Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07501 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) (ғылыми-педагогикалық бағыт) в Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

 • Кәсіби бағдарлы оқытудағы жаңа тәсілдер
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың стандарттау саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды алуға байланысты базалық дайындығын қамтамасыз етеді. Магистранттардың өнім (қызмет) сапасын бақылауды қамтамасыз ету міндеттерін шешу үшін қажетті стандарттау және сертификаттау саласында негізгі ғылыми-практикалық білімді алуы; өнімді әзірлеу, өндіру, сынау, пайдалану және кәдеге жарату, өнімдер мен процестерді стандарттау бойынша жұмыстарды жоспарлау және орындауды нормативтік қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Техникалық нысандарды жүйелік талдау және диагностика жасау
  Несиелер: 5

  Ғылым мен техниканың дамуының қазіргі жағдайы күрделі техникалық объектілер мен автоматты машиналар жүйелерін әзірлеумен және енгізумен байланысты. Нарықтық экономиканың қазіргі жағдайында технологиялық машиналар-дың автоматты жүйелерінің ұтқырлығы ерекше маңызға ие, сондықтан технологиялық машиналарды қайта жөнге келтірілетін автоматтық жүйелерін жобалау бойынша бағыт басым болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Проблемалық оқыту әдісі
  Несиелер: 5

  Өнімнің, қызметтер мен процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.Мемлекеттік жүйесінің құқықтық негіздері туралы теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды алумен байланысты базалық дайындықты қамтамасыз етеді. Стандарттау және сертификаттау саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттардың жаңа талаптары. Оқытудың заманауи әдістері, оқытудағы жаңа технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби) 2019
  Несиелер: 3

  Шет тілі бойынша тілдік дайындық қазіргі заманғы техникалық ЖОО-ның инновациялық үлгідегі түлектерінің кәсіби даярлығының бір бөлігі болып табылады. Шетел тілін білу халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырудың маңызды шарттарының бірі болып табылады. Шет тілі бойынша тілдік дайындық қазіргі заманғы техникалық ЖОО-ның инновациялық үлгідегі түлектерінің кәсіби даярлығының бір бөлігі болып табылады. Шетел тілін білу халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырудың маңызды шарттарының бірі болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми қызметті ұйымдастыру және үйлестіру
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарына сондай-ақ эксперименттік және стандарттау жөніндегі жұмыстар да енгізіледі. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарына инновациялық технология мен ғылыми қызметті қолдана отырып, материалға, жабдыққа, аспаптарға, энергияға қажеттілік есебі қоса беріледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Современные проблемы управления качеством при производстве технических систем
  Несиелер: 5

  Современные проблемы управления качеством при производстве технических систем изучает основные требования к системам менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО серии 9000 это требования к документации системы менеджмента качества, ответственности руководства, менеджменту ресурсов, управлению процессами жизненного цикла продукции, измерениям, анализу и улучшению.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Курс магистратураның барлық мамандықтары үшін міндетті. Ол магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінде дағдыларын дамытады. Курстың мақсаты - ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтіңзаңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Патенттік зерттеулер жүргізу
  Несиелер: 5

  Патенттік зерттеулер жүргізу нарықты талдау әдістерінің ең озық әдістерінің бірі болып табылады. Бұл құрал кешенді және мақсатты нарықтың құқықтық және техникалық элементтерін шешу үшін де қолданылады. Барлық патенттік зерт-теулер соңғы техникалық және ғылыми жетістіктермен, оларды әзірлеумен және перспективалығымен байланысты барлық ақпарат көздерін мұқият талдауға негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметті жоспарлаудың негізі-кәсіпорындардағы жаңалықтар кәсіпорынды дамытудың перспективалық жоспарлары мен жоғары тұрған ұйымдардың техниканы, технологияны жетілдіру және өндірісті ұйымдастыру жөніндегі нақты тапсырмалары болып табылады. Жаңа техника бойынша жұмыстарды ұйымдастыру маңызды ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспары және ғылым мен техниканың жетістіктерін өндіріске енгізу негізінде жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  "Педагогика" пәнінің негізгі мақсаты магистранттарды оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздерімен таныстыру, Педагогикалық құзыреттілік деңгейін арттыру, оқу және кәсіби іс-әрекеттерді жүзеге асыру және меңгеру табыстылығының факторы ретінде адамның тұлғалық ерекшеліктері туралы тұтас түсінік қалыптастыру, оқу іс-әрекетін, ақыл-ой еңбегінің мәдениетін, өздігінен білім алуды дамыту, педагогикалық білімге сүйене отырып тиімді шешім қабылдай білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы 2019
  Несиелер: 5

