Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06120 Ақпараттық жүйелер в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары білімнің заманауи парадигмалары, Қазақстанда жоғары кәсіби білім беру жүйесін ұсынады. Педагогикалық ғылымның әдістемесін, жоғары мектеп мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін зерттейді. Бұл сізге болашақ мамандарды даярлау, оқыту және көшбасшылық дағдылары бар маманның тұлғасын қалыптастыруда оқытудың кредиттік жүйесін, білім берудің жаңа әдістері мен формаларын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экспериментті оптимизациялау және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Эксперименталды жоспарлау мен оңтайландырудың негізгі принциптерін қолдану: көпфункционалды үдерістерді оңтайландыру үшін эксперименттік жобалау әдістері; оңтайландыру параметрін анықтау; қажетті факторларды анықтау; толық факторлық экспериментті анықтау;негізгі және өзара әсер ететін әсерлерін анықтау; регрессиялық теңдеудің статистикалық талдауын жасау; теңдеулерді мағыналы түсіндіруге мүмкіндіктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • АЖ-нің жұмыс істеуі және ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  АЖ-ны ұйымдастыру мен оның жұмыс істеуінің негізгі ережелерін тәжірибе жүзінде қолдану:құру және жұмыс істеу принциптерін, құрылымы мен архитектурасын, элементтердің қ��рамы мен мақсатын; деректерді автоматтандырылған өңдеудің математикалық негіздері мен әдістерін, жобалау технологиясын, жұмыс міндеттерін әзірлеу және жұмыс істеріне қою тәртібін функционалдық, математикалық, техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Жаратылыстану және техникалық ғылымдар тарихы мен философиясын, мәдениет пен өркениеттегі жаңа еуропалық ғылымды, ғылыми таным құрылымын, нақты ғылымның философиялық мәселелерін, ХХІ ғасырдың коммуникативтік технологияларын және олардың қазіргі ғылымдағы рөлін қарастырады. Жаратылыстану және техникалық ғылымдардың қазіргі өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелерін шешу жолдарын анықтайды, сыни ойлау мен логиканы дамытады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Басқару үрдістері мен құбылыстарды психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін қарайды; әртүрлі басқарушылық мәдение��термен байланыста контекстте кәсіпкерлік және тұлғааралық дағдыларды дамыту; өмірдің теориялық заңдарын және басқару жүйелерінің динамикасын меңгеру; басқару және психологиялық кеңес беру әдістері туралы идеяларды қалыптастыру; Команда құрылымын және топтағы әлеуметтік-психологиялық климатты сыни талдау; басшылықтың стильдерін ұйым басшылығына қолданыңыз.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми және әдістемелік дайындаудың негіздері
  Несиелер: 5

  АКТ саласында ғылыми зерттеулердің, әдістерінің, теориясының және әдістерінің логикасын, ғылыми зерттеулердің кезеңдерін қолдану; ғылыми зерттеу өткізу әдісі; ақпаратты��-коммуникациялық технология-ларда қолданылатын негізгі ғылыми әдістер; проблемалық жағдайды және өзектілігті анықтау, тапсырманың мақсатын тұжырымдау, зерттеу гипотезасын қалыптастыру, мәселелерді шешу үшін зерттеу әдістерін таңдау және қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерді талдау,модельдеу және жобалау
  Несиелер: 4

  АЖ талдау, модельдеу және жобалаудың негізгі ережелерін қолдану: жобалаудың негізгі стандарттарын, жобалаудың әртүрлі әдістері мен технологияларын, жобалау саласы��да кәсіби қолданылатын қазіргі заманғы бағдарламалық құралдарды; Экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалаудың және жобалық құжаттаманы ресімдеудің практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • АТ пәндерін оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  IT пәндерін оқыту әдістемесінің негізгі ережелерін меңгеру және пайдалану, Білім берудегі ақпараттық жүйелер құралдары; жаңа ақпараттық технологиялар құралдарының қызметі туралы түсінік қалыптастыру; кәсіби қызметте жаңа ақпараттық технологиялар құралдарын тиімді пайдалану дағдылары; Ақпараттық технологиялар пәндерін оқыту әдістемесі; Жоғары мектепте IT-пәндерді оқытудың әдістемелік жүйесін қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)/
  Несиелер: 3

