Жаңа білім беру бағдарламасы

7M03116 Балалар психологиясы в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты балалармен, жасөспірімдермен және олардың қоршаған ортасымен кеңес беру, диагностика, психокоррекция, ғылыми-зерттеу және психопрофилактикалық іс-әрекетті қоса отырып, ғылыми-педагогикалық, психологиялық іс-әрекетті, сонымен қатар, балалар-жасөспірімдер психологиясы саласында ғылыми-зерттеу, сараптамалық-талдау іс-әрекетін жүзеге асыруға қабілетті, балалар психологиясы саласындағы жаңа теориялардың терең заманауи білімдерін интерпретациялауға және жалпылауға; өздігінен ғылыми зерттеулерді жүзеге асыруға; іргелес ғылыми салалардың білімдерін өзінің ғылыми зерттеуі контекстіне біріктіруге; өзінің ғылыми зерттеуінің нәтижелерін интерпретациялауға, өзінің ары қарайғы оқу және ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің бағдарламасын құрастыруға қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M066 Психология
 • Дайындық бағыты 7M031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қоғамның жаһандануы жағдайында Қазақстандағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және білім алушының жоспарлау қабілетін қалыптастыру; зерттеу жүргізуде тәжірибелік-эксперименталды жұмысты жобалау. Курсты оқу барысында магистранттердің төмендегідей қабілеттерін қалыптастыру: - педагогикалық зерттеудің логикасы мен құрылымын, ҒЗЖ жүргізу және педагогикалық зерттеуді жоспарлау кезінде педагогикалық зерттеудің әдіснамалық аппаратын сипаттау; - кәсіби қызметте ғылыми қызметтің жалпы технологияларын және ғылыми-педагогикалық зерттеулер жүргізу әдістерін таңдау және қолдану; - ғылыми-зерттеу жұмысын жобалау; - Қазақстанның индустриалды-инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру және ғылымның дамуы жағдайында магистранттың ғылыми-зерттеу және әдіснамалық мәдениетін меңгеру; - мемлекеттік және халықаралық деңгейдегі ғылым мен білім беру саласындағы әлеуметтік-гуманитарлық жобалар мен бағдарламалардың сараптамасын жүзеге асыру; - ғылым мен ғылыми зерттеулерді дамытудың халықаралық және ұлттық тәжірибесін бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: • Пән жаһандану шарттарына сай Қазақстанда ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлау мен жүргізу; • жоғары оқу орынында зерттеулердің тарихын, заманауи қоғамдағы ғылымның рөлін, қазіргі Қазақстан Республикасындағы ғылымның; • ҚР-да негізгі және бейіндік бағыттағы педагогикалық зерттеу; • ғылыми зерттеудің негізгі әдісі мен әдіснамасын, педагогикалық зерттеудің логикалық құрылымын, ҒЗЖ жүргізу барысындағы ғылыми аппарат пен педагогикалық зерттеуді жоспарлау бағыттарын.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда заманауи психологиядағы әдіснамалық дилеммді шешу, зерттеу мәселелерін түсіну, зерттеу әдістерін, кәсіби әдіснамалық білімдерді қолдану, сыни талдау және түсіну қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - психологиялық ғылымның құрылуының негізгі әдіснамалық заңдылықтарын хабарлау. Тұтас жүйе ретінде адам туралы жүйелі түсінікті білу; - психологияның теориялық аспектілеріне қатысты ғылыми фактілерді салыстыру және сыни бағалау; - көп түрлі ғылыми фактілер, құбылыстар мен процестерге бағытталу. Ғылыми және практикалық іс-әрекетте жүйелі білімді қолдана алу; - тапсырманы орындау кезінде жаңа идеяларды тудыра алу (креативтілік); - психологиялық зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлауда теориялық-әдіснамалық білімдерді қолдану. Пәнді оқу кезінде магистратурадағы психологтардың әдіснамалық дайындығын қамтамасыз ететін өзекті және міндетті талаптары болып табылады. Осы пәнді оқуда келесі аспектілер қарастырылады: психологияның пәні, құрылымы, әдістері және ғылымдар жүйесіндегі орыны, психологиялық білімнің даму тарихындағы негізгі теориялық ағымдар мен бағыттар, психология дамуының әдіснамалық тенденциялары мен заңдылықтары. Міндетті компонент ретінде психологияның мыңдаған жылдар бойы жиналған тәжірибесін қорыта отырып, дамуына жаңа талпыныс береді. Осы пән шеңберінде қазақстандық және шетелдік психологиялық ғылымның мағлұматтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік мінез-құлықты компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда психологиядағы моделдердің маңызды аспектілерін түсіну, әлеуметтік мінез-құлықты талдауда компьютерлік моделдеуді қолдану, әлеуметтік мінез-құлықты компьютерлік моделдеуді нақты түсіну қабілеттерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - психологиядағы әлеуметтік мінез-құлықты моделдеудің типтерін бөлу; - әлеуметтік мәселелерді талдауда жүйелік және когнитивтік бағыттардың әдістерін игеру; - әлеуметтік процестерді формальды моделдеудің мүмкін әдістерін түсіну, талдау және бағалау; - өзінің кәсіби іс-әрекетінде практикалық қолдануда пәннен алған білімдерінің рөлі мен орны туралы түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Курс әлеуметтік мінез-құлықты компьютерлік моделдеуді нақты түсіндіруге бағытталған. Курс мазмұнын әлеуметтік процестерді моделдеудің негізгі түсініктері мен принциптерін білуді, теориялық және қолданбалы әлеуметтік мәселелерді шешуде моделдеудің әдіснамасын қолдануды көрсетеді. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: психологиядағы, әсіресе әлеуметтік мінез-құлықты моделдеудегі модель типтері, әлеуметтік процестер мен құбылыстарды туындататын әлеуметтік механизмдер, әлеуметтік мәселелерді талдаудың жүйелі және когнитивтік бағыттарының әдістері; әлеуметтік процестерді формалды моделдеудің әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шет тіліндегі сөйлеу жұмыстарының әртүрлі түрлерінде магистранттарды практикалық дағдылар қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі аспектілерді қарастырады: Кәсіби салада сөйлеу, коммуникациялық құзыреттілік. Мамандық бойынша мәтіннің материалдары бойынша сөйлеудің ғылыми стилі. Кәсіптік құзыреттілікті қалыптастыру үшін мамандық бойынша ғылыми әдебиеттердің дағдылары мен оқу дағдылары. Ғылыми мәтіннің семантикалық құрылымы, оның әр түрлі түрлері. Жалпы ақпаратты жинақтауға және қысуға негізделген ғылыми ақпаратты талдау дағдылары. Орта ғылыми мәтіндер негізінде шығармашылық қабілеттерін, сондай-ақ әр түрлі функционалдық және семантикалық сөйлеу түрлеріне байланысты мәтіндер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Балалар мен жасөспірімдердің психикалық дамуының психологиялық бағалауының теориялық - әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда психодиагностикалық жағдайларда кәсіби ойлау және мінез-құлық этикасының негіздерін, тұлғаның психикалық дамуын психологиялық бағалаудың дағдыларын, жасөспірімдер мен балалар тұлғасын психологиялық бағалаудың мәліметтерін талдауды қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - заманауи психодиагностикалық парадигмалардың теориясы мен практикасын балалар психологының практикасында пайдаланудың іргелі негіздері түсіндіру; - психологиялық мәселелері бар балалар және жасөспірімдермен кеңес беру жұмысында ғылыми-дәйектелген психодиагностикалық әдістерді пайдалану; - жасөспірімдер мен балалар тұлғасын психологиялық бағалаудың мәліметтерін стандартталған және стандартталмаған әдістерді пайдалана отырып талдау; - балалар мен жасөспірімдердің әртүрлі категорияларының тапсырыстары бойынша жеке, отбасылық, кәсіби кеңес беруде жасөспірімдер мен балалардың тұлғасын психологиялық бағалаудың психологиялық әдістерін пайдалану; - клиенттердің әртүрлі категорияларымен жұмыс кезінде этикалық қағидаларды және нормаларды пайдалану; - жасөспірімдер және балалар тұлғасын психологиялық бағалау саласында зерттеу жобаларын құру; - кәсіби қарым-қатынастағы диагностикалық іс-әрекетке қатысты қорытындылар мен ұсыныстарды хабарлау және дәйектеу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: психодиагностиканың ғылым ретінде қайнар көзі. Психодиагностика құрылымы. Психодиагностика және зерттеулердің іргелес бағыттары. Психодиагностикалық әдіс және диагностикалық бағыттар. Тест психодиагностиканың негізгі құралы ретінде. Психологиялық диагноз. Тұлға қырларын диагностикалау және «индивидуалдылықты өлшеу». Психодиагностикалық процесс. Психодиагностикалық тексеру этикасы. Стандартталған және стандартталмаған әдістерді қолдана отырып, жасөспірімдер мен балалар тұлғасын психологиялық бағалау мәліметтерін талдау негіздері. Психикалық дамуды психологиялық бағалаудың теоретикалық-әдіснамалық негіздері, балалардың дамуын зерттеуді ұйымдастырудың, әдістемелік қамтамасыз етудің және жүргізудің заманауи бағыттары; психологиялық бағалаудың негізгі әдістері, балалар мен жасөспірімдердің психикалық дамуын психологиялық бағалау процессін құрудың құрылымы мен модельдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиядағы зерттеу әдістері мен эксперимент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда маманның практикалық іс-әрекетіндегі зерттеу жұмысының рөлін түсіну, ғылыми зерттеудің негізгі түсініктерін игеру және бекіту, ғылыми танымның, ізденіс және жинаудың әдістері мен логикасы туралы түсініктер құру, ғылыми ақпараттарлы өңдеу және зерттеу нәтижелерін рәсімдеу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - нақты практикалық міндеттерді шешуде теориялық білімдерді қолдану; - зерттеу нысанын анықтау, мақсат қою, зерттеуді орындау жоспарын құру; - ақпараттарды зерттеу және өңдеуді жүзеге асыру; - экперимент және зерттеу нәтижелерін талдау және өңдеу; - қазіргі психологиядағы зерттеу мәселелерін түсіну. