Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07525 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) в Қазақ технология және бизнес университеті

 • Математика
  Несиелер: 5

  Бір айнымалыға тәуелді нақты сандар, сандық тізбектер, бір айнымалыға тәуелді функциялардың дифференциалдық есептері, бір айнымалыға тәуелді функциялардың интегралды есептері, бірнеше айнымалыға байланысты функциялардың дифференциалды есептелуі, бірнеше айнымалыға тәуелді функциялардың интегралды есептелуі , Фурье сериясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР құқықтық жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты: қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, студенттердің дүниетанымын қалыптастыру, қоғамдық және жеке әділдік пен құқықтық мәдениетті арттыру, Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттілікті жетілдіру үшін қажетті жағдайлар жасау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Конструкциялық материалдардын технологиясы
  Несиелер: 3

  Материалдардың құрылысы, физикалық-химиялық, технологиялық қасиеттері. Металдар мен қорытпаларды термиялық өңдеу. металл және металл емес материалдардың құрылысы, қорытпалардың кристалдану заңдылықтары, қос және үштік жүйелердің күй диаграммалары, металл қорытпалардағы фазалық айналу негіздері, пластикалық деформация және рекристализация кезіндегі құрылым құру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылыс материалдарын өндіру технологиясы
  Несиелер: 3

  Жалпы мәліметтер. Цемент, керамикалық өндіріс технологиясы. Силикатты өндіріс технологиясы. Қазақстанның құрылыс материалдарын өндіру саласындағы мәселелер. Саланың даму перспективалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Материалтану
  Несиелер: 3

  Болашақ мамандарға материалдардың құрылысы мен қасиеттері, дайындамалар мен машина бөлшектерін қалыптаудың негізгі тәсілдері туралы білім беру, қазіргі өндірісті және оның әрі қарай даму перспективаларын зерттеу.Машиналар мен жабдықтардың пайдалану қасиеттерін қамтамасыз ету үшін, материалдар таңдауда, қасиеттері туралы алдын ала білу. Металдар мен қорытпалардың құрылысы. Болды. Шойын. Түрлі-түсті металдар. Термиялық өңдеу. Құю өндірісі. Металдарды қысыммен өңдеу. Дәнекерлеу өндірісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттандыру облысындағы нормативтік-құқықтық база
  Несиелер: 5

  Пән курсына кіріспе. Қазақстан Республикасының анықтамалық-құқықтық жүйесін зерттеп білу. Қазақстан Республикасының Эталондық банкісінің ақпараттық жүйесінің, нормативтік-құқықтық актілер мәліметтерінің Эталонды электронды банкісінің құрылу себептері. Эталонды бақылау банкісін енгізу тәртіптері, олардың ақпараттар базасын құру, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерін Мемлекеттік тізімдеуін жүргізу Ережелерімен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді ұсыну тәртіптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  «Жемқорлық» ұғымының теориялық-әдіснамалық негіздері. Жемқорлыққа қарсы күрестің шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру. Жемқорлық іс-әрекет табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Жастардың жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері. Жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың этникалық ерекшеліктері. Жемқорлық әрекеттер үшін құқықтық жауапкершілік. Әр түрлі салалалардағы жемқорлық әрекеттер үшін моральдік-этикалық жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Физика пәні мен міндеттері. Механика. Бөлшектер қозғалысының кинематикалық өрнегі. Физикалық шамаларды өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу. Динамика заңдары. Айналмалы қозғалыс динамикасы. Гармоникалық тербелістердің кинематикасы, динамикасы және энергиясы. Молекулалық физика. Термодинамика негіздері. Электр және магнетизм. Электростатика. Тұрақты электр тогы. Магнетизм. Оптика. Атомдық және кванттық физика.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты мен міндеттері.Стандарттау тарихынан мәліметтер. Стандарттар категориялары мен түрлері. Стандарттаудың әдістемелік негіздері. Стандарттау бойынша нормативтік құжаттардың сипаттамасы. Стандарттау бойынша жұмыстарды жоспарлау. Сертификаттаудың негізгі мақсаттары мен объектілері. Сәйкестікті растау және сертификаттау саласындағы терминдер мен анықтамалар. Өнімнің сапасы және тұтынушының құқығын қорғау. Сәйкестікті растаудың және сертификаттаудың құқықтық негіздері. Сәйкестікті растау схемалары. Міндетті сертификаттау. Ерікті сертификаттау. Сертификаттау жүргізу және сәйкестік туралы декларацияны қарау ережелері мен тәртібі. Сәйкестікті растау органдары және сынақ зертханалары. Сапа жүйелерін сертификаттау. Өндірісті сертификаттау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бәсекеге қабілеттілік және сапалы
  Несиелер: 5

  ұлттық стандарттарды үйлестіру туралы білім алу, бұйымның сапа деңгейін бағалау үшін номенклатураны, сапа көрсеткіштерін таңдауды негіздеу мәселелеріндегі, сапа деңгейін бағалау әдістері және бақылау бағалау алгоритмі саласындағы құзыреттілікте болу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылымизерттеудің негіздері
  Несиелер: 5

