Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05402 Статистика 1-1,5 ж в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  «Басқару психологиясы» курсы магистранттардың кәсіптік қызметті талдау, кәсіби қызметтің психологиялық заңдарын қолдану, жеке тұлғаның ұйымдық мінез-құлқының технологиясы мен тұлғааралық қарым-қатынастарды қалыптастыру, басқарушылық функциялардың психологиялық ерекшеліктерін анықтау және олардың кәсіптік қызметке әсерін анықтаудың негізгі аспектілеріне арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Статистика саласындағы мемелекеттік саясат
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп пен статистика саласындағы құқықтық қатынастарды қарастырады, мемлекеттік статистика органдарының өкілеттіктері мен функцияларын айқындайды және бірыңғай мемлекеттік ақпараттық жүйесін жүргізу үшін негіз жасайды. Қазақстан Республикасының аумағында заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың уақтылы республиканың статистикалық органдары айқындайтын көлемде мемлекеттік статистикалық есептілікті ұсыну

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнестік зерттеу
  Несиелер: 4

  Бизнесті зерттеу үшін нақты дағдыларды қалыптастыру үшін іскерлік ақпараттарды жинау және өңдеу әдістерін зерттеу, сондай-ақ іскерлік зерттеулердің тәжірибелік тиімділігін негіздеу, іскерлік үдерістерге диагностикалық зерттеулер жүргізу. Әдістемелік тәсілдермен және іскерлік зерттеулер әдістерімен танысу: сандық, сапалық, жеке, бизнес-зерттеу әдістерін пайдалана білу. Бизнесте экономикалық және қаржылық талдау жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Демографиялық статистика және қызмет нарығы
  Несиелер: 5

  Курстың тақырыптары: Еңбек статистикасы. Еңбек статистикасының ақпараттық базасы. Үй шаруашылықтары. Халық туралы ақпар��т көздері. Ағымдағы санақ және санақ (жалпы немесе іріктеп). Әлеуметтік-демографиялық статистиканың негізгі көрсеткіштері. Халық саны. Экономикалық тұрғыдан белсенді халық саны. Экономикалық белсенді емес халық.саны. Еңбек нарығын қалыптастырудың демографиялық факторлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Иностранный язык (профессиональный)
  Несиелер: 2

  Жалпыға ортақ қабылданған негізгі формаларда шет тілінде ғылыми ақпараттарды жазуға үйрету; - ресми бизнестің іскерлік сөйлеу жанрлары мен ғылыми функционалдық стильдердің лингвистикалық сипаттамаларын мамандар даярлау профилі бойынша зерттеу; - шет тілінен мәтіндерді аудару дағдыларын, жалпы ғылыми және кәсіптік бағыттағы түпнұсқалық мәтіндерге негізделген оқыту тіліне және оқыту тілінен шет тіліне аудару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-демографиялық статистикасы
  Несиелер: 5

  Негізгі демографиялық көрсеткіштері, оларды қалыптастыру мен есептеу әдістері. Территорияның және халық саны мен құрамының, өзін өзі өндіруінің, табиғи қозғалысының және көші-қонудың көрсеткіштері. Демографиялық кестелер және халықтың жынысты-жастық құрамының санын есептеу. Халық өмірі деңгейінің негізгі әлеуметті-экономикалық көрсеткіштері. Адами дамуының интегралдық көрсеткіштері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты магистранттардың теориялық ережелерді, әдістемелік негіздерді терең ұғыну және түсінуіне қол жеткізу, қазіргі заманғы ұйымдардың қызметін басқарудың практикалық әдістерін меңгеру, қазіргі жағдайдағы менеджментті дамытудың жаңа үрдістерімен танысу болып табылады, өзгерістер мен инновациялар жағдайында бейімделу ұйымдарын жобалауға, ұйымның өзгермелі сыртқы ортамен өзара қарым-қатынасын талдаудың іскерліктері мен дағдыларына, дағдарыстық жағдайларды тиімді басқаруға көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Статистикалық есеп және статистикалық есептілік
  Несиелер: 5