  "Басқару психологиясы" пәні адамның ұйымдағы мінез-құлқының психологиялық ерекшеліктері туралы, Басқару жүйелерінің қызмет ету заңдылықтары туралы алған психологиялық білімдерді және түсініктерді тереңдетуге және кеңейтуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) дамуының заманауи аспектілері
  Несиелер: 5

  Пәнде Қазақстандағы және шет елдердегі стандарттау және сертификаттаудың қазіргі жағдайы, стандарттау және сертификаттау саласындағы жаңа ашылулар, оларды техникалық жүйелер мен құрылғыларды құру үшін қолдану перспективалары туралы білім алады. Өзектілігі, ғылыми-әдістемелік деңгейі, жаңа ғылыми жетістіктері, маңызды мәселелер бойынша бәсекеге қабілетті шешімдер, стандарттауда және сертификаттауда нәтижелерді іске асырудың түрлері мен салалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биологиялық белсенді қоспалар технологиясы
  Несиелер: 6

  Негізгі биологиялық белсенді қоспалар, олардың жіктелуі, құрамы, қоректену және алу биотехнологиясындағы рөлі туралы қажетті теориялық білімді қалыптастыру өндеуде қолданылатын негізгі әдістердің мәні, технологиялық білімдер, бұйымның калькуляциясын пайдалана отырып, шығын нормаларын есептеу кезінде технологиялық карта жасау кезінде түсінік беру қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Авторлық және патенттік құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнде авторлықтың құқықтық негіздерін және ҚР патенттік жүйесін, ұлттық нормативтік құқықтық актілерді, патенттік құқық объектілерін, толық модельдерді және өнеркәсіптік үлгілерді, авторлар мен патент иеленушілердің бұзылған құқықтарын қорғауды таңдауды оңтайландыруды, патенттік құқық саласындағы зияткерлік меншік нәтижелерін құқықтық қорғаудың өзекті мәселелерін, патенттану саласындағы зияткерлік қызмет нәтижелерінің қазіргі жай-күйінің ерекшеліктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Органикалық өнімдерді стандарттау мен сертификаттаудың өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Қазақстанда да, жақын және алыс шетелдерде де экологиялық тауарлар мен қызметтер нарығының даму үрдісін талдау. Өнімнің экологиялығын бағалау критерийлері келтірілген, экотауарларды жылжыту мәселелері қайта саналған, экологиялық таңбалаудың ерекшеліктері ашылған. "Жасыл" өнімдер нарығының даму болжамы жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өндіріс өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін басқару
  Несиелер: 5

  Өнімнің сапасын, қауіпсіздігін және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін өндірістік процестерді бақылаудың және жетілдірудің қазіргі заманғы әдістерін, сондай-ақ кәсіпорынның жұмыс істеу тиімділігін арттыру факторы ретінде сапа және қауіпсіздік менеджментінің және оларды сертификаттаудың қазіргі заманғы интеграцияланған жүйелерін енгізу практикасын зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық жүйелер өндірісі кезінде сапаны басқарудың қазіргі заманғы проблемалары
  Несиелер: 5

