Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07102 Машина жасау в Торайгыров университеті

 • Машина жасауға кіріспе және ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 4

  Қазақстандағы машина жасау тарихы мен дамуы. Қазақстанның машина жасау саласының кәсіпорындарына шолу. Машиналарды дайындау тәсілдері туралы жалпы мәліметтер. Машина жасау өндірісін ұйымдастыру негіздері. Ғылымға кіріспе. ҒЗЖ кезеңдері. Академиялық адалдық. Плагиат. Әдеби шолу. Теориялық зерттеулер. Тәжірибелік зерттеулер. Эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу және ресімдеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  Кинематика. Динамика. Статика. Жұмыс және Энергия. Тяготение. Сұйық механикасы. Молекулалық-кинетикалық теория. Термодинамика. Нақты газдар. Электростатика. Тұрақты тМК. Магнит өрісі. Электромагниттік индукция. Заттың магниттік қасиеттері. Максвелл Теориясы. Механикалық және электромагниттік тербелістер. Серпімді толқындар. Геометриялық оптика. Интерференция. Дифракция. Жарық поляризациясы. Сәуле шығарудың кванттық табиғаты. Бор бойынша атом теориясы. Кванттық механика элементтері. Атомдық физика

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 1
  Несиелер: 4

  Студенттерді теориялық және практикалық есептерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерімен таныстыру; логикалық ойлауды дамыту, қолданбалы мәселелерді математикалық зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Пәннің мазмұны: Сызықты алгебра. Векторлық алгебра. Аналитикалық геометрия. Талдауға кіріспе. Бір айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу. Бір айнымалы функцияны интегралдық есептеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сызба геометриясы және инженерлік графика
  Несиелер: 4

  Конструкторлық құжаттарды рәсімдеу стандарттары. Бейнелерді құрудың теориялық негіздері. Нүктенің проекциялары және тура. Жазықтық. Түзудің және жазықтықтың, екі жазықтықтың өзара орналасуы. Аксонометриялық проекциялар. Бейнелер-түрлері, тіліктер және қималар. Ажырайтын және ажырамайтын қосылыстар. Многогранники. Бұйымдар мен конструкторлық құжаттардың түрлері. Қисық сызықтар мен беттер. Жаю.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cоmputer-Aidеd Design
  Несиелер: 5

  CAD-жүйелеріне шолу. CAD-жүйелердің интерфейсі. CAD - да 2D-сызбаларды құру. CAD-да 3D-модельдеу. Құрастыру, стандартты элементтермен, кітапханалармен және қосылатын модульдермен жұмыс жасау. Сызбаларды басып шығаруға дайындау, 3D-модельді 3D-басып шығаруға дайындау. Басқа CAD/CAE/CAM файлдарын экспорттау және импорттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері
  Несиелер: 5

  Машина жасау өндірісінің негіздері. Құю өндірісінің технологиясы. Металдарды қысыммен өңдеу технологиясы. Дәнекерлеу өндірісінің технологиясы. Ұнтақтан жасалған дайындамаларды өндіру. Металдарды кесу арқылы өңдеу технологиясы. Металл емес материалдардан жасалған дайындамалар мен машина бөлшектерін өндіру технологиясы. Аддитивті технологиялар, 3D-принтинг.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Химия
  Несиелер: 4

  Кіріспе. Химияны оқыту пәні. Химияның негізгі заңдары. Атом құрылысы. Д. И. Менделеевтің периодтық заңы. Химиялық байланыс және молекулалардың құрылысы. Заттың конденсацияланған күйі. Химиялық термодинамика негіздері. Химиялық кинетика негіздері. Ерітінділер. Тотығу-қалпына келтіру реакциялары. Электрохимия Негіздері. Химияның арнайы бөлімдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің оқыту мақсаты Болашақ мамандарды теориялық біліммен және практикалық дағдылардымен камтамасыз ету: - қауіпсіз және қолайлы өмірсүру жағдайын жасау; -төтенше жағдайларда қауіпсіз және қолайлы шешімдерді болжаумен қабылдай білу; - халықпен өндірістік персоналды апатық жағдайлар салдарында заманауи құралдар қолдана отырып қорғау; - қырып жою әсерін жою. Пәннің міндеттері -Теріс тіршілік ету салдарынансәйкестендіру (анықтау мен сандық баға беру); - Адам ағзасына теріс әсер ететін факторлар жайында ескерту мен қорғау; - Қауіпті және зиянды факторлардың салдарын жою; - Қоршаған ортаны адам ағзасына қалыпты ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Математика 2
  Несиелер: 4