  Статистиканың теориялық негіздерін, әлеуметтік және экономикалық тұжырымдамаларын білу және оларды қолдану; әлеуметтік-экономикалық деректерді жинау, өңдеу және талдаудың заманауи әдістерін қолдану және қолдану дағдыларын меңгеру; әлеуметтік-экономикалық процестерді сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеудің және талдаудың жаңа әдістерін иелену және қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нарық коньюктурасы ның статистикасы
  Несиелер: 5

  Сұраныс пен ұсыныстың жеке топтар мен өнімдерге, жалпы ақша массасына және тауар массасына қатынасы; нарықтағы экономикалық жағдай және сұраныс пен ұсыныстың ағымдағы қатынасы; нарықтық жағдайды анықтайтын жағдайлар жиынтығы; әрт��рлі факторлардың (табиғи, экономикалық, әлеуметтік) өзара әрекеттесуінің нәтижелері, экономиканың жағдайы және нарықтың экономикалық жағдайы және коньюктурасы .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қаржылық жағдайды талдай және бағалау білу; - статистикалық деректер негізінде экономикалық және басқару шешімдерін қабылдай білу;

 • Код ON2

  Құзыретті шешімдер қабылдау, статистикалық есеп жүргізу, қосымша статистикалық есеп беру формаларын негіздеу. – Экономика құбылыстардың концепцияларын, теориялары мен әдістерін зерттеу процестерін сыни талдай білу;

 • Код ON3

  Қазақстан Республикасы экономикалық қатынастарды реттеу саласындағы нормативтік заңнамаларын статистика тәжірибесінде қолдана алу; - Әр түрлі пәндер шеңберінде алынған білімдерді зерттеу міндеттерін шешу үшін жаңа таныс емес жағдайларда жұмыс істеу, ғылыми ақпаратты өз бетімен игере алу, әр түрлі оның көздерін қолдана алу;

 • Код ON4

  Статистикалық өлшеу және бақылау әдістерін қолдану, әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды өңдеу, статистикалық ақпараттың сапасын бағалау, бақылау және басқа да статистикалық жұмыстар деректерін ұйымдастыру; -Қаржылық, сақтандыру және бизнес тәуекелін бағалай білу; - Статистикалық әдіснамаларды қолдана отырып әкімшілік-аймақтық басқару зерделеу білімінің болуы;

 • Код ON5

  Процестерді жүзеге асыру, жинау, жүйелеу және өңдеу, статистикалық байқаулар деректерінің негізінде мемлекеттік статистикалық стандарттар мен қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды ұйымдастыра білу. - Белгісіздік жағдайында шешім қабылдай алу; - Өңірлерде экономиканылық баланстар құруға қабілетті болуы;

 • Код ON6

  Статистикалық, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері жиынтығын пайдалану, демографиялық кестелер құру, халықтың өмір сүру деңгейін өлшеу, қоршаған ортаның жай-күйін сипаттайтын көрсеткіштеріне құзыретті болуы керек. - ҚР ҰЭМ статистика Комитеті түрлі буындарында аймақтық ақпараттық – есептеу орталықтарын басқаруға құзыретті болуы керек.

 • Код ON7

  Өзінің педагогикалық қызметін жеке және тұлғааралық қарым-қатынастарда, психология және педагогиклық білімін жоғары мектепте қолдана алу дағдысы болуы тиіс; -Іскерлік этика, этикалық және құқықтық нормаларды сактай алу мінез-құлық тәртібін жетістіру;

 • Код ON8

  Ресми құжаттарды рәсімдеу туралы әр түрлі нысандары мен түрлі халықаралық ынтымақтастық дағдыларын меңгеру; -Шет тілін жеткілікті деңгейде кәсіби қызметті жүзеге асыра алу; - Экономикалық білімін менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б, ғылыми негіздерімен ұштастыра білуі;

7M05402 Математика (ағылшын тілінде)
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M05402 Математика
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05402 Математика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M05402 Математика
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05402 Математика (1 жыл)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05402 Қаржылық математика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top