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі аспектілерді қарастырады: зерттеу іс-әрекеті мен тәжірибе негіздері, зерттеу және оның адамның тәжірибелік іс-әрекетіндегі рөлі; ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі түсініктері; ғылыми танымның әдістерін қолдану; логикалық заңдар мен ережелерді қолдану; ғылыми ақпараттарды жинақтау; негізгі түсініктер; таңдамалы тапсырмаларды шешудің алгоритмі; қорғау құжаттары; халықаралық сертификация, автор құқығын қорғауға жауапкершілік, психологиялық ғылым мен практиканы бағалау үшін этикалық стандарттарды қолдана алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттардың психологиялық ойлар дамуының теориялық және практикалық негіз білімдерін, психологияның ғылым ретінде оның дамуының әр кезеңінде мәселелерді шешудің негізгі құралын игеру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - психологияның категориялық аппараты құрылуының әдіснамалық, психологиялық және тарихи негіздерін талдау; - теоретиктердің қорытынды көзқарастарын салыстыру, өз позициясын анықтау; - қазіргі психологияның негізгі ұйымдастыру принциптерін, мақсаттарын, міндеттерін, әдіснамалық тәсілдерін жүйелеу; - практикалық іс-әрекетте теориялық білімдерді қолдану; - теориялық еңбектер мен практикалық нәтижелерді талдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Курс магистранттарға пайда болғаннан бүгінгі күнге дейінгі «психология» ғылымы туралы тұтас түсінік қалыптастырады. Курсты оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: ежелгіден қазіргі күнге дейінгі психология ғылымының даму жүйесі; психологияның негізін қалаған ұлы ғалымдардың еңбектері; Қазақстандағы психология ғылымының даму және қалыптасу тарихының ерекшеліктері; психологияның тарихы, философиясы және жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиядағы статистиканың қазіргі әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда негізгі әдіснамалық принциптерді түсіну, психологиялық зерттеуді ұйымдастыру процесінде математикалық моделдеуді қолданудың теориялық түсініктері мен әдістемелік құралдарын, оның нәтижелерін интерпретациялау және өңдеу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - зерттеу әдістерді, кәсіби әдіснамалық білімдерді түсіну, сыни талдау және қолдану; - зерттеу мәселелерін түсіну; - психологиядағы зерттеудің практикалық міндеттерінде математикалық моделдеудің әдістерін адекватты қолдану; - мәліметтерді математикалық талдау нәтижелерін дұрыс интерпретациялау; - қазіргі статистика психологиясында әдіснамалық дилеммді анықтау. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: психологиялық зерттеуде статистикалық әдістерді қолдану принциптері; психологиядағы математикалық моделдеудің даму перспективалары мен тенденциялары; дизайн мәселесі және эксперименттік мәліметтерді талдау, мультивариациялық талдау мен көп жақты регрессия ретінде сәйкес айнымалыларды талдау. Оқуда статистикалық өңдеу бағдарламасын белсенді қолдану қарастырылады. Магистранттар психологиялық зерттеудің негізінде жатқан басты этикалық принциптердің түсініктерін меңгереді және оны практикада қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Балалар мен жасөспірімдердің аномальды дамуының психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда балалар мен жасөспірімдердегі аномалды психикалық дамудың мәселелері мен ерекшеліктері туралы жүйелі, тұтас және тұрақты түсініктер қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - нормалды және аномалды психикалық онтогенездің заңдылықтары мен механизмдерін сыни талдау; - әртүрлі даму аномалияларының құрылымын теоретикалық талдауды қолдану; - дизонтогенез құрылымындағы бірінші және екінші реттік бұзылыстарды бөліп шығару; - психологиялық зерттеулерді даму нормалары критерийлерін ескере отырып ұйымдастыру және жүргізу; - патопсихологиялық зерттеуді сауатты жүзеге асыру және патопсихологиялық қорытынды жасау; - әртүрлі нейропсихологиялық синдромдарға сәйкес қолданылатын коррекциялық-дамытушы бағдарламаларды жасау және жүзеге асыру; - балалар патопсихологиясы саласында әртүрлі қолданбалы кәсіби міндеттерді табысты шешуге мүмкіндік беретін практикалық дағдылардың кешенін меңгеру; - оқу-әдістемелік немесе арнайы ғылыми әдебиеттерде бар негізгі тұжырымдарды, сонымен қатар хабарлама немесе баяндама түрінде таныстырылған нәтижелердің интерпретациясын ауызша не жазбаша хабарлама немесе баяндама формасында ұсыну. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: «психикалық дизонтогенез» ұғымының басқа ұғымдармен арақатынасы. Баланың физикалық және психикалық дамуындағы норма, аномалиялар және патология. Даму нормасының критерийлері. Аномалды даму психологиясының пәні, мақсаты және міндеттері, баланың нормалды және аномалды психикалық онтогенезінің заңдылықтары, балалар мен жасөспірімдердегі психикалық аурулардың заңдылықтары, дизонтогенездің клиникалық және психикалық типологиялары, аномалды баланы психологиялық зерттеудің теоретикалық және практикалық негіздері, балалар мен жасөспірімдердің аномалды психикалық дамуын зерттеудің негізгі отандық және шет елдік теоретикалық бағыттары. Бала және жасөспірімдік жасқа тән кейбір психопатологиялық синдромдардың феноменологиясы. Бала жастағы психогенді реакциялар. Балалардағы психикалық дизонтогенез мәселесі контекстіндегі психосоматикалық бұзылыстар мен науқастардың феноменологиясы. Жасөспірімдік жастағы депрессиялар. Жағымсыз тәрбиелеу шарттары мен қоршаған ортаның психопатиялық тұлғаның қалыптасуындағы рөлі, тұлғаның патохарактерологиялық дамуы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарға ғылыми ақпаратты жүйелеу (теориялық және методологиялық принциптер, педагогиканың тұжырымдамалық және терминологиялық аппараты, қазіргі заманғы ғылыми парадигмалар аясында психология). Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі аспектілерді қарастырады: Оқытушы мен оқушы арасындағы пәндік өзара әрекеттесу: түрлері, типтері, тәрбие беру үлгісі, заңдар, заңдылықтар мен қағидалар. Экология - ағзаның қоршаған ортаға байланысы. Тәрбие беру экологиясы. Рухани өмір мен өскелең ұрпақтың экологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарды отбасына және балаға психологиялық кеңес беру саласында кәсіби теоретикалық және практикалық дайындау. Берілген курс магистранттарды отбасына және балаға психологиялық кеңес беру саласында жүйелі біліммен қамтамасыз ететін, теоретикалық және практикалық бөлімдердің оңтайлы үйлесімі болып табылады. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - балалар мен жасөспірімдерге және олардың ата-аналарына заманауи психологиялық кеңес берудің қағидаларын түсіну; - кеңес берудің заманауи парадигмаларын сыни талдау; - психологиялық мәселелері бар балалармен және жасөспірімдермен кеңес беру жұмысында ғылыми-дәйектелген психодиагностикалық әдістер пайдалану; - психологиялық интервенцияның заманауи әдістерін пайдалана отырып, балалар мен жасөспірімдермен және олардың ата-аналарымен тұтас және сенімділік бағыт тұрғысынан кеңес беру жұмысын ұйымдастыру және жүзеге асыру; - клиенттердің әртүрлі категорияларымен жұмыс барысында этикалық қағидаларды және нормаларды қолдану; - балалар мен жасөспірімдерге психологиялық кеңес беру және диагностика саласында зерттеу жобаларын жасау; - кәсіби қарым-қатынастағы кеңес беру және диагностикалық іс-әрекетке қатысты қорытындылар мен ұсыныстарды хабарлау және дәйектеу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: кеңес берудің негізгі теоретикалық ережелері, оның қағидалары, құрылымы және міндеттері. Тұлға теориялары психологиялық кеңес беру негізгі ретінде. Отбасы мен балаларға психологиялық кеңес беруде қолданылатын психологиялық көмектің заманауи психодинамикалық, бихевиоралды-когнитивті, гуманистік модельдерінің мазмұндық негізі және айрықша ерекшеліктері. Отбасы мен балаға кеңес берудің қолданылатын негізгі амалдар мен техникалар. Отбасы дамуының ерекшеліктері. Отбасы мен балаға психологиялық көмекті жүзеге асырудағы жүйелі бағытты ұйымдастыру. Отбасымен жұмыс жасауда қолданылатын психологиялық кеңес берудің техникалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: философия туралы дүниетанымдық идеялық жүйенің дүниетанымдық білім формасы ретінде қалыптасуы, оның негізгі бөлімдері, проблемалары және болашақ кəсіби қызметтің контексінде оларды зерттеу əдістері туралы қалыптастыру. Магистранттар пәнді оқу кезінде келесі аспектілерді қарастырады: Философияның пайда болуы және дамуы. Философияның пайда болуы. Философияның пәні мен әдісі. Философияның тарихи түрлері. Әлемнің философиялық түсінігінің негіздері. Бар болу мәселесі. Онтология және метафизика. Сана мен тіл. Таным және шығармашылық. Ғылыми және ғылымитан тыс білім. Ғылым және технологиялар. Адам философиясы және құндылық әлемі Өмір және өлім. Өмірдің мәні. Этика. Мәндердің философиясы. Еркіндік. Эстетика. Сұлулықты қабылдау және қалыптастыру. Қоғам және мәдениет. Тарих философиясы. «Мәңгілік ел» - Ұлы дала философиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Балалар нейропсихологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарды нейропсихологияның, нейропсихологиялық диагностиканың теоретикалық және практикалық негіздерімен таныстыру, балаға диагностика жасаудың нейропсихологиялық әдістерін меңгеру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - әртүрлі жас кезеңдеріндегі нейропсихологиялық симптомдар мен нейропсихологиялық синдромдардың ерекшеліктерін түсіну; - нейро және патопсихологиялық тексерісті сауатты жүзеге асыру және нейро және патопсихологиялық қорытынды жасау, нейропсихологиялық тексерудің негізгі әдістерін қолдану; - нейропсихологиялық тексеріс әдістерін пайдалануды дәйектеу (құру қағидалары, тексеру тәртібі, нәтижелерді интерпретациялау); - нормада және дамудағы ауытқушылықтар кезіндегі нейропсихологиялық тексерістің нәтижелерін сыни бағалау; - нейропсихологиялық диагностикалық тексеріс мәліметтері негізінде коррекциялық бағдарламалар құру; - әртүрлі этиологиядағы даму бұзылыстарды коррекциялауда нейропсихологиялық диагностиканың негізгі тәсілдерін пайдалану. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: онтогенездегі мидың қызметтік ұйымдастырылуы, ауытқушылық даму түрлерін зерттеудің жаңа бағыттары, олардың құрылымы, көрініс табу деңгейі, нейропсихологиялық диагностканың және даму ауытқушылығын коррекциялау мүмкіндіктері. Жоғарғы психикалық қызметтердің орналасуы, нейропсихологиялық симптомдар, синдромдар, факторлар; жоғарғы психикалық қызметтер күйінің нейропсихологиялық диагностикасы, нейропсихологиялық диагностика әдістері; жоғарғы психикалық қызметтердің гностикалық бұзылыстары және олардың ми ұйымдастырылуы; бас ми қабығының жергілікті зақымдануымен байланысты қабықтық нейропсихологиялық синдромдар; афазиялар, амнезиялар, ойлау бұзылыстары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда қолданылатын денеге бағытталған әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: денеге бағдарланған психотерапияның теоретикалық негіздері туралы және психологтың балалармен және жасөспірімдермен осы бағыт аясындағы практикалық жұмысының әдістері туралы негізгі білімдерді қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - балалар мен жасөспірімдердің психологиялық мәселелерін шешу кезіндегі психологиялық араласуды жүргізу үшін қажет заманауи психологиялық мектептер мен бағыттардың ерекшеліктерін түсіндіру; - балалардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, тұлғаның қарым-қатынас сферасын оңтайландыру бойынша дамытушы және психокоррекциялық жұмыс жүргізу; - коррекциялық әдістердің тиімділігін бағалауды жүргізу, психологиялық араласуларды жүзеге асыруды жоспарлау, практикалық сұрақтарды тиімді шешу үшін психотерапияның сәйкес ғылыми концепциясын сәйкестендіру және іріктеу; - балалармен және жасөспірімдермен жұмыс кезінде денеге бағдарланған практиканы қолдана отырып, өздігінен коррекциялық және дамытушы бағдарламалар жасау; - кәсіби қарым-қатынастағы кеңес беру іс-әрекетіне қатысты қорытындылар мен ұсыныстарды хабарлау және дәлелдеу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: денеге бағдарланған психотерапияның теоретикалық тұжырымдары; денеге бағдарланған психотерапияның негіздері; диагностика және денеден оқу; Райхтың және неорайхтық бағыттың соматикалық вегетотерапияның ерекшеліктері; ресурсты транстық күйлерді жасау және пайдалану; денеге бағдарланған психотерапия техникаларын клиникада пайдалану; денеге бағдарланған психотерапия техникаларын психосоматикалық аурулары бар балалар және жасөспірімдермен жұмыста пайдалану; денеге бағдарланған психотерапиядағы бала-ата-ана қатынасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Балалар психологының жұмысындағы денсаулық сақтау технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарды денсаулық сақтау технологияларын қолдану саласында кәсіби теоретикалық және практикалық дайындау, магистранттарда валеологиялық біліктілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - балалар мен жасөспірімдердің психологиялық денсаулығының қалыптасуының заңдылықтары туралы тұтас түсініктерге ие болу; - денсаулық психологиясының заманауи ғылыми мәселелерінің кешенінде еркін бағдарлану және түсіну; - психикалық даму заңдылықтары туралы заманауи теорияларды, олардың интерпретациясын, балалар психологиясы саласында зерттеулер әдістерін және ұйымдастырылуын сыни талдау; - денсаулық сақтау психологиясы саласындағы негізгі ғылыми бағыттарды, концепцияларды, білім дереккөздерін бағалау және талдау; - балалар психологының жұмысында денсаулық сақтау технологияларын қолдану; - балалардың, жасөспірімдердің психологиялық денсаулығын сақтау бағдарламаларын құру; - субъектілердің жасын ескере отырып, денсаулық сақтау технологияларын кешенді жобалау, ұйымдастыру және ендіру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: клиникалық психологиядағы денсаулықты және ауруды түсіну. Психологиядағы және медицинадағы норма типологиясы. Оптимум, акме, өзіндік анықталу шыңының түсініктері. Салауатты өмір салтын, валеологияны, санологияны түсінудің психологиялық аспектісі. Алдын алу және денсаулықты нығайту әдістері. Ақпараттандыру, кеңес беру, тренинг алдын алу және денсаулықты нығайту әдістері ретінде. «Психологиялық портретті» жасау. Денсаулықты практикалық интегративті нығайту перспективалары. Сау тұлға өміріндегі стрессорлар, травмалық оқиғалар. Психикалық жарақат терапиясы адамның бейімделушілік қорларын қалпына келтіру бағдарламасы ретінде. Физикалық және психикалық денсаулық жағдайының жақсаруына, білім беру субъектілерінің ауруға шалдығу деңгейінің төмендеуіне ықпал ететін денсаулық сақтаушы технологиялар. Денсаулық сақтау технологиясын практикалық іс-әрекет процессінде жүзеге асыру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарды балалар және жасөспірімдермен жұмыс барысында арт-терапиялық технологияларды пайдалану мүмкіндіктерімен таныстыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - арт-терапияның негізгі әдістері мен техникаларын қолдану; - психологиялық араласудың ықпалы мен салдарларын жорамалдау; - өздігінен