Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04103 Экономика в ЛжКА

 • Гендерлік теорияға кіріспе
  Несиелер: 3

  «Гендерлік теорияға кіріспе» пәні жалпы білім беру пәндері циклының таңдау бойынша компоненті болып табылады.«Гендерлік теорияға кіріспе» пәні келесідей модульдерден құралған: «генде» ұғымының мәні, гендерлік зерттеулер, адамзат тарихындағы жыныс проблемасы, гендерлік стереотиптер мен ұстанымдар, әйелдердің құқығын мойындау мен қамтамасыз ету үшін күрестегі халықаралық ынтымақтастық, дамудың теориясы мен тәжірибесіндегі гендер.

  Селективті тәртіп
 • Шет тілі практикумы
  Несиелер: 3

  "Шет тілі практикумы " пәні ҚР МЖМБС-ның міндетті компоненті болып табылады. Лексикалық және грамматикалық материал негізінде ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын дамыту, сөздік арқылы күрделі емес мәтінмен жұмыс істеу, шет елдердің мәдениетін зерттеу арқылы этикалық және эстетикалық дағдыларды дамыту. Жан-жақты дамыған бәсекеге қабілетті маманды дайындау, коммуникацияда мамандық бойынша жаңа сөздерді, сөз тіркестерін және терминдерді тиімді пайдалану.

  Селективті тәртіп
 • Инновациялық IT-технологиялар
  Несиелер: 3

  Пән таңдау компонентінің базалық пәні болып табылады Келесі модульдерден тұрады:инновациялық технологиялық технологияларды қолдану ерекшеліктері, базалық ақпараттық технологиялар, инновациялық ақпараттық технологияларды қолдану өзектілігі, ақпараттық жүйе ұғымы, автоматтандырылған ақпараттық жүйелер, сараптамалық Ақпараттық жүйелер, деректер базасының технологиялары,MicrosoftAccess ДББЖ сұраныс жасау үшін SQL тілі, Internet ақпараттық технологиясы, компьютерлік желілердің архитектурасы және типтік топологиясы, ақпараттық қауіпсіздік, кәсіби салада геоақпараттық технологияларды пайдалану., инновациялық ақпараттық технологияларды дамыту перспективалары

  Селективті тәртіп
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Дінтану пәні жалпы білім беру пәндері циклының таңдау бойынша компоненті болып табылады. Дінтану пәні келесідей модульдерден құралған: 1. Дінтанудың теориялық негіздері; 2. Әлемдік діндер; 3. Қазіргі әлемдегі діни жағдай; 4. Дін әлеуметтік-мәдени феномен ретінде. Пәні студенттерге дінтану шеңберіндегі түсініктік-категориялық ұғымдарды, дінтанулық талдаудың әдістері мен негізгі терминдерін, діни ілімдердің ерекшеліктерін, дәстүрлі және дәстүрден тыс діндердің заңдылықтары мен негізгі түрлерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
 • Қоғамдық сананы жаңарту негіздері
  Несиелер: 3

  Қоғамдық сананы жаңарту негіздеріпәні жалпы білім беру пәндері циклының таңдау бойынша компоненті болып табылады.Олкелесімодульдердентұрады: руханижаңғыртумиссиясы, қоғамдықсананыжаңғыртуміндеттеріншешу, қазақстандыққоғамныңқоғамдықсанасын, әлеуметтікжәнеэтикалыққұндылықтарынжаңғыртуғабағытталғанмемлекеттікбағдарламалардықарау

  Селективті тәртіп
 • Көліктегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат негіздері
  Несиелер: 3

  Пән таңдау компонентінің жалпы білім беру пәні болып табылады. Мынадай модульдерден тұрады: көлік құқығына кіріспе; көлік құқығы саласындағы шарттар; темір жол көлігіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдері.

