Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01602 Тарих-дінтану в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты - болашақ мамандығына қажетті сапалы білім, білік және дағды алу үшін жағдай жасау, педагогикалық білім бакалаврында тарих және дінтану мұғалімі, сонымен қатар тарих, дін және мәдениет мәселелері бойынша кеңесші-сарапшы ретінде қызмет атқаруға мүмкіндік беретін жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. Жұмыс берушінің талаптарына сәйкес ББ оқыту нәтижесінде бакалавр мектептің қазіргі заманғы білім беру ортасына қосылуы және әртүрлі қоғамдық-діни субъектілермен өзара іс-қимылды жүзеге асыруға дайын болуы, тарих және дінтанулық пәндерді оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тарих және дінтану бойынша іргелі білімді меңгеруі, ғылым мен практикада озық ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдануы және дамытуы тиіс.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
 • Ортағасырлық түркілер мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курсты игеру барысында: түркі халықтарының мәдени даму тарихы қарастырылады, олардың әлемдік өркениеттегі орнын анықталады. Ежелгі және орта ғасырлардағы түркі халықтарының түркі халықтарының рухани және материалдық мәдениетінің даму тарихы мен ерекшеліктері қамтылады.

  Селективті тәртіп
 • Теология және ислам философиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқытудың мақсаты: теологиялық ғылымның қазіргі жағдайы, проблемалары, даму тенденциялары туралы білім қалыптастырады. Қазіргі кезеңде теологиялық білім жүйесін, оның университеттік ерекшелігі, теология және конфессиялық-білім беру бейіндері, ислам философиясының қалыптасуының негізгі кезеңдері, қазіргі заманғы көрнекті мұсылман теологтарының ойлары, теологиялық білімнің дерек көздері мен әдістері, ислам философиясының негізгі мәселелері қамтылады.

  Селективті тәртіп
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Берілген курста қоғамдық қатынастар әлеуметтік нормалар ретінде, мемлекет қоғамның саяси ұйымдастырылуы ретінде зерттеле отырып, құқықтық нормалар мемлекеттік-құқықтық әрекет ету нәтижесі ретінде қарастырады. Берілген пән бір жағынан қандай да бір құқықтық нормалардың ролі туралы жалпы көріністер беретін, екінші жағынан әрбір адамның өмірінде қатар жүретін мәсллерді шешуде бағдар беру үшін қажетті білімдерді көрсететін құқықтың негізгі салаларының мәселелерін зерттейді. Құқық негіздерін оқу өмірлік маңызды ситуацияларды сауатты бағалауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты
  Несиелер: 5

  Патша үкіметінің Қазақстанға жүргізген отаршылылдық саясатының бірі ретінде орыс шаруаларын қоныстандырудың мақсаты мен барысы, мазмұны туралы білім алады. Ресей империясының еуропалық бөлігінен келіп қоныстанған орыс шаруаларының қазақтардың өміріне тигізген әсері және Қазақстандағы өзгерістер, отаршылдық саясат және оның салдары қамтылады.

  Селективті тәртіп
 • Тарихты оқытудағы бағалаудың жаңа үлгілері
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту студенттерге тарихи білім беру және әлеуметтік ортада бағалау технологияларын қолдануға дайындау, бағалаудың жаңа үлгілерін меңгертуге бағытталады, бағалаудың жаңа үлгілері мен оны ұйымдастыруда ғылыми-педагогикалық және психологиялық негіздері, тұлғаға бағытталған оқытудың бағалау жүйесінің ерекшеліктері, педагогикалық бағаның қызметі, бағалау түрлері және оқушылардың оқу нәтижелерін бағалауды жоспарлау технологиясы мәселелері қарастырылады.

