Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01505 География в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу барысында адамның психикасы мен санасын тану тәсілі ретінде психологияның ерекшеліктері, психологиялық ғылым мен практиканың пәні мен міндеттері, тұлғаның жас ерекшеліктері, баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуының әртүрлі кезеңдерінде психикалық дамуының механизмдері мен факторлары ашылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу ғылыми білім саласы ретінде педагогиканың әдіснамалық негіздерімен, тұтас педагогикалық үрдістің мазмұны мен құрылымымен студенттерді таныстыруға бағытталған. Қазіргі мектептегі оқу үрдісінің негізгі формалары мен құрылымы ашылады. Мектептің оқу-тәрбие процесінде қолданылатын негізгі әдістердің, нысандар мен құралдардың мазмұны мен қолданылуы анықталады. Қазіргі білім беру және тәрбие технологиялары, мектепті және мектеп құжаттарын басқару мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшеліктік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 3

  Бұл пән болашақ педагогке балалардың, жасөспірімдердің өсу, даму заңдылықтары, ағзалар, ағзалар жүйелері және олардың жас ерекшеліктері туралы, сонымен қатар оқыту шарттарының, оқушыларға тәрбие берудің әсері, оқу бөлмелеріне қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жасындағы балаларға арналған оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың гигиеналық негіздері туралы заманауи мәліметтер береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық механизмдері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қатысты моральдық және құқықтық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физикалық географияның қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Физикалық географияның ландшафттың, табиғатты қорғаудың, табиғатты пайдаланудың теориялық негіздері және олардың қазіргі мәселелері қарастырылады. Антропогендік процестердің нәтижесінде табиғаттың өзгеруін анықтау және олардың алдын алу мәселелері. Адам қызметінің табиғатқа әсері мен нәтижелерін білу. Географиялық қабықтағы табиғи сулардың (өзендер, көлдер, мұздықтар, батпақтар, теңіздер, мұхиттар) рөлі мен маңызы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы жертану
  Несиелер: 5

  Курс қоршаған ортаны оңтайландыру мақсатында географиялық қабықтың ерекшеліктерін, табиғаттағы заңдар мен заңдылықтарды зерттейді. Осы курс бойынша алынған білім басқа географиялық пәндерді: картография, метеорология, климатология, гидрология, геоморфология, топырақтану, ландшафтану, экология және т. б. меңгеруге негіз болады. Географиялық қабықшаны, оның компоненттері мен табиғи кешендерін қоршаған кеңістікпен-оны ұйымдастырудың әр түрлі деңгейлеріндегі уақытты (Ғаламнан атомға дейін) және қазіргі заманғы табиғи (табиғи-антропогендік) жағдайларды құру және өмір сүру жолдарын белгілейтін уақытты қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы гидрология
  Несиелер: 5

  Жердегі гидрологиялық процестердің жалпы заңдылықтары, географиялық қабықтағы табиғи сулардың (өзендер, көлдер, мұздықтар, батпақтар, теңіздер, мұхиттар) рөлі мен маңызы туралы түсінік береді. Су ресурстарын және олардың гидрологиялық режимін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Метеорология климатология негіздерімен
  Несиелер: 5

  Изучает процессы, происходящие в атмосфере; строение и химический состав атмосферы, образование и строение облаков; появление туманов, движения и циркуляция атмосферного воздуха. Изучение метеорологических явлений и климатических процессов Изучает климатических явления и дает прогноз погоды на территории Казахстана силами метеорологических станции РК.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Бұл пән менеджменттің мазмұнын кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде ашуға бағытталған. Бұл ғылымның отандық және шетелдік авторлардың жұмыстарында дамуы байқалады. Білім беру жүйесін басқарудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларының мазмұны, басқару қызметінің психологиялық аспектілері, принциптері мен тетіктері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биогеография
  Несиелер: 5

  Жер шарындағы тірі организмдер мен олардың топтарының таралуы мен орналасу заңдылықтарымен таныстырады. Биогеография – организмдердің материктер мен мұхиттардағы тарихи шығу-тегі мен таралу аймақтарын анықтай отырып биоценоздық, ландшафтық тұрғыдан сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теорясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән тұтас педагогикалық үдерісте тәрбиелеуді қарастырады, "тәрбие", "тәрбие процесі", "мектептің тәрбие жүйесі" ұғымдары, тәрбие жұмысындағы педагогикалық технологиялар туралы түсініктерді қалыптастырады. Бұл курсты оқу барысында тәрбие жұмысының ерекшеліктері, оқушылар ұжымын қалыптастыру, мектеп ата-аналарымен педагогикалық қарым-қатынас технологиясы, тәрбие саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерделеу және қорыту қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Картография тарихы
  Несиелер: 5

