Жаңа білім беру бағдарламасы

6B08611 Гидротехникалық мелиорация в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Метеорология негіздері
  Несиелер: 3

  Климаттың даму тарихының негізгі кезеңдері; метеорологиялық станциялар және олардың сипаттамалары; атмосфералық қысымдарды, жауын-шашынның, ауа мен топырақтың температурасын өлшеу әдістері; булану, желдің жылдамдығы мен бағыты, ауа ылғалдылығы; климаттың метеорологиялық сипаттамаларын өңдеу; жерді мелиорациялауда қолдану тұрғысынан оларды бағалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мелиоративтік топырақтану
  Несиелер: 5

  Топырақ түзілу жағдайлары және негізгі факторлары. Топырақ түзілудің факторлары және жағдайлары; морфологиялық белгілері және топырақ құрамы; топырақтың құрамынжәне қасиеттерін сандық және сапалық бағалаудың әдістері; топырақтың ауалық, жылулық және қоректік режимдерін реттеу; мелиорацияның және баптаудың нәтижесінде болатын топырақ түзілу үрдістерін болжамдау; топырақтың құнарлығын арттырудың және қорғаудың әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 4

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 3

  Жазықтықта кеңістіктік формаларды бейнелеудің әртүрлі әдістері; берілген суреттер бойынша фигуралар мен беттердің геометриялық қасиеттерін зерттеуге байланысты кеңістіктік түсініктерді қалыптастыру және дамыту; нүктелердің, түзулердің, жазықтықтардың және сызықтар мен беттердің жекелеген түрлерінің кескіндерін (аксонометриялық проекцияларды қоса алғанда) құрудың теориялық негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геология және гидрогеология негіздері
  Несиелер: 5

  Тау жыныстарының қасиеттері мен құрамы, тау жыныстарындағы су түрлері; жер асты суларының таралу жағдайлары бойынша жіктелуі, жер асты суларын қорғау; гидрогеологиялық зерттеулердің түрлері; жер және жер қабатының құрылысы мен қасиеттері; суғару алқаптарындағы инженерлік-геологиялық зерттеулердің негізгі түрлері; геологиялық және гидрогеологиялық карталарды оқу мен кескіндерді құру әдістері ; гидрогеологиялық зерттеулер материалдарын өңдеу және пайдалану

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 4

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мелиоративтік егіншілік
  Несиелер: 4

  Ауыспалы егістіктердің ғылыми негіздері, оларды құрастырудың суғармалы жерлерге енгізудің және игерудің қағидалары; суғарудың биологиялық негіздері және дақылдардың су пайдалану ерекшеліктері; өсімдіктердің тіршілік факторлары және жағдайлары, оларды реттеудің әдістері, мелиорацияланған жерлерде өсімдіктерді өсірудің ерекшеліктері; далалық дақылдардың морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері, оларды өсірудің қазіргі заманғы технологиялары, ауыл шаруашылық өнімдердің сапасын арттыру жолдары және тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық механика
  Несиелер: 4

  Материалдар және конструкция элементтері механикасының негіздері; абсолютті қатты денелердің статика, кинематика және динамика заңдары; физикалық сипаттамаларын анықтау бойынша есептеу әдістемесі ғимараттар мен имараттардың құрылымдарын, олардың негіздері мен іргетастарын, инженерлік жүйелерді, оның ішінде қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерді пайдалануды есептеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығы
  Несиелер: 4

  Танаптың дақылдарды топтастыру және олардың халық шаруашылығындағы маңызы; Танаптық дақылдардың морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері, олардың аудандастырылуы; Танаптың дақылдардың өсу және даму заңдылықтары; суғармалы жерлерде дақылдарды өсірудің агротехникасының ерекшеліктері, оларды өсірудің заманауи технологиялары, ауыл шаруашылық дақылдарының сапасын арттырудың әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Топырақтану геология негіздерімен
  Несиелер: 4

  Жердің пайда болуы мен құрылысы; жер қыртысының заттық құрамы; геологиялық процестер олардың тау жыныстарының қалыптасуындағы рөлі; рельеф; жердің геологиялық тарихы туралы қысқаша мәліметтер; топырақ түзуші процестің жалпы схемасы; топырақ профилін қалыптастыру; топырақтың химиялық құрамы; топырақтың физикалық-физикалық-механикалық қасиеттері; Топырақтың су, ауа жылу қасиеттері және режимдері; топырақтың құнарлылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік геодезия
  Несиелер: 4

