Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08502 Ауылшаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Компьютерлік графика, электртехникалық сызбалар мен сұлбалар
  Несиелер: 6

  Студент электрлік құрылғылардың құрылымдық, негізгі, функционалды және сымдық диаграммаларын оқу және орындау үшін білім алады; техникалық құжаттарды дайындау үшін ГОСТ стандарттарын және стандарттарын қолдануға; электрлік тізбектерді салудың негізгі ережелері, дабыл қондырғыларының элементтері үшін символдар, орталықтандыру және блоктау (SCB), электрлік, релелік және электрондық схемалар.

  Селективті тәртіп
 • Проектирование систем энергообеспечения
  Несиелер: 6

  Пән ауыл шаруашылық кәсіпорындарын жобалауды ұйымдастыру мәселелерін, жобалауда қолданылатын басшылық және нормативтік материалдарды, жобалардың құрамы мен мазмұнын оқытады. Жобалардың электротехникалық бөлігін орындаудың жалпы сұрақтарын, ауыл шаруашылығы өндірісінің салалары бойынша өндірістік процестерді электрлендіру жүйелерін жобалауды зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Еңбек қорғау
  Несиелер: 6

  Еңбекті қорғау ғылым ретінде адам еңбегін өмір мен денсаулық үшін қауіпсіздік тұрғысынан оқытады.Пән еңбек процесінде адамның қауіпсіздігін, денсаулығын және жұмысқа қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз ететін заңнамалық актілер, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, гигиеналық және емдеу – алдын алу іс-шаралары мен құралдарының жүйесін оқытады.

  Селективті тәртіп
 • Энергетика негіздері
  Несиелер: 5

  «Энергияның негіздері» пәнін меңгеру - бұл энергетикалық ресурстардың түрлері туралы білімді қалыптастыру және оларды электр және жылу энергиясына қалай айналдыру. Бұл пәнді оқу барысында бакалавр электр станцияларының негізгі түрлерін және жаңартылатын және жаңартылмайтын энергия көздері негізінде жылу және электр энергиясын алу әдістерін біледі, әрекет қағидаларын зерделейді.

 • Электрлік машиналар
  Несиелер: 5

  «Электр машиналары» пәні маманға электр машиналарының техникалық жағдайын, олардың сәттілік сипаттамалары мен мүмкіндіктерін, электр машиналарының параметрлерін бақылайтын құрылғылар мен құрылғылардың дұрыс жұмыс істеуі үшін қажетті дағдыларды беріп, инженерлермен бірге қатысу мүмкіндігін береді деген түсінік береді. -электромеханикалық жабдықты қайта құру бойынша техникалық тапсырмаларды дайындаудағы электромеханика.

  Селективті тәртіп
 • Биомасса, биогазды технологиялар және қондырғылар
  Несиелер: 5

  Пән биомассаны және оның негізгі ресурстарын, өңделген өнімдерді пайдалануды зерттейді. Биогаз технологиялары - биогаз зауытының жұмыс істеуіне, технологиялық схемаларға, жабдықтар мен биогаз қондырғыларын басқару құралдарына әсер ететін тарихы, қазіргі жағдайы және ерекше мүмкіндіктер.

  Селективті тәртіп
 • Инновациялық қаржылық талдау
  Несиелер: 6

  Инновациялық қаржылық талдау-бұл мүдделі тұлғалардың басқарушылық, инвестициялық және басқа да шешімдер қабылдау мақсатында ұйым қызметінің қаржылық жағдайы мен қаржылық нәтижелерінің негізгі көрсеткіштерін зерттеу. Қаржылық талдау кең терминдердің бір бөлігі болып табылады: кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдау және экономикалық талдау.

  Селективті тәртіп
 • Жылумен қамтамасыз ету
  Несиелер: 6

  Жылу жүйелерінің жұмысын, жылу желілерінің және жылу пункттерінің схемаларын, тығыздалған конструкцияларды, пайдаланылатын жабдықтарды, олардың дизайнын, даму үрдістерін, жылу энергиясын тұтыну, жылумен жабдықтау жүйелері, ыстық сумен жаб��ықтау жүйелері, жылу жүктемесін бақылау және жылу желілерін гидравликалық есептеуді оқып үйретеді.