  Зерттеу объектісі масштабтар, аспаптар (нивелир және Теодолит) көмегімен биіктікті анықтау, жергілікті жердің түсірілімін жүргізу, шартты белгілерді пайдалана отырып жоспар құру болып табылады. Алғашқы карталардың пайда болуы және олардың дамуы. Карталардың пайда болу тарихын білу және оларды қолдана білу. Картографиялық және топографиялық карталарды ажырата білу және олармен жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ландшафт геофизикасы
  Несиелер: 3

  Пән жер туралы ғылым курстарының жүйесінде маңызды орын алады, әлемді танудағы геожүйелік көзқарасты зерттеуге, жердің ландшафтық сферасының бірлігі туралы және оның табиғи және табиғи-антропогендік геожүйелерін топтастыруға бағытталған. Ландшафттардың негізгі физикалық қасиеттерін, физикалық заңдар мен заңдылықтарды зерттейді, бұл қасиеттерді, геожүйелердің: радиациялық, жылу, су және баланс теңдеулерін түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Елтану
  Несиелер: 5

  Дүние жүзі елдерінің және жеке экономикалық аймақтарға бөлініп олардың ерекшелігі және түрлі халық шаруашылығы, қызмет көрсету салалары бойынша ұйымдарға кіруі оқытылады. Дүние жүзі елдерінің табиғат ерекшеліктері мен халықтарының қоңыстануы, діні, ділі, сонымен бірге экономикалық дамуы қарастырылады. Мемлекеттердің бір – бірінен географиялық тұрғыдан ерекшеліктерін білу керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ландшафттану
  Несиелер: 3

  Пән табиғи жағдайлардың пайда болуын, оларға әсер ететін табиғи күштердің, антропогендік күштердің өзгеру мүмкіндіктерін зерттейді. Табиғи аймақтардың ландшафтық құрылымы, жазық және таулы аймақтардың ландшафтары, геожүйелер иерархиясы және ландшафттың морфологиялық құрылымы, геожүйелердің қызмет етуі және динамикасы, Қазақстан аумағындағы ландшафт түрлерін зерттеу, Қазақстан аумағындағы ландшафт түрлерін білу және олардың антропогендік өзгерістерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Геология
  Несиелер: 5

  Жер ғарыш денесі ретінде. Жердің физикалық параметрлері: пішіні, өлшемі, салмағы, тығыздығы және жер геосферасы және оның ішкі құрылымы - жер қыртысы, мантия, ядро мен жер қабығының физикалық-химиялық ерекшеліктері мен параметрлерін қарастырады. Жер қыртысының түрлері: континенттік және мұхиттық. Жердің ғаламшар ретінде пайда болуы мен дамуы туралы түсінікті қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Картография топография негіздерімен
  Несиелер: 5

  Географиялық карталар және атластар, негізгі қасиеттері, мазмұны және элементтерін оқытады. Географиялық карталардың математикалық негізі, картографиялық бейнелеу тәсілдері, картографиялық генерализация және әр түрлі масштабтағы географиялық карталарды жасауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тұрғындар географиясы
  Несиелер: 5

  Халықтың ұдайы өсіп-өнуі, миграциясы мен еңбек ресурстары географиясының сипатын ашу; олардың таралып орналасуына; халықтың аумақтар бойынша бөлінуіне және олардың тұрмыс-салттарының шартты түрдегі байланыстарын көрсету. Дүниежүзі халықтарының құрамы мен құрылымына, этносына, қоныстану түрлеріне біртұтас түсінік беру. Дүние жүзі халықтары жайлы жүйелі түрде түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жаратылыстану
  Несиелер: 5

  "Жаратылыстану" пәні табиғат туралы ғылымдар жиынтығының негізгі жетістіктерін, бірінші кезекте, физика, химия, геология, космология және биология туралы қарастырады және барлық оқу түріндегі жоғары оқу орындарының гуманитарлық және экономикалық мамандықтарының студенттері үшін осы пәндердің толыққанды курстарын ауыстыруға арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Бұл пән денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға инклюзивті білім берудің заңдылықтары мен мүмкіндіктері туралы, дамуында кемістігі бар балалардың ерекше білім алу қажеттіліктері туралы білімнің базалық жүйесін қалыптастырады, инклюзивті білім беру бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды қарастырады. Пәнді оқу барысында инклюзивті білім беру моделін қалыптастырудың компоненттері, критерийлері мен көрсеткіштері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Палеогеография
  Несиелер: 5