  Жобаланып отырған объектінің топографиялық, геологиялық және гидрогеологиялық жағдайларын талдау; геодезиялық аспаптардың құрылысы, түсіру негіздемесін құру және нүктелердің координаттарын есептеу әдістері; топографиялық түсірілімдерді өндіру принциптері, топографиялық жоспарлар мен карталар бойынша инженерлік міндеттерді шешу; геодезиялық құралдарды тексеруді орындау, жергілікті жердег еодезиялық өлшеулерді жүзеге асыру; салынған құрылыстардың атқарушылық түсірілімдерін орындау және түсіру нәтижелері бойынша жоспар жасау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гидрология және инженерлік гидрометрия
  Несиелер: 5

  Өзен бассейнінің негізгі сипаттамалары, өзен ағысы мен қоқыстарды қалыптастырудың заңдылықтары мен негізгі факторлары; гидрометриялық өлшеу жұмыстары бойынша деректерді өңдеу әдістемесі; өзендер мен көлдердің режимін жүйелі зерттеуді ұйымдастыру; өзен ағынының, өзендердің, көлдердің, батпақтардың, су эрозиясы мен арналық процестің қалыптасу заңдылықтары; өзендер мен олардың бассейндерінің гидрологиялық сипаттамасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Конструкторлық құжаттардың графикалық бөлімін AutoCAD бағдарламасында орындау негіздерін игеру; кеңістіктік және логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру; бұйымдардың сызбаларын және олардың үшөлшемді үлгілерін әзірлеуге, сонымен қатар сызбалар файлдарын жасап, принтер немесе плоттерде басып шығаруға машықтану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Материалдар кедергісі
  Несиелер: 5

  Конструкция элементтеріндегі сыртқы және ішкі күш; деформацияның негізгі түрлері (созылу, сығылу, айналдыру, иілу); конструкция элементтерінің беріктігіне, қаттылығына және орнықтылығына есептер; статикалық анықталмайтын жүйелерді, жұқа қабырғалы қабықтарды және қалың қабырғалы құбырларды тұрақтылыққа, күштердің динамикалық әсеріне, шаршау беріктігіне есептеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гидравлика GIJ-4-2019GM
  Несиелер: 4

  Сұйықтықтың қозғалысы туралы негізгі ұғымдар; сұйықтықтың кинематикасы мен динамикасының негізгі теңдеулері; гидравликалық кедергілер теориясының негіздері; тесіктерден сұйықтықтардың кетуінің теориялық негіздері; түрлі техникалық құрылыстардың конструкциялары; сұйықтықтың шығынын беруді реттеу тәсілдері; ұзын құбырларды дұрыс пайдалану мәселелері;нақты сұйықтық ағыны үшін Бернулли теңдеуі; құбырлар мен арналардың гидравликалық есептері; сүзгілеу есептері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері (lдля всех специальностей) OBZh-4-2019
  Несиелер: 4

  Осы курсты аяқтағаннан кейін сіз: - пайда болған табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың түрлерін, сондай-ақ ықтимал салдарларын анықтау; - пайда болу ошақтарында, таралу жолдарында, салдарын жою, сондай-ақ халықты қорғау тәсілдері мен құралдарын таңдау; - құтқару жұмыстарын жүргізу іс-қимылдарын әзірлеу жоспарын, қолданылатын техниканың, құтқарушылардың түрлері мен санын белгілеу; - табиғи және техногенді сипаттағы туындаған төтенше жағдайлардың мәні, ғылыми негіздері туралы түсінікке ие болу;; - ғылыми негізделген көзқарас тұрғысынан табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың туындауы мү��кін негізгі себептерді түсіндіру, сондай-ақ зардап шеккендерге алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Изучение основ предпринимательской деятельности, применение знаний для решения стандартных и нестандартных проблем в предпринимательской деятельности, анализ процесса предпринимательства, определение жизнеспособность и возможности новых бизнес-концепций; методики принятия решений экономического и организационного характера

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сораптар және мелиоративтік сорап станциясы
  Несиелер: 4

  Сораптар мен сорап қондырғыларының негізгі түрлері мен типтері, олардың негізгі тораптары мен бөлшектерінің атқаратын міндеті; сораптардың параметрлері мен сипаттамалары, сораптарды қолдану шарттары; оларды іріктеу әдістері; сорап агрегаттарын пайдалану ережесі; суды көтеру үшін қажетті қысымды және сорап түрін анықтау; анықтамалық әдебиетті пайдалана отырып, сорапты таңдауды жүргізу және оның жұмысының тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика
  Несиелер: 4