  Селективті тәртіп
 • Жоғары математика
  Несиелер: 5

  Математика курсы маманның математикалық білімінің негізгі іргетасы болып табылады. Бөлімдер (сызықтық алгебра, векторлық алгебра, Аналитикалық геометрия және математикалық талдау элементтері) қазіргі заманғы талдау әдістерін қамтиды және қолданбалы есептерде математикалық әдістерді қолдануға бағытталған.

 • Электр жабдықтарды эксплуатациялау
  Несиелер: 6

  Бакалавр электржабдықтың теория негіздері,электр жабдыққа дестабилизациялаушы және компенсациялаушы әсері бойынша, әуе және кабельдік желілерді монтаждау және эксплуатациялау, күш трансформаторларын монтаждау және эксплуатациялау бойынша білім алады. Пәннің негізгі міндеттері электр жабдықтарын монтаждауды, баптауды және эксплуатациялауды, техникалық құжаттарды жүргізу, өндірістік жарақаттануды болдырмау бойынша іс-шараларды жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
 • Күн энергетикалық қондырғылар
  Несиелер: 6

  Пән күн сәулесінің қарқындылығын анықтау әдістерін; гелиоэнергетикалық әлеуетті бағалауды, күн сәулесінің ықтималдық сипаттамасын, күн сәулесінің қамтамасыз етілуін, күн энергиясын түрлендірудің заманауи ��ехнологияларын және энергетикалық қондырғылардың гелио параметрлері мен негізгі техникалық сипаттамаларын оқытады.

  Селективті тәртіп
 • Электроника және микропроцессорлық техника
  Несиелер: 5

  Пәндер студенттерді микропроцессорлық жүйелер мен электрониканы (EiMT), базалық сәулет (EiMT), функционалдық блоктарды және процессор принципін, архитектураны, командалық жүйені, белгілі бір чип RISC микроконтроллерінің негізгі перифериялық құрылғыларымен және кіші жүйелерімен жұмыс істеу арқылы зерделеу, негізгі теориялық ережелер.

  Селективті тәртіп
 • Электр қондырғыларды монтаждау
  Несиелер: 6

  Кәсіпорындарда пайдалану-монтаждау жұмыстары мен жабдықтарды сынаудың ұйымдастырушылық және практикалық мәселелерін біледі. Электр жабдықтарын монтаждау және автоматтандыру құралдарын орнату, оларды реттеу, практикалық орнату әдістерін меңгеру, мемлекеттік стандарттар талаптары, ережелер және электр қондырғыларын орнату нормалары бойынша толық көлемде және терең таныстыру туралы білімдерге ие болады.

  Селективті тәртіп
 • Электрмен жабдықтау жүйелердегі релейлі қорғаныс және автоматика
  Несиелер: 6

  Берілген пәнді оқу барысында бакалавр ауылдық электр желілеріндегі релелік қорғаныс және автоматика теориясы мен тәжірибесін, релелік қорғаныс құрылғыларын орындау принциптерін оқып, олардың негізгі параметрлерін есептеу әдістерін меңгереді, жекелеген релелер мен комплектілі құрылғыларды сынау мен тексерудің тәжірибелік әдістерін және орындаудың конструктивтік ерекшеліктерін оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
 • Проектирование систем электрофикации
  Несиелер: 6

  Пән ауыл шаруашылық кәсіпорындарын жобалауды ұйымдастыру мәселелерін, жобалауда қолданылатын басшылық және нормативтік материалдарды, жобалардың құрамы мен мазмұнын оқытады. Жобалардың электротехникалық бөлігін орындаудың жалпы сұрақтарын, ауыл шаруашылығы өндірісінің салалары бойынша өндірістік процестерді электрлендіру жүйелерін жобалауды зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Электротехникалық материалтану және электр қондырғыларды монтаждау технологиясы
  Несиелер: 6

  Электромагниттік өрістерге, материалдардың қасиеттеріне, өндіріс технологиясына ұшыраған материалдарда кездесетін негізгі физикалық құбылыстарды зерттеу. Жаңа материалдардың дамуы электротехниканың жалпы дамуымен бір уақытта жүреді, материалдарды дұрыс таңдау маңызды болып келеді, бұл пайда болған проблемаларды сәтті шешуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Автоматтандырылған электр жетек
  Несиелер: 6