  Ғылымның қалыптасу және даму тарихы. Курстың мазмұны, құрылымы, маңызы. Ғылымның негізгі ұғымдары, терминологиясы және анықтамалары. Ғылым классификациясы. Ғылыми зерттеу әдістері. ҒЗЖ тақырыбын таңдау. ҒЗЖ орындаудың негізгі кезеңдері. Экспериментті жоспарлау. Эксперимент жүргізу әдістемесі. Эксперименталды деректерді статистикалық өңдеу. Ғылыми қолжазбаның мазмұнына қойылатын талаптар. Ғылыми баяндамаға қойылатын талаптар. Күтілетін әсердің түрлері. ҒЗЖ тиімділігін бағалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг негіздері
  Несиелер: 5

  Нарық, оның даму заңдылықтары, сұраныс пен ұсынысты реттеу тетіктері, тауарлар мен қызметтерге баға белгілеу, тауарды нарыққа жылжыту тәсілдері туралы білімді тереңдету. Курста нарықты зерттеу мен талдаудың әдістемелік негіздеріне, сатып алу артықшылықтарын анықтау әдістеріне, нарықтың сыйымдылығын және фирмалық құрылымын анықтауға, фирманың мүмкіндіктерін, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін және оның өнімдерін зерттеуге көп көңіл бөлінген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Метрология және техникалық реттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Техникалық реттеудің қалыптасу тарихы. Қазақстанның Кеден одағына, Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі. Кеден одағына қатысушы мемлекеттер және оның жоғары органы. Кеден одағының мақсаттары мен міндеттері. КО шарттық-құқықтық базасын қалыптастыру. Кеден одағының басқару органдары. Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес. Еуразиялық экономикалық комиссия. ДСҰ-ның міндеттері мен принциптері. ДСҰ ұйымдастыру құрылымы. Заңнамалық Метрологияның халықаралық ұйымы қызметінің мақсаттары, міндеттері, стратегиясы және негізгі түрлері. Ми қызметінің басым бағыттары. Мидың ұйымдық құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өлшеудің жалпы теориялары
  Несиелер: 5

  Өлшеудің негізгі ұғымдары мен терминдері, өлшенетін шамалар, физикалық шамалар бірліктері, өлшеу нәтижесіне әсер ететін факторлар, эксперименттік деректерді өңдеу әдістері, өлшеу құралдары, сондай-ақ өлшем бірлігін қамтамасыз ету әдістері қарастырылған. Адам табиғатын танудағы өлшеулердің рөлі, әртүрлі физикалық шамаларды өлшеу процестерінің теңдеулерін құру принциптері. Шамалар бірліктерінің халықаралық жүйесі және өлшемдер теориясының негіздері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өндіріс технологиясы
  Несиелер: 5

  Тамақ өнеркәсібінің сипаттамасы. Тамақ өнімдерін өндіру технологиясы туралы ғылымның пайда болуы және дамуы. Тағамдық шикізаттың жалпы сипаттамасы. Тағамдық шикізаттың жіктелуі. Тағамдық шикізаттың құрамы. Тағам өнімдерін өндіру технологиясының жалпы әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тауарлардың жіктемесі және кодтау
  Несиелер: 5

  Классификаторлар. Классификаторлардың санаттары мен түрлері. Классификаторларды әзірлеу және белгілеу тәртібі. Тауарлық ақпарат құралдарының жіктелуі. Тауарлық-ілеспе құжаттар кіріспе. Тарих және кодтау мәліметтері. Өнімді штрихты кодтау. Шет елде жұмыс тәжірибесі. Кодтау әдістері. Өнімді штрих кодтау кезіндегі символикаға қойылатын негізгі талаптар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 3

  Кәсіпорын экономикасының пәні мен әдісі. Экономиканы мемлекеттік реттеу. Экономикалық тиімділік көрсеткіштері. Баға жүйесі.. Кірістерді қалыптастыру және бөлу. Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметі: түсінігі, маңызы, түрлері. Кәсіпорын классификациясының түсінігі және белгілері. Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысандары, олардың негізгі функциялары мен мақсаттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 5

  Стандарттау мәні, оның міндеттері, даму перспективалары. Халықаралық стандарттаудың негізгі кезеңдері мен даму перспективалары. Стандарттау бойынша халықаралық ұйым( ИСО), оның мақсаты, жұмыс принциптері. Халықаралық электротехникалық комиссия. Стандарттау және өнім сапасы бойынша халықаралық ұйымдар. Стандарттау мәселелерімен айналысатын ұйымдар. Стандарттау бойынша аймақтық ұйымдар. Стандарттау жөніндегі Еуропалық комитет . Стандарттау бойынша халықаралық ұйым. Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің Халықаралық ассоциациясы . Панамерикандық стандарттар комитеті. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы шеңберіндегі стандарттау. Халықаралық сертификаттау. Халықаралық тәжірибеде қабылданған сертификаттау саласындағы негізгі ұғымдар. Сертификаттау принциптері мен әдістері бойынша халықаралық ұйымдардың ұсыныстары. Сертификаттау бойынша халықаралық келісімдер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негізі
  Несиелер: 3