  Курстың басты мазмұны өткен геологиялық дәуірдегі өсімдіктер мен жануарларды зерттеу болып табылады. Геологиялық өткен өмір сүрудің физикалық жағдайларын, өсімдіктер мен жануарлардың әртүрлі топтарының даму реттілігін зерттеу, олардың түрін өзгерту және жойылу. Жер планетасының геологиялық тарихын білу. Жер ғаламшары пайда болған сәттен бастап эндогендік және экзогенді процестерді білу. Геологияны зерттеудің бір бөлігі ретінде петрография және негіздері өзара байланысты анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қоршаған ортаны қорғау
  Несиелер: 6

  Табиғи байлықтарды сақтау және көркейту негізінде табиғат пен қоғамның өзара үйлесімді әрекетін қамтамасыз етуге бағытталған мемлеккеттік және қоғамдық іс шаралар жүйесі. Антропогендік процесс нәтижесінде бүлінген жерлерді қалпына келтіру шараларымен таныстыру. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі халықаралық ұйымдар мен олардың бағдарламаларымен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Географияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Студенттерді жалпы орта білім беру мекемелерінде географияны оқыту процесінде қолдануға дайын ғылыми негіз ретінде географияны оқыту әдістемесі саласындағы жүйеленген білім кешенімен таныстыру; болашақ география мұғалімінің мақсатты, аналитикалық, жобалық мониторингтік, рефлексивті, зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дүние жүзінің саяси картасы
  Несиелер: 4

  Әлемдік саяси географияның дамуын және әлемнің саяси картасының қалыптасуы мен эволюциясын қарастырады. Әлемнің қазіргі саяси картасының басты объектілері. Мемлекеттік егемендік туралы түсінік. Әлемнің саяси картасында егеменді мемлекеттер, олардың мемлекеттік басқару нысандары. Ежелгі және орта ғасырлардағы әлемнің саяси картасын қалыптастырудың тарихи-географиялық ерекшеліктері. Жаңа кезеңдегі әлемнің саяси картасы. Әлемнің түрлі өңірлерінің саяси картасы үшін Ұлы географиялық жаңалықтардың салдары. Шетелдік Еуропа мен Азияның, Африканың, солтүстік және Оңтүстік Американың, Австралия мен Мұхиттың қазіргі заманғы саяси картасының ерекшеліктерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геоморфология
  Несиелер: 6

  Эндогендік және экзогендік процестердің нәтижесінде қалыптақан жер бедерін оқытады. Оған табиғат кешендерінің әрбір компонентінің жекелей және толығымен әсер етіп, морфомүсіндер мен морфоқұрылымдар түзуі, дамуы, шөгуі сияқты процестер жүреді. Қалыптасқан жер бедерін зерттеп, оқу халық шаруашылығында кеңінен қолданады. Жергілікті жердің жер бедерінің пішіні мен құрылысына орай онда жүргізілетін инженерлік қызметтер, жол салу және т.б. салаларда маңызды рөл атқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Қазақстан табиғат жағдайының алуан түрлі екендігін, олардың қалыптасуының географиялық заңдылықтарын жалпы және жеке аймақтар бойынша қарастырып, салыстыра-саралап оқиды. Қазақстан территориясының табиғат жағдайларының қалыптасу заңдылықтарын және ерекшеліктерін оқытады. Білу керек: Қазақстан аумағындағы геологиялық құрылыс, жер бедері, климаты, ішкі сулары, топырақ-өсімдік жамылғысы, жануарлар әлемі және табиғат зоналарын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геосаясат
  Несиелер: 4

  Әлем елдерінің геосаяси жағдайын зерттеу. Демаркациялық және делимитациялық мәселелер. Әлемнің әр түрлі елдерінің экономикалық, экологиялық, әлеуметтік, саяси мәселелері. Әлемдік даму шеңберінде Қазақстанның саяси географиясының негіздерін, геосаяси жағдайын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының қазіргі тәуелсіздік жағдайда дамуы, әлемдік ынтымақтастыққа енуі, нарықтық экономикаға көшуі барысында еліміздің экономикалық және әлеуметтік өмірінде болып жатқан өзгерістер, ол елдермен экономикалық байланысы мен интеграциясы жайлы білім беретін жаңа тұрғыда оқытады. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайынның барлық бағыт бойынша ерекшеліктерін оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ТМД елдерінің әлеуметтік және экономикалық географиясы
  Несиелер: 5