  Пән автоматты электржетектің жалпы мәліметтерін береді. Автоматтандырылған электржетектің ажыратылған жүйелерін, автоматтандырылған электржетек жүйелерінің қызметі мен міндетін, электржетектерді басқарудың типтік тораптары мен сұлбаларын зерттейді. Принципиалды электр сұлбаларын орындауға қойылатын жалпы талаптарды және қозғалтқыштарды іске қосу мен тежеуді автоматты басқару принциптерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Электр энергетика саласындағы микропроцессорлық жүйелері
  Несиелер: 5

  Пән пәндер бойынша цифрлық деректерді өңдеу, микропроцессорлық құрылғылар мен микропроцессорларды техникалық объектілердің және технологиялық үдерістерді басқару жүйелерінде қолдануды, сондай-ақ микроконтроллерлер негізінде басқару жүйелерінің жобалық дағдыларын дамытуды және оларды қолданудың бағдарламалық жасақтамасын әзірлеуді зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Электрлік жарықтандыру
  Несиелер: 5

  Оптикалық сәулеленудің физикалық негіздерін, оның спектрі бойынша таралуын, биологиялық объектілерге әсерін, басқа энергия көздеріне ОИ-нің алдын-ала қалыптасуын біледі. Жарықтандырудың негізгі ұғымдары мен анықтамаларын береді. OI және өлшеу құралдарын, OI көздерін және балласттарды сандық бағалауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Желдету
  Несиелер: 5

  Желдету жобалау теориясы мен практикасының негіздерімен, ғылыми негіздермен, техникалық құралдармен және қалыпты атмосфералық жағдайларды жасау мен сақтаудың практикалық тәсілдерімен және жұмыс орындарында және өндірістегі адамның мекендейтін орындарында ауа тазалығының қажетті деңгейімен танысу арқылы қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Ауыл шаруашылығындағы электрлік технологиялар
  Несиелер: 6

  Пән ауыл шаруашылық өндірісінде электр және магнит процестерін пайдаланудың теориясын, әдістері мен техникалық құралдарын, оның ішінде технологиялық процестерді, арнайы электр техникалық қондырғыларды, оларды басқару және оларды эксплуатациялауды; ауыл шаруашылық өндірісіндегі еңбек өнімділігін, сапасын және өнімділігін арттыру үшін электр энергиясын тиімді пайдалануды оқуды үйретеді.

  Селективті тәртіп
 • Жылыту
  Несиелер: 6

  Жылу жүйелері, құрылғылар және әртүрлі жылу жүйелері жұмыс принципі, ғимараттардың жылу режимін есептеу әдістемесі бойынша сабақтарды жүргізеді. Орталық және жергілікті жылу жүйелерінің элементтерін таңдау, жобалау, есептеу және реттеу қарастырылады. Жүйенің элементтерін есептеп, ауа алмасуды анықтайды.

  Селективті тәртіп
 • Күштік түрлендіргіш құрылғылар
  Несиелер: 6

  Берілген пәнді оқу барысында бакалавр электржетекті жобалаумен, сынаумен және пайдаланумен байланысты кәсіби қызметте теориялық және практикалық міндеттерді табысты шешуге мүмкіндік беретін күштік электронды жартылай өткізгіш элементтер негізінде заманауи түрлендіргіш құрылғыларды есептеу және жобалау бойынша білім алады.

  Селективті тәртіп
 • Іскерлік қағаздар
  Несиелер: 3

  Пән іскерлік хат алмасудың жалпы талаптары мен ерекшеліктерімен таныстырады. Қазақстандағы іскерлік хат. Қазақстандағы хат жазысудың заңнамалық және нормативтік-әдістемелік негіздері. Іскерлік хатты рәсімдеу ережелері. Іскерлік хат бланкілері. Жалпы сұрақтар бойынша хаттар. Іскерлік хат құрылымы. Іскерлік хаттың ақпараттылығы мен сенімділігі. Хат түрлері. Жазбаша жанрлардың ерекшелігі. Ұйымдастыру-тарату құжаттамасының жүйесі.

