Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04107002.01 7M04107002.01 - Әлемдік экономика в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты жалпы және кәсіби мәдениеттің жоғары деңгейі, кәсіби тіл құзыреттілігі дамыған, әлемдік экономика саласындағы фундаменталды білімі бар, өңірлік және салалық кәсіпорындарда, сондай-ақ сыртқы экономикалық міндеттерді шешумен айналысатын мемлекеттік мекемелерде тиімді кәсіби қызметке икемді бәсекеге қабілетті және білікті мамандарды сапалы даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Трансұлттық корпорациялар мен оффшорлық аймақтар экономикасы
  Несиелер: 5

  Магистранттардаәлемдікжәнеұлттықэкономикада ТНК жәнеоффшорлықаумақтардықұру мен қызмететудіңқазіргізаманғытеориясы мен практикасысаласындабілімқалыптастыру Курстыңқысқашамазмұны: қазіргізаманғыәлемдік экономика ТҰК мәнініңжәнеоффшорлықаумақтардыңтұрақтыөсуіменсипатталады. Бүгіндеоффшорлық индустрия әлемдіктауарайналымыныңшамамен 1/3 бөлігінқамтитынжаһандық бизнес болыптабылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Студенттердің басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары туралы жүйелі түсініктерін қалыптастыру, менеджер қызметінің құрылымындағы әлеуметтік психологиялық білімдерді қолдану ерекшелігін ашу, тиімді басқару негізінде жатқан әлеуметтік-психологиялық қағидаларды талдау дағдыларын меңгеру болып табылады. Курстың мазмұны: басқару психологиясының негізгі түсініктері, теориялық ережелері және өзекті мәселелері; басқару психологиясының теориялық ерекшеліктері; басшының жеке ерекшеліктері; ұйымдағы басшының жән

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаһандану жағдайындағы халықаралық кәсіпкерлік
  Несиелер: 4

  Елдің сыртқы экономикалық даму міндеттерін, сондай-ақ шағын және орта бизнесті қарау. Тұтынушылар мен кәсіпорынның мүдделерін үйлестіру негізінде бәсекелі халықаралық ортада компанияның тұрақты жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету. Жаһандану жағдайында табысты және тұрақты кәсіпкерлік қызмет үшін қажетті кәсіпкерлік қасиеттерді әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық бәсекеге қабілеттілік
  Несиелер: 4

  Халықаралықбәсекелестік, оныңмәні мен түрлерітуралытұтастүсініккебағытталғанқұзыреттердіқалыптастыру Курстыңқысқашамазмұны: бәсекегеқабілеттіліктіңнегізгіұғымдарынзерттеу; елдердіңбәсекелестікартықшылықтарыныңнегізгідетерминанттарынталдау; бәсекегеқабілеттіліксатыларытұрғысынанәртүрліелдердіңұлттықэкономикасыныңөсуінсалыстыру; жаһанданунарықтарыжағдайындафирмалардыңбәсекелестікстратегияларынқалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасы
  Несиелер: 3

  Магистранттардахалықаралықсаудадаболыпжатқанүрдістер, әлемдікнарықтардағыбағабелгілеуерекшеліктері, әлемдікшаруашылықбайланыстаржүйесінеелдіңқосылуынескереотырып, ҚР-дағысыртқысаудатуралыжүйелітүсінікқалыптастыру Курстыңқысқашамазмұны: халықаралықсауданыңқұрылымы мен динамикасы. Негізгіхалықаралықтауарлықжіктелімдер. ҚазақстанРеспубликасыныңсыртқысаудасы. Халықаралықсаудадағы ҚР-ныңорны мен рөлі. ҚР Сыртқысаудасаясатыныңерекшеліктері, оныңмақсаттары, міндеттері, принциптері. ҚР сыртқысаудасынырықтандырун

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік қаржы нарықтары
  Несиелер: 3

  Қаржынарығыныңмәні, құрылымы. Әлемдікқаржынарығыныңмәні мен құрылымы. Әлемдікқаржынарығыныңқұралдары. Халықаралыққаржылық интеграция. Қаржылықжаһандану. Валюталықтұрақтандыруұғымы, механизмі. ҚазақстанРеспубликасыныңҚаржынарығыжәнеоныңдамуыныңнегізгібағыттары. Ақшанарығы (ұлттықжәнешетелвалюталарындағыақша). Кредиттікнарық-ұғым, функциялар, субъектілер, қызметтіұйымдастыру. Банктікнесиенысандары. Мемлекеттікбағалықағаздар-түсінігі, жіктелуі, жалпысипаттамасы. Шетелкапиталынтартунысаныретіндемемлекеттіңбаға

