Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01521 Физика (бейінді 1,5) в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Физиканы оқытуда оқушылардың зерттеу және жобалау қызметі
  Несиелер: 5

  Пәнде оқытудың теориясы мен әдістемесіндегі оқушылардың зерттеу және жобалау қызметі, оның мәні мен құрылымы; Оқушыларды физика бойынша зерттеу және жобалау қызметіне оқыту, зерттеу және жобалау қызметінің жеке модельдері бойынша оқушылардың физикасын оқыту технологиясының мазмұнды және іс жүргізу компоненті қарастырылады; физиканың кейбір мәселелері бойынша жобалар әзірленеді және зерттеулер жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электрлік, оптикалық және магниттік материалдар мен құрылғылар
  Несиелер: 5

  Пәнде электр, оптикалық және магнит құрылғыларының сипаттамалары мен материалдардың микротруктуралық сипаттамалары арасындағы тәуелділік талданады; электр құбылыстары, соның ішінде электр өткізгіштігі мен легірленуі, оптикалық құбылыстар, фотоника, ферромагнетизм және люминесценцияның магнит қарама-қайшылықтары қарастырылады; транзисторлардың, фотоқабылдағыштар мен фотоэлектрлік жүйелердің, светодиодтар мен лазерлердің физикалық жұмыс принциптері түсіндіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 3

  Басқарудың негізгі қағидаттарын, оның заманауи жағдайындағы ерекшеліктерін, сыртқы ортаны және корпоративтік мәдениетті зерттейді.Шағын бизнесті басқару, өзгерістер мен инновацияларды, мотивацияны және адам ресурстарын басқаруды зерттейді.Басқару шешімдерін қабылдау, дағдыларын қалыптастыру, жұмыс күшінің көшбасшылығын және коммуникациясын, стратегиялық даму жоспарларын әзірлеуді және іске асыруды, басқаруды бақылауды және өнім сапасын бақылауды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр, магнетизм және оптиканың таңдаулы тараулары
  Несиелер: 5

  Пәнде Электромагнетизм, геометриялық және толқындық оптика заңдары қарастырылады; электромагнетизм және оптикалық құбылыстар теориясының іргелі заңдары негізінде жатқан негіз қалаушы эксперименттер көрсетіледі; Электромагнетизм заңдары негізінде жатқан заманауи технологиялар түсіндіріледі; заттың қасиеттерін зерттеудің оптикалық әдістерінің принциптері түсіндіріледі; электромагнетизм және оптиканың типтік есептерін шешу әдістері талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Заманауи психологияның ғылыми-теориялық салалары мәселелерін, ұлтаралық қарым-қатынастағы әлеуметтік-психологиялық құбылысты меңгертеді. Еңбек ұжымындағы конфликтіні реттеудің механизмдерін, тәсілдерін бағалайды. Коммуникативтік технологияларды пайдаланып, диагностикалық коррекция жасауға, тұлғааралық қарым-қатынасты, сапалы нәтижеге қол жеткізу ұмтылысын, білімін жетілдіру жұмыстарына эксперимент жүргізуге, көшбасшылық, жетекшілік қабілеттерге ие болуға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эксперимент жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Педагогикалық зерттеудің негізгі әдістері талданады; педагогикалық зерттеуде білім беру практикасының тәжірибесін зерттеу функциялары; эксперимент бағдарламасының құрылымы; эксперимент бағдарламасының табыстылығының негізгі өлшемдері; тәжірибелік-эксперименталды жұмыстың негізгі кезеңдері; әртүрлі өлшем шкалаларында оларды пайдаланудың статистикалық өлшемдері мен ерекшеліктері; нақты кәсіби міндеттерді шешуде әртүрлі эмпирикалық әдістерді қолдану; алынған нәтижелерді интерпретациялау зерттеу нәтижелерін рәсімдеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физиканы оқыту әдістемесінің жеке мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәнде мектептегі физика курсының әрбір бөлімінің құрылымы мен мазмұны талданады, оның танымдық және тәрбиелік міндеттері ашылады; әр бөлімде оқылатын негізгі ұғымдарға ғылыми-әдістемелік талдау және осы ұғымдарды зерттеу әдістемесі беріледі; пәннің негізгі мәселелерінде дамыта оқыту әдістемесін жүзеге асыру, қандай да бір мәселенің түрлі әдістемелік шешімдерінің мүмкіндіктері көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқу физика экспериментінің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 6

