Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07103 Электр тораптары (2 ж.) в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Агроөнеркәсіптік кешенді электрмен жабдықтау жүйелерін оңтайландыру
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
 • Өндірістік кәсіпорындардың электрмен жабдықтау жүйелерін оңтайландыру
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электрмен жабдықтау жүйелерін оңтайландыру әдістері. Объектілерді реконструкциялау үшін жеке жобалау процестерін автоматтандыру. Жобалау құжаттамасын автоматтандырылған өндіруді және өңдеуді қоса алғанда, объектілерді салу және қайта құру үшін автоматтандырылған жобалауды әзірлеу және енгізу.

  Селективті тәртіп
 • Энергетикалық процестерді математикалық модельдеу
  Несиелер: 6

  Математикалық модельдеу негіздерін оқып үйренеміз. Кешенді айнымалы функциялар теориясы. Электр желілерін есептеудің топологиялық әдістері, оңтайландыру проблемаларын шешу әдістері. Тәжірибелік нәтижелерді статистикалық өңдеу әдістері. Жүйенің тұрақтылығын талдау әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәстүрлі емес жаңартылмалы энергия көздері
  Несиелер: 3

  Жаңартылатын энергетиканың рөлі мен перспективалары. Бастапқы энергия тасығыштардың жіктелуі. Жаңартылатын электр энергетикасының ерекшеліктері және бастапқы энергия тасығыштың және электр энергиясын тұтынушылардың энергетикалық сипаттамаларын келісу әдістері. Электрмен жабдықтаудың Зияткерлік жүйелерін құру тәсілдері және негізгі энергетикалық сипаттамалары, оларға географиялық, ландшафттық, климаттық және метеорологиялық жағдайлардың әсері. Гибридті электр техникалық кешендердің энергетикалық сипаттамаларын анықтауға мүмкіндік беретін негізгі қатынастар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр энергиясын айырбастаудың энергия тиімділігі
  Несиелер: 3

  Электр станциялары мен қосалқы станциялардың электр және коммутациялық жабдығы қарастырылған; электр энергетикалық жүйелер мен желілер сұлбалары, әуе және кабельді электр желілерін конструктивті түрде іске асыру; өнеркәсіп кәсіпорындарының және көлік жүйелерінің электр кәсіпорындарының жүйелерінің негіздері; релелік қорғаныс және электр энергетикалық жүйелерді автоматтандыру принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр энергетикалық жүйелердің тұрақтылығы
  Несиелер: 4

  Өтпелі кезеңді есептеудің инженерлік әдістері, өтпелі режимдердің параметрлері арасындағы сандық қатынастарды сипаттайтын негізгі есептеу формулалары. Электр жүйесіндегі өтпелі кезеңдерді есептеу. Өтпелі кезеңнің қажетті сапасын қамтамасыз етудің шаралары мен құралдары, өтпелі кезеңнің сапасын бағалау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр энергетикадағы техникалық эксперименттің теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Біз модельдеу негіздерін, күрделі ауыспалы функциялардың теориясы негіздерін, электр желілерін есептеудің топологиялық әдістерін, оңтайландыру проблемаларын шешу әдістерін, эксперименталды нәтижелерді статистикалық өңдеу әдістерін, жүйелердің тұрақтылығын талдау әдістерін оқимыз.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр энергетиканың ғылыми-техникалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Кешенді инженерлік талдаудың заманауи аналитикалық әдістері мен модельдері. Бәсекеге қабілетті инженерлік жобаларды іске асырудың түпнұсқа дизайны әдістері. Энергетикалық секторда қолданылатын заманауи бағдарламалық-аппараттық жүйелер және осы кешендер шешетін тапсырмалар. Апаттың авалангиялық дамуына, авариялық автоматтандырудың шағын жүйесіне, құрылыстың принциптеріне және аварияның дамуының әртүрлі сатыларында бақылау іс-әрекеттерін таңдауына әкелетін себептер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары мектеп педагогикасының негіздері. Жоғары мектеп педагогикасының пәні мен міндеттері. Жоғары мектептегі педагогикалық зерттеулердің әдістемесі мен әдістері. Жоғары мектеп дидактикасы. Жоғары мектептегі педагогикалық процесс. Оқыту заңдары, заңдылықтары және принциптері. Жоғары мектептегі оқыту әдістері, формалары мен құралдары. ҚР жоғары білім берудің қазіргі жағдайы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби қалыптасуы. Жоғары мектептегі тәрбие процесі. Тәрбие мақсаты педагогикалық мәселе ретінде. Оқу-тәрбие ұжымы тұтас педагогикалық үдерістің қызмет ету формасы ретінде. Педагогикалық үрдістің менеджменті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 5