 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: бизнес және кәсіпкерліктің негіздерін қалыптастыру болып табылады; құзыреттілік - болашақ ұйымның қазіргі заманғы кәсіпкерлік және бизнес негізінде теориялық және практикалық материал. Сондай-ақ бизнесті қазіргі заманғы ғылым ретінде ұйымдастырудың принциптерін, тәсілдері мен әдістерін, сыртқы орта контекстінде қазіргі заманғы ұйымның мәнін зерттеу

  Селективті тәртіп
 • Ежелгі және орта ғасырлар тарихы
  Несиелер: 4

  Батыс пен Шығыс елдерінің ежелгі және ортағасыр кезеңіндегі саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуы бойынша білім беріледі. Ежелгі тас ғасырындағы алғашқы адамдардың өмір тіршілігі, әлеуметтік ұйымдасуы, ежелгі өркениеттер. Грекия мен Рим, Қытай мен Үнді өркениеті қарастырылады. Ертедегі мемлекеттердің саяси, әлеуметтік және -мәдени даму тарихы қамтылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өлке тарихы және археологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында тарихшы студенттерді өлке тарихы мен археологиясы пәнінің тарихи пәндер арасындағы алатын орнымен, оның міндеттерімен, әдістерімен және дамуымен танысады. Өлкетану мен археология ғылымының әдістері мен мәселелері, теориялық ұғымдары, сондай-ақ тарихи үдерістерді қайта құрудағы археологиялық деректердің рөлі көрсетіледі, тарихи дамудың өлкетанушылық және археологиялық бағыттары айқындалады..

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алғашқы қауымдық қоғам тарихы
  Несиелер: 5

  Курсты оқытуда алғашқы қауымдық қоғам тарихын оқыту әдістемесінің ғылыми пән ретіндегі ерекшелігіжәне оның жалпы тарих жүйесіндегі орны айқындалады, алғашқы қауымдық қоғам тарихының деректері мен тарихнамасы сарапталып, адамның пайда болуы, социогенез проблемалары, адам эволюциясы, қауымдық-рулық құрылыстың пайда болуы, алғашқы қауымдық қоғамның ыдырауы, рухани мәдениет.және этникалық және тілдік жағдай мәселелері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Этнология және этнография
  Несиелер: 5

  Халықтардың пайда болуы мен этникалық тарихы, олардың мәдениеті мен тұрмысының айрықша ерекшеліктерінің қалыптасуы туралы білім жүйесін қалыптасады. Курс мазмұнында әлем халықтарының географиялық, лингвистикалық, шаруашылық - мәдени және антропологиялық жіктелуі, социомәдени даму процесіндегі этностардың сыныпталуының негізгі теориялары мәселелері қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Инклюзивті білім беру негізінде барлық балалар әртүрлі білім беру қажеттіліктері бар субъектілер болып табылады деген идея жатыр. Инклюзивті білім беру осы түрлі білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін білім беру қызметінің икемділігін қамтамасыз ететін педагогикалық тәсілдерді әзірлеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы тарихы
  Несиелер: 5

  Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан тарихын оқып үйренуде, тарихи процестердің басты бағыттарын анықтайды, Курсты игеруде ежелгі замандағы қазақ жерін мекендеген тұрғындардың материалдық және рухани мәдениеті, ерте тайпалық одақтар кезеңіндегі мемлекеттердің саяси-әлеуметтік дамуы тарихы, Қазақстан аумағындағы ортағасырлық мемлекеттер тарихы, монгол шапқыншылығы кезеңі, қыпшақтар дәуірі және хандықтар кезеңіндегі қазақ тарихы Еуразия халықтарымен тарихи байланыста қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ұлттық діндер
  Несиелер: 5

  Ұлттық діндер мен діни ілімдердің қалыптасу тарихын, діни ілімдерінің ерекшеліктері мен даму бағыттары туралы білім алады.Басқа халықтарға таралмаған, бір халықтың аясында қалыптасқан діндер: даосизм, конфуциандық, зороастризм, иудаизм; пұтқа табынушылық діндер: индуизм, синтоизм діндері және олардың табыну ерекшеліктері, ілімдері, салт- жоралғылары туралы ғылыми негізде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Орта ғасырдағы Еуропаның діни дәстүрлері
  Несиелер: 5

  Орта ғасырлардағы Еуропадағы діни және шіркеулік қозғалыстардың бағыты мен тарихынан білім беріледі. Курсты оқыту барысында орта ғасырлық христиандық мәдениеттің идеологиясы, ортағасырлық дүниетаным, құдай туралы орта ғасырлық ілімдер иен діни қозғалыстар мәселелері қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Теориялық этнология
  Несиелер: 5