  Өнеркәсіптік дамыған елдердің экономикасындағы шағын және орта бизнестің орны. Шағын және орта бизнесті қолдаудың шетелдік тәжірибесі. ҚР шағын және орта бизнестің қалыптасуы, дамуы және қазіргі жағдайы. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметті реттейтін негізгі заңдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Патенттеу және лицензиялау
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының және шет елдердің зияткерлік (Өнеркәсіптік) меншік объектілерін қорғау саласындағы заңнамасының негіздері. Патенттік құжаттаманың құрылымы мен ерекшеліктері. Өнертабыс сипаттамасының құрылымы, өнертабыс сипаттамасында библиографиялық деректерді сәйкестендіру үшін ИНИД кодтары, мәтінді құру ерекшеліктері. Өнеркәсіптік меншік объектісіне өтінім құрамы. Патенттік құқық көлемін анықтау үшін өнертабыс формуласының мәні. Техникалық шығармашылықтың патентке қабілетті объектілеріне өтінім материалдарын ресімдеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Буып–түю материалдарын және тараны тауартануы
  Несиелер: 5

  Жүргізу.Халық шаруашылығының тамақ салаларын ыдыстар мен ораудың қазіргі заманғы түрлерімен қамтамасыз ету мәселелері. Тамақ өнімдерінің сапасын сақтау және оларды бұзудан сақтау үшін буып-түюге қойылатын талаптарды қатаң сақтау және қазіргі заманғы талаптарға сәйкес ыдысты ресімдеу ерекшеліктері туралы мәселелер қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Азық-түлік өнімдерін тауартануының теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Азық-түлік тауарларының сапасы. Тағам өнімдерінің сапасын анықтау әдістері. Сапаны анықтаудың физикалық, химиялық, микробиологиялық әдістері. Тамақ өнімдерінің химиялық құрамы. Тамақ өнімдерінің жіктелуі. Астық және оны қайта өңдеу өнімдері. Жаңа піскен және қайта өңделген көкөністер мен жемістер. Крахмал, қант, кондитерлік өнімдер және бал. Дәмді өнімдер. Ет және ет өнімдері. Сүт және сүт өнімдері. Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдері. Балық және балық өнімдері. Тағамдық майлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Стартап жобалардың экономикалық негіздемесі
  Несиелер: 3

  Жобаны басқарудың қазіргі заманғы әдіснамасын, жобаларды, бағдарламаларды және олардың басқару объектілері ретінде контекстін анықтау мен түсінігін, басқару субъектілері мен олар пайдаланатын құралдар, жобаның түрлі функционалдық салаларын басқару процестері мен құралдары туралы анықтамалар мен түсініктерді, жобаларды басқаруда пайдаланылатын қазіргі заманғы бағдарламалық құралдар мен ақпараттық технологияларды зерделеуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тағам өнімдерінің сапасын инструменталды зерттеу
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік зертхана туралы жалпы мағлұмат. Ылғалдылықты өлшеу. Температураларды өлшеу. Ионометр, ақуызөлшегіш, майөлшегішпен сүттің сапасын өлшеу. Ет сапасын өлшеу. Судың сапасын химиялық және бактериялық зерттеу. Өлшеу құралдары және аспаптары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тағам өнімдерінің сапасын сенсорлық бағалау
  Несиелер: 5

  Органолептика ғылымы туралы жалпы мәліметтер. оның мақсаты мен міндеттері. Өнімдердің компоненттері мен сенсорлық қасиеттері. Органолептиканың психофизиологиялық негіздері. Дегустациялық талдау әдістері. Дегустациялық талдаудағы сараптамалық әдіснама. Органолептикалық және аспаптық сапа көрсеткіштерінің өзара байланысы. Заманауи дәмін айыру талдауын ұйымдастыру. Баллдық шкалдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тағам өндірісі саласындағы стандарттау, метрология және сертификаттау
  Несиелер: 5

  Астық, ұн тарту, сүт, ет және т.б. өнімдер саласындағы стандарттар, МЕМСТ, ТШ, техникалық регламенттер. Тамақ саласы ұйымдарының стандарттары. Тамақ өнімдерін сертификаттау тәртібі. Тамақ өнімдері сапасының көрсеткіштері бойынша негізгі талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өнімді талдау әдістері
  Несиелер: 5

  Азық-түлік өнімдерінің сапалық және сандық талдауын анықтаудың әртүрлі әдістерін зерттеу, талдау (аспаптық) әдістерімен танысу. Тамақ өндірісінің кәсіпорындарындағы бақылау жүйесі, тағамдық технологияларда қолданылатын бақылау әдістерінің теориялық негіздерін зерттеу, Тамақ өндірісінің шикізаттары мен өнімдерінің сапасын бақылау үшін қолданылатын бақылаудың негізгі әдістерін практикалық меңгеру. Өнім өндіру цехтарындағы бақылау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшеулер
  Несиелер: 5

