Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01501 Информатика в Торайгыров университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Педагогика саласында теориялық және практикалық білімдерді, және де информатиканы оқыту әдістері мен технологияларын меңгеретін, нәтижесінде алған білімдерін қолдана алатын, білім беру саласының заманауи жағдайын бағалай және талдай білетін, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданып, тұтас педагогикалық үрдістің міндеттерін қалыптастыруға және тиімді шешімдерді қабылдауға қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M012 Информатика педагогтерін даярлау
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  «Басқару психологиясы» ұсынылған оқыту курсы студенттердің басқару құрылымының құрылымы, динамикасы мен ерекшеліктері, адамдардың мінез-құлқының психикалық реттеуінің құрылымы мен механизмдері, ұйымдық және басқару жүйелерінің әртүрлі түрлеріне енген кезде, сондай-ақ осы жүйелер мен қарым-қатынастардың психологиялық ерекшеліктері туралы кәсіби білімін айтарлықтай толықтырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Аталмыш пән ғылым феномені проблематикасына арнайы философиялық талдаудың пәні ретінде енгізеді және ғылыми танымның жалпы заңдылықтары мен тенденцияларын, олардың дамуында алынған және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылған ғылыми білімді өндіру бойынша ерекше іс-әрекет ретінде зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Java-да объектілі-бағдарламау тілі
  Несиелер: 5

  магистранттарда жоғары деңгейдегі Java тілін қолдану арқылы объектіге-бағытталған программалаудың теориялық білімдер мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. JavaFX, Apache POI және т.б. технологияларды қолданып, заманауи программаларды әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы
  Несиелер: 5

  Қазіргі экономикалық құрылымның нарықтық механизмі. Қазіргі заманғы бизнес пен кәсіпкерліктің инфрақұрылымы. Қазақстан Республикасы экономикасының қазіргі жағдайы. Маркетингтік қызмет. Бизнес – кәсіпкерліктегі ресурстарды жоспарлау және болжау. Инновациялық менеджмент. Кәсіпкерліктегі бәсекеге қабілеттілік және тәуекелдер. Бизнес этикасы және кәсіпкерлік құпия. Кәсіпкерлік қызметтегі Аутсорсинг. Сыртқы экономикалық қызмет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу жұмысы. Active Voice. Дайындық бағыты бойынша ғылыми еңбектер. Passive Voice және пассивті конструкцияларды аудару. Уақытша келісу. Ғылыми зерттеулер және жаңа технологиялар. Модальдық етістіктер. Сөйлемдегі етістің функциялары. Ғылыми кітапхана. Инфинитив, герундий. Ғылыми конференция. Түрлері ұсыныстар. Толықтырулар түрлері. Жаңа ғылыми жетістіктер. Тікелей және жанама сөйлеу. Презентация коммуникацияның ғылыми түрі ретінде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. Педагогиканың тарихи сипаты. Жаһандану жағдайында жоғары білім беруді дамыту. Болон процесі. Қазіргі педагогикалық парадигмалар. Педагогикалық процесс жүйе ретінде. Негізгі теориялар, білім мазмұны элементтерінің сипаттамасы. Студенттің ғылыми-зерттеу жұмысы. Қазіргі білім беру технологиялары, ЖОО-да оқыту түрлері. ЖОО-да Оқытудың кредиттік жүйесі. Эдвайзердің, тьютордың, офис регистратордың қызметі. Білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бағдарламаны қамтамасыз етуді әзірлеудің технологиясы
  Несиелер: 5

  Магистранттарды заманауи CASE-технологиялары мен CASE-құралдарын, құралдар мен бағдарламалық компоненттерді пайдалана отырып, компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау, тестілеу, отладтау, енгізу және қызмет көрсету саласында білімі мен дағдыларын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • IT-инфрақұрылымды басқару
  Несиелер: 5