  Тірі жүйелер мен заттардың айналымдарының заңдылықтары, экологиялық жүйелер мен биосфераның барлық қызметінің заңдылықтары арқылы энергия ағымын; табиғатты қорғау және табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі принциптерін; антропогендік, әлеуметтік - экологиялық әсерлердің салдарларын; "Жасыл экономика"мәселелері, тұжырымдамалары, стратегияларын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құрылыс механикасы
  Несиелер: 4

  Статикалық анықталатын жүйелерді есептеу әдістері; статикалық анықталмайтын жүйелерді есептеу әдістері; есептік сұлбаларды құрастыру; құрылыс конструкциялары мен құрылыстарын есептеу кезінде құрылыс механикасының негізгі әдістері; гидротехникалық құрылыстардың жұмысын толық талдау; құрылыстарды кинематикалық талдау, статикалық анықталатын және анықталмайтын өзекті жүйелерді есептеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Адам денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндірістік факторлар; еңбек жағдайларының қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық нормативтік-құқықтық мәселелер; қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттанудың алдын алуға бағытталған дұрыс шешімдер қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гидротехникалық құрылымдар
  Несиелер: 4

  Құрылымдардың технологиялық схемаларының және жабдықтардың техникалық-экономикалық сипаттамалары және жұмыс жасау принципі; жобаланатын құрылымдарға қойылатын негізгі техникалық және технологиялық талаптар; қазіргі заманғы жобалық шешімдерді талдау мақсатында су шаруашылығы нысандарының гидромелиоративтік құрылымдары үшін ақпараттарды қолдану; Гидротехникалық құрылымдарды жобалау үшін бастапқы деректерді жинау және негіздеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мелиорацияның арнайы түрлері
  Несиелер: 4

  Кешенді арнайы мәденитехникалық мелиорацияларды заманауитехнологияларды қолдана отырып енгізу; суғармалы алаптың топырағын зерттеу және әртүрлі табиғи-техногендік факторлардың ықпалымен топырақтың қасиеттерінің өзгеру дәрежесін анықтау; мелиоративтік шараларды қолдануды негіздеу; жерді мелиорациялауға арналған инновациялық технологияларды жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жайылымдарды суландыру
  Несиелер: 4

  Шағын елді мекендерді сумен қамтамасыз ету, әсіресе жайылымдарды далалық жағдайларда ауыз сумен қамтамасыз ету; елді мекеннің тәуліктік су тұтынуын анықтау; су пайдалану графиктерін тұрғызу; ауыз судың жолдық және торабтық өтімдерін анықтау; пьезометрлік сызықтардың белгілерін анықтау; орталықтандырылған және орталықтандырылмаған суландыру жүйелерін жобалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Табиғатқа жайластыру негіздері
  Несиелер: 5

  Табиғи-техногенді кешендердің құрылымдарын қалыптастыру; Табиғи-техногенді кешендердің және геожүйелердің табиғи тұрақтылығын бағалаудың әдістері, антропогендік әсерден олардың жұмыс істеу параметрлерінің өзгеруі, табиғи ресурстардың сапасы және оны жақсартудағы қажеттілігі, табиғатқа жайластыру нысандарын жобалау кезінде қолданатын шешімдерді нақтылау мақсатында табиғи және табиғи-техногендік нысандардың жағдайын бағалау бойынша ізденістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ландшафтану және табиғи-техногендік кешен
  Несиелер: 5

  Табиғат және табиғи ресурстар; табиғи орта және тіршілік ету орталары; адамның табиғатпен қарым-қатынасы; табиғи жүйе; экологиялық жүйе; экологиялық жүйелердің жіктелуі; ландшафтар, ландшафтардың қасиеттері, түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  САПР-ды техникалық, лингвистикалық, математикалық, бағдарламалық және ақпараттық қамтамасыз ету негіздері; САПР-дың техникалық құралдарының құрамы мен құрылымы; жобалау прцедураларын автоматты түрде орындаудың математикалық әдістері мен алгоритмдері; қолданбалы бағдарламалар пакеттерін және САПР деректер банкін құру принциптері мен құрамы; AutoCAD ортасында конструкторлық құжаттардың графикалық бөлігін автоматтандырылған дайындау алгоритмдері; сызбаларда бұйымдардың суреттерін өңдеу және рәсімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кешенді мелиорация
  Несиелер: 5