  Стандарттардың мемлекеттік жүйесі, өлшеу құралдар мен әдістерін стандарттау, ҚР метрологиялық қызметі, өлшем бірліктердің стандарттары, өлшеу құралдар мен әдістерінің классификациясы, сапаны бақылау және өнім сапасын басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сертификаттау органдары мен сынақ зертханаларын аккредиттеу
  Несиелер: 5

  Негізгі терминдер мен анықтамалар. ҚР Мемлекеттік аккредиттеу жүйесі. Аккредиттеу мақсаттары. Аккредиттеу принциптері. Аккредиттеу критерийлері. Аккредиттеу жөніндегі органның құрылымы, оның қызметінің процестері. Персоналдың құзыреттілігі. Аккредиттеу рәсімі. Аккредиттеу және сараптама әдістемесі. Халықаралық аккредиттеу жүйелері. Аккредиттеу бойынша халықаралық танылған органдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өнімдер мен процестердің сапасын басқарудың статистикалық әдістері
  Несиелер: 5

  Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Кездейсоқ таңдауды жүзеге асыру; сапалық және сандық белгілерді бөлу; іріктеп сипаттамалар және олардың қасиеттері; іріктеп сипаттамаларды бөлу; іріктеп бақылау теориясы. Статистикалық гипотезаларды тексеру. Сапалық белгісі бойынша қабылдау бақылауының бір реттік, көп мәртелік және дәйекті жоспарлары; бір жақты және көпжақты шектеулер кезінде сандық белгісі бойынша қабылдау бақылауының жоспарлары. Ақауларды талдау және технологиялық процестерді зерттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аккредиттеу және сертификаттау
  Несиелер: 5

  Аккредиттеу саласындағы негізгі ұғымдар, Аккредиттеу жөніндегі органның құрылымы, сертификаттау жөніндегі органды аккредиттеу, сынақ зертханаларын аккредиттеу. Құжаттаманың негізгі нысандары, аккредиттеу және сараптама рәсімдері әдістемесі, аккредиттеуді құқықтық қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өнімдер мен құжаттарды сәйкестендіру негіздері
  Несиелер: 5

  Идентификация саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Сәйкестендіру әдістері. Объектілерді жіктеу тәсілдері. Құжаттарды біріздендіру әдістері. Құжаттардың біріздендірілген жүйелері. Ұйымдастыру - өкімдік құжаттардағы деректемелерді сәйкестендіру. Классификаторлардың түрлері. Классификаторларды әзірлеу және белгілеу тәртібі. Классификаторларды жүргізу. Классификаторларды қолдану. Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасында өнімді сәйкестендіру. Өнімнің стандарттардағы жіктелуі. Сәйкестікті растау кезінде өнімдер мен құжаттарды сәйкестендіру. Өнімді каталогтау. Түстік, дыбыстық және таңбалық идентификация. Автоматты сәйкестендіру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аккредиттеу жүйесінің негіздері
  Несиелер: 5

  ҚР аккредиттеу жүйесінің негіздері. Аккредиттеу жүйесінің заңнамалық және нормативтік негізі. Халықаралық аккредиттеу жүйелері. Тамақ өнімдерінің сынақ зертханаларын аккредиттеу тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Квалиметрия
  Несиелер: 5

  Квалиметрияның негізгі ұғымдары. Квалиметрия принциптері. Квалиметрия объектілері. Сапа көрсеткіштерінің жіктелуі. Сапа көрсеткіштерін кешендеу және сапа көрсеткіштерінің салмақтық коэффициенттерін анықтау. Сапа деңгейін анықтау. Сапа деңгейін бағалау кезеңдері. Сапа деңгейін бағалау әдістері. Әр түрлі объектілердің сапа деңгейін бағалау. Сапаны басқару проблемасымен бірге өлшеу және сапаны бағалау мәселелері. Қалыптасатын объектіге кешенді бағалау жүргізу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдеріне арналған нормативтік құжаттар
  Несиелер: 5

  Тамақ өнімдерінің негізгі нормативтік құжаттары ; стандарттау және сертификаттауға қатысушылар мен объектілері; Тамақ өнімдері саласындағы заңнамалық-нормативтік құжаттардың санаттары мен түрлері; Тамақ өнімдерін сертификаттауға қатысушылардың өзара іс-қимылы, Тамақ өнімдері саласындағы сарапшы-аудиторларға қойылатын талаптар, ТӨ сәйкестігін растау тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өлшеу және бақылаудың әдістері мен құралдары
  Несиелер: 5

  Механикалық шамаларды бақылау және өлшеу құралдары және әдістері. Жылулық өлшеу және электрикалық, механикалық бақылау және өлшеу құралдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Метрология
  Несиелер: 5