  Студенттерді теориялық және практикалық есептерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерімен таныстыру; логикалық ойлауды дамыту, қолданбалы мәселелерді математикалық зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Пәннің мазмұны: бірнеше айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу. Бірнеше айнымалы функцияларды интегралдық есептеу. Қос және үштік интегралдар. Дифференциалдық теңдеулер. Сандық және функционалдық қатарлар. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Теориялық механика
  Несиелер: 5

  Статика. Нүкте кинематикасы. Қатты дененің кинематикасы. Дененің үдемелі және айналмалы қозғалысы. Айналмалы дене нүктесінің жылдамдық векторлары және үдеуі. Дененің тегіс қозғалысы. Нүктенің динамикасы. Материалдық нүкте қозғалысының дифференциалдық теңдеулері. Кинетика дене энергиясы. Күш жұмысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Электротехника және электроника
  Несиелер: 4

  Электрон техникалық дайындық, ол арнайы пәндерді өту кезінде негіз болады. Курстың / пәннің мазмұны: Тұрақты және синусоидалды токтардың сызықты электр тізбектері, үшфазалы электр тізбектері, магниттік тізбектер, Электронөлшегіш аспаптар, Трансформаторлар, тұрақты және айнымалы ТМК электрлік машиналары, электронниктер негіздері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жоба 1
  Несиелер: 3

  Білім беру бағдарламасының бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жылутехника негіздері
  Несиелер: 4

  Жылутехника, инженерлерді дайындау жүйесіндегі орны мен рөлі. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Термодинамикалық процестер. Термодинамиканың екінші бастамасы. ДВС және ГТУ циклдері. Циклдер булы су қондырғылары. Тоңазытқыш машина-лардың, жылу сорғысының, термотрансфор-маторлардың циклдері. Жылу алмасу теориясының пәні мен міндеттері. Конвективті жылу алмасудағы негізгі ережелер мен ілімдер. Ұқсастық және модельдеу теориясының негіздері. Сәулемен жылу алмасу. Жылу беру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Механизмдер мен машиналар теориясы
  Несиелер: 5

  Методы определения кинематических и динамических характеристик механизмов и машин. Основы строения механизмов. Кинематическое исследование механизмов. Силовой расчет механизмов Динамическое исследование механизмов. Статическая характеристика машинного агрегата и устойчивость его движения. Уравновешивание вращающихся масс, статическое и динамическое уравновешивание механизмов. Трение и износ, механический КПД. Методы проектирования схем основных видов механизмов.Виброзащита.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Материалтану
  Несиелер: 5

  Металдардың кристалдық және нақты құрылысы. Металдардың кристалдануы және деформациясы. Қорытпалар күйінің диаграммалары. Болаттар мен шойындар. Термиялық өңдеу теориясының негіздері. Термиялық өңдеудің технологиясы мен жабдықтары. Термомеханикалық өңдеу. Химиялық-термиялық өңдеу. Конструкциялық көміртекті болат. Арнайы мақсаттағы легирленген болаттар. Түсті металдар мен қорытпалар. Қатты қорытпалар, композитті және ұнтақты материалдар. Металл емес конструкциялық материалдар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік іс- әрекет негіздері" пәнінің негізі мақсаты: - студенттерге бизнес ортада жұмыс істеу формалары мен әдістерін, - мемлекет пен кәсіпкерліктің байланысы туралы кешенді түсінік беру; - тиімді шаруашылық жүргізудің принциптері мен әдістерін анықтау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • CAE есептеулері
  Несиелер: 5

  Машина бөлшектерін жобалау және есептеу бойынша APM WinMachine, Компас-3D компьютерлік бағдарламаларымен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын алу, конструкциялардың және олардың элементтерінің кернеулі-деформацияланған жағдайын талдау және бірқатар күрделі инженерлік есептерді жүргізу. Бағдарламаның интерфейсін және негізгі есептік модульдерді зерттеу. Есептеу нәтижелерін талқылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Экологиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Қоршаған ортаны қорғау бойынша бағдарламаны іске асыруында экологиялық саясаттың берілген жағдайындағы мақсат қоюды және белгілі құрылым жасай алуы жалпы "экологиялық мененджмент" пәнінің негізгі мақсаты болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қалыптау процестері және металл кескіш құралдар
  Несиелер: 5