  Селективті тәртіп
 • Математика 1
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Бұл курстың мақсаты-білім алушыға логикалық ойлау қабілетін дамыту және басқа пәндерді оқу және мамандық бойынша жұмыс істеу үшін қажетті математикалық мәдениетке жету үшін белгілі мәліметтер қорын (анықтамалар, формулалар, теоремалар, олардың арасындағы байланыстар және есептерді шешу әдістері) ұғындыру. «Математика-1» курсында келесі бөлімдер оқытылады: сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия, бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көліктің жалпы курсы
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Пән оқытады: көліктің рөлі мен маңызы; көліктің экономикалық, мемлекеттік, әлеуметтік, әскери және мәдени маңызы; көлік жұмысын сипаттайтын негізгі көрсеткіштер; көлік жүйесінің негізгі элементтері. Келесі сұрақтар қарастырылады: көлік үрдісі түсінігі; көлік және қоршаған орта; көліктің қоршаған ортамен және қоғаммен өзара іс-қимылының объективті сипаты; көліктің магистральдық түрлері; көлік жүйелері ұғымы; көлік түрлерінің өзара қатынасы; көлік тораптары мен терминалдар; көлік түрін таңдау өлшемдері; жүк пен жолаушыларды жеткізудің аумақтың қол жетімділігі, жеделдігі және экономикалық тиімділігі өлшемі түсінігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көлік географиясы
  Несиелер: 5

  Пән жоғары оқу орнының құрамдас бөліктегі базалық пән болып табылады. Көлік инфрақұрылымын және өндіргіш күштердің ҚР-ның экономикалық аудандарын орналастырудың жалпы сипаттамасы. Әлемнің және Қазақстанның көліктік-коммуникациялық жүйесі. Өнеркәсіп салалары географиясы. Өнеркәсіп және жүк ағындары. өнеркәсіп өндірісі саласындағы экономикалық-географиялық ұйымдастырудың аумақтық құрылым ерекшеліктері. Көліктік-географиялық қатынасы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән ЖОО және таңдау компонентінің базалық пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: Экономикалық теорияға кіріспе, нарықтық экономикадағы жеке көбею, нарықтық жағдайда ұлттық экономиканы жаңғырту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика 2
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. "Математика-2" курсында келесі бөлімдер оқытылады: көп айнымалы функциялардың дифференциалдық есептеулері, еселі интегралдар, қатарлар, дифференциалдық теңдеулер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Менеджмент негіздері
  Несиелер: 4

  Пән базалық пәндердің ЖОО компоненті болып табылады. Келісі модульдерден тұрады: басқару моделінің әдістемелік негіздері, басқарудағы интеграциялық үрдістер, топтық динамика және көшбасшылық, менеджмент жүйесінде стратегиялық және тактикалық жоспарлау, кәсіпорында кадр саясатын басқару.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық статистика
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: әлеуметтік-экономикалық статистиканың негіздері, халық және еңбек статистикасы, халықтың өмір сүру деңгейінің статистикасы. Жеке және заңды тұлғалардың жаппай әлеуметтік-экономикалық құбылыстары мен процестері, фактілері мен оқиғалары туралы ақпаратты жинау, өңдеу және талдау туралы теориялық және практикалық ережелерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: статистиканың жалпы теориясы, статистикалық зерттеулерде пайдаланылатын шамалардың түрлері және әлеуметтік-экономикалық статистика. Елдің экономикалық қызметінің нәтижелерін сипаттайтын кестелер мен шоттар түрінде ұсынылған өзара байланысты статистикалық көрсеткіштер жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 5

  ЖОО-ның базалық пәні болып табылады. Пәнді оқу барысында бухгалтерлік есептің негіздері мен ұлттық және халықаралық стандарттарына сәйкес ұйымдардағы оның жүргізілу дағдылары мен техникасын тану қарастырылған. Курс тақырыптарына кіретіндер: бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде, бухгалтерлік есептің функциялары, бухгалтерлік баланстың құрылуы, шоттар классификациясы және екіжақты жазу жүйесінің көрінісі, бухгалтерлік өткізбелерді құру, қаржылық есеп берудің түрлері және нысандары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы
  Несиелер: 4

  Бұл пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: қаржы және қаржы жүйесі, мемлекеттік қаржы, қаржы институттары және қаржылық реттеу. Бұл кешен экономиканың барлық салаларында - өнеркәсіпте, бизнесте қаржы теориясын терең түсінуге және түсінуге үлкен көңіл бөледі; бюджеттік және бюджеттік жүйе, салық, несиелік және банктік жүйелер, сақтандыру, қаржы нарығы, мемлекеттік несие және қарыз, халықаралық валюта-қаржы қатынастары және т.б.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Пән базалық пәндердің ЖОО компоненті болып табылады. Келісі модульдерден тұрады: микроэкономикаға кіріспе, өндіріс теориясы және өнім өндіру, өндіріс факторларының нарығы, бухгалтерлік және экономикалық шығындар, бәсекеге қабілетті нарықта фирманың пайдасын барынша көбейту және шығындарды азайту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есепті компьютеризациялау
  Несиелер: 4

  Элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесідей модульдерден құралған: Қазақстандағы 1 С: Бухгалтерия бағдарламасын қосу және орнату. Қазақстандағы 1 С: Бухгалтерия бағдарламасының сипаттамасы.Қазақстандағы 1 С: Бухгалтерия бағдарламасымен жұмыс бастау, Қазақстандағы 1 С: Бухгалтериясындағы шаруашылық операцияларының есебі, Қаржылық есеп беруді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көліктегі маркетинг
  Несиелер: 4

  Пән базалық пәндердің таңдау компоненті болып табылады. Келісі модульдерден тұрады: көлік маркетингінің мәні, көліктік қызметтер нарығы, маркетингтік кешен (маркетингтік қоспалар), өнім, қызмет көрсету, сервис, өнімнің, қызметтің және қызметтердің ерекшеліктері, көліктік нарықтағы маркетингтік талдау, көлік қызметтері нарығын зерттеу және талдау принциптері, маркетингтік ақпарат, оны жинау және талдау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Пән базалық пәндердің ЖОО компоненті болып табылады. Келісі модульдерден тұрады: макроэкономикалық талдау ерекшеліктері. Айнымалылардың жиынтығы Макроэкономикалық модельдер. Экзогендік және эндогендік айнымалы қорлар мен ағындар, Тепе-теңдік жиынтық сұраныс және жиынтық жеткізілім және ресурстарды толық пайдалану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Пән табиғатты қорғау мәселелерін шешудің негізгі тәсілдерін; көлік кәсіпорындарымен қоршаған ортаны ластаудың көздері мен түрлерін; қоршаған ортаға зиянды әсерді төмендету әдістерін оқытады. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, олардың себептері алдын алу және қорғау тәсілдері. Құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізу, төтенше жағдайлар кезінде адамдардың жүріс-тұрыс ережелері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есептің 1С негіздері
  Несиелер: 4

  Элективті компоненттің базалық пәні болып табылады.Келесідей модульдерден құралған: «Бухгалтерлік есепті компьютеризациялау» пәнін оқып тану барысында басты назар есепті жүргізудің жалпы принциптері мен мазмұнын ашуға, стандартты есеп берулерге, ақша қаражаттары есебі, сауда операцияларының есебі, өндірістік есеп, негізгі құралдар мен материалдық емес активтер есебі, еңбек ақы мен кадр есебі және т.б. «Қазақстандағы 1 С: Бухгалтериясы 8» құрамына бухгалтерлік есептің шоттар жоспары қосылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби шет тілі
  Несиелер: 3

  "Шет тілі" (Кәсіби) пәні кәсіби ағылшын тілін меңгерген мамандарды даярлауға, олардың болашақ кәсіби қызметінде шет тілін қолдану мақсатында көмек көрсету қажет. ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, Академиялық хат жазу іскерлерімен қаруландыру, жалпы қабылданған негізгі нысандарда шет тілінде ғылыми ақпаратты жазбаша эксплициялауға үйрету, Кәсіби – бағытталған материалда аудиттеу дағдыларын жетілдіру. Алынған білім одан әрі өз бетінше білім алу үшін негіз бола алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 4

  Пән базалық пәндердің таңдау компоненті болып табылады. Пән кәсіпорынның тиімді маркетингтік басқару саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Келісі модульдерден тұрады: маркетингтің әдістемелік негіздері, маркетингте интеграциялық процестер, маркетинг функциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Cақтандыру
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: сақтандырудың теориялық негіздері, сақтандырудың теориялық негізі, ҚР сақтандыру ісін ұйымдастыру және сақтандыру түрлері, класы, салалары. Сақтандырудың экономикалық мәні және функциялары. Сақтандыру маркетингі. Қайта сақтандыруға берілген. Сақтандыру қызметінің қаржылық негіздері. Депозиттерді сақтандыру жүйесі: теория және практика. шет елдерде сақтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорындағы жоспарлау
  Несиелер: 4

