Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B07205 Сандық технологияларды қолдана отырып Жерді қашықтықтан зерттеу әдістері в Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

 • Қолданбалы геодезия
  Несиелер: 5

  Қолданбалы геодезия пәні құрылыс өндірісінде, тау-кен барлау және тау-кен ұңғылау ісінде пайда болатын әртүрлі халық шаруашылығындағы міндеттерді топографиялық-геодезиялық қамтамасыз ету әдістерін зерттеу, табиғи ресурстарды зерттеу және кеңістік пен уақыт бойынша құрылыстар мен жер бетінің тұрақтылығын зерттеу болып табылады. Қолданбалы геодезияда топографиялық-геодезиялық іздестіру әдістері, ғимараттар жобаларын нақты жер бетіне шығару және т.б. әдістері зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстанның геологиясы және минералдық ресурстары
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі бөлімі кен орындарының генетикалық типтері, жасы, генезисі және кен денелерінің кеңістіктік жағдайы, кендердің негізгі түрлерінің минералогиялық құрамы туралы жалпы мәліметтерді құрайды. Курстың екінші бөлімі Қазақстан кен орындарының негізгі өнеркәсіптік типтері, олардың республика аумағында орналасуын оқшаулау, кен орындарының негізгі типтерін қалыптастырудың металлогениялық дәуірлері бойынша ақпараттан тұрады.

 • Техногендік сейсмикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән адамның тау-кен өндіру қызметін сипаттайды, ол техногендік немесе сейсмикалық деп аталатын жасанды дірілдерді қалыптастырады. Пән техногендік сейсмикалық әсерлерді анықтайтын негізгі факторларды қарастырады, соның нәтижесінде табиғи ортаның техногенді өзгеруі болады.

  Селективті тәртіп
 • Метрология, стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты, міндеттері студенттердің метрология, стандарттау және сертификаттау саласындағы негізгі ғылыми-практикалық білімді алуы, өнімнің сапасын бақылау және өлшем бірлігін қамтамасыз ету міндеттерін шешу үшін қажетті; өнімді өндіру, сынау, пайдалану және кәдеге жарату,метрологиялық және нормативті қамтамасыз ету; өндірістік қызметті стандарттау, метрологиялық және нормативтік сараптау бойынша жұмыстарды жоспарлау және орындау болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Аймақты геология
  Несиелер: 5

  Оқу пәні арнайы геологиялық пән болып табылады, ол жер қыртысының (ЖҚ) жоғарғы бөліктерінің геологиялық құрылымы мен геологиялық тарихын, сондай-ақ Еуропаның шығыс бөлігі мен Азияның солтүстік бөлігі шегіндегі жер қыртысының аймақтық құрылымдарын зерделеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Геология ПҚК
  Несиелер: 5

  Курс көлемінің негізгі бөлігі пайдалы қазбалар шоғырлануының геологиялық және физикалық-химиялық жағдайына, болашақта тәжірибелік қызмет барысында кен орындарының генетикалық типтерін анықтау бойынша білім алу үшін, олар барлау деректерін және басқа да қолда бар ақпаратты талдау негізінде кен нысандарын қалыптастыру механизмі мен реттілігін қайта құру үшін арналған.

 • Геологиялық ақпаратты компьютерлік өңдеудің негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, өңдеуді, талдауды және бейнелеуді қамтамасыз ететін қазіргі геоақпараттық жүйелерді қолдануға қатысты мәселелердің үлкен спектрін, геоақпараттың жалпы принциптері мен теориялық негіздерін, географиялық ақпараттық жүйелердің (ГАЖ) жұмыс істеу принциптерін, ГАЖ геологиялық ақпаратты өңдеуге арналған құрал ретінде пайдалануды қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Геологияның геоақпараттық технологиясы
  Несиелер: 5