  Селективті тәртіп
 • Өмір тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  өндірістегі еңбек және техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтау және басқалардан оны талап ету

  Селективті тәртіп
 • Электр тораптар және жүйелер
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқып-үйрену барысында бакалавриат электр энергетикалық жүйелерде және электр энергиясын беру және бөлу желілерінде, электр энергетикалық жүйелер (ЭСС) құрылысы туралы заңдарға және олардың режимдерін басқаруға, тұтынушыларға электр энергиясын жеткізудің сапасын, сенімділігін және үнемдеуін қамтамасыз ететін және қалыптастырушы тапсырмаларды зерттейтін физика процестерін біледі. Энергетикалық жүйелердің режимдерін есептеу.

  Селективті тәртіп
 • Электр жетегі және энергетикалық қондырғылардың электр машиналары
  Несиелер: 5

  "Электр машиналары" пәні маманға технологиялық процесте қолданылатын электр жетектерінің техникалық жай-күйі, олардың жылдам сипаттамалары мен мүмкіндіктері, электр машиналарының параметрлерін бақылайтын бақылау-өлшеу аспаптары мен құрылғылары туралы түсінік беруге мүмкіндік береді, оларды дұрыс эксплуатациялауға қажетті дағдыларды береді, инженер-электромеханиктермен бірге электромеханикалық жабдықты қайта құруға техникалық тапсырмаларды құрастыруға қатысуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Техникалық өлшеу
  Несиелер: 3

  Жылулық өлшеулер жылу энергиясын өндіру мен тұтыну процестеріне байланысты көптеген физикалық шамаларды анықтау үшін қолданылады. Оларға тек таза жылу мөлшерінің (температуралық, жылу энергиясы) және кейбір басқа да шамалардың (қысым, ағынның жылдамдығы, саны, деңгейі, газ құрамы, концентрациясы) санын анықтау кіреді. Энергетика өнеркәсібінде жылу техникасы бойынша өлшеулер электр станцияларында орнатылған жабдықтың жұмыс істеуі мен жай-күйіне күнделікті бақылау және мониторинг жүргізу үшін қолданылады.

  Селективті тәртіп
 • АШМ электржетегі
  Несиелер: 5

  Пән тұрақты және айнымалы токтардың ауыл шаруашылықмашиналарының электр жетектерінің координаталарын реттеу мүмкіндіктерін, сипаттамаларын, жұмыс режимін оқып үйренуді қарастырады. Пән бағдарламасында электр жетектерінің кедергісін есептеу және таңдау негіздерін, жұмыстың энергетикалық көрсеткіштерін анықтау қарастырылған.

  Селективті тәртіп
 • Энергетикалық қондырғылардағы қауіпсіздік техникасы
  Несиелер: 6

  Пән еңбекті қорғаудың түрлері мен қорғау ережелерін, 1000В дейінгі адамды қорғауды, техникалық қызмет көрсету стратегиясын, техникалық эксплуатациялау кезіндегі қызмет көрсетутүрлерін, алдын алудың оңтайлы кезеңділігін қарастырады. Техникалық эксплуатациялау жүйесі, эксплуатациялау жұмыстарының өлшем бірліктері туралы, ауыл шаруашылығын электрлендіруді басқару құрылымы туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
 • Экология
  Несиелер: 5

  экология саласындағы теориялық білімдерді береді, студенттердің экологиялық сауаттылығын арттыруға мүмкіндік береді, экологиялық ойлауды қалыптастырады, сондай-ақ алған білімін кәсіби және өзге де қызмет қолдану қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Жел энергетикалық қондырғылар
  Несиелер: 5

  Пәнде дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздерін дамытудың жай-күйі мен перспективалары қарастырылады. Жел энергиясына қатысты негізгі түсініктерді және оны пайдалану мүмкіндігін береді. Жел энергиясының артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастырады. Жел электр станцияларының түрлері, жел электр станцияларының шетелдік және қазақстандық үлгілері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Технологиялық үдерістерді автоматтандыру жүйелері
  Несиелер: 6

  Берілген пәнді оқу барысында бакалавр электр энергетикасындағы технологиялық өндірістің және автоматты бақылау объектісіндегі сипаттамаларын, сондай-ақ технологиялық процестің параметрлері туралы ақпаратты алуды, түрлендіруді және беруді қамтамасыз ететін автоматты реттеу жүйесінің элементтерін оқып білу; басқарудың қабылданған өлшемдеріне сәйкес технологиялық процеске әсер ету тәсілдерін және реттеудің типтік заңдарын қалыптастыруды оқып білу.