  Магистранттардың кәсіпорынның АТ-инфрақұрылымын құру, дамыту және басқару саласындағы теориялық білімдерді алуы, сондай-ақ кәсіпорында ақпараттық технологиялармен байланысты үрдістер мен жобаларды тиімді ұйымдастырудың практикалық дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Start up жобаларының инвестициялық экономикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  Startup Жобалар заманауи бизнес-кәсіпкерліктің құралы ретінде. Стартап-жобаны әзірлеу алгоритмін құру әдістемесі. Кәсіпорынның негізгі капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Айналым капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Кәсіпорынның HR-ресурстарын қалыптастырудағы инвестициялық шығындарды бағалау. Кезең шығындарының, өзіндік құнының және шығыстарының экономикалық негіздемесі. Бағаны қалыптастыру. Қаржылық жоспарлау. Стартап-жобаны инвестициялық талдау. Стартап-жобаны қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Интеллектуалды ақпаратты жүйелердің білімдер қорын модельдеу
  Несиелер: 5

  Жасанды интеллектіні қолдану саласы мен мәселелерін оқып үйрену, білімдерге негізделген ақпараттық жүйелерді құру және қызмет жасауының теориялық және ұйымдастырушылық-әдістемелік сұрақтарын қарастыру, білімдер қорын жобалау бойынша, интеллеутуалды жүйелерді жасау бойынша практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғарғы мектепте IT- пәндерін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту мақсаты - магистранттарды жоғары мектепте ІТ-пәндерін оқытудың нақты әдістемесін әзірлеу мен әдіснамалық аспектілерімен таныстыру. Пәнді оқыту міндетері: - жоғары мектепте информатика курстар жүйесінде ІТ-пәндерді оқытудың әдіснамасымен танысу; - жоғары мектепте ІТ-пәндерді оқытудың әдістемелік жүйесін құру; - жоғары мектепте ІТ-пәндерін оқытудың нақты әдістемесі құру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім беру электрондық басылымдары мен интернет-ресурстарды пайдалану және жасау
  Несиелер: 4

  Магистранттарды қазіргі таңда білім беруде электрондық басылымдарды әзірлеуге және интернет-ресурстарын тиімді пайдалануға үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудің ақпараттандыру және оқыту мәселелері
  Несиелер: 4

  Магистранттарды қазіргі таңда білім берудің ақпараттандыру мәселелерімен таныстыру, білім беруді ақпараттандыру мемлекеттік бағдарламасы жайында түсінік қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кешенді жүйелерді модельдеу
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты кешенді жүйелер физикасында қолданылатын негізгі түсініктерді, әдістерді және математикалық әдістер мен модельдерді зерттеу және оларды ыңғайлы ұсыну, түсіндіру және ғылыми және практикалық тұжырымдар алу мақсатында статистикалық деректерді жинауды, жүйелендіруді және өңдеуді ұйымдастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бағдарламалық қамтамасыздандыру интерфейсінің юзабилитиі
  Несиелер: 5

  Магистранттарды ақпараттық жүйелерді жобалауға, жетілдіруге және қолдануға, пайдаланушы тұрғысынан ыңғайлылығы бойынша, оқыту. Курс бағдарламалық жасақтамаға арналған пайдаланушы интерфейстерін құру үшін қолданыстағы стандарттар мен ережелерді, ақпаратты қабылдаудың психологиялық негіздерін және пайдаланушы интерфейстерін құру кезінде адам психикасының қасиеттерін пайдалану әдістерін қалыптастыру ережелерін тұтас қарауға арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқып-үйрену мақсаты магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына дайын болуын қалыптастыру, нақты кәсіби және білім беру міндеттерін шешуде ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін қолдану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Машина жасау, мәтінді талдау және кескіндерді өңдеу
  Несиелер: 5