  «Кешенді мелиорациялар» ғылымның негізі ауылшаруашылық жерлерді мелиорациялаудың экологиялық қағидалары; суғармалы жерлердің мелиоративтік режимин оңтайландырудың теориялық негіздері; топырақ түзілу үдерісінің негізгі факторларын кешенді реттеу; суғармалы жерлердің экологиялық-экономикалық орнықтылығының әдіснамалық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Гидротехникалық мелиорация
  Несиелер: 5

  Суармалы жерлердің ирригациялық режимдері, суармалы модульдер кестесі, суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын, жер асты суларының режимін, судың және тұздың теңгерімін анықтау және топырақтың тұздану дәрежесін, табиғаты мен динамикасын сақтау, олардың су-физикалық қасиеттері мен құнарлылығын өзгерту, суару технологиясы және техникалық суару құралдарын пайдалану

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері OMGRE-4-2019GM
  Несиелер: 4

  Экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастырудың және оның жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқарушылық мәдениет; мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сумен қамтамасыз ету және суды әкету жүйелері
  Несиелер: 4

  Сумен қамтамасыз ету жайлы жалпы деректер; су пайдалану режимдері және нормалары; сумен қамтамасыз ету жүйелері және негізгі схемалары; су алу құрылымдары; суды әкету жүйелері және схемалары, суды әкету желісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Гидромелиоративтік жүйелерді жобалау
  Несиелер: 5

  Гидромелиоративтік жүйелердің нысандарын құрастырудың жоспарларын әзірлеу әдістемесі; автоматтандырылған жобалау құралдары; жобалық құжаттама құрамына кіретін мәтіндік және графикалық құжаттарды рәсімдеу ережесі; жобаланатын нысандардың негізгі параметрлерін есептеу әдістері; жобаланатын нысандарға қойылатын техникалық және технологиялық талаптар; жобалық шешімдер нұсқаларының артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау, жобаны іске асырумен байланысты тәуекелдерді бағалау; гидромелиоративтік жүйенің негізгі параметрлері бойынша есептерді орындау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәденитехникалық жұмыстарды жүргізу технологиясы
  Несиелер: 4

  Жерлердің екінші рет батпақтануының, бұталардың өсіп кетуінің, топырақтың астындағы қабаттың тығыздануының, тас басып кетуінің себептері; мәденитехникалық мелиорацияны орындаудың реті, қолданылатын машина және механизмдер; мәденитехникалық жұмыстарды орындауға арналған оңтайлы технологияларды және атқарылатын жұмыс түрлерін негіздеу; мелиорацияланатын жерлерде агромелиоративтік шараларды орындау үшін машина механизмдерді таңдап алу; мәденитехникалық жұмыстарды жүргізу кезінде тиімді технологияларды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мелиорацияланған жерлерде мал азығын өндіру
  Несиелер: 4

  Егіншілік, агрохимия, мелиорация, биология салаларындағы мал азығын өндірудің ғылыми жетістіктерін ескере отырып, мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығы арасындағы байланысы; табиғи мал азығы алқаптарының беткі және түпкілікті жақсартылуын жеделдету үдерісі; топырақтың құнарлылығы мен биологиялық факторларды басқарудың негізгі тәсілдері; суармалы жерлерде мал азығы дақылдарын өсірудің баламалы энергия-ресурс үнемдеуші технологияларын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мелиоративтік және құрылыс машиналары
  Несиелер: 4

  Мелиорациялық-құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде пайдаланылатын негізгі құрылыс жабдықтарының, құрал-саймандардың, Құрылыс және мелиорациялық машиналардың, энергетикалық қондырғылардың, көлік құралдарының және басқа да техниканың түрлері мен сипаттамалары, оларды ұстау және пайдалану ережесі; мелиорациялық, Құрылыс және мәдени-техникалық жұмыстарды орындау үшін жұмыс түрлері мен ұтымды технологияларды қолдану; мелиорацияланатын жерлерде Құрылыс және мелиорациялық жұмыстарды жүргізу үшін қолданылатын машиналар мен механизмдерді таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жерді баптау және қорғау
  Несиелер: 5

