу; ғылыми эсселер, баяндамалар, рефераттар, шолулар жасау;

 • Код ON11

  инновациялық технологияларды қолдану арқылы кәсіби қызметтің әр түрлі мәселелерін шешу; компьютерлік аударма бағдарламалары, электрондық сөздіктермен жұмыс істеу;

 • Код ON12

  кәсіби қарым-қатынас жағдайында әрекет етудің әр түрлі әдістерін жүзеге асыра, әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты түрде қабылдай отырып топта бірлескен іс-қимыл жасау.

Top