  Пән таңдау компонентінің негізгі пәні болып табылады. Төмендегі модульдерден тұрады: Кәсіпорынның қызметіндегі жоспарлау негіздері, ішкі жоспарлаудың түрлері мен мазмұны, кәсіпорын жоспарлаудың әдістемелік негіздері, стратегиялық жоспарлау әдістемесі, өндірісті жоспарлау, адам ресурстарын жоспарлау, өндіріс шығындарын жоспарлау және өнім сату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономика негіздері және кәсіпкерлік
  Несиелер: 6

  Бұл пән ЖОО таңдау компонентінің базалық пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: экономикалық тұжырымдамасы, экономикалық қатынастар, тепе-теңдік моделі және нарықтың функциялары, бәсекелестік, макроэкономикалық тұрақсыздық, мәні, кәсіпкерлікті дамытудың мазмұны мен шарттары, құқықтық нысандары, бизнес жоспарлау, кәсіпкерлік құпиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық экономикалық қатынастар
  Несиелер: 6

  Пән таңдау компонентінің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: халықаралық экономикалық қатынастардың пәні, табиғаты мен құрылымы, ДСҰ-ның халықаралық сауданы реттеудегі рөлі мен негізгі қағидалары. Ұлттық валюталық жүйе және жаһандық ақша жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 4

  Пән таңдау компонентінің негізгі пәні болып табылады. Төмендегі модульдерден тұрады: Ұлттық экономика жүйесіндегі кәсіпорындар, кәсіпорынның еңбек ресурстары, кəсіпорынның экономикалық механизмін қалыптастыру, кəсіпорындағы еңбекақы төлеу, кәсіпорынның инвестициялық жəне инновациялық қызметі, өндірістік шығындар мен өнімдерді сату, кəсіпорындардың өнімдердің бәсекеге қабілеттілігі, кəсіпорын қызметіндегі тиімділік және қаржылық нәтижелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 6

  Пән таңдау компонентінің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: Кәсіпкерлік: негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары, бағалау және персоналды басқару әдістері, кәсіпорынның өндірістік, экономикалық және қаржылық-шаруашылық қызметін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көлікті сақтандыру
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: көліктегі сақтандырудың теориялық негіздері, сақтандырудың теориялық негізі ҚР сақтандыру ісін ұйымдастыру және көлік сақтандыру түрлері, класы, салалары. Көліктегі сақтандырудың экономикалық мәні және функциялары, сақтандыру ісін ұйымдастыру. Сақтандыру маркетингі. Қайта сақтандыруға берілген. Сақтандыру қызметінің қаржылық негіздері. Депозиттерді сақтандыру жүйесі: көліктегі сақтандырудың теориясы және практикасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Cаладағы персоналды басқару
  Несиелер: 6

  Пән таңдау компонентінің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: салада персоналды басқарудың мәні, мақсаттары мен міндеттері, персоналды басқару эволюциясы, персоналды басқарудың негізгі үлгілері; адам ресурстарын басқару, саладағы персоналды басқарудың ұйымдастырушылық контекст.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 6

  Пән таңдау компонентінің негізгі пәні болып табылады. Төмендегі модульдерден тұрады: халықаралық сауда теориясы, халықаралық сауда саясаты өндірістік факторлардың халықаралық қозғалысы төлем балансы, валюта бағамы және қаржы нарықтары, халықаралық капитал қозғалысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Персоналды басқару
  Несиелер: 6

  Пән таңдау компонентінің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: персоналды басқарудың мәні, мақсаттары мен міндеттері, персоналды басқаруды оңтайландыру, персоналды басқарудағы ғаламдық тәжірибе, персоналды басқарудың ұйымдастырушылық контексті, қазіргі даму сатысында персоналды басқару аспектілері Пән таңдау компонентінің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: персоналды басқарудың мәні, мақсаттары мен міндеттері, персоналды басқаруды оңтайландыру, персоналды басқарудағы ғаламдық тәжірибе, персоналды басқарудың ұйымдастырушылық контексті, қазіргі даму сатысында персоналды басқару аспектілері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Пәнде көлік-коммуникация кешенінің қызметкерлеріне әсер ететін негізгі қауіпті және зиянды өндірістік факторлар, сондай-ақ еңбек жағдайларын жақсарту бойынша озық әдістер мен техникалық шешімдер, Көліктегі еңбекті қорғауды ұйымдастыру және басқару тәсілдері, қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсерін азайту әдістері мен тәсілдері оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Пән ЖОО компонентінің профильдік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: стратегиялық басқарудың теориялық және әдіснамалық негіздері, стратегиялық менеджменттің эволюциясы, басқару жүйесіндегі стратегиялық және тактикалық жоспарлау, стратегиялық басқару субъектісі және нысаны ретінде ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік сфераның экономикасы
  Несиелер: 4