  Теориялық этнология пәнін этностың, халықтың, этникалық және эногненез процестерін зерттейтін ғылым саласы ретінде оқу. Сонымен бірге этнологияның ғылым ретінде қалыптасуы, негізгі этнологиялық мектептер, әлем халықтарының, қазақтардың этнографиясын оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Білім берудегі менеджметі келесі сатылардан тұрады:логикалық ұжымды басқару;мұғалімнің қызметін басқару; студенттің қызметін басқару. Білім берудегі педагогикалық менеджменттің негізгі міндеттері – мақсаттар мен міндеттерді белгілеу;процесті жоспарлау;процесті ресурстық қолдау;қатысушылардың жоғары деңгейін қамтамасыз ету; процесті бақылау және үйлестіру;нәтижелерді талдау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Христиан дінінің тарихы
  Несиелер: 5

  Христиан дінінің қалыптасу тарихы мен дамуы негізі діни ілімдері туралы білім беріледі. Христиан дінінің тарихы, пайда болуы, христиандық конфессиялар мен ілімдер, католицизм, православия діні, протестантизмдегі ағымдар, христиан дінінің негізгі ерекшеліктері, христология, шіркеудің бөлінісі мәселелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Түркі халықтарының тарихы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студент түркі тілдес сақ-сармат, үйсін, қаңлы, ғұн тайпларынан бастап, қағанаттар мен мемлекеттердің ерте, орта, жаңа және қазіргі заманғы тарихын зерделеп, түркі халықтарын дүние жүзі тарихының құрамдас бөлігі, біртұтас процесс ретінде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Буддизм тарихы
  Несиелер: 5

  Буддистік діннің қарапайым түрден әлемдік дінге дейінгі дамуының жалпы көріністерінен түсінік беріледі. Буддизм дінінің қалыптасуы, ілімдері, мазмұнын бағыттары, дінге сенушілердің жеке және қоғамдық санасына әсер етуші нанымдар мен ғұрыптар, олардың ерекшеліктері, дінтанудың кейбір теориялық негіздері қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • ХІХ ғ. Қазақстандағы әкімшілік реформалар
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттерге мәселенің зерттелуі, Қазақстан территориясындағы патша үкіметінің әкімшілік реформаларын жүргізудің алғы шарттары, Қазақстанда патша үкіметінің әкімшілік реформаларды енгізуі, реформаларының отаршылдық сипаты қазақ халқының әкімшілік реформаларға көзқарастары, реформаға қарсы Қазақстандағы көтерілістер: барысы мен салдары ғылыми дерек көздері негізінде оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Әлем діндерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Этнос және Этнология.Этнология ғылымының тарихы. Әлем халықтарының негізгі класификациясы. Қазақстан этнографиясы. Қазақ халқының этнологиясы. Қазақ халқының этникалық тарихы. Қазақ этносының шыгуы. Қазақ хадқының рухани және материалдық мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тарих және дінтануды жаңартылған мазмұнда оқыту
  Несиелер: 5

  Тарих және дінтану пәнін жаңартылған мазмұнда оқытудың әдіс-тәсілдерін меңгереді. Білім беруде жаңа мазмұнда оқыту және критериалды бағалауды енгізу дағдыларды қалартастырып, оқу үдерісіндегі жаңа тәжірибелерді, білім берудің спиральдық нысандары зерттелінеді. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын, қарым-қатынас дағдыларын және шығармашылық, сыни ойлауды өз бетімен дамытуға бағытталған білім берудің белсенді формаларымен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы
  Несиелер: 5