  «Ғылым тарихы және философиясы» пәнін меңгеру нәтижесінен магистрант ғылыми таным құрылымы мен қызметтері, өз кәсіби аумағында ғылым әдістері жайында алған білімдерін қолдана алу қабілетіне ие болады және идеологиялық, діни, саяси құрылымдарды ғылыми концепциялардан ажырата алады. Қазіргі таңдағы ғылымның әдіс тәсілдерін білу жеке ғылыми жұмыстың қажетті шарты болып табылады және шынайы ғылыми құрылымдар мен жалған білімдерді ажыратуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Тіл жоғары деңгейде кәсіби және академиялық мақсаттар үшін мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратымен еркін жұмыс істеуге мүмкіндік береді, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейту, ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, академиялық хат дағдысын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Басқару қызметінің әлеуметтік-психологиялық мазмұны мен құрылымы; және менеджмент функциялары; басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері; ұйымдастыру мақсаттарына қол жеткізу бойынша бірлескен қызметтің психологиялық заңдылықтары; басқарушылық міндеттерді шешудің базалық тәсілдері және оларды нақты жұмыс істейтін өндірістік құрылымдар жағдайында шешу ережелері, олармен жұмыс істеу әдістері менеджердің қызметіндегі функционалдық жай-күйлер, басқару процестерін оңтайландыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Электрмен жабдықтаудың арнайы сауалдары
  Несиелер: 5

  Электр станциялары мен қосалқы станциялардың схемалары мен негізгі электрлік және коммутациялық жабдығы қарастырылған; электр энергетикалық жүйелер мен желілер схемалары; өнеркәсіп кәсіпорындарының және көлік жүйелерінің электр кәсіпорындарының жүйелерінің негіздері; релелік қорғаныс және электр энергетикалық жүйелерді автоматтандыру принциптері; әр түрлі орталарда электр сынықтарын физикалық үрдістер, жоғары кернеулі оқшаулауды енгізу және сынау принциптері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электротехникалық кешендер және жүйелер
  Несиелер: 4

  Электр энергиясын және электртехникалық ақпаратты түрлендірудің, жинақтаудың, берудің және пайдаланудың жалпы заңдылықтары. Жұмыс істеп тұрған немесе құрылатын электр техникалық кешендер мен өнеркәсіптік мақсаттағы жүйелердің функционалдық қасиеттерін анықтайтын объектілерді басқару принциптері мен құралдарын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электр тораптарының сенімділігі
  Несиелер: 5

  Электр тораптарын жобалауда және пайдалануда сенімділік теориясы, негізгі ережелерді есепке алу және қолдану оқытылады. Олардың сенімділігін бағалау әдістері. Электр энергетикадағы сенімділік теориясының негіздері және оның қосымшалары; электр энергетикадағы жобалау және пайдалану міндеттерін шешу кезіндегі сенімділік көрсеткіштері; электрэнергетикалық объектілердің сенімділігін бағалау әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Релелік қорғаныс және автоматиканың арнайы сұрақтары
  Несиелер: 6

  Ағымдағы проблемалар РҚжА. РҚжА-ға қойылатын талаптар. Қазақстанның энергетикалық кәсіпорындарында қолданылатын қазіргі микропроцессорлық қорғау және автоматиканың схемалары. Релелік қорғаныс және автоматика құрылғысының жұмыс істеуі үшін есептеу әдістері мен алгоритмдері. Релелік қорғаныс принциптері. Сандық қорғаудың функционалдық диаграммасы және оның элементтерін тағайындау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Энергияны өндіру, беру, тарату және түрлендіру технологияларындағы іргелі білім, энергетикалық мәселелерд ісандық бағалау, талдау дағдылары

 • Код ON2

  Электр желілерін, электр станциялары мен қосалқы станцияларды жобалау бойынша қабілеті; электрэнергиясының сапасын талдау бойынша жұмыстарды жүргізу

 • Код ON3

  Болжамдау, капитал салымдары мен шығындарды есептеу, қоршаған ортаға әсерді есепке алу, тиімдіжоспарлау және басқару қабілеті

 • Код ON4

  Электр желісіндегі шығындарды азайту бойынша есеп жүргізе білу; авариялық резервті таңдау және электрэнергиясының сапасын оңтайландыру; электрэнергиясының сапасын қамтамасыз етудің негізгі принциптері мен техникалық құралдарын қолдана білу

 • Код ON5

  Кәсіби саладағы жаңа идеялардың креативтілігі мен табысты іске асуына негізделген

 • Код ON6

  Энергожүйелердің жұмыс режимдерінің үнемділігін, сенімділігін арттыру есептерін шешудің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруды талдау

 • Код ON7

  Қабылданатын шешімдердің тиімділігін бағалау және анықтау

 • Код ON8

  Көпшілік алдында сөйлеу дағдылары, осы саладағы кеңес беру және коммерциялық қызмет дағдылары

Top