  Пән таңдау компонентінің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: Қазақстан Республикасының индустриялық саласының салалық құрылымының бәсекеге қабілеттілігі, орналастыру, мамандандыру және ынтымақтастық, өндірістің шоғырлануы, өндірісте біріктіру, Қазақстан Республикасының ұлттық экономикасын дамыту үшін инвестициялық және инновациялық стратегия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компанияның бәсекеге қабілеттілігін басқару
  Несиелер: 6

  Пән ЖОО компонентінің профильдік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: ұйымның бәсекеге қабілеттілігін қалыптастырудың теориялық негіздері, қазіргі кәсіпкерліктің бәсекеге қабілеттілігі, бәсекеге қабілеттілік факторларын талдау, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін басқару және оны жетілдіру жолдары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көлік экономикасы
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің профильдік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: көліктік қызметтер нарығының қазіргі жағдайы мен ерекшеліктері, кәсіпорын ресурстары мен оларды пайдалану көрсеткіштері, кәсіпорынның көрсеткіштері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салық салу принциптері
  Несиелер: 5

  Бұл пән ЖОО элективті компонентінің базалық пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: салық салу мен салық салудың негіздері, ҚР салық жүйесі, бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдер, салықтық әкімшілендіру, арнаулы салық режимдері. Салық салудың теориялық аспектілерін зерттеу, атап айтқанда, экономикалық мазмұнды ашу, салық қызметінің функциялары мен принциптері, Қазақстан Республикасының салық және салық жүйесін қалыптастыру мен дамытудың тарихи кезеңдері, елдегі салық реформаларының негізгі тұжырымдамалары және т.б .; салықтық әсердің әртүрлі құралдарын зерттеу, Қазақстан Республикасының салық заңнамасын зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Корпоративтік менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән таңдау компонентінің негізгі пәні болып табылады. Келесі модульден тұрады: Корпоративтік басқару: эволюциясы, анықтамалары, негізгі қатысушылар, корпоративтік басқару принциптері мен модельдері, корпоративтік мәдениет, ұйымдық құрылымдардың түрлері, олардың негізгі параметрлері мен оларды жобалау принциптері, басқару шешімдерінің түрлері оларды қабылдау әдістері, негізгі түрлері мен рәсімдері ішкі бақылау, функционалды корпоративтік басқарудың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көліктегі менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән таңдау компонентінің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: Көліктік басқаруды ұйымдастырудың әдістемелік негіздері мен ерекшеліктері, басқарудың объектісі ретінде көлік сипаттамалары, отандық көліктік менеджмент жүйесінің дамуының негізгі кезеңдері және оның қазіргі жағдайы, ұйымдық басқару құрылымдары, оларды жобалау және көліктегі дамыту, көліктік өндірістерді дамыту және пайдалануды басқару, тасымалдау процесін басқару, басқару шешімдерін оңтайландырудың қағидалары мен әдістері, көлік менеджменті үдерістерін ақпараттық қолдау, инновация көліктегі басқару объектісі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Бұл пән ЖОО элективті компонентінің базалық пәні болып табылады. Мынадай модульдерден тұрады: салықтардың экономикалық маңызы. Салық салу мен салық салу негіздері, мүлік салығы, жанама салықтар, табыс салығы, арнайы салық режимдері. Салық теориясы мен салық салу жүйесін құрудың теориялық аспектілерін зерттеу, атап айтқанда, салық салудың экономикалық мазмұны, функциялары мен принциптерін ашу, Қазақстан Республикасының салық және салық жүйесін қалыптастыру мен дамытудың тарихи кезеңдері, елдегі салық реформаларының негізгі тұжырымдамалары және т.б .; салықтың нақты түрлерін практикалық есепке алу дағдыларын игеру, салықтық әсердің әртүрлі құралдарын зерттеу, салық заңнамасын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономика және өндірісті ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Пән таңдау компонентінің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: кәсіпорындарғы басқаруды ұйымдастыру, кәсіпорындарды негізгі құралдармен қамтамасыз ету және оларды тиімді пайдалану, кәсіпорынды персоналмен қамтамасыз ету және оны тиімді пайдалану, өнімділік пен жалақы өсімін ұйымдастыру, кәсіпорында болжау, стратегиялық жоспарлау және бизнес-жоспарлауды ұйымдастыру, шығындарын жоспарлау, компанияның өнімдеріне арналған шығындар мен бағаларды жоспарлау, инвестициялық қызметті ұйымдастыру және оның тиімділігін бағалау, инновациялық қызметті ұйымдастыру және оның тиімділігін бағалау, қазіргі заманғы салық салу жүйесі және кәсіпо��ынның әлеуметтік жауапкершілік қызметін ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стратегиялық маркетинг
  Несиелер: 5