  Әлемдік практика мен ғылымда кеңістіктік деректерді ұйымдастыру және сақтау үшін қажетті жүйелерді құрастыру бойынша технология қарқынды дамиды. Технологияның дамуымен қатар оны қолдану облыстары да дамиды. Компьютерлі технология геологиямен тығыз байланыста

  Селективті тәртіп
 • Маркшейдерлік істің негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл курсты оқу барысында студенттер шахталар мен карьерлердің өнеркәсіптік алаңдарында геодезиялық жұмыстардың теориялық білімі мен ерекшелігін игереді, геодезиялық жұмыстарды жүргізу технологиясы мен есептеу әдістерін игереді, МЕСТ талаптарына жауап беретін материалдарды камералдық өңдеудің практикалық дағдыларын игереді.

  Селективті тәртіп
 • Литология және фациалдық талдама
  Несиелер: 5

  Литология тарихы, оның әдіснамасы, зерттеу пәні, мақсаты, міндеттері, геологиялық ғылымдар кешеніндегі орны. Шөгінді тау жыныстарының генезисі және заттық құрамы туралы мәліметтер, олардың типтері, шөгінді тау жыныстарының негізгі кластары, типоморфтық айырмашылықтардың сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
 • Іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері
  Несиелер: 5

  Пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері жер қойнауын зерттеудің ең озық және қазіргі заманғы әдістері болып табылады. Әсіресе мұнай және газ кенорындарын іздеу және барлау кезінде олардың рөлі зор. Геофизикалық әдістер геологиялық қабаттасулардың құрылымдық жатуын зерттеу үшін (құрылымдық геофизика), сондай-ақ пайдалы қазбалар кен орындарын тікелей іздестіру кезінде пайдаланылады.

  Селективті тәртіп
 • Химия
  Несиелер: 5

  Химия курсының жалпы теориялық базасын зерттейді және химияның негізгі ұғымдары мен заңдарын, заттың құрылысы туралы ілім, химиялық реакциялардың термодинамикасы мен энергетикасын құрайды. Негізгі химиялық жүйелерді, ерітінділерді, инженерлік-техникалық мәселелерді шешуде дисперсиялық жүйелердің рөлін қарастырады. Курсты оқу зертханалық жұмыстарды, жаттығуларды орындаумен, типтік және шығармашылық есептерді шешумен сүйемелденеді.

 • Ұңғымалар бұрғылау
  Несиелер: 5

  "Ұңғымаларды бұрғылау" пәні бұрғылау жабдықтары мен технологиялық құралдар туралы мәліметтерден тұрады. Пайдалы қазбалардың әртүрлі түрлерін іздеу және барлау кезінде нақты міндеттерді шешу үшін ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері туралы, әр түрлі аралықтарды бұрғылау режимінің параметрлерін есептеу, ұңғыма құрылымын құру туралы негіздер берілді.

  Селективті тәртіп
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Инженерлік графика курсы сызба геометрия және техникалық сызба элементтерін қамтиды. Курста сызбаларды, геометриялық сызбаларды, сызба геометрия және проекциялық сызбаларды орындау туралы қажетті мәліметтер қарастырылады. Конструкторлық құжаттарды әзірлеу мен рәсімдеуге ерекше көңіл бөлінеді.

 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 3

  Еңбек қорғау пәні қолданбалы техникалық ғылым болып табылады, ол өндірістік қауіптіліктер мен кәсіптік зияндылықтарды айқындайды және зерделейді және өндірістік жарақаттанушылықты және жұмыскерлердің кәсіптік ауыруын, апаттар мен өрттерді жою мақсатымен оларды болдырмау немесе әлсірету әдістерін әзірлейді

 • Математика 1
  Несиелер: 4

  "Математика 1" пәні келесі бөлімдерден тұрады: сызықты және векторлық Алгебра элементтері, Аналитикалық геометрия элементтері, математикалық талдауға кіріспе; бір айнымалының функциясын дифференциалдық есептеу және олардың қосымшалары, бірнеше айнымалының функциясын дифференциалдық есептеу және олардың қосымшалары. Есептеудің жаңа техникалық әдістері ғылымның кез келген саласына қатысты математикалық зерттеулерді пайдалануға және шешімді практикалық қолдануға жеткізуге мүмкіндік береді.