  Елдегі және шетелдегі Метрологияның қазіргі жағдайы, олардың бірлігін қамтамасыз ету өлшемдері, әдістері мен құралдары туралы, қажетті дәлдікке қол жеткізу жолдары туралы, дамыған елдерде метрологиялық қызметті ұйымдастыру туралы, халықаралық және өңірлік метрологиялық ұйымдар туралы. Метрологияның теориялық, ұйымдастырушылық, ғылыми және әдістемелік негіздері, өлшем бірлігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өзара алмасушылық негіздері
  Несиелер: 5

  Техникалық өлшеу құралдарын сенімді қолдану, стандарттау принциптеріне пәннің негізделуі. Механизм және машина бірліктерін құрастыру, біріктіру түрлері, әртүрлі біріктіру параметрлерінің геометриялық нақтылығын қамтамасыз ету. Пән стандарттау, өзараалмастыру принциптерін қамтамасыз етуге және техникалық өлшеулердің сенімді құралдарын қолдануға негізделеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Астық түйір және дақылдардың сапасына әсер ететін факторлар
  Несиелер: 5

  Дәннің сапасына әсер ететін негізгі физикалық және химиялық факторлар. Дәннің химиялық құрамы мен физика-механикалық қасиеттері. Дәннің қасиеттері, олардың сапасын анықтау әдісі. Дәннің сапасына әсер ететін технологиялық процестердің және операциялардың параметрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Макарон және кондитерлік өнімдерді сақтаудың қазіргі кездегі технологиясы
  Несиелер: 5

  Макарон және кондитер өнімдерін сақтау мерзімін ұзартудың қазіргі тәсілдері. Макарон және кондитер өнімдерін ұзақ мерзімде сақтауда қолданылатын қазіргі буып-түю материалдары. Кептіру тәсілдері арқылы макарон және кондитер өнімдерін сақтау мерзімін ұзарту. Тағамдық қоспалар: стабилизаторлар, антитотықтырғыштар, консерванттар арқылы макарон және кондитер өнімдерін сақтау мерзімін ұзарту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Нан және нан өнімдерін сараптау
  Несиелер: 5

  Сипаттамасы нан және нан-тоқаш өнімдерін сараптау нысандары, субъектілері, құралдары мен әдістері. Сараптама түрлері. Тауартану, санитарлық-гигиеналық, құжаттық, экологиялық сараптама. Нан және нан-тоқаш өнімдерін сараптаудың негізгі кезеңдері мен жүргізілуін ұйымдастыру. Нан және нан-тоқаш өнімдерін сараптау нәтижелерін құжаттық ресімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Астық түйірлерді сақтау және өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Астық және оның компонентерінің қасиеті және құрамы; қоспалардың және астықтың жылулық физикалық және масса-алмастырғыштық қасиеттері; астық массасының микро-организмдері; Ұн тарту, жарма шығару кәсіпорындарында астықты сақтау және өңдеу технологиясы. Сақтау, өңдеу кезінде көмірсу, май-ақуыздардың өзгеруі; шикі-затта олардың химиялық, физикалық, биохимиялық, басқа да процестерге әсері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сапа жүйелері
  Несиелер: 5

  Ұйымның сапа менеджменті жүйесі (СМЖ), оның элементтері мен жүйені қалыптастыру процесі саласында практикалық іскерлікті және алу. Сапа менеджменті және СМЖ эволюциясы саласындағы терминологияны қарастыру. СМЖ және оның элементтері туралы тұтас түсінік қалыптастыру. СМЖ әзірлеу тәсілдерін зерттеу. СМЖ нәтижелілігі мен тиімділігін бағалауға әдістемелік тәсілдерді меңгеру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Сынаулар мен бақылаудың міндеттері мен түрлері. Сынау Технологиялық процесс ретінде. Сынақтарды дайындау және өткізу, сынаулар бірлігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптардың жалпы ережелері. Механикалық әсерлерге сынау. Климаттық әсерлерге сынау, сенімділікке сынау: сынау нәтижелерін талдауға жоспарлау, жүргізу және өңдеу: сынауды техникалық қамтамасыз ету, сынақ зертханаларына қойылатын талаптар

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Астық және оны өңдеу өнімдерінің сараптамасы
  Несиелер: 5

  Өткізуді ұйымдастыру және негізгі кезеңдері. астық және оны қайта өңдеу өнімдерінің: жарманың, ұнның, нан-тоқаш және макарон өнімдерінің, астық негізіндегі тағамдық концентраттардың сапасын сараптау. Астық және оны қайта өңдеу өнімдерін сараптау нәтижелерін құжаттық ресімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Нан және нан өнімдерді сақтаудың қазіргі кездегі технологиясы
  Несиелер: 5

  Нан, макарон және кондитер өнімдерін сақтау мерзімін ұзартудың қазіргі тәсілдері.Нан, макарон және кондитер өнімдерін ұзақ мерзімде сақтауда қолданылатын қазіргі буып-түю материалдары. Кептіру тәсілдері арқылы нан, макарон және кондитер өнімдерін сақтау мерзімін ұзарту. Тағамдық қоспалар: стабилизаторлар, антитотықтырғыштар, консерванттар арқылы нан, макарон және кондитер өнімдерін сақтау мерзімін ұзарту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ет және сүт сараптамасы
  Несиелер: 5