  Курсты игеруде жаңа заман тарихын кезеңдерге бөле отырып, феодализмнен капитализмге өтудің өтпелі кезеңі, алғашқы капиталдың қорлануы, мануфактуралық капитализм және өнеркәсіптік төңкерістің басталуы, Еуропағы буржуазиялық революциялар, жұмысшы және кәсіподақтық қозғалыстар, ХІХ ғ. 60-70 жж. еуропалық елдерінің ішкі және сыртқы саясаты, АҚШ-тың құрылуы және Америка капитализмінің дамуы, 1861-1863 жж. азамат соғысы, ХІХ-ХХ ғғ. басындағы АҚШ-тың сыртқы саясаты мәселелері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жаңа замандағы Батыс елдерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Курсты оқудың барысында студенттерге Батыс елдерінің жаңа замандағы тарихи үдерістерінің негізгі мазмұны, феодализмнен капитализмге өтудің өтпелі кезеңі, өнеркәсіптік төңкерістің басталуы, Ұлы ағылшын және француз буржуазиялық революциялары, өнеркәсіптік төңкерістің аяқталуы, монополиялық капитализм, жұмысшы және кәсіподақтық қозғалыс, ХІХ ғасырдағы төңкерістік толқындар және т.б. тарихи фактілер, оқиғалар жан-жақты түсіндіріледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жаңартылған мазмұнда оқу процесін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Жаңартылған мазмұнда оқу процесін ұйымдастырудың әдіс-тәсілдерін меңгертуге бағытталады. Курстың мазмұны білім беру бағдарламаларын жаңарту, критериалды бағалауды енгізу тұрғысынан педагогикалық дағдыларды жетілдіру, білім алушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, шығармашылық, сыни ойлауды өз бетімен дамытуға бағытталған білім берудің белсенді формаларын енгізу мәселелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тарихи пәндерді оқытуда кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқтуда студенттерді бағдарламамен қарастырылған тақырыптарға қатысты шет тілінде сөйлеу қатынастарын, грамматикалық, лексикалық білім беріледі. Пәнді игеруде маманның кәсіби құзырлық деңгейін жоғарылату үшін келешек мамандардың кәсіби іс-әрекетін әр түрлі аспектілерін жүзеге асырудағы кәсіби шет тілін қалыптастырады. Кәсіби іс-әрекетерде заманауй шетел тілінің функционалды сауаттылығын қалыптастыру қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Дін және ғылым
  Несиелер: 5

  Дін және ғылым оның негіздері және өзара ықпалы туралы білімдер жүйесін қалыптастырады. Курсты оқы отырып,дін мен ғылымның даму динамикасын және діни көзқарас типтерінің ерекшеліктерін, діни және ғылыми таным әдістерін, ғылым мен діндегі аргументация принциптерін және оған лайық дәлелдерді, нақты және шындыққа жақын білімнің критерийлерін білуді қамтиды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • ХІХ-XX ғғ. Қазақстандағы джадиттік қозғалыс және ағарту ісі
  Несиелер: 5

  Курсты оқытуда XIX-XX ғғ. Қазақстандағы джадиттік қозғалыс және ағарту ісінің таралу тарихынан білім беріледі. ХІХ-ХХ. қазақ қоғамының саяси-әлеуметтік және мәдени-рухани даму бағыттары, джадиттік қозғалыстың мақсат-міндеттері, мазмұны мен идеялары және көрнекті өкілдерінің қоғамдық қызметтері қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлемдік діни ағартушыларының тарихы
  Несиелер: 5

  Ағартушылық дәуіріндегі философия тарихы бойынша білімдер жүйесін қалыптастырады. Мәдениет жүйесіндегі ғылым мен дін; адам, қоғам, әлем туралы діни түсініктер және ерекшеліктері, ғылымның қалыптасуы мен дамуы және оның дінге әсері, әлемнің діни және ғылыми көріністері, ғылым мен дін қақтығыстары, жанжалдардан диалогқа дейін; қазіргі адамтану, қоғамтану, жаратылыстану жетістіктерінің теологиялық интерпретациясы мәселелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Діни психология
  Несиелер: 5

  Пән діни сананың ерекшеліктерін, құрылымын, діндарлықтың қызметі мен типтерін, діни тәжірибе, діни сенім, діни сезім ерекшеліктерін, тұлғаның діни даму ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.Діни психология дінге сенуші адамның рухани өмірінің сануалуан қырларын және оның рухани құндылықтарын, діни қауымдар өмірінің психологиялық аспектілерін, діни ғұрыпты, діннің қоғам өмірі мен жеке адам өміріндегі әлеуметтік-психологиялық қызметтерін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстанның жаңа замандағы тарихы
  Несиелер: 3