  Шет тілінде ауызша қарым-қатынас дағдыларын, мәдениетаралық құзыреттіліктерді, бизнес-хат-хабармен алмасу дағдыларын дамытады, шет тілінде Негізгі оқу түрлерін меңгереді, мамандық бойынша ғылыми тақырыптарға жазбаша хабарламалар дайындайды: ғылыми баяндама, презентация, дискуссиялар, тезистер және шет тілінде ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша мақалалар, ғылыми мәтінді аннотациялау, түйіндеме құрастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердің инфрақұрылымы
  Несиелер: 6

  Ақпараттық жүйелер инфрақұрылымының негізгі ережелерін пайдалану: кәбілдік инфрақұрылымды әзірлеу, инсталляциялау және жаңғырту, инсталляция ұйымдастыру, жұмыс станциялары мен серверлерді орнату және баптау, қажетті желілік сервистерді жобалау және инсталляциялау; жүйені техникалық қолдау және ақпараттық қорғау, жұмыстың әрбір кезеңін құжаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • АЖ -дегі берілгендерді басқару және өңдеудің заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Ақпараттық жүйелерде деректерді өңдеу және басқарудың заманауи технологияларын білу және қолдану: деректерді өңдеу және басқару; түрді пәндік салалар үшін деректер қорын жобалау; бұлттық есептеулер технологиялары және әдістері; WindowsAzure платформасының концепциясы; деректер қорын құру және манипуляциялау үшін сұраныстар тілі; деректерді жедел аналитикалық өңдеу және зияткерлік талдау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Pytonдағы объектілі-бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Python объектілі-бағдарланған бағдарламалаудың негізгі ережелерін пайдалану:объектілі-бағдарланған парадигма, класс, объект, қол жеткізу, өрістер мен әдістер, жобалау, объектілі-бағдарланған бағдарламаларды объектілі-бағдарланған тілдер, сәулет; python ide- да бағдарламалау; орнату және python ideбағдарламалауортасын қалыптастыру; дайындарын пайдаланужәне сандық әдістер мысалындажеке модуліңізді жасаңыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулер методологиясы
  Несиелер: 6

  Ғылыми зерттеулер әдістемесінің негізгі заңдары мен ережелерін қолдану: ғылыми-оқу мәтіндерін талдау әдістері,ғылыми зерттеу кезеңдері, зерттеу әдістері, Ғылыми жұмыс пен магистрлік диссертацияны жазуды ұйымдастыру,академиялық және жоғары оқу орны ғылымы туралы жалпы түсінік, ғылыми тақырыпты таңдау, негізгі ғылыми әдістер,баяндамалар, ғылыми жарияланымдар мен мақалалар дайындау, мазмұны мен талаптары. Магистрлік диссертацияны жазу кезінде қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • IT жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  ITжобаларды басқарудың негізгі ережелерін қолдану: IT жобалар және бағдарламалық өнімдерді құру жоспарын жасауды бағалау әдістері; қауіптерді бағалау әдістері; бағдарламалық қамтамасыз етуді дамыту циклінің итеративті-қосымша модельдері және жоба менеджерінің барлық кезеңдеріндегі міндеттері; жоспарлау және сыни жол; жобаның қаржылық негіздемесі; ағымдағы құны және өтемділігі; IT де келісімдер және келісімдерді басқару циклдері; авторлық құқық ерекшелігі; PERT-талдауды қолдану әдістемесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми теорияқ зерттеулер
  Несиелер: 6