 • ПҚК барлау және іздеу кезінде қашықтықтан зерттеу әдістерінің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән Жерді қашықтықтан зондтау технологияларының көмегімен, жерге бармай кеңістіктік ақпаратты алу әдістерін қарастырады. Жерді қашықтықтан зондтаудың әдістері мен техникалық құралдары берілген. Зерттелетін объектілерді зерттеу және тақырыптық картографиялау мақсатында авиациялық және ғарыштық тасығыштардан түсіру көмегімен едәуір қашықтықта жер бетін зерттейді.

 • Жерді қашықтықтан зондтау әдістерін аппаратпен қамтамасыздандыру
  Несиелер: 5

  Бұл пән Жердің қашықтан зондтау әдістері мен аппараттық құралдарының конфигурациясын көрсетеді. Пәнде аэрофотосъемка, әуедегі магниттік немесе гравиметриялық зерттеулер, сондай-ақ спутниктік бейнелердің әртүрлі түрлерімен алынған Жерді қашықтықтан зондтау деректері (РСД) сияқты ГАЖ-ны картаға түсіру бағдарламалық жасақтамасын қалыптастыру және жаңарту тәсілдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Зертханалық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән аясында кендер мен тау жыныстарын зертханалық зерттеудің заманауи әдістері, минералдар мен олардың оптикалық және физикалық қасиеттері бойынша өсуінің диагностикасы қарастырылады. Шағылысқан жарықта негізгі кен минералдарының қасиеттерін зерттеу әдістемесі келтіріледі.

  Селективті тәртіп
 • Жалпы және тарихи геология
  Несиелер: 5

  Бұл пән «табиғи ғарыштық дене» ретінде Жер туралы түсінік береді, оның құрамы мен жер қыртысының құрылымын зерттейді; Жердің сыртқы және ішкі динамикасының процестері. Минералдар мен тау жыныстары, геологиялық процестер3 туралы жалпы түсінік береді. Жердің даму тарихын, органикалық әлемнің пайда болуы мен эволюциясын, дамудың негізгі заңдылықтарын зерттейді.

 • Петрография
  Несиелер: 5

  Петрография оқу пәні жер затын зерттейтін іргелі геологиялық пәндер қатарына жатады. Пәннің негізгі мақсаты-студенттерді петрографияны зерттеудің теориялық негіздері мен әдістеріне үйрету, бұл тау жыныстары мен кендерімен айналысатын әр маманға қажет.

 • Геоақпараттық жүйелер - зерттеулер
  Несиелер: 5

  Бұл пән кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, өңдеуді, талдауды және бейнелеуді қамтамасыз ететін қазіргі геоақпараттық жүйелерді қолдануға қатысты мәселелердің үлкен спектрін қамтиды. Географиялық ақпараттық жүйелердің (ГАЖ) жұмыс істеу принциптерін, ғылыми зерттеулерде геоақпараттық технологияларды қолданудың ықтимал тәсілдерін және тау-кен өндіру өндірісінің кең ауқымды міндеттерін шешу үшін қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Қазіргі заманғы претенциондық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі электронды-микроскопиялық зерттеулерге қатысты сұрақтар спектрін қамтиды және оларды геология саласы үшін қолдану. Курс электронды жарық беретін, сканерлейтін микроскоптардың құрылысын, индуктивті байланысқан плазмамен ICP-MS , теориялық және қолданбалы наноминералогия мәселелерін зерттеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Геодезия
  Несиелер: 5