  Қалыптау процестері, кесудің принциптік кинематикалық сұлбалары және өңдеу әдістері. АЖЖ қолдана отырып металл кескіш аспаптардың әртүрлі типтерінің конструкциясын, геометриясын және төзімділігін, кесу күші мен жылдамдығын және кесу режимдерін есептеу. Аспаптық материалдарды таңдау және олардың қолданылу саласы. Металл кескіш құралдарды пайдалану және олардың ұзақ мерзімділігі мен өнімділігін қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіпкерлік құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық ұғымы. Кәсіпкерлік құқық субъектілерінің түрлері. Коммерциялық заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру және тарату. Кәсіпкерлік қызметтегі мүліктің құқықтық режимі. Кәсіпкерлік шарттар: түрлері, мазмұны және жасасу тәртібі. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы жауапкершілік. Мемлекеттің шаруашылық айналымына қатысуының құқықтық формалары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің құралы ретінде: түсінігі мен мазмұны.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Материалдар кедергісі
  Несиелер: 5

  Негізгі ұғымдар. Созылу-сығу. Материалдардың механикалық қасиеттері. Созылу – сығылу кезіндегі беріктікке және қаттылыққа есептер. Қозғалыс және айналдыру. Түзу өзектерді ию. Кернеулі және деформацияланған күй теориясы. Күрделі қарсылық. Деформацияның потенциалдық энергиясы, орын ауыстыруларды анықтау әдістері. Статикалық анықталмайтын жүйелер. Деформацияланатын жүйелердің тепе-теңдігінің тұрақтылығы. Уақыт бойынша циклді өзгеретін кернеу кезіндегі беріктігі. Динамикалық жүктеме

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Машина құрастыру негіздері
  Несиелер: 5

  Машина бөлшектерін жобалау, құрастыру және есептеудің жалпы сұрақтары. Триботехника негіздері. Машиналардың жұмыс қабілеттілігі мен сенімділігін бағалау негіздері. Машина бөлшектерін автоматты жобалау. Машиналар мен жабдықтарды жобалаудың экономикалық негіздері. Конструкторлық құжаттаманы ресімдеу. Механикалық берілістер. Машина бөлшектерінің қосылыстары: типаж және құрастырмалар алмалы-салмалы және алынбайтын қосылыстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Start up жобаларының экономикалық негіздемелері
  Несиелер: 5

  Оқыту мақсаты: 1. Аналитикалық және сандық әдістерді дұрыс қолдану кезінде студенттердің сыни ойлау дағдыларын және шешім қабылдау дағдыларын меңгеру. 2. Студенттердің аймақ пен теорияның функционалды түсінігін тиісті түрде қолдануы. 3. Студенттер ауызша және жазбаша жұмыстарды дайындауға және беруге болатын тиімді коммуникаторлар ретінде,

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Машина жасау өндірісінің жабдықтары
  Несиелер: 4

  Металл өңдеу станоктарының жіктелуі, олардың техникалық деңгейінің көрсеткіштері, қалыптау теориясы және станоктардың жұмыс істеу принциптері, олардың параметрлерін есептеу және берілген беттерді өңдеуге баптау. Станоктардың мақсаты, технологиялық мүмкіндіктері. Металл кескіш станоктарды құрастыру негіздері және жобалау кезеңдері. Техникалық диагностика жүйелері. Интеграцияланған автоматтандырылған өндірістер (СІМ)

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Технологиялық жүйелердің сенімділігі
  Несиелер: 5

  Автоматтандырылған жобалаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдана отырып машина жасау бұйымдарын өндірудің барлық сатыларында сенімділігін қамтамасыз ету. Конструкторлық-технологиялық қамтамасыз ету және бұйымдардың сапасын басқару принциптері. Машиналардың трибологиялық сенімділігін қамтамасыз ету. Машина бөлшектері мен тораптарының сенімділігі мен тозуға төзімділігін технологиялық қамтамасыз ету проблемасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Машина жасау технологиясының негіздері
  Несиелер: 5

  Машина жасау технологиясының негізгі ережелері мен ұғымдары. Өлшем тізбектерінің теориясы және орналасу теориясы. Машина жасау және жобалау процесінде пайда болатын заңдылықтар мен байланыстар. Машинаның сапасын, қажетті өнімділігін және экономикалық тиімділігін қамтамасыз ететін оны дайындаудың технологиялық процесін әзірлеу әдістері. Машина жасаудың өндірістік процесін құру принциптері. Бөлшектерді дайындаудың технологиялық процесін әзірлеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздіктің теориялық негіздері. Өндірістік жарықтандыру. Өндірістік діріл және Шу. Ультракүлгін және инфрадыбыстан қорғау. Электр қауіпсіздігі. Электрмагниттік және электростатикалық өрістерден қорғау. Машиналар мен механизмдердің құрылысы мен пайдалану қауіпсіздігі. Қысымдағы жүйелерді пайдалану қауіпсіздігі. Өрт қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жоба 2
  Несиелер: 2