  Курсты оқу барысында студенттерге Қазақстанның жаңа заман тарихының тарихнамасы мен деректемесі, XVIII ғасырдың басындағы Қазақстан, қазақ-жоңғар қатынастары, Қазақстанның Ресейге қосылуы, патша үкіметінің қазақ жерінде жүргізген отаршылдық саясаттары, қазақ халқының ұлт-азаттық көтерілістері және елдің ХҮІІІ-ХХ ғасырдың басына дейінгі саяси-экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуы туралы білім беріледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тарихты оқытудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Курс барысында білім беру жүйесіндегі "инновация" түсінігі, инновациялық оқытудың негізгі ілімдері, инновациялық технологиялардың түрлері - интерактивті оқыту, сыни тұрғыдан ойлау, дамыта оқыту т.б. технологиялар, олардың теориялык негіздері, ерекшеліктері және оларды тарих сабақтарында қолданудың жолдары туралы білім беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жахандану үдерістері: терия және қазіргі заман
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқу барысында студенттер қазіргі интеграциялық үдерістерді, жаһандану үдерісін зерттеудің теориялық-методологиялық негіздері, Тәуелсіздік мәселесі және жаһандану, әлемдік әлеуметтік даму, жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері және т.б. жаһанданудың халықаралық қатынастар жүйесіндегі маңыздылығы, жағымды және жағымсыз әсерлері туралы түсінік қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тарихты оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Студенттер курсты оқу барысында тарихты оқыту әдістемесінің пәні мен мақсаты, тарихты оқытудың әдіс-тәсілдері, принциптері, ерекшеліктері, оқыту әдістемесінің жоспарлары, бағдарламалары, мектептегі тарих пәнінің мазмұны, тарих сабағы, оны дайындау және өткізу жолдары туралы ғылыми білім қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары
  Несиелер: 5

  Курсты игеруде қазақ халқының мәдени дәстүрлерінің негізі және ислам дінінің құндылықтарын, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлердің қалыптасуы және мәдени дамудағы діннің орны зерттеледі, ислам құндылықтарының мазмұны және оның қазақ қоғамындағы орны көрсетіледі. Қазақ халқының басынан өткерген сан қилы тарихи кезеңдер мен үдерістерде діни-рухани, мәдени фактордың рөлі жан-жақты қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Діни антропология
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту барысында діни антропология ұғымы және оның қалыптасуы, діни антропология негіздері мен принциптері, әлемдік діндердегі антропогенез мәселелері, қазіргі ғылымдар жүйесіндегі діни антропологияның рөлі, әлемдік және ұлттық діндердегі адам образының қалыптасуы туралы білім беріледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы
  Несиелер: 5

  Азия мен Африка елдерінің ХVІІІ ғасырдағы жаңа тарихының негізгі мәселелері мен оқиғаларын ХІХ ғасырдың аяғына дейін қамтиды. Курсты игеруде жаңа дәуірдің басында Шығыстың әлеуметтік-саяси дамуы, араб елдерінің тарихы мен дамуы, Сібір мен Қиыр Шығыс халықтары, Қытай, Түркия, Орта Азия. Кавказ және Орталық Азия халықтарының тарихи мәселелері қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Гуманитарлы пәндерді оқытуда кәсіби шет тілі
  Несиелер: 5

  Мамандардың тілдік құзыреттілігін практикалық тұрғыдан қалыптастыру. шет тілін кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмысында, шетелдік әріптестермен қарым-қатынаста мүмкіндік беретін білім мен дағдылардың деңгейін қамтамасыз етіледі. Тәжірибелік мақсатпен қатар, тарихшы студенттердің дүниетанымын кеңейтуге, олардың жалпы мәдениетін және білімін арттыру, сондай-ақ ойлау мәдениеті мен күнделікті және кәсіби қарым-қатынас мәдениетін көтеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жаңа замандағы Шығыс елдерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттер ХҮІІ ғасырдан бастап ХІХ ғасырдың аяғына дейінгің Шығыс тарихының негізгі оқиғалары туралы білім алады. Шығыс елдерінің жаңа тарихы: араб мемлекеттері, Сібір мен Қиыр Шығыстың халықтары, Қытай, Түркия, Орта Азия. Орталық Азия мен Кавказ халықтарының мәдениеті-бұл қазіргі заманмен байланысты әлемдік тарихтың құрамдас бір бөлігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тарихнама
  Несиелер: 5