  АКТ саласындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесін білу және пайдалану: оларды жоспарлау және ұйымдастыру бойынша; ғылыми зерттеулердің тақырыбы бойынша қажетті ақпаратты іріктеу және талдау бойынша; теориялық алғышарттарды әзірлеу бойынша; теориялық алғышарттары бар экспериментті жоспарлау және жүргізу бойынша және ғылыми зерттеу нәтижелері бойынша мақала, баяндама немесе есеп жасау үшін ғылыми зерттеу қорытындыларын тұжырымдау бойынша зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Visual studio ортасында бағдарлмалау
  Несиелер: 5

  Visual studio бағдарламасында негізгі бағдарламалау ұғымдарын білу және қолдану: Microsoft Visual studio бағдарламалық жасақтаманың өмірлік циклі бойынша, дизайннан бастап іске асыруға дейін жоғары сапалыдты қамтамасыз ететін қуатты даму ортасы ретінде; NET Framework 3.5 үшін MS VS ортасында бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу мәселелері; интегралды орталарда жұмыс істеу принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Перифериялық құрылғылармен жабдықталған ақпараттық жүйелерді басқару
  Несиелер: 6

  АЖ перифериялық құрылғыларын басқарудың негізгі ережелерін білу және пайдалану: процессорларды (соның ішінде параллельді) басқару; таратылған жүйелердегі процестердің өзара әрекеттесуі; жүйенің ядросында бөлінетін ресурстарды монополиялық пайдалану мәселелері; қорғалған режимді үзудің меншікті өңдегіштерін әзірлеу, үзу контроллерін қайта бағдарламалау, енгізу-шығару порттары арқылы құрылғылардың жұмысын басқару; параллель процестердің дұрыс өзара әрекеттесуін іске асыру; түрлі ОЖ үшін мониторларды әзірлеу, Windows ОЖ базасында құрылған желілерді басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шешімдер теориясын қабылдауды басқару
  Несиелер: 5

  Шешімдерді басқару теориясының негізгі ұғымдарын қолдану:басқару мәселелерін форматтау және оңтайландыру кезінде қолданылатын математикалық модельдерді және әдістерді жіктеу; шешім қабылдау әдістері сенім мен тәуекел немесе қақтығыс жағдайында шешім қабылдау әдістері; қолданбалы есептердің моделін құру, шешім қабылдау мәселелерін шешу, олардың нәтижелерін оңтайландыру; тиімді модельдер мен әдістерді таңдау, көп критерийлік оңтайландыру мәселелерін шешуде баламаларды талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мобильді қосымшалар әзірлеу және жобалау
  Несиелер: 5

  Мобильді қосымшаларды жобалау және құрудың негізгі ережелерін білу және қолдану: бағдарламалық кешендерді құру стандарттары; бағдарламалық компоненттерді зерттеудің міндет және әдістері және сапа және сенімділігін қамтамасыз ету; түрлі қолданбалы саланы деңгейлерде таладу әдістері; құрылатын бағдарламалық кешендерге талаптарды тұжырымдау; нормативті құжаттарды қолдану; бағдарламалық кешендерді құжаттандыру; мобильді құрылғылардың қолданбалы мәселелерін шешу үшін бағдарламалық кешендер құру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Деректердің үлкен көлемдерін өңдеудегі автоматтандыру әдістері
  Несиелер: 6

  BigData технологиясымен жұмыс істеудің негізгі заңдары мен ережелерін қолдану: Үлкен деректермен өңдеу және жұмыс істеу;Big Data және Data Mining; Үлкен деректер инфраструктурасы; бөлінген есептеулер және Хадоу экожүйесі; MapReduce әдісі және оның бағдарламалық жасақтамасы; параллельные вычисления; бұлтты есептеулерді қолдану; машиналық оқыту; Microsoft Azure платформасында машинада оқыту арқылы деректерді талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау
  Несиелер: 5

  Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалаудың негізгі ережелерін қолдану: түрлі типтегі заманауи ақпараттық жүйелер, ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау принциптері, ақпараттық жүйелердің функциональды құрылымын таңдау және бағдарламалық компоненттерін жобалау, ақпараттық жүйелердің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін бағдарламалық қосымшаларды жасаудың заманауи технологиялары негізінде ақпараттық жүйелер қосымшаларын әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған басқаруды АЖ -дің шешімдерін оптимизацияллау
  Несиелер: 5

  Ақпараттық жүйелерде деректерді өңдеу және басқарудың заманауи технологияларын білу және қолдану: деректерді өңдеу және басқару; түрді пәндік салалар үшін деректер қорын жобалау; бұлттық есептеулер технологиялары және әдістері; Windows Azure платформа-сының концепциясы; деректер қорын құру және манипуляциялау үшін сұраныстар тілі; деректерді жедел аналитикалық өңдеу және зияткерлік талдау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Деректер қорын құрудың заманауи технологиясы
  Несиелер: 6

  Заманауи деректер базасын құру технологиясының негізгі заңдары мен ережелерін үйрену: деректер базасын құру негіздері мен принциптері; үлкен көлемдегі деректерді өңдеу; көп өлшемді және реляциялық модельдер; деректерді өңдеу әдістері; берілгендердегі зерттеудегі интелектуалды талдау әдістері; Deductor студиясы мен MS SQL, Server 2008R2 бағдарламалық өнімдерін пайдалану технологиялары. Есептерді шешу үшін орындау,талдау және қорытынды жасаңыз

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Тұлғааралық және кәсіби қарым-қатынас үшін шет тілдерін еркін пайдалану, ғылыми мақалаларды жазу.

 • Код ON2

  Стандартты емес тапсырмаларды шешу үшін, оның ішінде таныс емес ортада пәнаралық және кәсіби сипаттағы білімін өз бетімен меңгеру, дамыту және қолдану.

 • Код ON3

  Ұйымдағы персоналды дамыту және тиімді пайдалануды бағалау, бұқаралық мінез-құлықты басқару үшін өзінің әлеуметтік-психологиялық технологиялары; қызметкерлерді оқыту және біліктілігін арттыру; белсенді педагогикалық әдістерді қолдана отырып, кәсіби педагогика және ғылыми-педагогикалық тәсілдерді меңгеру.

 • Код ON4

  Жобалау стратегияларын әзірлеу, жобалық мақсаттарды анықтау, орындау критерийлерін, қолдануға арналған шектеулерді, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың тұжырымдамалық жобасын жүзеге асыру;өнеркәсіптік бағдарламалық қамтамасыз ету.

 • Код ON5

  Интелектуальды ақпараттық жүйелер немесе өнеркәсіптік бағдарламалық қамтамасыз ету саласында теориялық және эксперименталды зерттеулер жүргізу және жүзеге асыру, жүйелік инженерия әдісімен; АТК-ның жаңа бәсекелестік идеяларын қалыптастыру және ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дамуын болжау; нәтижелерді талдау; есептер мен ғылыми басылымдарды дайындап, құрастыру.

 • Код ON6

  Компьютерлік және телекоммуникациялық желілерді жобалау, Интернетте Web-үлгілерді құру принциптерінің ақпарат берудің сенімділігі мен қорғауын қамтамасыз ету; телекоммуникациялық жабдықты пайдалану,жергілікті компьютерлік желілерді жабдықтау, серверлер мен дербес компьютерлер; жобалық үрдістердегі авторлық қолдауды жүзеге асыру,объектілерде ақпараттық жүйелер мен технологияларды енгізу және қолдау.

 • Код ON7

  Ақпараттық жүйелер мен технологияларды дамытудың қолданыстағы әдістерін сыни талдау; ақпараттық технологиялар көмегімен әртүрлі пәндік облыстардағы мәселелерді шешудің жаңа үлгілері мен әдістерін әзірлеу; ғылыми, қолданбалы (кәсіби) ақпаратты бағалайды және оны аналитикалық шолу түрінде ұсынады.

Top