  "Геодезия" пәнін оқу барысында студенттер қазіргі заманғы геодезиялық жабдықтарды (топографиялық карталар мен жоспарларды жасау үшін топографиялық түсірулер, жоспарлы және биіктік түсірілім негіздемесін құру, геодезиялық өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу, топографиялық карталар мен жоспарларда есептерді шешу) қолдана отырып, инженерлік құрылыстарды жобалау, салу және пайдалану кезінде қажетті геодезиялық жұмыстар кешенін орындау дағдылары мен біліктерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау
  Несиелер: 5

  Дәріс курсы оқытылатын пән бойынша екі бөлімнен тұрады. "Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу" бірінші бөлімі - барлау жұмыстарын қоюға лайықты пайдалы қазбалар кен орындарын болжау, анықтау және алдын ала бағалау процесі. "Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау және геологиялық-экономикалық бағалау" екінші бөлімі оны зерттеу кешенін білдіреді.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпкерлік және бизнестің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Бәсекелестік ортада кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, кәсіпкерліктің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары: бизнес-жоспарлау, кадрлық қамтамасыз ету, қаржыландыру, кәсіпкерлік тәуекелдері оқытылады; сонымен қатар студенттерде бизнестің құқықтық негіздері, оның ұйымдастырушылық және функционалдық бастаулары туралы кешенді түсініктер қалыптастырылады.

 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорын экономикасы туралы білу мамандардың құзыреттілігінің, олардың кәсіпорынның экономикалық даму бағытын анықтау қабілетілігінің негізі болып табылады. Бәсекелестік нарықтық ортадағы кәсіпорындардың қызметі, шектеулі ресурстар шартында тиімді басқару шешімдерін әзірлеу және қабылдау үрдістері зерделенеді. Білім алушылар негізгі және айналым қаражаттары, кадрлық әлеует, еңбекақы төлеу жүйелері, өзіндік құн, қаржылық көрсеткіштер және инвестицияларды бағалау туралы білімді меңгереді.

 • Космостық аэрофото түсірілімдерді интерпретациялау
  Несиелер: 5

  Ғарыштық суреттер жаңа үлгідегі карталарды (космофотокарталар) жасауға мүмкіндік берді. Олардың негізінде ғарыштық картография сияқты ғылым саласы дамып келеді. Атап айтқанда, Айдың, Шолпанның, Меркурия, Марстың егжей-тегжейлі картасы бар. Жергілікті жердің жоспарында барлық заттар мен объектілерді жалпы қабылданған шартты белгілермен жаңғыртады.

  Селективті тәртіп
 • Тау-кен геологиялық зерттеулерді жүргізу кезінде деректер базасын құрастыру
  Несиелер: 5

  Бұл пән геологиялық ерекшелікті ескере отырып, ақпараттық жүйелерді әзірлеумен байланысты тәсілдер мен проблемаларды қарастырады. Геологиялық деректерді ұсыну және геологиялық ақпаратпен жұмыстың негізгі кезеңдерін талқылау мәселелеріне басты назар аударылды.

  Селективті тәртіп
 • Тау-кен ісінің негіздері
  Несиелер: 3

  "Тау-кен ісі негіздері" пәні пайдалы қазбалар кен орындарын барлауды, оларды өңдеуді, бастапқы өңдеуді, тау-кен кәсіпорындары мен түрлі мақсаттағы жер асты құрылыстарын салуды қамтитын тау-кен өндірісі мамандарын дайындау профилін қалыптастыратын алғашқы пәндердің бірі болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Физика
  Несиелер: 4

  Физика материя қозғалысының жалпы түрлерін зерттейді. Бірінші бөлім материалдық нүкте мен қатты дененің кинематикасы мен динамикасына арналған. Үшінші - Электростатика, тұрақты ток және электрмагнетизм. Төртінші - тұрақсыз болып тұр және толқындармен. Бесінші-геометриялық және толқындық оптика. Келесі-кванттық Жарық теориясының элементтері және кванттық механика. Жетінші-Атом және атом ядросының физикасы.