  Пәнді игеруде тарихнама пәнінің ұғымдық аппаратын, тарихнамалық дәстүрлердің қалыптасу тарихын, Қазақстан және шетел тарихнамасын кезеңдер бойынша қарастырып, ондағы методологиялық ерекшеліктері анықталаады, негізгі тарихнамалық еңбектерге шолу жасалып, талданады. Қазіргі отандық және шетелдік тарихнаманың даму бағыттары қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тарихи демография
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттерге тарихи демография ғылымының негiзгi даму кезеңдерi, ғылыми терминология, халықтың өсу динамикасы, халықтың құрамы мен миграция жағдайы, табиғи өсiм, туу, өлiм, жыныстық және жастық құрылымы, отбасы және некелесу көрсеткiшi тәрізді мәселелер зерделеніп, түсіндіріледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақ диаспорасының тарихы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттерге қазақ диаспорасы, оның қалыптасуы мен дамуының тарихи жағдайы, қазақ диаспорасының зерттелуі, таралу аймағы, ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ диаспорасының еңбек иммиграциясы, қазақ диаспорасының қазіргі кездегі дамуы және қазақтардың тарихи Отанына оралу процесінен мәліметтер беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Курста ХҮІІ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басына дейінгі Еуропа мен Америка елдерінің тарихи дамуынан мағлұмат беріледі. Еуропа мен Америка елдерінің өркениеттің дәстүрлі қоғамнан индустриалдық қоғамға өту кезеңіндегі дамуының негізгі тенденцияларын көрсетеді.Экономикалық, әлеуметтік-саяси және рухани дамуда Батыс елдеріндегі буржуазиялық қоғамның қалыптасу процесі зерттеледі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақстан тарихының деректануы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты ежелгі дәуірден бастап қазіргі заманға дейінгі Қазақстан тарихы бойынша деректер туралы білім беру. Ежелгі шығыс және батыс деректері, ортағасырлық араб-парсы деректері, мұрағат деректері, орыс деректері туралы мәлімсеттер беру. Қазақстан тарихы бойынша деректерді тарихи зерттеулерде пайдалана білуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттерге Азия және Африка елдерінің қазіргі замандағы 1917-2019 жылдар аралығындағы тарихи үдерістердің негізгі мазмұны, түсінігі, тарихи фактілері, оқиғалары кешенді жан-жақты түсіндіріліп, әлемдік тарихтағы Шығыс елдерінің рөлі мен орны туралы ғылыми, жүйеленген түсінік қалыптастырылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ислам дініндегі бағыттар мен мектептер
  Несиелер: 5

  Әлемдегі және Қазақстан аумағындағы ең кең таралған діни бағыттар мен ағымдар және олардың қалыптасуы туралы білім беріледі. Ислам дініндегі бағыттар мен ағымдардың, қалыптасу шарттарын; оларды жасаушылардың тұлғалық сипаттамаларын, сондай-ақ қарсыластар және олардың қызметінің уәждемесі, діни ілімнің және ішкі ұйымның ерекшеліктері қамтылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Деректану
  Несиелер: 3

  Пән деректер, олардың түрлері, деректерді сыныптау, деректерді сынау, деректердің түпнұсқалығын анықтау және т.б. мәселелерді оқытады. Тарихи деректердің түрі ретінде жазба, заттай және фото-фоно деректердің түрлерін, олардың тарихи дерек ретінде маңызын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дін және дәстүр
  Несиелер: 5

  Дін мен дәстүрдің пайда болуы мен даму тарихы және өзара қатынастары туралы білім беріледі. Курстың игеру барысында дін және әдет-ғұрып, дәстүрдің пайда болуының алғышарттары, өзара ықпалы мен байланысы, діни дәстүрлер, дін түрлері және классификациясы қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазіргі кезеңдегі дәстүрден тыс діни қозғалыстар мен ұйымдар
  Несиелер: 5

  Студенттер жаңа діни қозғалыстардың тарихы мен діни ілімдері, олардың қоғам өміріндегі орнымен танысады. Курсты игеру барысында дәстүрлі емес діни қозғалыстардың пайда болуын анықтаудың түрлі тәсілдері, дәстүрлі емес діндарлық құбылысы ұғымы және оның мәнін анықтау мәселесі, қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстардың детерминациясы пен психологиясы мәселесі, дәстүрлі діндердегі жаңа діни қозғалыстарға қарсылық мәселері қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дінтануды оқытудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 3