  Техникалық жүйелерді өндіру кезінде сапаны басқарудың қазіргі проблемалары 9000 сериялы ИСО стандарттарына сәйкес сапа менеджменті жүйелеріне қойылатын негізгі талаптарды зерделейді, бұл сапа менеджменті жүйесінің құжаттамасына, басшылықтың жауапкершілігіне, ресурстар менеджеріне, өнімнің өмірлік циклінің процестерін басқаруға, өлшеуге, талдауға және жақсартуға қойылатын талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өндіріс процестерін автоматтандыру мен механикаландыру
  Несиелер: 5

  Пән машиналармен және механизмдермен қол операцияларын кеңінен ауыстыруды, автоматты станоктарды, жеке желілер мен өндірістерді енгізуді қарастыратын шаралар кешенін оқытады. ақпараттық технологияларды қолдану негізінде бақылау және басқару процестерін автоматтандыру, ол өнімділікті арттыруға, процесті орындау уақытын қысқартуға, құнды төмендетуге, орындалатын операциялардың дәлдігі мен тұрақтылығын арттыруға, жұмыс үшін зиянды процестерді жоюға және өнім бірлігіне еңбек шығындарын азайтуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы сапаны басқару жүйесі
  Несиелер: 5

  Сапаны басқарудың қазіргі заманғы жүйелері оларға сәйкес сертификаттау жүргізілуі мүмкін сапа менеджменті жүйелеріне қойылатын талаптарды белгілейді. Стандарттар сериясын қызмет саласына қарамастан, кез келген ұйым, үлкен немесе кішкентай ұйым пайдалана алады. Негіз Сапа менеджментінің принчиптері болып табылады, оның ішінде тұтынушыға көп көңіл бөлінген, жоғары басшылықтың уәждемесі мен тартымдылығы, үдерістік тәсіл және тұрақты жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өндіріс технологиясы және өнім сапасы басқару
  Несиелер: 5

  Пән бәсекеге қабілетті өнімдерді алудың технологиялық процестерін, өнімді алу үшін шикізатты тиімді пайдалануды, сондай-ақ шикізат пен қайта өңдеу өнімдеріне нормативтік-техникалық және ілеспе құжаттарды ресімдеу тәртібін және сапасын анықтау әдістерін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бақылау және басқару процестерін автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Пән бір немесе бірнеше бұйымдарды дайындаудың барлық технологиялық процесін немесе аяқталған бөлігін орындау мақсатында өнімді өңдеу және бақылау, оларды дайындау процесінде тасымалдау және сақтау үшін автоматты құрылымдармен және механизмдермен біріктірілген технологиялық реттілікте орналасқан жұмыс машина-автоматтары жүйесін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еуразиялық интеграция шартындағы техникалық реттеудің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарды техникалық реттеудің мемлекеттік жүйелерімен байланысты дайындауды қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасының Мем-лекеттік Техникалық реттеу жүйесіндегі ҚР Үкіметінің функциялары. ЕАЭО Кеден одағы шеңберінде техникалық реттеудің нормативтік базасын және Қазақстан Республикасының аумағында әрекет ететін стандарттау жүйесін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық реттеудің қазіргі заманғы практикасы
  Несиелер: 5

  Техникалық реттеудің қазіргі заманғы практикасы стандарттау жөніндегі техникалық комитеттің отырысында оның мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданатын алдын ала ұлттық стандарт жобасын бекіту немесе қабылдамау туралы дәлелді ұсыныс дайындайды. Стандарттау жөніндегі техникалық комитет мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда алдын ала ұлттық стандарт жобасын бекіту туралы ұсыныс қабылданды деп есептеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шетелдердің аккредиттеу жүйесі
  Несиелер: 5

  Бұл курс магистрантқа оның болашақ жұмысында кәсіпорында өнімнің сапасын бақылаудың нақты жұмыс істейтін жүйесін және шетелдік аккредиттеу жүйесін сауатты құруға мүмкіндік береді, бұл кәсіпорынға бәсекеге қабілетті өнім шығаруға мүмкіндік береді. Аккредиттеу сынақ зертханасын тексеру мақсатында аттестаттау негізінде жүзеге асырылады, яғни оның белгіленген критерийлерге сәйкестігін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі заманғы аккредиттеу жүйесінің моделі
  Несиелер: 5