 • Геокарталау
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді: - геология саласында ғылыми және зертханалық зерттеулер жүргізу бойынша мәселелерді шешу үшін пәнаралық зерттеулер; - геология, іздеу, пайдалы қазбалар кен орындарын барлау және игеру, қоршаған ортаны басқару саласындағы жобалық қызмет; - өзін-өзі зерттеу және үздіксіз кәсіби өзін-өзі жетілдіруге дайындау үшін арналған

  Селективті тәртіп
 • Гидрогеология және инженерлік геология
  Несиелер: 5

  Пән тау-кен жыныстарының сулы-физикалық және механикалық қасиеттері, жер асты суларының химиялық құрамын қалыптастыру шарттары, табиғи жағдайларда, сондай-ақ ұңғымадан суды сору кезінде жер асты суларының қозғалысын анықтайтын есептеу негіздері туралы мәліметтерден тұрады. Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау және пайдалану кезінде тау-кен жыныстарын гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық бағалау негіздері берілген.

  Селективті тәртіп
 • Геологиядағы математикалық әдістер
  Несиелер: 5

  Бұл пән геологиялық объектілерді және олардың қасиеттерін, математикалық модельдеу принциптерін қарастырады. Негізгі компоненттердің әдісін, кластерді талдауды, үлгіні тануды, геологиялық мәселелерді шешу үшін осы модельдерді қолдануды қоса алғанда, бір, екі және үш өлшемді статистикалық модельдерді талдайды.

 • Пайдалы қазбалардың қорларын есептеу кезіндегі принциптер және тәсілдері
  Несиелер: 5

  Барлауға лайық пайдалы қазбалар кен орындарын болжау, анықтау және алдын ала бағалау үдерісі зерттелуде. Сондай-ақ, жерасты және жер бетінің кең ауқымды геологиялық түсірулер, геофизикалық зерттеулер, минералды сынау, гидрогеологиялық зерттеулер, топографиялық және маркетингтік зерттеулердің құрамдасы міндетті болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Сандық картаға түсірудің негіздері
  Несиелер: 5

  Геоақпараттық әдіс карталарды жобалауды, құруды және талдауды қамтиды. Карталарды жасау әдістерін әзірлеудің жаңа мүмкіндіктері жүйелік геоақпараттық картографиялау береді, оны іске асыру кезінде зерттеу объектісі жүйе ретінде қарастырылады. Геологиялық карталарды құру өңірлік геологиялық зерттеулерді жоспарлаудың және минералдық-шикізат ресурстарын ұдайы өндіруді болжаудың негізі болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Экология негіздері және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Тірі ағзалардың, оның ішінде адамның тіршілік ортамен өзара қарым-қатынасын, қоршаған ортаға адам қоғамының әсер ету ауқымы мен әсер етудің рұқсат етілген шектерін, оларды азайту мүмкіндігін зерттейді. Бұл адамзаттың өмір сүруі және ғаламшарлық ауқымға ие болатын экологиялық дағдарыстан шығу туралы ғылым. Бұл ретте шешуші рөл экологиялық білім алады.

  Селективті тәртіп
 • Математика 2
  Несиелер: 4

  "Математика 2" пәні келесі бөлімдерден тұрады: бір айнымалы функцияны интегралды есептеу; еселі интегралдар; дифференциалдық теңдеулер. Негізделген математикалық қорытындылар әдістердің жеткілікті ортақтығын, қосымшалардың кеңдігін және математиканың негізгі бөлімдерінің нарықтық экономиканың барлық салаларына терең өзара енуін қамтамасыз етеді.

 • Жер қойнауын пайдалану негіздері
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану заңнамалық базасының негізгі ережелері қаралды. Қазақстан үшін қабылданған Жер қойнауын геологиялық зерттеу сатысы, минералдық-шикізат саласы кәсіпорындарының ұйымдық нысаны келтіріледі. Пайдалы қазбаларды барлау мен өндіруге арналған келісімшарттар түрлерінің сипаттамасы беріледі, жұмыс бағдарламаларының мазмұнына қойылатын негізгі талаптар, жер қойнауын пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттері келтіріледі.