  Курсты оқытуда дінтануды оқыту үрдісіне инновациялық технологиялардың әдіс-тәсілдерін меңгереді және болашақ мамандардың негізгі кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастырады. Пәнді игеруде белсенді оқыту формалаларын және оқыту әдістері, проблемалық және ойын технологиялары, ұжымдық және топтық іс-әрекет технологиялары, белсенді оқытудың симуляциялық әдістері, нақты жағдайларды талдау әдістері, жобалау әдісітерін меңгереді

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Гуманитарлық пәндерді оқытудағы педагогикалық шеберлікті қалыптастыру
  Несиелер: 5

  Гуманитарлық пәндерді оқытудағы педагогикалық шеберлікті қалыптастыру жолдарын, оның мазмұнын, мұғалімге қажетті қазіргі педагогикалық шеберліктің әдіс-тәсілдерін меңгереді. Кәсіби педагогтік шеберлікті қалыптастыруда білім мен тәрбиені ұштастыруды, педагогтардың жаңа технологияларды және оны өз тәжірибесінде қолдана алуды, педагогтың тұлғалық сапасын, тәжірибесін азаматтық және кәсіби ұстанымын қалыптастыруды меңгереді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлемдік діни конфессиялар
  Несиелер: 5

  Курсты игеру барысында әлемдік діни конфессиялар туралы, олардың мақсаты мен мазмұны, діни ілімдерінің даму ерекшеліктері туралы білім беріледі. Әлемдік діни конфессиялар және олардың қалыптасуының тарихи себептері, мазмұны, ілімдері, қағидалары, қазіргі даму бағыттары қамтылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  Діннің негізгі құрылымдық элементтерін, Қазақстан аумағында дәстүрлі әрекет ететін ірі конфессиялардың діни ілімі мен діни тәжірибесінің ерекшеліктерін және ҚР аумағында діни бірлестіктердің қызметін анықтайтын заңнама негіздерін біледі

 • Код ON2

  Қоғамның әлеуметтік, экономикалық және рухани даму үрдістерін ғылыми талдау негізінде тарихи, дінтану, философиялық, әлеуметтік-саяси және ғылыми әдебиеттерді өз бетінше талдай алады;

 • Код ON3

  Тарихи және дінтану білімінің онтологиялық, гносеологиялық және аксиологиялық аспектілерінің ерекшеліктерін, дінтану және тарихи пәндердің негізгі санаттарын білу

 • Код ON4

  Тарих және дінтану пәнін оқыту әдістемесі саласында кәсіби білімді пайдаланады

 • Код ON5

  Кітапханалық қорлар, компьютерлік ақпараттық қамтамасыз ету жүйелері арқылы ақпаратты іздеуді жүзеге асырады, мерзімді баспа және қазіргі заманғы коммуникациялық технологияларды тарта отырып зерттеу жұмыстарын жүргізе алады

 • Код ON6

  Педагогикалық және әдістемелік жұмыстың, тұлғааралық қарым-қатынас пен ұжымдағы жұмыстың, әртүрлі ой-пікірлерді практикалық талдаудың көпшілік алдында сөйлеу, аргументация, пікірталастар мен алаңдарды жүргізу дағдыларын меңгерген

 • Код ON7

  Қазіргі заманғы тарихи және дінтанушылық проблемалардың спецификасы мен табиғаты туралы және қазіргі интеграциялық үрдістерде тарих пен дінтанудың орны мен ролін туралы білімді қолдана алады

 • Код ON8

  Әртүрлі бейіндегі мемлекеттік мекемелерде, қоғамдық ұйымдарда, коммерциялық және коммерциялық емес құрылымдарда іс жүзінде сараптамалық және кеңес беру жұмысын ұйымдастырудағы іскерліктер мен дағдыларды жүзеге асырады

 • Код ON9

  Басқару және көшбасшылық қабілеттерін қалыптастырады: сыни ойлау, шығармашылық, инновациялық ұстаным жасау және кез-келген өмірлік жағдайда шешім қабылдау және одан шыға білу дағдысын меңгереді

 • Код ON10

  құқықтық нормалар мен нормативті-құқықтық актілерді, коррупциялық құқық бұзушылықтың түрлерін білу, саяси жүйелер мен режимдердің мәнін түсіну, коррупцияға қарсы мәдениетті қалыптастыру

6B01602 Тарих-Дінтану
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01602 Тарих-дінтану
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01602 Тарих-Дінтану мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01602 Тарих-дінтану
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01602 Тарих-Дінтану
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top