  Пәнде дәрістік демонстрациялық және зертханалық физикалық экспериментті қою және өткізуәдістемесі туралы негізгі мәліметтер баяндалады; жаңа оқуэксперименттерін қою идеяларымен әдістері талданады; физиканың эксперименталды есептерін шешутәсілдері; эксперименталды схемалармен қондырғыларды құрастыру, құрастыру және баптау мысалдары келтіріледі; эксперименттер мен оның нәтижелерін талдау жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физикадан бейіндік оқыту
  Несиелер: 6

  Пәнде физика бойынша мектеп бағдарламалары мен оқулықтары, Оқыту құралдары және олардың дидактикалық мүмкіндіктері талданады; оқу физикалық кабинеттерді жабдықтау және жабдықтауға ��ойылатын талаптар қарастырылады; оқушылардың өзіндік жұмысын және сыныптан тыс және мектептен тыс жұмысты ұйымдастыру сипатталады; қойылған мақсатқа сәйкес оқытудың оңтайлы әдістемесін таңдау мысалдары, типтік есептерді шешу мысалдары келтіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қолданбалы ядролық физикаға кіріспе
  Несиелер: 4

  Пәнде материалдардың радиоактивтілігі мен, радонның ыдырау мәселесімен және иондаушы сәулеленуден қорғау мен байланысты сұрақтар қарастырылады; дозиметрия, детекторлар жұмысының физикалық принциптері, спектрометрия және радиометрия; ядролардың сипаттамаларын, ядролардың радиоактивті ыдырауын және ядролық реакцияларды есептеудің негізгі принциптері мен әдістері түсіндіріледі; көптеген маңызды жаңалықтарды жасауға мүмкіндік беретін бөлшектерді тіркеу әдістері талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физиканы оқытуда білім берудің жаңа технологиялары
  Несиелер: 7

  Пәнде оқытудың қазіргі заманғы білім беру технологияларын қолдану және сабақта физиканы оқыту процесін ұйымдастырудың заманауи тәсілдері; білім беру процесінің сапасын диагностикалау және бағалау технологиялары; оқушылардың оқу-зерттеу қызметін ұйымдастыру; физиканы оқытуда заманауи технологияларды қолдану мысалдары келтіріледі; оқу және сабақтан тыс қызметте технологияларды қолдану; әр түрлі заманауи технологиялардың тиімділігі талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Механика және оның қосымшалары
  Несиелер: 6

  Пәнде кинематика теңдеулерін, Ньютон заңдарын, импульсті сақтау заңдарын, Импульс және энергия моментін практикалық қолданумен байланысты есептерді шешу талданады; механиканың қолданбалы есептерін шешуге ерекше көңіл бөлінеді: баллистикалық қозғалыс, үйкеліс болған кездегі қозғалыс, реактивті қозғалыс, планеталар мен спутниктердің қозғалысы, тербелмелі қозғалыс, бөлшектердің соқтығысуы, гироскоп және т. б. прецессиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика бойынша компьютерлік зертханалық жұмыстарды орындауды ұйымдастыру
  Несиелер: 7

  В дисциплине рассматриваются этапы развития и классификация педагогических программных средств; анализируется система учебного физического эксперимента; изучаются теоретические модели физического практикума посредством компьютерных лабораторных работ; описывается система принципов проектирования и проведения компьютерных моделирующих лабораторных работ; методика проведения занятий с использованием компьютерных моделирующих лабораторных работ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мектеп курсында физикалық зерттеу әдістері
  Несиелер: 6

  Пәнде физикалық ғылым әдістері қарастырылады; физикалық шама, өлшеу аспаптары, өлшеу әдістері, өлшеу қателіктері ұғымдарымен таныстырады; өлшеу аспаптарын қолдану зерттеледі; техникада өлшеудің рөлін ашады; физикалық шамаларды өлшеу тәсілдері, эксперимент үлгілері және олардың нәтижелерін талдау келтіріледі. Пәннің міндеттері когнитивті, креативті және іс-әрекеттік типтегі тапсырмаларды қолдану арқылы жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Атом және ядролық физиканың таңдаулы тараулары
  Несиелер: 4