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Ұйымды басқару саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамаларды анықтайды, менеджерлердің кәсіби құзыреттілігіне қойылатын талаптар, басқару жүйесіне жүйелік көзқарас негіздері, басқарудың дамуына елеулі үлес қосқан негізгі тәсілдер. Басқаруды ұйымдастыруға, басқарудағы мақсаттық тәсілді, ұйымның ішкі және сыртқы ортасына, сондай-ақ басқарудың ұйымдық құрылымына және басқарудың қалыпты жағдайына көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  "Шет тілі" пәнінің мазмұны және "Кәсіби шет тілі" вариативті бөлімі шет тілді құзыреттіліктің интегрративімен байланысты тығыз байланыста болатын үш негізгі компонентті қамтиды: қарым-қатынас саласы және тақырып; Әлеуметтік-мәдени білім; лингвистикалық білім.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Басқару қызметі саласындағы практикалық психолог қызметінің негізгі ережелері мен ерекшеліктерін, өзара іс-қимыл субъектілері арасындағы даулы жағдайлардың алдын алу және шешу негізінде ұйымның тиімділігін арттыру тәсілдері мен тәсілдерін ұсынады.

 • Код ON2

  Жалпы және кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасау үшін шет тілін білудің қажетті көлемін зерделейді және айқындайды, шет тілінде тұлғааралық, іскерлік, кәсіби қарым-қатынаста ой-пікір мен пікір білдіру дағдыларын қалыптастырады.

 • Код ON3

  Әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында халықаралық кәсіпкерлік қызметінің ерекшелігі мен стратегиясына ие

 • Код ON4

  Іскерлік әкімшілендірудегі инноватиканың мәнін ашатын негізгі ұғымдарды, санаттарды, білімді, жаңашылдықтар теориясының даму ерекшеліктерін, инновациялық үдерістердің даму заңдылықтарын, оларды басқару теориясы мен практикасын тұжырымдайды және анықтайды.

 • Код ON5

  Халықаралық макроэкономиканың қалыптасуы мен дамуына әсер ететін заңдылықтар мен факторларды анықтайды және қорытады, оның жекелеген салаларының жай-күйін бағалайды, Халықаралық экономикалық байланыстардың ұлттық және әлемдік экономикаға әсер ету деңгейін айқындайды.

 • Код ON6

  Әлемдік экономиканың жұмыс істеу заңдылықтарын бағалайды және тұжырымдайды, оның дамуының өзекті мәселелерінің генезисін талдайды, әлемдік шаруашылықтың және оның базалық құрамдас бөліктерінің дамуының әлеуетті перспективаларын жіктейді және салыстырады.

 • Код ON7

  Халықаралық қаржылық қатынастардың мазмұнын және валюталық жүйелердің түрлерін, әлемдік қаржы нарықтарының жұмыс істеу заңдылықтарын, халықаралық инвестициялық қызметтің ерекшеліктері мен нысандарын ашады, оны реттеудің мақсаттарын, міндеттері мен құралдарын қорытады.

 • Код ON8

  Әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасын сипаттайды және бағалайды, олардың өзгеру динамикасына әсер ету факторларын айқындайды, сыртқы сауда қызметінің практикалық міндеттерін шешу үшін халықаралық баға белгілеу ерекшелігін жіктейді.

 • Код ON9

  Халықаралық бәсекелестік саласындағы базалық ұғымдарды, бәсекелестік ортаға әсер ететін бәсекеге қабілеттілік көздері мен күштерді айқындайды, оның күшті және әлсіз жақтарын анықтайды, елдің бәсекелестік басымдығы моделін және оның халықаралық нарықтардағы бәсекелестік деңгейін бағалайды.

 • Код ON10

  Жаһандық экономикадағы трансұлттық корпорациялар мен оффшорлық аймақтардың рөлін, Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесіне әсерін анықтайды және бағалайды, олардың қазіргі жай-күйі мен даму перспективаларын талдау және диагностикалау әдістерін жіктейді.

Top