Инновациялық білім беру бағдарламасы

7M05302 Атом энергетикасына арналған материалдар в Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Зерттеу мен басқару процесінің ұйымдастырушылық элементтерінен, коммуникациялардан, шешімдерді қабылдаудан, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру, бақылау, команда жұмысы және көшбасшылық, өндіріс, маркетинг, қаржы, персоналды басқару сияқты ұйымда түрлі функционалдық бөлімдерді зерделеуден тұрады. Ұйымдарда өндірістік процестерді инновациялық басқару мәселелерінде іргелі білім алу.

 • Атомдық өнеркәсіп технологиялары
  Несиелер: 5

  Курс атомдық өнеркәсіптің негізгі тұжырымдамаларын қарастырады: отын және құрылымдық материалдар, ядролық реакторлар мен қондырғылар, энергияның өзгеруі, ядролық отын циклы. Үрдістердің, реактор қондырғылары жабдықтарының материалдары және олардың конструктивті шешімдерін таңдаудың өзара байланыстары. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ядролық технологияның радиациялық қатерін азайту.

 • Тантал мен ниобийдің физикалық материалтануы. Металдар мен құймаларды зерттеудің заманауи физикалық әдістері
  Несиелер: 5

  Тантал мен ниобийдің фазалық түрленуі (дисперсия, сфероидизация және балқыманың беріктігін арттыру). Фазалық өту күйінің диаграммасы. Қатаю үрдістерінің заңдылықтары, түйіршіктер құрылымының қалыптасуы, сегрегация, қоспалардың газсыздануы, сондай-ақ күйдірілген тантал мен ниобийдің микро, наноқұрылымдары мен механикалық қасиеттерінің қалыптасуы.

  Селективті тәртіп
 • Заманауи энергетика материалдары өндірісіндегі аналитикалық бақылаудың физико-химиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Аналитикалық бақылау әдістерінің (электрохимиялық, оптикалық, хроматографиялық, радиометриялық және масс-спектрометриялық) типтері, түрлері, сипаты, дәлдігі, жылдамдығы, қолдану саласы. Экспресс аспаптық әдістерді кеңінен пайдалану, аналитикалық басқару деректеріне негізделген компьютерлерді технологиялық үрдісті басқару циклына енгізу. Нормативтік және техникалық рәсімдеу.

 • Берилий өндірісінің металлургиялық шикізаттарын және қалдықтарын кешенді өңдеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Бериллийдің негізгі қолданылу саласы. Бериллийдің, бериллий қосылыстарының физика-химиялық алу негіздері. Минералдар мен кендер. Бериллий кендерін байыту. Бериллийдің жасанды көздері. Бериллийдің шикізат көздері, Қазақстан Республикасында және жаһандық деңгейде бериллий өндірісі көлемдері ,өндіріс динамикасы. Бериллий концентраттарының құрамы.

  Селективті тәртіп
 • Тантал, ниобий өндірісінің металлургиялық шикізаттары мен қалдықтрын кешенді өңдеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Танталды, ниобийді қолданудың негізгі салалары. Тантал, ниобий және тантал, ниобий қосылыстарының физика-химиялық негіздеі. Минералдар мен кендер. Тантал, ниобий кендерін байыту. Танталдың, ниобийдің жасанды көздері. Тантал, ниобий шикізат көздері, Қазақстан Республикасында және әлемдік деңгейде тантал, ниобий өндірісі көлемдері, өндірісі динамикасы. Тантал, ниобий концентраттарының құрамы.