  ПәндеАтомдықжәнеядролыққұбылыстардыңпараметрлері мен сипаттамаларынзерттеузаңдары мен эксперименттікәдістері; ядролықреакциялар мен сақтаузаңдары; сәулеленудіңзатпенөзараәрекеттесунегіздеріқарастырылады; қолданбалыесептердішешудеАтомдықжәнеядролық физика заңдарынқолданутүсіндіріледі; қазіргізаманғы техника мен технологиялардағыАтомдықжәнеядролық физика теориясыныңқосымшаларыталданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика пәнінен есептер шығару әдістемесіне жалпы сұрақтар
  Несиелер: 6

  Пәнде "физикалық есеп" ұғымы, есептер түрлері, оларды шешу әдістері, тапсырмаларды шешу кезінде мұғалімнің қызметін құрылымдау қарастырылады; есептерді шешу бойынша сабақтарды жобалау бойынша қызметтің компоненттері талданады; қойылған дидактикалық мақсатқа байланысты есептерді таңдау және есептерді өз бетінше әзірлеу; ҚР ҚМ ұсынған физика бойынша типтік есептер жинағының мазмұны мен құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Механика және молекулалық физиканың таңдаулы тараулары
  Несиелер: 6

  Пәнде классикалық механика мен молекулалық физиканы зерттеудің теориялық негіздері мен негізгі заңдары, модельдері мен физикалық әдістері, табиғаттағы, техникадағы және қазіргі заманғы технологиялардағы механикалық және жылу пОНцестерін талдаудың негізгі әдістері қарастырылады; механика мен молекулалық физиканың қолданбалы есептерін шешу әдістері; механикалық механизмдердің, жылу сорғылары мен қозғалтқыштардың жұмыс принциптері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  физика ғылымы және физиканы оқыту әдістемесі саласындағы әдіснамалық және әдістемелік білімді көрсету.

 • Код ON2

  қазіргі заманғы технологиялар мен әдістемелерді қолдана отырып, физиканы оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру процестерін білуін көрсету.

 • Код ON3

  ғылыми-педагогикалық құжаттаманы, ғылыми есептерді, шолуларды, баяндамалар мен мақалаларды қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде құрастыру және рәсімдеу.

 • Код ON4

  білім беру мекемелеріндегі физика оқытушысының қызметі туралы, инклюзивті білім беру ерекшеліктері және дарынды оқушыларды оқыту ерекшеліктері туралы жүйелі түсінікке ие болу.

 • Код ON5

  АКТ-ны пайдалана отырып орта және орта арнайы білім беру бағдарламалары бойынша ағылшын тілінде физика сабақтарын жоспарлау және өткізу.

 • Код ON6

  ғылыми-педагогикалық міндеттерді шешу үшін физика және физиканы оқыту әдістемесі бойынша білімді қолдану және ғылыми-педагогикалық қызметте ғылыми зерттеулердің нәтижелерін қолдану.

 • Код ON7

  білім беру ортасын, білім беру бағдарламаларын және жеке білім беру бағыттарын педагогикалық жобалауды жүзеге асыру.

 • Код ON8

  әдістемелік модельдерді, әдістемелерді, технологияларды және оқыту тәсілдерін әзірлеу және жүзеге асыру, оларды пайдалану процесінің нәтижелерін талдау.

 • Код ON9

  физиканы оқыту әдістемесі саласындағы ғылыми зерттеулердің нақты міндеттерін қою және оларды ақпараттық технологиялар көмегімен және жаңа отандық және шетелдік тәжірибені пайдалана отырып шешу

 • Код ON10

  физика мен білімді оқыту әдістемесі саласында ғылыми зерттеулерді жоспарлау және жүргізу және олардың нәтижелерін педагогикалық қызмет практикасына енгізу.

 • Код ON11

  білім беру сапасын бақылаудың нысандары мен әдістерін, сондай-ақ бақылау-өлшеу материалдарының түрлі түрлерін, оның ішінде ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, критериалды бағалау мен шетелдік тәжірибені қолдану негізінде жобалау және іске асыру.

Top