  Селективті тәртіп
 • Ақпаратты өлшеу техникасы
  Несиелер: 5

  "Ақпараттық - өлшеу техникасы" метрология, ақпараттық-өлшеу техникасы және технологиялары, өлшеу және бақылау процестерін талдаудың және синтездеудің негізгі ұғымдарына студенттерді теориялық және практикалық дайындауды қамтамасыз ету болып табылады. Берілген пәнді оқу барысында бакалавр өлшеу арналары, өлшеу сигналдарының түрлері, өлшеу әдістері, өлшеу құралдарының түрлері туралы білім алады.

  Селективті тәртіп
 • Электрэнегетика саласындағы сандық техника және басқарудың микробақылаушылар
  Несиелер: 5

  Пән мәліметтерді цифрлық өңдеу құралдарын құру принциптерін, микропроцессорлық құрылғылардың жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктерін және техникалық объектілер мен технологиялық процестерді басқару жүйелерінде микропроцессорларды қолдану мәселелерін, сондай-ақ микроконтроллерлер базасында басқару жүйелерін жобалау және оларды қолданбалы бағдарламалықпен қамтамасыз етуді әзірлеу дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
 • Академиялық жазылым
  Несиелер: 3

  Пән студенттерді ғылыми тілде сөйлеу мәнерінің негізгі ерекшеліктерімен таныстырады. Курс аясында келесі жанрлардың ерекшеліктері талқыланады: эссе, ғылыми мақала, реферат (сын-пікір), курстық жұмыс, ғылыми баяндама, баяндама презентациясы. Студенттерде зерттеудің жазбаша нысандары және академиялық мәтіндер жазу дағдылары жайлы түсінігін қалыптас��ыру негізгі мақсат болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Жылутехникалық өлшеу және бақылау
  Несиелер: 3

  Жылу және энергия процестерін автоматтандыру үшін қолданылатын негізгі әдістер мен өлшеу құралдарын зерттейді. Температураны, қысымды, ағымды және басқа көлемдерді өлшеу әдістемесі жабылады. Өлшеу қателіктері, оларды азайту әдістері, жеке әдістер мен өлшеу құралдарының артықшылықтары мен кемшіліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Электрқондырғылардың сұлбасы
  Несиелер: 6

  «Электр қондырғыларының схемасы» пәнін меңгеру студенттің электрлік құрылғылардың құрылымдық, іргелі, функционалдық және электр схемаларын оқу және орындау үшін білім алады; блоктық диаграммаларды орындау ережесі, функционалдық диаграммаларды орындау ережесі, схема диаграммаларын орындау ережесі, қосу және қосылу диаграммаларын орындау ережесі, жалпы диаграммаларды, электрлік жабдықтардың шартты графикалық таңбаларын және жоспарлардағы сымдарды орындау ережелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Экономикалық талдау және статистика
  Несиелер: 6

  Бұл пән, оқу барысында студент ақпаратты жинау әдістері мен тәсілдерін меңгеру, мәліметтерді талдау, байланыс орнату және болжамдарды құру туралы нақты және айқын түсінік алуға арналған. Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің қоғамдық және экономикалық ғылымдар, экономика салалары бойынша және басқа пәндермен сандық ақпаратты сауатты оқуды қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Энергиямен үнемдеу
  Несиелер: 6

  Бұл пәнді оқып-үйрену барысында бакалавр энергетикалық режимдерді қалыптастырудың физикалық негіздерін біледі; электрмен жабдықтау жүйелерін таңдау әдістерін әзірлеу; электрмен жабдықтау жүйелерінің элементтерінің қорғаныс құрылғыларының параметрлерін анықтау әдістерін әзірлеу. электр энергиясын өндіру, қайта өңдеу, беру және тарату жүйелерін жобалау және орнату бойынша ГОСТ, ПЭУ және басқа да нормативтік-техникалық құжаттардың талаптары

  Селективті тәртіп
 • Гидравлика
  Несиелер: 6

  Пән келесі негізгі сұрақтарға жауап береді: тыныштық пен қозғалатын сұйықтықтың әрекет ету күштері, сұйықтықтың физикалық қасиеттері, гидростатика, сұйықтық тепе-теңдік дифференциалдық теңдеулері (Эйлер теңдеуі), гидростатиканың негізгі теңдеуі, абсолютті, артық және вакуумдық қысым, гидростатикалық парадокс сұйықтық қысымы күшіне бағдарланған бетіне.