  Ет пен сүтті сараптау нысандары, субъектілері, құралдары мен әдістері. Сараптама түрлері. Тауартану, санитарлық-гигиеналық, құжаттық, экологиялық сараптама. Ет пен сүтті сараптаудың негізгі кезеңдері мен жүргізілуін ұйымдастыру. Ет пен сүтті сараптау нәтижелерін құжаттық ресімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдіктерден азық-түлік өндірісінің қазіргі технологиялары
  Несиелер: 5

  Консерві саласындағы өзекті үрдістер мен заманауи технологиялар. Консерві өнімдерін өндіру кезіндегі өзекті үрдістер мен заманауи технологиялар.Өсімдік шикізатынан тамақ өнімдерін өндіру кезінде шығындар мен қалдықтарды қысқарту принциптері.Өсімдік шикізатынан тамақ өнімдерін өндіруде дәстүрлі емес өсімдік қоспаларын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Метрологиялық қамтамасыз етудің жағдайын талдау, өлшеу және бақылау құралдарын метрологиялық жарамды күйде ұстау, өлшеу, сынау және бақылау процестерін жоспарлау және орындау; өлшеулерді орындау, метрологиялық сынау және өлшеу құралдарын аттестаттау бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың нақты жағдайларында қателіктердің сипаттамаларын есептеу, метрологиялық қамтамасыз етудің жай-күйін талдау, өлшеу және бақылау құралдарын метрологиялық жарамды күйде ұстау, өлшеу, сынау және бақылау процестерін жоспарлау және орындау.;

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық қызмет негіздері және патенттану
  Несиелер: 5

  Ғылыми- зерттеу жұмыстары (ҒЗЖ) және инновациялық жүйе, түрлері, ҒЗЖ қатысушылар және құрамы, инновациялық қызметтерді құқықтық реттеу әдістері, зияткерлік меншік ұғымы және негізгі терминдері, зияткерлік меншікті құқықтық қорғау жөніндегі мемлекеттік органдар, ХӨЖ жүйелері және тауарлар мен қызметтердің халықаралық жіктелуі, ғылыми - техникалық құжаттарды жетілдіруде өнертабысты меңгеру, өнеркәсіптік меншік объектілеріне өтінім құрастыру; өнертабыс формулалары және патенттік құқық көлемін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ет және балық өнімдерін өңдеудің физикалық әдісі

  Шикізатты сүзудің, біртекті емес жүйелерді бөлу, сорттау, қысыммен ұнтақтау, араластырудың физикалық әдістері. Тамақ өнімдерін өңдеудегі электрофизикалық әдістер: әдістер сипаттамасы, инфрақызыл сәулемен тамақ өнімдерін өңдеу, тамақ өнімдерін өңдеудегі жоғары жиілікті әдістер, тамақ өнімдерін өңдеудегі электроконтактілі әдістер, электростатикалық өрісте өңдеу, электрофлотация. Өңдеудің жылулық физикалық әдістері: жылулық өңдеудің негізгі және қосымша тәсілдері. тамақ өнімдерін өңдеудегі акустикалық әдістер: ультрадауысты өңдеу, өңдеудің импульсті және пульсационды әдістері. Өнімдерді жылулық өңдеу кезінде биологиялық құндылығын және фи��ико-химиялық қасиеттерінің өзгеруі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стандарттар мен нормативтік-техникалық құжаттамалар
  Несиелер: 5

  Нормативті құжат және стандарттар түрлері; мемлекеттік стандарттарды жасау тәртібі; стандарттаудың ұлттық заңды негізі; құқықтық нормалар, заңды актілер, нормативті актілер, заңды стандарттар; мемлекеттік стандарттарды жасау тәртібі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Техникалық және конструкторлық құжаттамаларды жасау негіздері
  Несиелер: 5

  Құжат түрлері. Техникалық, технологиялық және конструкторлық құжаттар туралы түсінік. Техникалық, технологиялық және конструкторлық құжаттардың түрлері және талаптары. КҚБЖ және ТҚБЖ жүйелері: құрамы, белгіленуі, мазмұны, қолдану ерекшеліктері. Конструкторлық құжаттардың түрлері: сызбалар, сұлбалар, спецификация, кесте, нұсқаулар, бағдарламалар және сынақ әдістемелері. Құжаттардың кешендері. Конструкторлық құжаттарды құрастыру кезеңдері. Мәтіндік құжаттарға қойылатын жалпы талаптар. Сызбаларға қойылатын негізгі талаптар. Нормабақылау мақсаттары және міндеттері, мазмұны, жүргізу тәртібі, құқықтары мен міндеттері, нормабақылау бойынша ескертулерді және ұсыныстарды рәсімдеу. Экономиканың түрлі салаларында техникалық және технологиялық, конструкторлық құжаттамаларды қолдану ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеміс-жидек, көкөніс және тамыр жемістілерді консервілеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Консервілерді және тағамдық концентраттардың әр түрін технологиялық прцесстерді осы курста қарастырған. Өндірістік жағдайда тағамдық консервілерді және тағамдарды ұзақ сақтау және сақтау ережелерін білу, арнайы өндірістік тағамдарды концентрациясын пайдалнуды, материалдар мен шикізаттардың құрамын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеміс-жидектер мен көкөністердің өңделген өнімдерін сараптау
  Несиелер: 5