  ТМД елдерінің табиғат ресурстары, халқы мен шаруашылығы сондай-ақ қазіргі кездегі экономикалық жаңа экологиялық проблемалары туралы терең білім беруге бағытталған. ТМД елдерінің әлеуметтік-экономикалық жағдайын оқытады. ТМД елдерінің халқының құрамын, демографиялық жағдайын, өндіріс салалары мен олардың экономикалық дамуын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ТМД елдерінің физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  ТМД елдері территориясының табиғат жағдайларының қалыптасу заңдылықтарын және ерекшеліктерін оқытады. Достастық елдері аумағының географиялық орны анықталады, оның табиғат жағдайлары мен табиғат ресурстары ашылып көрсетіледі. Сол сияқты оны қоршап жатқан теңіздер сипатталады. ТМД елдері аумағы табиғатының жалпылама сипаттамасы үш компоненттердің тобы: жер бедері және геологиялық құрылым ерекшеліктері, климаты және ішкі сулары, топырақ-өсімдік жамылғысы және жануарлар әлемі бойынша қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі дүние географиясы
  Несиелер: 5

  «Қазіргі әлем географиясы» экономикалық, әлеуметтік және саяси географиялық мәселелерді қарастыра отырып, әлемде болып жатқан жаңа әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістерді де қамтиды. Бұл өндіріс пен халықтың аумақтық орналасуы және мемлееттер мен аймақтар арасындағы өзара жүйелі байланыстар мен өзара тәуелсіз қатынастар жаңаша әдістермен талдау жасау негізінде айқындалады. Экономикалық, әлеуметтік және саяси географиялық мәселелерді қарастыра отырып, әлемде болып жатқан жаңа әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістерді де қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Табиғатты тиімді пайдалану географиясы
  Несиелер: 5

  Қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылының ерекшелігі мен принциптерін, Макроэкономиканың экологиялық мәселелерін, табиғаттың экономикалық құндылығын, табиғатты пайдаланудың тиімділігін, экономиканың экологиялануын және экологиялық дағдарыстардан шығуды зерттейді. Табиғи байлықтарды экономикалық және экологиялық пайдаланудың қолайлы жолдарын қарау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығыс Қазақстанның әлеуметтік және экономикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Шығыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық географиясы пәнінде облыстың географиялық орны, халқы, қалалары мен ауылды аймақтары, халық шаруашылығының дамыған салалары: қара және түсті металлургия, су электр станциясы, егіншілік пен мал шаруашылығы, сонымен бірге олардың жергілікті табиғат ерекшелігіне тигізетін әсері мен экологиясы, табиғатты қалпына келтіру шаралары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақ жерінің алғашқы зерттелуінен бастап тарихи кезеңдердегі географиялық зерттеулерді оқытады. Ежелгі замандағы Геродот және т.б., орта ғасырлардағы араб зерттеушілері, орыс саяхатшы-зерттеушілері және олардың еңбектері қарастырылады. Қазақстан территориясының табиғатын зерттеген саяхатшылар мен зерттеушілер және олардың еңбектері мен ашқан жаңалықтарын меңгеріп шығады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Геоэкология және табиғатты қорғау
  Несиелер: 5

  Геоэкология – география ғылымының бір бағыты. Ол экологиялық жағынан таза ортаны сақтау және табиғат ресурстарын тиімді пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында жоғары иерархиялық деңгейдегі (физикалық-географиялық аймақ, провинция, ландшафт) географиялық жүйелердің экологиялық ерекшеліктерін зерттейді. Екінші бір қырынан геоэкология – бұл экология саласына да жатады өйткені, географиялық процестерді қосымша экологиялық заңдылықтарға негіздеп зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік техника-экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Халық шаруашылығы кешені, маңызды салаларының технологиясы мен қазіргі техниканың, негізгі жайлы, өндіргіш күштерді тиімді орналастыру, студенттерге экологиялық-экономикалық тәрбие берудің, дағдыларын үйрету болып табылады. Сонымен қатар ресурстарды үнемді пайдалану арқылы табиғи орта мен өндіріс арасындағы тепе-теңдікті сақтау жолдарын ашып көрсетеді. Ресурстарды үнемді пайдалану арқылы табиғи орта мен өндіріс арасындағы тепе-теңдікті сақтау жолдарын меңгеріп шығады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның саяси және әлеуметтік географиясы
  Несиелер: 5