арт-терапиялық сабақтың жоспарын құрастыру; - арт-терапияның әдістерін психотерапиялық жұмыстың басқа формаларымен үйлестіру; - курсты оқу кезінде алынған білімдерді психологтың жасөспірімдер және балалармен практикалық жұмысында пайдалану; - балалар және жасөспірімдермен жұмыстағы арт-терапияның тиімділігін сыни талдау және бағалау; - балалар және жасөспірімдермен жұмыста арт-терапиялық технологияларды қолдана отырып, өздігінен коррекциялық және дамытушы бағдарламаларды жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: арт-терапияның теоретикалық-әдіснамалық бағыттары және заманауи даму тенденциялары, арт-терапияның негізгі түрлері, формалары және заманауи модельдері; арт-терапевттің тұлғалық қасиеттеріне, біліміне, тәжірибесіне қойылатын талаптар. Психоаналитикалық және психодинамикалық арт-терапия. Экзистенциалды-гуманистік арт-терапия. Трансперсоналды арт-терапия. Психолог-арт-терапевт жұмысының ерекшеліктері, міндеттері және ұйымдастыру қағидалары. Арт-терапия дамуындағы отандық және шетелдік мектептердің негізгі бағыттары. Сурет және суреттік тесттің диагностикалық мүмкіндіктері. Суретпен (көркем суретпен) жұмыс жасаудың топтық және жеке әдістері. Арт-терапияның түрлері, ертегі терапиясы, библиотерапия, драматерапия. Балалар және жасөспірімдермен дамытушы және коррекциялық жұмыста қолданылатын арт-терапияның негізгі бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда қолданылатын когнитивті-бихевиоралды әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: когнитивті-бихевиоралды бағыттың теоретикалық негіздері туралы және берілген бағыт аясындағы балалар психологының практикалық жұмыс әдістері туралы негізгі білімдерді қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - когнитивті-бихевиоралды бағыттың негізгі әдістерін қолдану және олардың мүмкін кеңес берушілік және терапиялық қосымшаларын түсіну; - психологиялық мәселелері бар балалар және жасөспірімдермен жұмыста ғылыми-дәйектелген психокоррекциялық және дамытушы тәсілдер мен әдістерді қолдану; - психологтар жұмыс жасайтын этикалық және кәсіби кодекстердің аясын түсінуді және балалар мен жасөспірімдердің психологиялық әл-ауқатын қамтамасыз ету үшін қауіпсіз кәсіби практиканың маңыздылығын түсіну; - балалар мен жасөспірімдердің психологиялық мәселелерін шешу кезінде психологиялық араласуды жүргізу үшін қажет заманауи психологиялық мектептер мен бағыттардың ерекшеліктерін түсіндіру; - балалар және жасөспірімдермен жұмыста когнитивті-бихевиоралды технологияларды қолдана отырып, өздігінен коррекциялық және дамытушы бағдарламалар жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: когнитивті-бихевиоралды терапияның негізгі қағидалары, кеңес беру процессіндегі терапевт позициясы және балалармен және жасөспірімдермен жұмыс кезінде берілген бағытты айрықша тиімді пайдалану салалары. Мінез-құлықтық терапияның теоретикалық негіздері. И.П. Павловтың классикалық шарттану теориясы. А. Сальтердің шартты-рефлекторлы терапиясы. Дж. Вольпенің терапевтік концепциясы. К. Халл, Д. Доллардтың және Н. Миллердің «стимул-реакция» теориясы. Б.Ф. Скиннердің оперантты шарттану теориясы. А.Бандураның әлеуметтік-когнитивті модельдеу теориясы. Дж. Роттердің каузалды атрибуция теориясы. М. Селигманның үйреншікті әлсіздік теориясы. Кэнфер бойынша қызметтік мінез-құлықтық талдау. Мінез-құлықтық психотерапия аясында терапевт-клиент өзара қатынасын құру ерекшеліктері. Мінез-құлықтық терапия кезеңдері. Оқу процессінде магистранттар тек теоретикалық білімдер алып, мінез-құлықтық және когнитивті психологияның әдіснамасы мен негізін меңгеріп қана қоймай, онымен бірге психологтың балармен және жасөспірімдермен жұмысында қолданылатын когнитивті-мінез-құлықтық психотерапия және осы бағытқа кіретін психотерапияның түрлері мен әдістерінің заманауи арсеналынан негізгі практикалық дағдыларды меңгере алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дарынды балалар дамуының ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарды балалар дарындылығының табиғаты, механизмдері, құрылымы, критерийлері туралы заманауи түсініктермен, креативтілікті дамытушы технологиялармен, дарынды балалар мен жасөспірімдерді психологиялық сүйемелдеу жүйесін ұйымдастыру ерекшеліктерімен таныстыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - дарындылықты, шығармашылық және интеллектуалды қабілеттерді, шығармашылық ойлау мен қиялдың даму деңгейін анықтауға бағытталған диагностикалық құралдарды пайдалану; - балалар мен жасөспірімдердегі дарындылықты дамытуға бағытталған топтық және жеке сабақтарды ұйымдастыру; - дарындылық пен креативтіліктің кешенді психодиагностикасын жүзеге асыру; - шығармашылық ізденісті практикада жүзеге асырудың негізгі әдістерін пайдалану; - баланың интеллектуалды шығармашылық потенциалын дамыту бойынша бағдарламаның негізгі компонеттерін жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: дарынды балалардың