  Селективті тәртіп
 • Физика
  Несиелер: 5

  Жаратылыстану және ғылыми-техникалық прогрестің дамуын анықтайтын материяның құрылысы, онда болып жатқан құбылыстардың табиғаты туралы терең түсінік қалыптастыру. Физиканың басқа жаратылыстану ғылымдарымен, аралас пәндермен байланысы. Техника мен жаңа технологиялардың жаңа салаларын құрудағы және дамытудағы физиканың рөлі. Техниканың физиканың дамуына әсері. Физикалық зерттеу әдістері: тәжірибе, гипотеза, эксперимент, теория.

 • Электр жабдықтарын жөндеу
  Несиелер: 6

  Пән ауыл шаруашылығында электржабдықтары мен автоматтандыру құралдарын жөндеуді ұйымдастырумен, электржабдықтары мен автоматтандыру құралдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсетудің негізгі ережелерімен, ауыл шаруашылығында электржабдықтарына жоспарлы-алдын ала жөндеу және техникалық қызмет көрсету жүйесімен байланысты мәселелерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Су энергетикалық станциялар
  Несиелер: 5

  Гидроэнергетикалық ресурстардың тұжырымдамасын береді. Гидроэнергетикалық ресурстарды есептеу және жіктеу әдістерін зерттеу; өзеннің басы, ағымы және күші; Бернулли теңдеуі; қысым шоғырлану сұлбалары; қысым шоғырлану сұлбалары; гидроэнергетика және энергия; сорғыларды сақтайтын электр станциялары; жылу электр станциялары.

  Селективті тәртіп
 • Жылутехниканың теориялық негіздері
  Несиелер: 6

  «Жылу энергетикасының теориялық негіздері» - техникалық термодинамиканы зерттейтін техникалық пән.Пән жылуды алу, айырбастау, беру және пайдалану әдістерін, сондай-ақ жылу және бу генераторлары, жылу қозғалтқыштары, аппараттар мен құрылғылардың пайдалану және жобалау ерекшеліктерін оқып үйретеді.

 • Күштік электроника
  Несиелер: 6

  Пән күштік түрлендіргіштердің элементтік базасы бойынша ақпарат береді: түзеткіш құрылғылар, күштік тегістеуші сүзгілер, инверторлы құрылғылар, жиілік түрлендіргіштері, тұрақты ток түрлендіргіштері, импульстік ток реттегіштері. Вентильді түрлендіргіштерді басқару және қорғау жүйелерін, вентильді түрлендіргіштердің кластарын және олардың негізгі қолдану салаларын зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Қайта жаңғырылатын энергия көздерін пайдалану
  Несиелер: 6

  Берілген пәнді оқу барысында бакалавр энергияның баламалы көздерімен, дәстүрлі емес энергетикалық қондырғылардың жұмыс істеу және құру принциптерімен байланысты мәселелерді оқып-үйрену үшін білім алады; электр энергетикалық және электр техникалық дәстүрлі энергетикалық қондырғыларды құру кезінде техникалық шешімдер қабылдауды негіздеуді білуді қалыптастыру; дәстүрлі емес энергетиканың электр қондырғыларын қайта жаңғырылатын дәстүрлі емес жабдықтармен және электр энергетикалық құрылғылардың параметрлерін есептеу дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және тарату жолдарын іздеу, ақпаратты сақтау және өңдеу процесін, әдістерін сыни бағалау және талдау қабілетін қалыптастыру. Компьютерлік жүйелердің, операциялық жүйелер мен желілердің тұжырымдамалық негіздерін меңгеру. Желінің және веб-қосымшалардың дамуының тұжырымдамалары, ақпаратты қорғау құралдары туралы білім қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Экономика
  Несиелер: 5

  Пәннің зерттеу мақсаты экономикалық теорияның жалпы негіздерін ашып көрсету; - әртүрлі деңгейдегі шаруашылық жүргізуші субъектілердің басқару және ұтымды мінез-құлқын зерттеу, экономикалық даму принциптері мен заңдарын түсіндіру; негізгі экономикалық түсініктер мен санаттарды ашу.