 • Геологиялық процестерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Жаңа геологиялық, формациялық және құрылымдық құрылымдарды ескере отырып көлемді үлгілеу принциптері; көлемді үлгілеу әдістерімен ресурстарды бағалау тәсілдері; күрделі геологиялық жүйелерді (құрылымдық - металлогениялық, құрылымдық-кенді полифакторлық, геологиялық-генетикалық) зерттеуге арналған модельдердің негізгі типтері қарастырылады. Жүйелік тәсіл жүйелік модельдеуді қолдану үшін үлкен мүмкіндіктер ашады.

  Селективті тәртіп
 • Адалдық пен жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың, адалдықтың, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты мінез-құлық пен жемқорлыққа қарсы әрекет етудің заманауи білімдерінің кешенді көзқарастарын қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен мәдениет қағидаттарына негізделген жеке тұлғаның құқықтық мәдениетін дамытуға бағытталған

  Селективті тәртіп
 • Іргелі және қолданбалы экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Экономикалық ғылым әлемдегі жаһандық экономикалық үрдістерден бастап, адамның экономикалық өміріне дейінгі адам қызметінің барлық бағыттарын қамтиды. Сондықтан білімнің негізі аумағы ерекшеленеді. Қолданбалы экономика өмірдің тәжірибелік бөлігіне жатады. Әрбір жеке тұлға, өз ортасында жұмыс істейді, шаруашылық үрдісті өз жағында қарастыруды үйренеді, дағдылана отырып өз жолын экономикалық жүйеде табады

  Селективті тәртіп
 • Электронды-микроскопиялық зерттеулердің негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән қазіргі электронды-микроскопиялық зерттеулерге қатысты сұрақтар спектрін қамтиды және оларды геология саласы үшін қолдану. Курс электронды жарық беретін, сканерлейтін микроскоптардың құрылысын, индуктивті байланысқан плазмамен ICP-MS , теориялық және қолданбалы наноминералогия мәселелерін зерттеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Кристаллография және минералогия
  Несиелер: 3

  Курс келесі негізгі бөлімдерден тұрады: "Кристаллография" пәнінің бірінші бөлімі - кристалл және заттың кристалдық жағдайы туралы ғылым. Екінші бөлім - "Минералогия". Бұл табиғи химиялық қосылыстар-минералдар туралы ғылым, ол минералдардың қасиеттері мен құрамын зерттеумен, минералдардың пайда болуының геологиялық жағдайлары мен физикалық-механикалық жағдайын анықтаумен айналысады.

  Селективті тәртіп
 • Құрылымдық геология және геокарталау
  Несиелер: 5

  Курстың көлемінде геологиялық карталарда қабаттық шөгінді қалыңдықтардың (көлденең, көлбеу және қатпарлы жатуымен), магмалық және метаморфиялық түзілімдердің бейнелеу тәсілдері туралы мәліметтер бар. Қатпарлы облыстардың және платформалардың құрылымдық элементтері қаралды .

  Селективті тәртіп
 • Бағалы металлдар, зергерлiк және сәндiк қаптайтын тастардың туған жерлерiнiң өнеркәсiптiк түрлерi
  Несиелер: 5

  Оқу пәні өнеркәсіптік типтердің, генетикалық шығудың, металлогенияның және пайдалы қазбалардың кен орындарының практикалық маңыздылығын түсіндіреді. Шығыс Қазақстанның типтік қымбат металдар, зергерлік бұйымдар мен сәндік қасбеттерге ерекше назар аударылады. Олардың қысқаша сипаттамасы беріледі.