даму ерекшеліктерін және арнайы қабілеттерін психодиагностикалаудың негізгі бағыттары, теориялары және мәселелері; дарындылықты дамыту шарттарын құру және қамтамасыз етудің әртүрлі бағыттарын көрсету. Дарынды адамдардың психоәлеуметтік дамуының ерекшеліктері. Дарынды тұлғаның «Мен-концепциясын» қалыптастыру тәрбиелеу теориясының мәселесі ретінде. Үй тәрбиесі жүйесіндегі дарынды бала. Қосымша білім беру бала дарындылығының даму факторы ретінде. Лидерлік дарындылықты дамытудың теориясы мен практикасы. Отбасы бала дарындылығының даму факторы ретінде. Зерттеу мінез-құлқы және креативтілік. Шығармашылық дарындылық және өмірлік табыс. «Өмірлік табыс интеллектісі». Дарынды балалар білімінің мазмұнын байыту модельдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Балалар психоанализінің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарды бала және жасөспірімдік жастағы психикалық бұзылыстардың негізгі психоаналитикалық концепцияларының теоретикалық және клиникалық аспектілерінің негіздерімен, сонымен қатар осы күйлердегі психоаналитикалық терапияның ерекшеліктерімен таныстыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - тұлғаны және клиенттік топты психоаналитикалық сүйемелдеудің бағдарламаларын жасау; - психотерапиялық көмектің мәселелі жағдайларға сай әдістері мен әдістемелерін таңдау; - практикалық психотерапия әдістерін психологиялық және педагогикалық зерттеулерде пайдалану; - психологтар ұстана отырып жұмыс жасайтын этикалық және кәсіби кодекстерді және балалар мен жасөспірімдердің амандығын психологиялық қамтамасыз ету үшін қауіпсіз кәсіби практиканың маңыздылығын түсінуді көрсету; - психоаналитикалық бағыттағы психотерапиялық сеансты жоспарлау және жүргізу; - балалар мен жасөспірімдердің психологиялық мәселелерін шешу кезінде психологиялық араласуды жүргізу үшін қажет заманауи психологиялық мектептер мен бағыттардың ерекшеліктерін түсіндіру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: бала даму процессіне психоаналитикалық бағыт; психоаналитикалық идеялардың даму тарихы; психоаналитикалық концепциялардың алғышарттары; бала психоанализі техникасы; психотерапевтік қатынастардың негізі; терапевт және пациент қатынастары; терапияның басталуы және аяқталуы, үзілістер, терапевт пен пациенттің қорқыныштары, балалармен жұмыста және ата-аналармен жұмыстағы тасымалдаудың ерекшеліктері, психотерапевтік жұмыстың мақсаттары; аутизм, жасөспірімдермен жұмыс, сәбидің ішкі дүниесі, тасымалдау және контртасымалдаумен жұмыс, 5 жасқа дейінгі балалармен жұмыс, асырап алынған балалармен жұмыс, нарциссизмдік бұзылыстар, оның ішінде тағамдық мінез-құлық бұзылыстары, қысқа уақыттық психоаналитикалық терапия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бала мен ата-ана қатынасының психологиясы және психотерапия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда отбасы психологиясының мәселелері туралы теоретикалық білімдерді және отбасылық кеңес беру мен психотерапия икемділіктері мен дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - өздігінен отбасы жүйесінің күйін, отбасылық қатынастың нормативтік және нормативтік емес дағдарыстарын анықтау; - балалар мен жасөспірімдерге бала-ата-ана қатынасын үйлестіруде көмек көрсету бағдарламаларын сауатты құру; - заманауи кеңес беру теориясы мен практикасының әртүрлі бағыттарының мазмұнын интерпретациялау; - клиенттердің әртүрлі категорияларының тапсырыстары бойынша жеке, отбасылық кеңес беруде психологиялық әдістер мен техникаларды қолдану; - кәсіби қарым-қатынастағы кеңес беру іс-әрекетіне қатысты қорытындылар мен ұсыныстар хабарлау және дәйектеу; - отбасылы терапевті дағдыларын қолданудың аясын дұрыс анықтау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: шет елдік отбасы психотерапиясының даму тарихы. Александер бағыты: серіктестік, ілеспелі емдеу, бірлескен терапия. АҚШ отбасы бойынша Комитетінің бағыты: психоаналитикалық және жүйелі позициялар. Левант бағыты: отбасы тарихына бағдарланған бағыттар, құрылым мен процесске бағдарланған бағыттар, күйзеліске бағдарланған бағыттар. Отандық отбасылық кеңес беру мен психотерапияның даму тарихы. Отбасының қазіргі таңдағы жағдайы және дамуы; отбасылық қатынас деңгейлері; отбасы қызметінің бұзылыстары және олардын алдын алу мен өткеру жолдары; ерлі-зайыптылар қатынасы отбасы құрылымындағы анықтаушылар ретінде; толық емес, бір балалары отбасылардағы ата-ана-бала қатынасының ерекшеліктері. Сабақтардың мазмұны кеңес беру және диагностикалық дағдыларды шыңдауға бағытталған және демонстрациялық сессиялармен, топтық супервизиялармен, отбасымен жұмыста қолданылатын диагностикалық құралдармен танысумен, PR-топтармен, отбасыны зерттеуге бағытталған техникалар мен тәсілдерді қолданумен ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Балалар психологиясы саласындағы ғылыми танымның қазіргі жағдайы және даму тенденциялары туралы терең білімдерді көрсету.