  Пән мыналарды қамтиды: аккредиттеудің негізгі мәселелері, мақсаттары мен принциптері, аккредиттеудің негізгі кезеңдері, Қазақстандағы мемлекеттік аккредиттеу жүйесі, сертификаттау жөніндегі органдардың функциялары мен міндеттері, сертификаттау жөніндегі органдарға және сынақ зертханаларына қойылатын жалпы талаптар, сертификаттау жөніндегі органдарды және сынақ зертханаларын аккредиттеу, аккредиттеу жөніндегі органның және сарапшы-аудиторлардың, аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымдардың құқықтары мен міндеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  жаңа теорияларды, әдістер мен тәсілдерді терең түсінуге және сыни бағалауға, жаңа немесе бейтаныс жағдайда пәнаралық контексте мәселелерді шешуге, білімді біріктіруге, толық емес айқын емес жағдайларда, білімді қолданудың әлеуметтік және этикалық аспектілерін қоса алғанда, пайымдаулар мен қорытындыларды тұжырымдауға, жаңа білім алу үшін әр түрлі ғылымның жетістіктерін біріктіруге қабілетті

 • Код ON2

  ақпараттық технологиялардың көмегімен өз бетінше алуға және практикалық қызметте жаңа білімдер мен біліктерді, оның ішінде қызмет саласымен тікелей байланысы жоқ жаңа білім салаларында пайдалануға, жинақталған тәжірибені талдау және сыни тұрғыдан қайта пайымдауға, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби қызметінің профилін өзгертуге, зерттеу контекстін қоса алғанда, аталған пәннің дамуына өзіндік ерекше үлес қосуға қабілетті.

 • Код ON3

  Қарым-қатынастың барлық салаларында коммуникативтік міндеттерді қоюға және шешуге, ақпараттық алмасу процестерін басқаруға, жаңа жобалық шешімдердің патенттік тазалығын және жобаланатын бұйымдардың техникалық деңгейінің көрсеткіштерін анықтай отырып, олардың патентке қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында патенттік зерттеулер жүргізуге қабілетті.

 • Код ON4

  жаңа техникалық регламенттерді, ұлттық стандарттарды, ұйымдардың стандарттарын және басқа да НҚ әзірлеуді және сараптауды, сондай-ақ стандарттау, сәйкестікті бағалау және органикалық өнім сапасын басқару саласындағы қолданыстағы нормативтік-құқықтық құжаттарды қайта қарау және үйлестіруді орындауға, өлшеу және сынақ зертханаларын аккредиттеудің қазіргі заманғы моделіне басшылық жасауға, өнім сапасын бағалау (органикалық өнім) стандарттарын әзірлеуге тапсырмалар жасауға қабілетті.)

 • Код ON5

  өнімнің сапасын басқаруға, қажетті талдау әдістері мен құралдарын пайдалана отырып, өндірісті нормативтік қамтамасыз етудің жай-күйі мен динамикасына талдау жүргізуге, проблемалық-бағдарланған әдістерді, процестерді талдауды, синтездеу мен оңтайландыруды пайдалана отырып, техникалық реттеу саласындағы физикалық және математикалық модельдерді, құбылыстар мен объектілерді әзірлеуді жүргізуге қабілетті

 • Код ON6

  өндірісте және ғылыми зерттеулерде өлшеу, сынау және бақылау процестерін автоматтандыру бойынша жұмыстарды жүргізуге қабілетті, техникалық жүйелердің сенімділігі мен қауіпсіздігіне талдау жүргізеді және оларды арттыру бойынша іс-шараларды әзірлеуге қабілетті.

7M07501 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)
Магистратура

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M07501 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M07501 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) (1,5)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M07501 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M07501 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M07501 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M075011 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top