  Магистранттарды машиналық оқытудың теориялық негіздері және алгоритмдерімен, олардың практикалық түрде жүзеге асырылумен және нақты есептерді шешуде қолданылуымен таныстыру. Сондай ақ магистранттарды дискретті екі өлшемді сигналдар ретінде кескіндерді цифрлық өңдеуде практикалық дағдыларын қалыптастыру және кескіндерді өңдеудің әдістері және құралдарымен жұмыс жасау іскерліктерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Компьютерлі желілер, интернет және мультимедиялық технологиялар
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – интерактивті ресурстарды құру барысында JavaScrіpt тілін пайдалануға үйрету, Интернетте ақпараттық ресурстарды және мультимедиялық қосымшаларды құру туралы практикалық дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бағдарламалық қамтамысыз ету компоненттерін жобалау және әзірлеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәндерді меңгеру мақсаты - WINDOWS жұмыс ортасының интерфейсінің талаптарын қолдайтын қосымшаларды құрудың принциптерін, күрделі құрылымды бағдарламалық жасақтаманың пакеттерін жобалау, бағдарламалық жасақтама процесінің сатыларын жобалау, автоматтандыруды басқарудың жоғары дәрежесі бар қолданбалы Пәннің мақсаты магистранттарға бағдарламалық қамтаманы өңдеу үдірісін ұйымдастыру, өңдеудің және қолдаудың саймандар құралдары, бағдарламалық қамтама архитектурасы және бағдарламалық қамтаманы тестілеу туралы білім беру. Пәнді оқып-үйрету барысында бағдарламалық қамтаманы өңдеудің қазіргі заманғы технологиясына шолу жасап, бағдарламалық қамтаманы өңдеу үдірісін ұйымдастыра білуге және әзірленген бағдарламалық қамтамамен тестілеуді жүзеге асыруға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Ғылым мен кәсіби қызмет саласында тұжырымдамалық білімдерді меңгереді.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметтің мақсаттарын анықтай алады, қойылған мақсаттарға жету үшін қажетті әдістер мен құралдарды таңдай алады, жаңа білімдерді алу үшін ғылыми және инновациялық қызметті жүзеге асырады, бөлімдер деңгейінде шешімдер мен жауапкершілікті қабылдайды.

 • Код ON3

  Іскерлік, кәсіби және ғылыми әлем салаларында ажырамас қоғамды жасау барысында көшбасшылық қасиеттерін көрсете алады.

 • Код ON4

  Мемлекеттік, орыс және шетел тілдерінде (В1, B2, С1 деңгейлері) кәсіби және ғылыми қарым-қатынастың негізгі дағдыларын меңгереді.

 • Код ON5

  Ғылыми және инновациялық іс-әрекетті жүзеге асыру барысында әзірленетін шешімдердің экономикалық бағасын бере алады.

 • Код ON6

  Программалық инжиниринг және интеллектуалды программалау салаларында зерттеу жұмыстарын жүргізе алады.

 • Код ON7

  Информатик мамандардың тәжірибелік қызметінде қолданылатын инновацияларды әзірлеп, жаңалықтарды енгізіп және программалық өнімдерді, технологиялық үрдістерді жетілдіре алады.

 • Код ON8

  Эксперименталды ғылыми іс-әрекеттің дағдыларын, информатика саласының мәселелерімен көпшілік алдында сөйлей білу және оларды кәсіби қызметінде пайдалану дағдыларын қолданады.

 • Код ON9

  Жоғары нәтижелерге қол жеткізу үшін информатиканы оқыту барысында заманауи тәсілдерді практикаға енгізе алады.

 • Код ON10

  Информатиканы оқыту әдістемесімен қатар бастауыш, орта және жоғары мектептерде оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру барысында қолданылатын заманауи технологиялар мен педагогикалық шеберлік дағдыларын меңгереді.

7M01501201 7M01501201-Информатика
Магистратура

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01501 Информатика
Магистратура

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01501 Информатика
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01501 Информатика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M015011 Информатика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01501 Информатика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01501 Информатика және білім беруді ақпараттандыру
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01501 Информатика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top