 • Код ON2

  Балалар психологиясының әртүрлі бағыттарын құрастыратын жас ерекшелік, отбасы, медициналық және коррекциялық психология мен психологиялық кеңес берудің, балалар психологиясы саласындағы психологиялық интервенция қағидаларының ғылыми білім жүйесіндегі біріктіруші процесстерін түсіндіру.

 • Код ON3

  Балалар психологиясы саласында өзіндік талдау және сараптамалық іс-әрекетін жүзеге асыру.

 • Код ON4

  Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс кезінде психологиялық интервенцияның әдістері мен тәсілдерін қолдану.

 • Код ON5

  Психологиялық мәліметтерді жинау, психологиялық көмектің сәйкес тактикаларын анықтау, ғылыми психологиялық зерттеулер саласында өзіндік ерекше жобаларды жасау және жүзеге асыру.

 • Код ON6

  Мектепке дейінгі білім беру және мектеп мекемелерінде, балалар денсаулық сақтау, білім беру ұйымдарында, жеке мекемелерде, спорттық ұйымдарда кеңес беру іс-әрекетін ұйымдастыру және жүзеге асыру.

 • Код ON7

  Ғылыми зерттеудің мәселелері мен міндеттерін құру, сәйкес әдіснаманы таңдау, зерттеу кезеңдерін анықтау, алынған нәтижелерді бағалау және интерпретациялау.

 • Код ON8

  Заманауи психологиялық құралдарды пайдалана отырып, балалар психологиясы саласында өзіндік ерекше жобаларды жасау және жүзеге асыру.

 • Код ON9

  Психологиялық мәліметтерді интерпретациялаудағы әдіснамалық бағыттардың білімдерін пайдалана отырып, эксперименттік мәліметтерді балалар психологиясы және жас ерекшелік-психологиялық кеңес беру саласында теоретикалық бағыттармен өңдеу, талдау, жинақтау.

 • Код ON10

  Алынған нәтижелер мен қорытындыларды ғылыми презентацияда немесе диссертацияны қорғау кезінде дәйекті таныстыру, алынға ғылыми білімдерді балалар психологиясы бойынша өзіндік ғылыми зерттеуге айналдыру.

 • Код ON11

  Туындайтын кәсіби мәселелерді психологтың кәсіби этикасына сәйкес дұрыс құрастыру және дәйекті шешу.

 • Код ON12

  Ғылымның мәселелерін шешу үшін қоғамда дұрыс және толерантты өзара әрекеттестікке, әлеуметтік өзара әрекеттестік пен серіктестікке дайын болу.

Top