  Бүлінген жерлерді баптау бағыттары; жерді баптау кезеңдері; жерді баптаудың технологиясы мен әдістері; топырақты қорғаудың жиынтық шаралары, баптау жұмыстарын жүргізу кезіндегі озық технологиялар; топырақты зиянды заттармен ластанудан сақтау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жайылымдық шаруашылықты ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Жайылымдық шаруашылықты ұйымдастыру туралы жалпы мәліметтер; жайылымдық шаруашылықтың негізгі міндеттері; шабындықтар мен жайылымдық шаруашылықтың негізгі өсімдіктері; табиғи шабындықтар мен жайылымдардың негізгі типтері; табиғи шабындықтар мен жайылымдарды жақсарту жүйесі; себілген шабындықтар мен жайылымдарды құру жүйесі және оларды ұтымды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тұзданған жерлерді мелиорациялау
  Несиелер: 4

  Топырақтың тұздануының алдын алу әдістері; суармалы алқаптарда тұздануға қарсы күрес тәсілдері мен шаралары; суармалы жерлердің әртүрлі сулы-физикалық және гидрогеологиялық жағдайларында топырақтың тұздануы мен жер асты суларының химизмінің пайда болуы; тұздалған жерлерді тұздандыру жөніндегі іс-шаралар; дренаждың тиісті түрлерін қолдану; су-жер және табиғи ресурстарды пайдаланудың шекті жол берілетін деңгейін мақсатты реттеу негізінде тұздалған жерлерді мелиорациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сушаруашылығы құрылысында ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 4

  Гидромелиоративтік жүйелердің құрылысын жүргізу және қайта құру бойынша жұмыстарды жүргізудің күнтізбелік жоспарларының және өндірістік тапсырмаларының көлемдерінің материалды-техникалық ресурстарға және нормативтік талаптарға сәйкестілігін бағалау; материалды-техникалық және еңбек ресурстарының құжаттық еспке алынуы; құрылыс жұмыстарын кезеңдер бойынша орындауды өндірістік тапсырмалар арқылы жоспарлау; құрылыс жұмыстарын жүргізудің графиктерін және күнтізбелік жоспарлауды жасау және орындалуын бақылау; материалды-техникалық ресурстардың жеткізілуін жоспарлау;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Гидромелиоративтік жүйелерді пайдалану
  Несиелер: 5

  Пайдалану жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу технологиясы; суғару жүйелерінде су пайдалану негіздерімен гидромелиоративтік жүйелерді пайдалану қызметін ұйымдастыру; жүйелі талдау әдістерін қолдана отырып жүйелі су пайдалануды жоспарлау; суғару жұмыстарын жүргізу және суды тарату технологиясы; орындалатын жұмыс түрлері бойынша машиналар мен жабдықтарды таңдаудың негізгі критерилері; мелиоративтік нысандарды жөндеу, техникалық қызмет көрсету және пайдалану жөніндегі нормативтік және техникалық құжаттама.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Гиромелиоративтік жұмыстарды ұйымдастыру және технологиясы
  Несиелер: 5

  Негізгі гидромелиоративтік нысандардың және құрылымдардың құрылысында жүргізілетін жұмыстардың технологиясы; гидромелиоративтік жүйелердің нысандарын қайта құру және құрылысын жүргізу кезінде атқарылатын ішкі алаңдық дайындық жұмыстары; жұмыстарды атқару кезінде орындалатын құрылыс үрдістерінің технологиялық реттілігі; еңбек ресурстарын оңтайлы бөлу; гидромелиоративтік жүйелердің құрылысын жүргізудің заманауи технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте оқу үдерісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін білу, экономика, менеджмент саласындағы білім, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктері, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасы негіздері, ҚР-да бизнесті ұйымдастыру принциптері, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелері, заңнама, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдану, кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, морфология мен синтаксис орфографиясының ережелерін білу; таңдалған мамандық бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән фразеологизмдер, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, кәсіби тақырыптарға әңгіме жасай білу, диалог жүргізу, тезистер, конспектілер, аннотациялар, рецензиялар, пікірлер, рефераттар және кәсіби тақырыптарға әңгімелесу жүргізу дағдылары

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпараттық интернет ресурстарын пайдалана білу, ақпаратты өңдеу және тарату; цифрлық технологиялар көмегімен әр түрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы болу

 • Код ON4

  Математика мен физиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын білу және түсіну, оларды инженерлік-техникалық мазмұнда қолдану. Жоғары математика мен физиканың базалық бөлімдері саласындағы білімді көрсете білу, оларды кәсіби қызметте қолдана білу; физиканың математикалық әдістерімен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

 • Код ON5

  Табиғатты дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу; агроөнеркәсіп кешенінің қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, техникалық және экологиялық сараптама жүргізу, адам денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндірістік факторлар туралы білімін өзінің кәсіби қызметі саласында олардан қорғау шараларын жүргізе білу.