  Селективті тәртіп
 • Берилийдің физикалық материалтануы. Металдарды және құймаларды зерттеудің заманауи физикалық әдістері
  Несиелер: 5

  Диффизияның физикалық процестерін, сферохимиясын және бериллий балқымасын қатайтуды терең түсіну. Дәрістер курсы қатты заттардың құрылымын, түйіршіктердің құрылымын қалыптастыруды, сегрегацияны, қоспалардың газсыздануын, сондай-ақ синтетикалық бериллийдің микро, наноқұрылымдарын және механикалық қасиеттерін қалыптастыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Сирек металдар өнеркәсібіні жабдықтары және технологиялары
  Несиелер: 5

  Сирек металлургия өнеркәсі жабдықтарының негізгі түрлері және типтері, жұмыс істеу принципі, конструкциясы, артықшылығы мен кемшілігі. Технологиялық жабдықтың жұмыс істеу принципін есептеу. Металлургиялық кәсіпорынның өнеркәсіптік проектісі. Материал мен аппаратураның коррозиялық тұрақтылығы. Ион алмасу колоннасының түрлері.

 • Берилий негізіндегі материалдарды зерттеу және жетілдіру
  Несиелер: 5

  Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесіндегі бериллидің орны. Бериллийдің химиялық, физикалық және механикалық қасиеттері. Бериллий негізінде жасалған материалдардың түрлері, типтері, классификациясы, қолдану ауқымы. Бериллий негізінде жасалған материалдардың дәлме-дәл технологиялар мен ғарыш өнеркәсібінде қолдану ауқымы.

  Селективті тәртіп
 • Берилий және оның қосылыстарын өндіру технологиялары
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы бериллий өндірісінде қолданылатын негізгі үрдістер, құралдар мен жабдықтар. Өнімнің сапасына қойылатын талаптарды және аттестациялау әдістері әзірленуде. Бериллий өнімдерінің сапасын басқарудың заманауи әдістерін математикалық әдістермен зерттеу. Электронды микроскоп-микроанализатор мен рентгендік дифрактометрде жұмыс жасау әдістемесі.

  Селективті тәртіп
 • Заманауи физиканың негізгі принциптері
  Несиелер: 5

  Тантал, ниобий және бериллий өнімдерінің өнеркәсіптік өндірісінің соңғы сатысында процестерді физикалық түсіну: металды (илемдеу, сызу, соғу, штамптау, басу және т.б.) және термиялық өңдеуді (температура, рекристаллизация, қартаю және т.б.) ). Аталған дәріс курсы дислокация теориясы тұрғысынан металдардың атом-кристалдық құрылымы, торлы ақаулардың классификациясы, деформация, қатаю және жұмсарту механизмдері қарастырылады.

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән қазіргі заманда қоғамның басқару қызметінде тұрақты кездесетін өзекті әртүрлі әлеуметтік мәселелерді шешуге қажетті психологиялық терең теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруды кеңінен қарастырады. Мекеме персоналын басқару негіздерін меңгеру, персоналмен жұмыс жасау және басқару техникасын игеру туралы білім беріледі.

 • Пирометаллургиялық, гидрометаллургиялық, электрометаллургиялық процестер теориясы
  Несиелер: 4

  Металлургиялық процессер және оның түрлері. Процесстердің ерекшелігі, кемшілігі және артықшылығы. Жүйенің фазалық жағдайы мен диаграммасы. Гей-Люссак заңы, Шарль заңы, Бойль-Мариотт заңы. Процесстің энтальпиясы мен энтрапиясы. Балқыту және кристаллизация процесстерінің диаграммасын тұрақты ерітінділеу әдісімен модельдеу.

  Селективті тәртіп
 • Тантал және ниобий өндірудің технологиялары
  Несиелер: 5

  Гидрометаллургия технологиясының қайта өңдеу тәсілднрінің негіздері туралы ақпаратты қамтиды: шикізатты ашу, аралық қосылыстармен тантал (ниобий) бөліп алу және тазарту, калий флуоротанталатын өндіру - пирометаллургия: металлотермия, балқытатын және тантал құю, сонымен қатар конденсатор ұнтағын шығару ұнтақ металлургиясы.