  Пән таңдау компонентінің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: Маркетинг компанияның бәсекеге қабілеттілігінің факторы ретінде, стратегиялық маркетинг, стратегиялық және операциялық маркетинг, компанияның маркетингтік стратегиясын әзірлеу, негізгі маркетингтік стратегия, стратегиялық матрицаны қолданумен модельдеу, стратегиялық маркетингте болжау әдістері, маркетинг және қажеттіліктерді қанағаттандыру, нарық сегменті, нарықтық тартымдылық талдауы арқылы қажеттіліктерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингті басқару
  Несиелер: 5

  Пән таңдау компонентінің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: Қазіргі заманғы кәсіпорынды басқару тұжырымдамасы, маркетинг принциптері, маркетингтік қызметті басқару, маркетингтегі тұтынушылардың қалыптасуы, компанияның өнім саясатын басқару, компанияның баға саясатын басқару, маркетингтік құрамының элементі ретінде сатылым жүйесін қалыптастыру және тарату жүйесін сипаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық экономика
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің профильдік пәні болып табылады. Төмендегі модульдерден тұрады: Инновацияның, инновацияның және экономиканың циклдық дамуының, технологиялық құрылымдардың, экономикалық қызметтің ерекше түрі ретінде инновациялық кәсіпкерліктің, инновациялық қызметті мемлекеттік реттеудің негізгі ережелері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік-шаруашылық іс-әрекеттерді талдау
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің профильдік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: іскерлік талдау теориясы, факторлық талдаудың әдістемелік негіздері, өндірістік қызметті кешенді талдау әдістері, қаржылық талдау әдістері, экономикалық және үйлесімді қызметтің тиімділігін талдау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көліктегі тарифтер
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің профильдік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: Көліктік тарифтерді, әлеуметтік өндіріс жүйесіндегі көлік және ҚР көліктегі экономикалық проблемаларды зерттеу, көлікті басқарудың принциптері мен ерекшеліктері, сондай-ақ көліктің операциялық шығындары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аймақтық экономика
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің профильдік пәні болып табылады. Төмендегі модульдерден тұрады: Аймақтық экономиканың теориялық негіздері, аймақ менеджмент және басқару объектісі ретінде, аймақтың табиғи ресурстық әлеуеті, аймақтағы макроэкономикалық талдау, өңірлік табыстарды талдау, өңірлік өсу мен аймақ аралық теңсіздік, аймақтық саясат, оның мақсаттарының құралдары ретінде облыстың табиғи ресурстық әлеуеті, аймақ экономикасының теориялық негіздері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дағдарысқа қарсы басқару
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің профильдік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: дағдарысқа қарсы басқару моделінің әдістемелік негіздері, дағдарысқа қарсы басқарудың теориялық және әдіснамалық негіздері, дағдарысқа қарсы басқарудағы интеграциялық процестер, дағдарысқа қарсы динамика және көшбасшылық.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көліктегі өзіндік құн
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің профильдік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: өндірістік шығындар мен өндірістік шығындар, өндірістік шығындарды есептеудің негізгі принциптері, тасымалдау шығындарын есептеу ерекшеліктері, жылжымалы құрамның жүгірілуімен байланысты теміржол шығындарын анықтау, еңбек өнімділігінің әсер етуі, тұтыну нормалары және материалдардың бағалары , тасымалдау құны бойынша отын және электр энергиясы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Еңбек нарығының экономикасы
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің профильдік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: Еңбек - өндіріс коэффициенті және нарықтық қатынастардың нысаны, жұмыспен қамту және жұмыссыздықты реттеуші ретінде еңбек нарығы, еңбек өнімділігінің экономикасы, еңбек өнімділігінің индикаторлары жүйесі. Өнімділіктің жоғарылауы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіпорындағы еңбекақыны төлеу, ұйымдастыру және мөлшерлеу
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің профильдік пәні болып табылады. Еңбекті ұйымдастыру теориясының негіздері, кәсіпорындағы еңбек бөлінісі және ынтымақтастығы және оларды жетілдірудің негізгі бағыттары, қызметкерлер санаттары, сандар, жұмыс процестерін және жұмыс орындарын ұйымдастыру, жұмыс процестерін және жұмыс уақытының шығындарын зерттеу, еңбекақы төлеу, жалақыны ұйымдастыру, еңбекақы төлеудің нысандары мен жүйелері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Дәлелденген және нақты түрде ауызша және жазбаша сөзді, кәсіби деңгейде мәтінді, сонымен қатар, шет тілінде құрастырып білу.