 • Код ON6

  Графикалық тілді - сызбаны білу, бейнеленген техникалық бұйымның сызбаларын орындау және оқу; жергілікті жерде геодезиялық өлшеуді жүзеге асыру, су шаруашылығы және мелиоративтік нысандарды жобалау кезінде гидрогеологиялық зерттеулер материалдарын өңдеу және пайдалану; тау жыныстарын минералдарды анықтау; су тереңдігін, ағын жылдамдығын, өтімді өлшеу кезінде алынған деректерді өңдеу; өзендердің негізгі сипаттамаларының гидрологиялық есептерін жүргізу; құбырлар мен арналардың гидравликалық есептерін орындау, сүзу есептерін жүргізу.

 • Код ON7

  Гидротехникалық құрылымдар мен қазіргі гидромелиоративтік жүйелерді жобалау кезінде жалпы техникалық және жалпы құрылыс пәндерінің іргелі бөлімдерінің білімін қолдана білу.

 • Код ON8

  Топырақтың су, ауа, жылу және қоректік режимін реттеу қабілеті, мелиорация және рекультивация нәтижесінде топырақ түзуші процестерді болжау; тәжірибеде топырақ құнарлылығын жақсарту және топырақты қорғау үшін әдістерді қолдану; ауыспалы егістердің сызбасын құру; топырақты өңдеу мерзімін, уақытын және сапасын анықтау; тыңайтқыштарды енгізу мөлшері мен мерзімдерін есептеу; суару режимін, ауыл шаруашылығы дақылдарын суару тәсілдері мен техникасын анықтау.

 • Код ON9

  Табиғатты орналастыру нысандарын жобалау кезінде қабылданатын шешімдерді негіздеу үшін метеорологиялық көрсеткіштерді пайдалана отырып, табиғи және табиғи-техногендік объектілердің жай-күйін бағалау бойынша ізденістер жүргізуге қабілетті болу; табиғатты пайдаланудың технологиялық процестерін білу негізінде кәсіби шешімдер қабылдау; ауыл шаруашылығы жерлерін мелиорациялау және рекультивациялауды жүзеге асыру үшін әдістерді, тәсілдерді және техникалық құралдарды негіздеу.

 • Код ON10

  Сораптарды қолдану шарттарын; оларды таңдау әдістерін; сорғы агрегаттарын пайдалану ережелерін; құрылыс және мелиоративтік машиналар мен жабдықтарды тиімді пайдаланудың техникалық шарттары мен ережелерін; гидротехникалық құрылымдарды жобалау үшін бастапқы деректерді анықтау; құрылымдарды жобалау бойынша құжаттарды әзірлеуді; гидротехникалық мелиорация жүйесінің негізгі параметрлері бойынша есептерді орындауды; гидромелиорация жүйесінің құрылысын және қайта жаңартуды жобалау бойынша техникалық шешімдерді есептеу

 • Код ON11

  Құрылыс жұмыстарын орындау кезеңдері бойынша өндірістік тапсырмаларды жоспарлау; құрылыс жұмыстары өндірісінің күнтізбелік жоспарлары мен кестелерінің орындалуын бақылау; қолда бар материалдық-техникалық ресурстарға сәйкес құрылыс жұмыстары мен өндірістік тапсырмалардың көлемін есептеу; құрылыс және мелиорациялық машиналар мен жабдықтарды пайдаланудың техникалық шарттарын, олардың жұмысқа қабілеттілігін тоқтатудың себептері мен салдарын білу

 • Код ON12

  Елді мекеннің, мал басының және суармалы жерлердің тәуліктік су тұтынуын анықтау; су тұтыну кестесін жасау, тұздалған жерлерді тұздандыру бойынша мүмкін болатын іс-шараларды іске асыру; дренаждың тиісті түрлерін қолдану; гидромелиорациялық жүйелерді пайдалану қызметін ұйымдастыру; белгіленген талаптарды, ережелер мен стандарттарды сақтай отырып, пайдалану жұмыстарының орындалу барысын бақылау; суармалы егістіктердің су-ауа режимін сақтауды ескере отырып, орындалған жұмыстардың көлемі мен сапасын есепке алуды жүргізу;

Top