  Кіріспе. Сараптама ұғымы. Тауар сараптамасы. Жіктелуі. Объектілер мен субьектілер. Органолептикалық және сараптамалық әдістер. Жаңа піскен және қайта өңделген көкөністер мен жемістерді сараптау. Жалпы сипаттамасы. Жіктелуі және ассортименті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қызметтерді сертификаттау
  Несиелер: 5

  Қызметтерді сертификаттау адамдардың өмірі мен денсаулығының, азаматтардың мүлкі мен қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында заңнама, мемлекетаралық стандарттар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары, санитарлық және құрылыс нормалары мен ережелері талаптарына сәйкестігін растау үшін жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Азық-түлік өнімдері қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Кіріспе. Азық-түлік қауіпсіздігінің негізгі ғылыми-практикалық ережелері. Құқықтық және нормативтік аспектілер. Азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік реттеу. Шикізат пен тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі. Тамақ өнімдерінің, материалдар мен бұйымдардың сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптар. Азық-түлік қауіпсіздігінің халықаралық аспектілері. Азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің химиялық және биологиялық текті ксенобиотиктермен ластануы. Микробтық этиологияның тамақтан улануы. Тағамдық токсикоинфекция. Микробты емес этиологияның тамақтан улануы. Түрлері, әсер ету механизмі, жіктелуі, алдын алу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нормативті құжаттар мен стандарттарды дайындау технологиясы
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу технологиясы. Стандарттарды әзірлеу кезінде стандарттау принциптері мен әдістерін пайдалану. Фирмалық стандарттарды әзірлеу бойынша негізгі ережелер. Мәтіндік өндірістік құжаттарды әзірлеу технологиясы. Кешенді стандарттаудағы экономикалық-математикалық әдістер. Техникалық комитеттердің құрылымы, құрамы, құрылу тәртібі және қызметі. Стандарттардың құқықтық сараптамасы және оны жүргізу тәртібі. Нормативтік-техникалық құжаттаманы нормобақылау. Нормативтік құжаттардың сапасын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ет және балық өнімдерін сақтаудың қазіргі кездегі технологиясы

  Тамақ өнімдерін сақтаудың қазіргі кездегі әдістері. Субкриоскопиялық температура кезінде сақтау. Тамақ өнімдерінің тоңазытылып өңделген сапалы көрсеткіштері. Тамақ өнімдерін сақтаудың мерзімін ұзартатын қазіргі заманғы әдістер.Тамақ өнімдерін ұзақ мерзімге сақтауды қамтамасыз ететін осы заманғы қаптау материялдары. Кептіру, мұздату және ультропастерлеу әдісі арқылы тамақ өнімдерінің сақтау мерзімін жоғарылату. Стабилизатор, антитотықтырғыш, консервант сияқты тағамдық қоспаларды қолдану арқылы тамақ өнімдерінің сақтау мерзімін жоғарылату

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Гигиеналық негіздер және тағам өнімдерінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Шикізатқа және тамақ өнімдеріне қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар. Тағамдық шикізаттың құрамы туралы жалпы мәліметтер. Пәннің мақсаты мен міндеттері. Шикізат пен дайын өнімнің қауіпсіздігін бағалаудың түрлері, әдістері мен тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы
  Несиелер: 5

  Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі мен сапасы. Азық-түлік өнімдерінің табиғаттылығын анықтау әдістері. Құжаттарды ресімдеу, актілер жасау.Тамақ өнімдерінің сапасын мемлекеттік бақылау. Бұрмалау әдістері және оны анықтау, тауарды сәйкестендіру сараптамасы, тауардың түпнұсқалығын сараптау, өнімнің сапасы туралы деректерді талдау әдістері; азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын гигиеналық талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының Патент Заңы
  Несиелер: 5

  Заңда қолданылатын негізгі түсініктер. Патенттік заңмен реттелетін қатынастар. Патент заңының қызметтік сферасы. Өнертабыс қорғау сферасының мемлекеттік уәкілетті органы, пайдалы моделдер, өнеркәсіптік үлгілері. Сараптамалық ұйымдар. Өнеркәсiптiк меншiктiң объектілерiнiң құқықтық қорғауы. Өнеркәсіптік меншіктің объектілерінң патенттік мүмкіндіктерінің шарттары. Өнертабыстың патенттік мүмкіндіктерінің шарттары. Пайдалы моделдердің патенттік мүмкіндіктерінің шарттары. Өнеркәсіптік үлгілердің патенттік мүмкіндіктерінің шарттары. Патент иеленушілер және авторлар. Өнеркәсіптік меншік объектісінің авторы. Патенттік сенім білдірілген өкілдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интегрирленген сапа менеджмент жүйелері
  Несиелер: 5