 • Код ON2

  Мәдени құндылықтарға ұқыппен және құрметпен қатынасын көрсетеді, тарихи жағдайларды талдап және бағалап білу.

 • Код ON3

  Мамандырылған және ғылыми техникалық әдебиетті, озық, халықаралық тәжірибені оқып үйрену

 • Код ON4

  Жаратылыстану ғылымдарды, математикалық талдау және моделдеу әдістерді қолдану арқылы кәсіби деңгейде ақпаратық технологияларды қолдану қабілеттілігі

 • Код ON5

  Көліктік технологиялық жүйелерде техниканы тиімді қолдану үшін статистикалық әдістерді қолдану қабілеттілігі

 • Код ON6

  Компанияның бәсекеге қабілеттілік деңгейін анықтау үшін қаржылық жағдайының көрсеткіштерін талдау дағдылары бар. Зерттеу және талдау нәтижелерін дұрыс өңдеуге және ұсынуға қабілетті

 • Код ON7

  Кәсіпорындардың әртүрлі меншік нысанындағы мәлімдемесінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және түсіндіруге және басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпаратты пайдалануға қабілетті.

 • Код ON8

  Техникалық экономикалық талдауларды жүргізу, қабылданған шешімдерді дәлелдеу және нәтижелерді бағалау қабілеттілігі. Макро және микро деңгейлердегі экономикалық процестердің, құбылыстардың өзара байланысын талдау, проблемаларды анықтау, оларды шешу жолдары мен тәсілдерін ұсынып, күтілетін нәтижелерді бағалау.

 • Код ON9

  Көліктік нысандар жұмыс саласында ұйымдастырушылық басқару шешімдерді қабылдау қабілеттілігі. Белгіленген экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті жүк айналымы, жолаушылар айналымы және т.б. туралы деректерді жинауға, талдауға және өңдеуге қабілетті.

 • Код ON10

  Кәсіпорынның және оның бөлімшелерінің өндіріс және шаруашылық қызметін экономикалық талдау әдістерін қолдануға және кәсіпорынның нарықтық жағдайын бағалауға дағдыланады.

 • Код ON11

  Кәсіби ортада өмір тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз етумен байланысты сұрақтарды шешу қабілеттілігі

 • Код ON12

  Өндірістік қорларды, еңбек ресурстарын тиімді пайдалану, өндірістік шығындарды қалыптастыру, көлік қызметтерінің құнын есептеу, тасымалдау үшін тарифтерді қалыптастыру дағдыларына ие.

 • Код ON13

  Салық міндеттемелері тұжырымдамасын және оларды сақтандыруда қолданылатын есептеу тәртібін түсінеді. Сақтандыру компанияларында салық салу және салықтық есеп беру тәртібін біледі.

6B04103 Экономика
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04103 Экономика және инжиниринг
Бакалавриат

Қаржы академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04103 Бизнес экономикасы
Бакалавриат

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04103 Экономика
Бакалавриат

М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04103 Экономика және мемлекеттік басқару
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04103 Экономика
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04103 Экономика
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04103 Экономика
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04103 Экономика
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04103 6B04103-Экономика
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04103 Экономика
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top