  Селективті тәртіп
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Оқыту курсы магистранттардың лингвистикалық, дискурсивтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін қалыптастыруды, оларды оқытылатын тіл елдерінің мәдениетіне баулуды, шет тілінде кәсіби сөйлеу дағдыларын қалыптастыруды, мамандық бойынша мәтіндерді аудару дағдыларын дамытуды көздейді. Курсқа кіретін тақырыптары: грамматикаға шолу, оқу және жазбаша жұмысқа дайындалу әдістемелері, эссе жазу, тындау және сөйлеу әдістемелері.

 • Электрондық техника және ядролық энергетикаға арналған тантал және ниобий негізіндегі материалдарды зерттеу және жетілдіру
  Несиелер: 5

  Тантал мен ниобий негізінде жасалған материалдардың ғылым мен технилогиядағы қолданыс ауқымы. Тантал мен ниобий негізіндегі материалдарды және олардың болашақ энергетикадағы рөлін, электронды техниканы зерттеу перспективалары. Тантал мен ниобийдің тарихи орындары және оларға негізделген электрондық жабдық, медицина, энергетика, өнеркәсіптік пайдалану саласындағы материалдар.

  Селективті тәртіп
 • Реакторлық материалтану
  Несиелер: 4

  Атомдық техникадағы материалдардың талаптары мен қосымшалары. Атомдық энергетиканың Қазақстанда және әлемде даму перспективасы. Ядролық реакторлардың материалтану мәселелеріндегі қауіпсіздігі. Құрылғының принципі, ядролық реактордың түрлері (Сызбасы, негізгі параметрлері, конструкциялық материалы және отын түрлері. Типтік есептердің шешу әдістері.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Басқару және коммуникативті қызметтің әдіснамасын, ядролық энергетика материалдары саласындағы ғылыми қызметті ұйымдастыру құрылымын білу

 • Код ON2

  Ядролық энергетика материалдарының заманауи қалдықсыз өндірісіне қатысты жобалау-құрылымдау жұмыстарын жоспарлау, орындау, бағалау

 • Код ON3

  Стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкес ядролық энергетика саласындағы материалтанудың жобалық және технологиялық құжаттамаларды әзірлеу

 • Код ON4

  Сирек металлургия өнеркәсібінің жабдықтары мен технологиясының ең ұтымды, қауіпсіз және тиімді сызбасын таңдау

 • Код ON5

  Сирек металлургия өнеркәсібінде қолданыстағы технологияларды жетілдіру және технологиялардағы жаңа әдістерді енгізу

 • Код ON6

  Сирек металлургия саласының белгісіздіктері мен тәуекелдері шарттарында ұйымдастырушылық және экономикалық сипаттағы шешідерді қабылдау дағдыларына ие болу

 • Код ON7

  Ғылыми-зерттеу дағдыларын қолдану: шешуі қиын мәселелерді анықтау, оларды шешудің ұтымды жолдарын анықтау

 • Код ON8

  Ядролық энергетика үшін қажетті қасиеттері бар материалдарды әзірлеу кезінде алынған ақпаратты қолдану

 • Код ON9

  Өндірістік мәселелерді шешу, қазіргі заманғы энергетика материалдары өндірісінің жобаларының инновациялық әлеуетін бағалау

 • Код ON10

  Бериллий, тантал және ниобий негізіндегі материалдарды әзірлеу және зерттеу әдістері мен тәсілдерін таңдау

 • Код ON11

  Заманауи энергетика материалдарын өндіруде аналитикалық бақылаудың физикалық әдістеріне негізделген технологиялық үрдістердіі жетілдіру

 • Код ON12

  Реакторлық құрылымдар үшін сирек-жер металдар негізінде ядролық энергетика материалдарын өндіру технологиясын жобалау және есептеу

7M05302 Физика
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M090 Физика

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05302 Физика
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M090 Физика

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05302 Астрономия және қашықтықтан зерттеу әдістері
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M090 Физика

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05302 Физика
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M090 Физика

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05302 Техникалық физика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M090 Физика

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top