  Студенттерді экономикалық-географиялық пәндер бойынша оқыту мазмұнының негізі мемлекеттердің, оның бөліктерінің немесе жекелеген аймақтардың әлеуметтік, салалық, саяси, шаруашылық және аймақтық құрылымы болып табылады. Қазақстанның әлеуметтік-саяси жағдайын зерттейді. Халықтың құрамын, демографиялық жағдайды және олардың бөлінуін, Қазақстан өндірісінің саласын және олардың дамуын зерделейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық экономикалық қатынастар географиясы
  Несиелер: 5

  Дүние жүзіндегі экономикалық әртүрлі даму денгейіндегі елдердің бір-бірімен экономикалық қарым-қатынастары жайлы оқытады. Түрлі экономикалық аудандарда орналасқан елдердің аймақтық, табиғи ресурстық және сол сияқты адамзат өмірінде маңызды рол атқаратын халық шаруашылық салаларының негізінде ұйымдарға бірігу мақсаттары мен дамуы зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығыс Қазақстанның физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Шығыс Қазақстан аумағындағы физика-географиялық жағдайды зерттеу. Аумақтың рельефінің, климатының, ішкі суларының, топырақ-өсімдік жамылғысының, жануарлар әлемінің және Шығыс Қазақстанның табиғи аймақтарының геологиялық құрылымының ерекшеліктерін, аймақ жағдайының әртүрлі таксономиялық рангтегі туыстық кешендердің дифференциациясына әсерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену барысында А1, А2, В1 оқушыларына негізгі тілдік құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған негізгі лексикон тақырыптарын қамту англицерлермен еркін сөйлесуге мүмкіндік береді, ағылшын тілін / американдықты еркін қабылдауға мүмкіндік беретін тиісті деңгейдегі мәтіндерді оқуға, түсінуге, аударуға мүмкіндік береді. тыңдауға және естіген материалдардың мазмұнын жаңғыртуға арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғаламдық география және табиғатты пайдалану негіздері
  Несиелер: 5

  Пән ғаламдық география және табиғатты пайдаланудың негізгі категориялары мен ұғымдарын, геоглобалистика пәнін, табиғаттың, қоғамның, адамның және адамдық ойлаудың даму заңдылықтарын; адам мәдениетінде глобалистика қызметін, Адам және қоғам өміріндегі глобалистиканың рөлін, әлемнің ғылыми, философиялық және діни суреттерінің негіздерін, глобалистика дамуының негізгі кезеңдерін, аса көрнекті ғалым - өкілдерінің маңызды мектептері мен ілімдерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Құрлықтар мен мұхиттар-ең ірі табиғи объектілер. Құрлық бөліктері. Материктер мен мұхиттардың физикалық-географиялық орналасуын зерттеу. Материктер мен мұхиттардың пайда болу процесін, мобилизм теориясын, жер плиталарының, ішкі сулардың, климаттың және топырақ-өсімдік жамылғысының орналасуы мен қозғалысын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Рекреациялық география
  Несиелер: 5

  Рекреациялық география-бұл география, мәдениет, туризм және денсаулық сақтау тоғысында қалыптасқан географиялық ғылымның бөлімі. Ол халықтың денсаулығы мен еңбек қабілетін қалпына келтіруге ықпал ететін объектілердің орналасуын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Географиядағы есептеу және жобалау әдістері
  Несиелер: 5

  Жалпы ғылыми әдістер арқылы табиғаттағы құбылыстар мен процестердің негізін, олардың даму болашағын анықтайды. Географиялық қабық, географиялық орта, географиялық зона, географиялық ландшафт, табиғи – территориялық кешенді зерттеуде қолданатын әдістер мен қолдану технологияларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Топырақ геоэкологиясы
  Несиелер: 5

  Жер шарында таралған топырақ түрлері мен олардың антропогендік процесс нәтижесінде өзгеруін оқытады. Сондай-ақ антропогендік және табиғи жолдармен бүлінген топырақ ресурсын қайта қалпына келтіру жолдары мен мелиорациялық әдістер қарастырылады. Жер шарындағы топырақ түрлерінің экологиялық жағдайын және оны мелиорациялау әдістері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Топырақ географиясы
  Несиелер: 5