  Селективті тәртіп
 • Автоматты басқару теориясы
  Несиелер: 6

  Пән автоматты құрылғылар туралы білімді, жұмыс режимдерін басқару құралдары ретінде, электр техникалық және электр энергетикалық объектілердің әртүрлі типтерінің параметрлерін қорғау мен реттеуді қалыптастырады, эксперименталды зерттеу міндеттерін, әртүрлі автоматты құрылғыларды жобалау, сынау және өндіру кезіндегі эксперименттің теориясы мен техникасын оқуды үйретеді.

  Селективті тәртіп
 • Электр аппараттары
  Несиелер: 6

  Пән басқару, қорғау мен автоматика аппараттарының функционалдық арналымын; жіктелуін: резисторларды, контроллерлерді, ажыратқыштарды, электромагниттіҚКонтакторларды, магниттік қосқыштарды және релелерді; ажыратқыштар түрлерін: түймеліктерді, әмбебаптыларды, жолдықтарды, соңғылықтарды;сондай-ақ контакторлардың санаттарын: тұрақты және айнымалы токтың контакторларын, доғалсыз коммутациямен контакторларды зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Электротехниканың теориялық негіздері
  Несиелер: 6

  Электр тізбегі және оның элементтері туралы түсінік береді. Электр тізбегінің тізбегін, Ом және Кирхгоф заңдарын зерттейді. Тікелей ток тізбектерін талдауды, ауыспалы токтың электр тізбектерін талдауды, үш фазалы токтың электр тізбектерін талдауды; мерзімді емес синусоидалы емес токтармен электрлік тізбектерді талдауды; сызықты емес тізбекті талдауды, магниттік тізбекті талдауды оқып үйретеді

 • Механика
  Несиелер: 5

  Студент механиканың негізгі бөлімдерін, механиканың болжамдары мен модельдерін, оларды қолдану шекараларын біледі; Техникалық объектілерді жобалаудың негізгі принциптері және технологиялық жабдықтың типтік элементтерінің беріктігін және қаттылығын есептеу әдістерін; технологиялық жабдықтардың элементтерінің тиімділігі мен сенімділігі критерийлеріне сәйкес есептерін жүргізеді; инженерлік проблемаларды шешу үшін теориялық және тәжірибелік зерттеулер жүргізу.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Жаратылыстану ғылымдары саласындағы негізгі негіздерді білу және түсіну, кең ой-өрісі мен ойлау мәдениетімен жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ету.

 • Код ON2

  Экономикалық заңдардың іс-әрекетін түсіну, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі нормаларды, адамгершілік даму ережелерін қолдану

 • Код ON3

  Автоматтандырылған агротехнологиялық процестерді, электр жабдықтарын және энергияны үнемдейтін технологияларды меңгеру.

 • Код ON4

  Кәсіби қызметпен байланысты мәселелерді талдау және шешу үшін ақпараттық технологияларды қолдану.

 • Код ON5

  Әртүрлі салаларда білімнің интеграциялануы үшін жаңа білім мен рәсімдерді жетілдіру үшін ғылыми-зерттеу және инновациялық іс-шараларды жүргізу

 • Код ON6

  Электрмен жабдықтауды дамытудың қазіргі заманғы үрдістері мен оны ғылыми-зерттеу, жобалау, өндіру, технологиялық және ұйымдық-басқару қызметінде қолдану.

 • Код ON7

  Белгісіздік пен тәуекел жағдайында экономикалық және академиялық хат жанрларының негізгі белгілерін, эсселер мен ғылыми мақалаларды талдау;

 • Код ON8

  Ғылыми-техникалық ақпараттарды жинауға, өңдеуге, талдауға және жүйелеуге, отандық және шетелдік ғылым, техника және технологияны электр энергиясымен қамтамасыз етудегі жетістіктерін пайдалану.

 • Код ON9

  Электрлік жабдықты жақсарту бойынша рационализаторлық ұсыныстарды және өнертабыстарды қарастырып, олар туралы пікір қалыптастырып, қабылданған ұсыныстардың орындалуын ұйымдастыру.

 • Код ON10

  Электрлендірілген және автоматтандырылған агротехнологиялық процестерді, машиналар мен қондырғыларды орнату, жөндеу және қызмет көрсету.

 • Код ON11

  Стратегиялық жоспарлауда, жұмыстарды бағалауда, жағдайды талдауда практикалық және когнитивтік дағдыларды қолдану.

Top