  Селективті тәртіп
 • Геотектоника және металлогения
  Несиелер: 5

  "Геотектоника және металлогения" курсын оқып үйрену студенттерді негізгі терминдермен, ұғымдармен, жер қыртысының, литосфераның құрылысымен, тектоносферамен және де металлогениялық құрылымдармен таныстыруды қарастырады. Кен орындарының белгілі геотектоникалық циклдармен және кезеңдермен байланысы зерттеледі.

  Селективті тәртіп
 • Жер асты суларын іздеу және барлау
  Несиелер: 5

  Зерттеу процесінде жер асты суларының жіктелуі және негізгі түрлері мен типтерінің құрылымдық ерекшеліктері, сондай-ақ олардың барлау, іздестіру және санау әдістері меңгерілді. Жер үсті және жер асты суларына және тұтастай алғанда қоршаған ортаға жасанды әсер ететін экономикалық және экологиялық аспектілерге ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Кешенді инженерлік қызметтің құқықтық, әлеуметтік, экологиялық және мәдени аспектілерін білуін көрсетеді

 • Код ON2

  Қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен маңыздылығын түсінуді және жобалық-технологиялық қызметті орындау қабілетін көрсете алады

 • Код ON3

  Қазіргі заманғы техникамен жұмыс істеу дағдысына ие, ақпараттық технологиялар мен телекоммуникация жүйелерін, кәсіби қызмет саласында геоақпараттық жүйелерде ғаламдық спутниктік позициялауды пайдалана алады

 • Код ON4

  Геология және картографияның кәсіби міндеттерін шешу үшін аэроғарыштық ақпаратты алу, өңдеу және сақтау, талдау және синтездеудің негізгі әдістерін меңгерген

 • Код ON5

  Пәнаралық және пәннен тыс білімді тереңдетуге, кәсіби қызметте кәсіби және тұлғалық өсуге ұмтылу

 • Код ON6

  Қазіргі ақпараттық ағындарда бағдар ала алады және шикізат, энергетикалық және басқа да ресурстар түрлерін тиімді пайдалану тәсілдерін қолдана алады

 • Код ON7

  Жобалау жұмыстарын орындап, геологиялық зерттеулерді өз бетімен жасау, ұйымдастыру және өткізу

 • Код ON8

  Ұжым мүшесі немесе жетекшісі ретінде тиімді жұмыс істейді, ғылыми танымның әдіснамасын және заманауи үрдістерін біледі, қашықтықтан зондтау саласындағы процестер мен құбылыстарды моделдейді

 • Код ON9

  Іздестіру-барлау жұмыстарының барлық түрлерін жүзеге асырады, заманауи геологиялық-іздестіру техникасын пайдаланады

 • Код ON10

  Геологиялық барлау және геологиялық барлаудың барлық түрлерінің, экономика, геологиялық барлау жұмыстарын ұйымдастыру және қазіргі заманғы жер қойнауын пайдаланудың құқықтық негіздерін зерттеудің әдіснамалық негіздерін түсіну

 • Код ON11

  Геологиябарлаулық жұмыстарын өткізу және ғылыми-зерттеу әдістерін жетілдіру және озық технологиялар енгізу

 • Код ON12

  Геологиялық денелердің және минералдардың құрамы мен қасиеттерін талдау

6B07205 Минералды және техногенді қалдықтарды өңдеудің инновациялық әдістері
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07205 Құрылықта және теңізде мұнай – газ құбырлары мен мұнай – газ қоймаларын жобалау және пайдалану.
Бакалавриат

Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07205 Пайдалы қазбаларды байыту
Бакалавриат

Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті (ҚМТУ)

БББТ: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B07205 Мұнай-химия өндірісінің технологиясы
Бакалавриат

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

БББТ: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07205 Тау-кен инженериясы
Бакалавриат

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

БББТ: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07205 Металлургия
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07205 Пайдалы қазбаларды өндіруге арналған жабдықтарға сервистік қызмет көрсету
Бакалавриат

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

БББТ: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07205 Пайдалы қазбаларды байыту
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top