  Топырақ географиясының негізгі мақсаты Қазақстанның әртүрлі аймақтарында және жақын, алыс шет елдерде торырақтың таралуы мен түзілуін студенттерге түсіндіріп, химиялық қасиеттерін оқыту; топырақты қоғамның әртүрлі салаларында пайдалану. Топырақ түрлері мен оның морфологиялық құрылымы мен құрылысы, оны қорғау шаралару туралы оқыту. Қазақстан және жер бетіндегі топырақ түрлерін, оларды мелиорациялау және рекультивациялау түрлерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геоэкономика
  Несиелер: 5

  Геоэкономика кеңістікке қатысты экономикалық шындықты қарастырады. Бұл пән homo economicus және кеңістік арасындағы өзара әрекеттестікті зерттейді: кеңістіктік факторлардың өндіріс және тауарларды тарату саласына әсері, экономикалық қызметті өрістету үшін кеңістікті пайдалану. Геоэкономика экономикалық шындықты кеңістік ерекшеліктеріне сәйкес қандай әдістерге қол жеткізуге болатындай етіп баяндайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дүниежүзінің саяси, әлеуметтік және экономикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Пән нақты мемлекеттердің саяси картасында саяси-географиялық жағдайды қарастырады. Саяси шиеленіс аймақтары, әлем елдерінің әлеуметтік-экономикалық дамуын зерттеу, этно - діни құрамды, демографиялық жағдайды және әлем елдерінің экономикалық дамуын зерттейді. Әртүрлі елдердегі шаруашылық және халықтың өмір сүру жағдайының көрінісін ашады, олардың қазіргі даму кезеңін тереңірек тануға, нақты әлемнің бейнесін көруге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Климат өзгеруінің қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Жер шарындағы климаттың антропогендік процесс нәтижесінде өзгеру дәрежесі және оның басқа табиғат компоненттеріне ықпалын анықтау. Бүгінгі таңдағы өзекті мәселе болып табылатын табиғат кешендерінің өзгеруі . Оның бірі - климат. Климат пен ауа райының өзгеруін тудыратын факторлар: экологиялық тепе-теңдіктің жойылуы, ғылыми- техникалық прогрестің зардаптары, ауыл шаруашылық салаларын тиімді пайдалану шараларын жүргізбеу және сол сиқты мәселелердің нәтижесінде табиғи жағдай өзгеріске ұшырайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туризм географиясы
  Несиелер: 5

  Туризм географиясы туристік қызметтің географиялық ерекшелігін, яғни оның кеңістіктік аспектілерін және туристік объектілерді орналастыруды зерделеуге бағдарланады. Туризм географиясы — туристік ресурстардың кеңістіктік орналасуын, туризмді дамытуға және туризмнің аумақтық бірліктерін-аймақтарды, аудандарды, орталықтарды қалыптастыруға әсер ететін факторларды зерттейтін ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Антропогендік ландшафттану
  Несиелер: 5

  «Қоғам» мен «табиғат» байланысы өте тығыз болғандықтан, адамзат өзінің іс-әрекет нәтижесінде табиғатты танымастай өзгертті. Осының негізінде табиғат кешендерінің әрбір компоненті үлкен өзгеріске ұшырап, оның физика-химиялық құрамы мен механикалық құрылысы бүлінді. Нәтижесінде бұл процестер адамзаттың өз денсаулығы мен қоршаған ортаға кері әсер еткендіктен адамзат тарапынан көптеген іс-шаралар жасалуда. Табиғи ландшафттың антропогендік процесс нәтижесінде өзгеруін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туризм дамуын мемлекеттік бақылау
  Несиелер: 5

  Туризмнің қалыптасуы мен дамуының теориялық негіздерін зерттеу және туристік саланы мемлекеттік реттеуді талдау. Қазақстандағы туризмнің дамуына кедергі келтіретін мәселелер. Қазақстан туризміне инвестицияның ерекшеліктері және туризм мүмкіндіктерін арттыру бойынша ұсыныстар. Туризмді дамытуды мемлекеттік реттеудің түрлері мен нәтижелерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Географияны оқытудағы инновациялық әдістер
  Несиелер: 5