  Серіктес кәсіпорындар (ЖОО ғылыми мектептері) қызметінің бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы). Кәсіпорын қызметін талдау (мектептің ғылыми жетістіктері) және зерттеу міндетін қою. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Механикалық-құрастыру цехтарын жобалау
  Несиелер: 5

  Цехтарды жобалау кезінде автоматтандырылған, жаппай, ірі сериялы ұсақ сериялы және бірлі-жарым өндірістердің артықшылықтары, проблемалары және міндеттері. Цех құрамы. Еңбек сыйымдылығын және станокемкость анықтау әдістері. Жабдықты жоспарлау. Жұмыс істейтін цехтың санын анықтау. Жүк айналымы және цех алаңы. Механикалық цехтарды құрастыру. Жұмыс орындарын ұйымдастыру және жоспарлау. Техникалық-экономикалық негіздеме.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Бағдарламалы басқарудың жүйелері
  Несиелер: 5

  СББ геометриялық, логикалық, терминалдық және технологиялық есебі. Әр түрлі СББ станоктары мен құрылғыларын ескере отырып, басқару бағдарламаларын дайындау және әзірлеу, ББ әзірлеудің машиналық әдістері, ЕББ бар станоктарды баптау және өлшемдік байланыстарды баптау мәселелері, ЕББ бар станоктарда өңдеудің дәлдігі мен тиімділігін басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Сапа менеджмент жүйесі
  Несиелер: 5

  Сапа менеджментінің қазіргі заманғы тұжырымдамалары, ИСО сериясы стандарттарының талаптарына сәйкес сапа менеджменті жүйесі 9000, 14000, 18000, 27000, 50000, сапа менеджменті жүйесінің негізгі принциптері, СМЖ постонениясындағы жүйелік және үдерістік тәсіл, сапа менеджменті жүйесін мнкументиондау, кәсіпорындарда СМЖ енгізу, Қазақстан Республикасында сапа жүйесін сертификаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Технологиялық құрал-сайманды жобалау
  Несиелер: 5

  Станоктық, құрастыру және бақылау айлабұйымдарының жүйелері. Қарапайым құрылғылар мен жетектерді есептеу. Токарлық, бұрғылау, фрезерлік станоктарға, сондай-ақ СББ бар станоктарға және өнеркәсіптік роботтарға арналған технологиялық жабдық. Әмбебап-құрама құрылғылар (ӨСЖ), сондай-ақ көп рет қолданылатын технологиялық жабдықтар. Әртүрлі мақсаттағы технологиялық жабдықтарды жобалауды автоматтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ресурстық және энергия үнемдейтін технологиялық жабдықтар
  Несиелер: 5

  Электрлендіру дамуының жай-күйі және негізгі бағыттары. Өндірістің қалдықсыз технологиялары. Өндірілетін өнімнің бірлігіне энергияның үлес шығынына КПД, массаның, тиеу шамасының әсері. Өңдеу режимдерін оңтайландыру. Жабдықты пайдалану ерекшеліктері және механикалық өңдеуге жұмсалатын шығынды азайту жолдары. Жабдықты пайдалану кезінде электр энергиясын ұтымды пайдалану жөніндегі іс-шаралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Экономика және өндірісті басқару
  Несиелер: 5

  Металлургиялық өндірісті дамыту. Қоғамдық өндірістің тиімділігі. Өндірістік капитал. Саланың шикізат және отын – энергетикалық базасы. Еңбек ресурстарын пайдалану мәселелері. Өнімнің өзіндік құны. Металлургиядағы баға белгілеу мәселелері. Табыс, табыс және рентабельділік. НТП өндіріс тиімділігін арттыру факторы ретінде. Саладағы шоғырландыру және біріктіру, мамандандыру және кооперациялау. Өндірістік процестерді ұйымдастыру. Еңбекті ұйымдастыру және нормалау. Фирмаішілік жоспарлау. Кәсіпорындардың қаржылық жоспары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өндірістік үрдістерді автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік кәсіпорындардың жіктелуі Кәсіпорынды басқарудың міндеттері мен функциялары Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін қолдау функциялары, құрылымдары және түрлері Процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін құру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру Процестерді бақылауды оңтайландыру мәселесінің математикалық тұжырымдамасына жалпы көзқарас Процестерді басқару жүйесінің экономикалық тиімділігінің негізгі көрсеткіштері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Көтергіш-тасымал машиналары
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы көтергіш-көлік машиналарының конструкциялары, олардың әрекет ету принциптері, мақсаты, жіктелуі, қолдану саласы және негізгі даму бағыттары. Машиналардың әртүрлі Көтеру-тасымалдау типтерінің негізгі механизмдерін таңдау, есептеу және құрастыру мысалдары келтірілген. Қауіпсіздік техникасы бойынша техникалық регламенттер нормаларын сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жоба 3
  Несиелер: 4

  Дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы. Зерттеу міндетін қою. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Жабдықтың техникалық диагностикасы
  Несиелер: 5

  Сенімділік, тоқтаусыз, беріктік, дәлдік және қаттылық нормаларына сәйкестігі параметрлері бойынша, пайдалану мәселелері жабдықтың техникалық диагностикасы. Техникалық қызмет көрсетуді жүргізу, жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі және оларды ұйымдастыру. Заманауи өлшеу құралдары, құралдар және АЖЖ қолдана отырып жабдықты жөндеу сапасын бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Машина жасаудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Нарық талаптарын ескере отырып, корпустық бөлшектерді, станиналарды, біліктерді, шпиндельдерді, жүріс бұрамаларын, тісті және бұрамалы доңғалақтарды, бұрамаларды, фланецтерді, төлкелерді, иінді біліктерді, иінтіректер мен шанышқыларды дайындаудың инновациялық технологиялық процестерін әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Кәсіпорынды басқарудың автоматтандырылған жүйелері
  Несиелер: 5

  Кәсіпорын ресурстарын басқару жүйелері (enterprise resource planning, ERP). Өндірісті автоматтандырылған басқарудың интеграцияланған жүйелерімен жұмыс істеу негіздері. MRP II стандарты. ERP ішкі жүйелері: өндіріс, қаржы, өткізу, жабдықтау, қоймалар, Көлік және басшының ақпараттық жүйесі. SAP және т. б. практикалық жұмыстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Бақылау, интерпретация, талдау, қорытынды шығару қабілеті, баға беру қабілеті, сыни ойлау дағдылары, креативтілік, өзін-өзі дамытуға қабілетті

 • Код ON2

  Әртүрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс бағдар ала алады, командада жұмыс істей алады, өз көзқарасын дұрыс қорғай алады, жаңа шешімдер ұсына алады

 • Код ON3

  Азаматтық пен патриотизм идеялары, қоғамдық сананы жаңғырту-Рухани Жаңғыру, университеттік, аймақтық, республикалық деңгейдегі іс-шараларға қатысу және ұйымдастыру кезінде Қазақстанды Үшінші жаңғырту негізінде көшбасшылық қасиеттерді көрсетеді.

 • Код ON4

  Мемлекеттік, орыс және шет тілінде (А2, B1, B2 деңгейі), оның ішінде кәсіби салада коммуникацияның негізгі дағдыларын меңгеруді көрсетеді

 • Код ON5

  Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерін ескере отырып, кәсіби қызмет бағыты бойынша, оның ішінде экология және табиғатты пайдалану саласында стартап-жобалар әзірлейді

 • Код ON6

  Стандартты кәсіби міндеттерді шешу және жұмысты ұйымдастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген

 • Код ON7

  Математикалық ойлау тәсілдерін қолдана отырып, күнделікті жағдайларда кәсіби міндеттерді шешеді

 • Код ON8

  Машина жасауда және материалдарды өңдеуде технологиялық процестерді есептеу үшін техникалық ғылымдар саласында базалық білімді қолданады

 • Код ON9

  Қызметкерлерді басқарады және еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді

 • Код ON10

  Сапа менеджменті жүйесінің, экологиялық менеджмент жүйесінің талаптарын орындайды

 • Код ON11

  Басқа учаскелермен жұмысты келісуді көздейтін кәсіпорын қызметінің стратегиясы шеңберінде басқару қызметін жүзеге асырады

 • Код ON12

  Шешу тәсілдерін таңдау мен сан алуандығын болжайтын міндеттерді шешуге бағытталған қызметті жүзеге асырады.

 • Код ON13

  Дайын өнім өндіруді жүзеге асырады: машиналар мен жабдықтардың тораптарын дайындау, жинау және алдын ала сынау, машиналар мен жабдықтардың тораптарын өндіру құралдарын дайындау, алдын алу, қызмет процестерін жоспарлау және әзірлеу

 • Код ON14

  Металл кесетін станоктарға сервистік қызмет көрсетуді, жөндеуді, жаңғыртуды және сынауды ұйымдастырады

 • Код ON15

  Станоктарда бөлшектерді өңдеудің инновациялық және рационализаторлық қызметіне қатысады

Top