  Интеграцияланған менеджмент жүйесі саласында тәжірибиелік іскерлікті алу. Ұйымдардың сапа менеджменті жүйесін дамыту шаруашылық жүргізудің нарықтық нысандарын дамыту жағдайында менеджменттің интеграцияланған жүйелерін әзірлеу, енгізу және сертификаттау мәселелері бойынша теориялық білім беру; - ISO 9000, 14000, OHSAS 18000, ИСО 22000 сериялы халықаралық стандарттардың ұсыныстарына сәйкес менеджмент жүйелерін әзірлеу және енгізу технологиясымен таныстыру.; - менеджмент жүйесін бағалау ережелерін және олардың тамақ саласы кәсіпорындарында тиімді жұмыс істеу шарттарын зерттеу - халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес менеджмент жүйесін әзірлеу және енгізу жо����ымен сапаны қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастыруға үйрету.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Стандарттау, сертификаттау және метрология жүйесінде бақылау
  Несиелер: 5

  Стандарттау, метрология және сертификаттау саласында бақылау жүргізу жөніндегі нормативтік құжаттар. Бақылау жүргізу тәртібі және уәкілетті органдар. Сарапшы-аудиторлардың құқықтары мен міндеттері. "Техникалық реттеу туралы "ҚР Заңының негізгі талаптарымен, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттің саясаты туралы, стандарттардың қағидаттық талаптарымен, сапаны қамтамасыз етудің және басқарудың негізгі қағидаттарымен

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Стандарттарды және нормативтік-техникалық құжаттамаларды тексеру
  Несиелер: 5

  Нормативті құжат және стандарттар түрлері; мемлекеттік стандарттарды жасау тәртібі; стандарттаудың ұлттық заңды негізі; құқықтық нормалар, заңды актілер, нормативті актілер, заңды стандарттар; мемлекеттік стандарттарды жасау тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сапа аудиті
  Несиелер: 5

  Сапаны жүйелі басқаруды бағалау үшін аудит және өзін-өзі бағалау әдістерін қолдану. Аудиттердің түрлері. Аудиттердің мақсаты. Аудит принциптері. Кәсіпорын аудиторлары. Аудит бағдарламасы. Аудит бағдарламасын басқару. Аудит процесі. Сапа менеджменті жүйесі аудитінің кезеңдері. Процесс аудиті. Аудит контекстінде ISO стандартының талаптарын түсіндіру, процесті сәйкестендіру, оның шекарасын анықтау және өзара әрекет ететін процестер, сәйкессіздікті қалыптастыру және жіктеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіби қызмет саласында ғылыми-техникалық ақпарат пен ғылыми білімді пайдаланады

 • Код ON2

  Басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде ақпаратты сандық және сапалық талдау дағдыларын меңгеру

 • Код ON3

  Ұлттық, мемлекетаралық және халықаралық стандарттау, сертификаттау және метрология саласында техникалық реттеуді дамыту үрдістерін басшылыққа алады

 • Код ON4

  Бақылау және қадағалау бойынша функциялардың мазмұнын талдайды, өнімді бұрмалау, сәйкестендіру себептеріне талдау жүргізеді және олардың алдын алу бойынша іс-шараларды әзірлейді

 • Код ON5

  Сапаны басқару бойынша ұйымдастырушылық-басқарушылық және жобалық қызмет, техникалық және ұйымдық-экономикалық шешімдер білімін көрсетеді

 • Код ON6

  Ақпараттық технологиялар мен статистикалық сараптау жүйелерін пайдалана отырып, сараптама жүргізу, құжатталған рәсімдерді жүргізу дағдыларына ие

 • Код ON7

  Тамақ өнімдерін өндіру сапасын бақылауды жүргізу және міндеттерді анықтау үшін ақпараттық технологияларды, отандық және шетелдік тәжірибені қолданады

 • Код ON8

  Стандарттар жобаларын, әдістемелік және нормативтік материалдарды, техникалық құжаттаманы әзірлеуге және практикалық іске асыруға қатысады

 • Код ON9

  Өндірісті өлшеу, сынау, бақылау және метрологиялық қамтамасыз ету процестерін жоспарлау, орындау жөніндегі іс-шараларға қатысады

 • Код ON10

  Орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастырады, кәсіпорында стандарттау, сертификаттау және сапа менеджменті жүйесі бойынша есеп беру құжаттарын дайындайды

 • Код ON11

  Кәсіпорындарда стандарттау, сертификаттау, метрология және сапаны басқару саласында зертханалық және эксперименттік зерттеулерге қатысады

 • Код ON12

  Технологиялық процестердің негізгі параметрлерін өлшеуге арналған техникалық регламенттермен сәйкестіктің технологиялық процестерінің тәртібін және техникалық құралдарды біледі

Top