  Курс әлемдегі, әр түрлі елдер мен аймақтардағы, Қазақстанның қазіргі мектеп географиясының дамуының негізгі тенденциялары мен заңдылықтарын, жағдайын зерттейді; - Қазақстандағы географияның даму тенденциялары мен ерекшеліктерін және олардың мектеп географиясына әсерін талдау; - географияны оқыту технологияларын таңдауда әртүрлі тәсілдерді талдау; - инновациялық технологияларды қолдана отырып, әртүрлі сабақ түрлерін әзірлеуді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геоэкологиялық мониторинг
  Несиелер: 5

  География мен экология арасында құрылған пән болғандықтан географиялық кеңістікте адамзаттың шаруашылық қызметі негізінде қоршаған ортаға зиянды заттар мен өндіріс қалдықтары тасталып, табиғат кешені бұзылуда. Әр табиғат компоненттерін қалпына келтіру мақсатында геоэкологиялық әдістерді қолдана келе мониторинг жариялап, оларды толыққанды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дүние жүзінің шаруашылық географиясы
  Несиелер: 6

  Дүниежүзіндегі шаруашылық түрлері және оның дамуы қарастырылады. Өндіріс салалары, отын энергетикасы, қара және түсті металлургия, ауыл шаруашылығы салаларының дамуы мен өзара байланысын оқытады. Әлем елдеріндегі шаруашылық түрлері және оның дамуы мен болашағын болжай алу керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Аймақтық география
  Несиелер: 6

  Жердің географиялық қабығындағы табиғи-аумақтық және аумақтық-өндірістік кешендерін және олардың құраушыларын зерттейтін жаратылыстану және қоғамдық ғылымдар жүйесі. Қоғамды аумақтық ұйымдастырудың оңтайлы жолдарын, оның ішінде халықтың қоныстануын, өндірістің орналасуын, табиғат ресурстары мен қоғамдық өндірістің жағдайларын тиімді пайдалануды, осы ресурстар мен жағдайларды қазіргі және болашақ ұрпақтардың мүддесіне сақтауды және жаңартуды ғылыми негіздеу мақсатында география географиялық қабықтың құрылымы мен динамикасын, оның құрамбөліктерінің өзара әрекеттестігі мен кеңістік бойынша таралуын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Урбоэкология
  Несиелер: 5

  Урбоэкология – қалалардың өркендеуі, қала санының артуы, қалалық мәдениеттің дамуы. Оның халқының санының артуы нәтижесінде туындайтын экологиялық мәселелер ретінде оқытылады. Әлем қалаларының экологиялық жағдайын оқытады. Қалалардың экономикалық даму дәрежесі өскен сайын оның әлеуметтік жағдайының күрделенуін және экологиялық тұрғыда өзгеру дәрежесі және оны қалпына келтіру жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Бакалаврдың кәсіби қызметі үшін қажетті білімнің әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми негіздерін меңгеру; әлеуметтік тәжірибені, мәдениеттің негізгі құндылықтарын игеру, сақтау және жеткізу тәсілдері туралы түсінікке ие болу; адамның психикасы мен санасының пайда болуы мен дамуын түсіндіру; даму психологиясының негізгі ұғымдарын, міндеттерін, мәнін анықтау; психикалық дамудың жас ерекшеліктері заңдылықтарын тану; қоғамның даму заңдылықтарын және оның әлеуметтік-саяси, құқықтық, экономикалық, экологиялық негіздерін, сондай-ақ мәдени-тарихи құндылықтарды түсінуді қамтамасыз ететін жеке тұлғалық сапасын қалыптастыру, қазақстандық құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздерін, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық нормаларды білу.

 • Код ON2

  Мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеру; мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты түсіну қабілеті; мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты ағымдағы құжаттарды құрастыру; негізгі конструктивті диалогтарды қолдану, көпмәдениетті, полиэтикалық және көпконфессиялы қоғамда қарым-қатынас жасау, ынтымақтастыққа қабілетті болу; кәсіби халықаралық қарым-қатынастың қалыптасқан мамандандырылған терминологиясы шеңберінде коммуникация құралы ретінде шет тілдерінің бірін меңгеру.

 • Код ON3

  Қазіргі заманғы техникамен негізгі қарым-қатынасты қолдану қабілеті; кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану қабілеті; қазіргі заманғы ақпарат құралдары мен ақпараттық технологияларды меңгеру; қажетті ақпаратты іздеу, талдау және іріктеу әдістерін меңгеру, оны түрлендіру, сақтау және беру; білім мен ақпаратты интерактивті пайдалану қабілеті.

 • Код ON4

  Оқушылармен тәрбие жұмысының негізгі теорияларын, әдістері мен технологияларын атап көрсету және сипаттау; педагогикалық қызмет түрлерінің теориялық негіздерін жіктеу; педагог тәжірибесінде меңгерген теориялық білімді қолдану; педагогикалық процесті ұйымдастыру мәселелері бойынша ақпаратты талдау және жүйелеу; педагогикалық қызметтің негізгі аспектілерін анықтау; педагогика курсының мазмұнына, негізгі категорияларына, ұғымдарына назар аудару; ҚР-дағы тәрбие концепциясына және мектеп пен сыныптың тәрбие жүйелеріне баға беру. педагог тәжірибесінде игерілген теориялық білімді жүйелеу, жұмыс тәжірибесіндегі қазіргі концепциялардың ерекшеліктерін қарастыру

 • Код ON5

  Заманауи қарқынды дамып келе жатқан әлемнің түрлі әлеуметтік-экономикалық, физика-географиялық, саяси-географиялық және мәдени аспектілері бойынша ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді мамандарға да, маман емес мамандарға да хабарлау

 • Код ON6

  Экономикалық-географиялық және әлеуметтік-географиялық мәселелерді сәйкестендіру, қоғамдық-географиялық лексикологияны, әлеуметтік-экономикалық географияның терминологиясы мен әдістерін талқылау, өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін анықтау, әлеуметтік-экономикалық білім негіздерін тәжірибе жүзінде қолдану

 • Код ON7

  Физикалық, экономикалық, әлеуметтік, мәдени, саяси географияны қоса алғанда, географиялық ғылымдар саласындағы білім мен түсінікті көрсету

 • Код ON8

  Қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік қарым-қатынас жасауға қабілетті болу, топта жұмыс істеу дағдысы, ынтымақтастық, төзімділік; тілдерді білу, ауызша және жазбаша диалог жүргізе білу, монолог, іскерлік хат алмасу

 • Код ON9

  Түрлі картографиялық проекциялардың карталарын анықтау, тақырыптық және жалпы географиялық карталардың түрлерін анықтау, масштабты пайдалана отырып қашықтықтарды есептеу, географиялық координаттарды есептеу, карталарды құрастырудың сандық әдістеріне сипаттама беру, әлемнің саяси картасының қалыптасу тарихын зерттеу, әлемнің саяси картасындағы елдердің жағдайын анықтау, әлемнің тарихи-географиялық аймақтарын ажырату, әлемнің типологиясы бойынша әлем елдерін жіктеу

 • Код ON10

  Әлемнің ғылыми бейнесін, әлеуметтік, қоғамдық құбылыстардың негіздерін талдау, жалпы білімді, таным мен іс-әрекет тәжірибесін меңгеру

 • Код ON11

  Жердің компоненттік қабықтарын (атмосфера, гидрофера, литосфера, биосфера) оқып білу, олардың ерекшеліктері мен даму заңдылықтарын ашу, физикалық географияның дамуының негізгі кезеңдерін түсіндіру, әр түрлі көздер бойынша климаттық, гидрологиялық және басқа да табиғат сипаттамаларын құру, әдеби, картографиялық және сандық материалдармен жұмыс істей білу, физикалық-географиялық білім негіздерін тәжірибе жүзінде қолдана білу.

 • Код ON12

  Қоршаған ортаның өзгерістерін талдау, аймақтардың әлеуметтік-экономикалық мәселелері, антропогендік ландшафттардың пайда болуын үйрету

 • Код ON13

  Қазіргі қоғамның негізгі мультимедиялық технологияларын қадағалау, географиядағы оқытудың негізгі инновациялық әдістерін талқылау, географиялық карталармен, глобуспен, география оқулығымен, суреттермен, статистикалық мәліметтермен оқытудың негізгі құралдарын талдау

 • Код ON14

  Жеке қордықолдана алу, яғни оларды игеру, сақтау, дамыту және ұтымды пайдалану қабілеті, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі реттеу және өзін-өзі қолдау тәсілдерін меңгеруді болжайды

 • Код ON15

  Интеллектуалдық, моральдық-адамгершілік, мәдени тұрғыдан, коммуникативтік, ұйымдастырушылық - басқару дағдыларын дамытуға ұмтылысын көрсету

Top