Жаңа білім беру бағдарламасы

7M05204 Қоршаған ортаны геокеңістік басқару в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Қоршаған ортаны геокеңістік басқару» білім беру бағдарламасының мақсаты жоғары оқу орындарының ғылыми және білім беру саласындағы мамандарды дайындау болып табылады. Бағдарлама маманның кәсіби тұлғасын қалыптастыруға бағытталған, ол: халықаралық ГАЖ жобаларының жобаларын іске асыру үшін өздерінің әдістері мен технологияларын; экологиялық проблемаларды шешу үшін халықаралық тәжірибені пайдалана отырып, жаңа типтегі спутниктік бейнелерді өңдеу принциптерін қолдануға; бастапқы ақпаратты жинау, сақтау және өңдеуді жүзеге асыру, ДҚБЖ құру, табиғатты, халықты және олардың өзара іс-қимылын жан-жақты зерттеудің геоақпараттық-картографиялық әдістерін пайдалану; компьютерлік картографиялық жобалаудың өз тәжірибелік әдістері мен технологиялары; әрі қарай оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін өзінің жеке бағдарламаларын құрастыру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M084 География
 • Дайындық бағыты 7M052 Қоршаған орта
 • Геокеңістіктік ойлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - табиғи және техногендік объектілер арасындағы кеңістіктік және уақыттық қатынастар мен өзара байланысындағы адам қызметінің географиялық салдарын зерттеу. Географиялық зерттеулерде заманауи геоақпараттық технология құралдарымен кеңістіктік деректерді зерттеудің теориялық негіздерін және практикалық дағдыларын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Географиядағы үлгілер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың математикалық статистикалық, имитациялық, оңтайландыру және математикалық картография сияқты географияға қолданылатын географиялық ғылыми үлгілерімен қалыптастыру. Географиялық құбылыстарды моделдеуге арналған технологиялар, деректерді өңдеу үшін ақпараттық қолдау және модельдеу нәтижелерін көрсету әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАУ
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың жоғары білім беру саласындағы инновациялық зерттеулерді ұйымдастыру, оларды жоспарлау және басқару қабілеттерін қалыптастыру болып табылады. Пән техникалық тапсырмалардың негізгі комплекстерін зерттеуге бағытталған; зерттеу критерийлері; техникалық тапсырмаларда ғылыми зерттеулерді өңдеу және талдау әдістері; зерттеу әдістерін талдаудағы теориялық ақпаратты әдіснамасы қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ГАЖ жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: геоақпараттық ғылым мен техника саласында басқару білімін қалыптастыру, ГАЖ жобаларын әзірлеу дағдыларын арттыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант: - ГАЖ-жобаны басқарудың заманауи әдістемесі мен технологиясын қолдану; - ұйымдық-экономикалық білімнің жалпы жүйесінде ГАЖ-жобаны басқару орны мен рөлін анықтау; - техникалық-экономикалық негіздемені жүргізу, жобаның ГАЖ бюджеттеу; - жоба мониторингін, байланыс және сапа мәселелерін жүргізу; - жобаның нәтижелерін тарату және пайдалану; - геокеңістіктік деректерді басқару. Пәнді оқу кезінде магистранттар келесі аспектілерді зерттейтін болады: ГАЖ-жобаны басқару концепциялары; типтік ГАЖ-ны басқару, жобаны жоспарлау, логикалық көзқарас, деректер мен ақпаратты басқару, ГАЖ-стандарттар және үйлесімділік мәселелері, кеңістіктік ақпараттық және ақпараттық инфрақұрылым, уақытты басқару, ГАЖ әсері; жобаға және жүзеге асыруға шығындарды басқару; сапаны басқару және ұйымдастыру; ГАЖ жобасын тарату және пайдалану. Пән ГАЖ-жобаның мазмұны мен құрылымын, оның өмірлік циклын, ГАЖ-жобаны басқаруды ұйымдастыру теориясын, ГАЖ - жобаны басқару процесінің негізгі мазмұны мен құрылымын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан түсіндіруге; 2. ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауға және шеше білуге; 3. зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-тәсілдерін жасауды жүйелеуге; 4. ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауға және түсінуге; 5. әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды түсіндіруге. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Арақашықтықтан зерделеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттарды географиялық зерттеулерде қашықтықтан зондтау деректерін алу, өңдеу және интерпретациялау үшін заманауи әдістер мен технологияларды қолдану дағдыларын дамыту болып табылады. Тәртіп қашықтықтан зондтау мәліметтерін алудың негізгі көздерімен, оларды өңдеу принциптері мен әдістерімен, тақырыптық карталарды жасаумен, жердегі экожүйелердің жай-күйінің сапалық және сандық бағалауымен танысуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; - басқару үрдістері мен құбылыстарын психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдауға; -басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; - басқару объектілері болып табылатын жеке адамдар мен топтар іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге; - басқару субъектілері іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін жүйелеуге; басқару іс-әрекеті субъектілерінің психологиялық дайындығының мәні мен мазмұнын анықтауға; -басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында, басқару үрісінде пайда болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды сипаттауға; -басқару субъектілерінің кәсіби маңызды психологиялық қасиеттерін дамыту және жетілдіру әдістері мен тәсілдерін көрсетуге; - әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; -ұйымдағы қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын құрастыруға; -басқару психологиясы саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, оның нәтижелерін таныстыруға; -жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; -басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Диссертациялық жұмысты жоспарлау және өткізу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттарды ғылыми білімдердің әдістемелік негіздерін қалыптастыру, ғылыми зерттеулердің құрылымын және негізгі кезеңдерін зерттеу. Пән теориялық зерттеулер мен модельдеу әдістерін ғылыми зерттеулерде қарастырады. Курсты оқыған кезде магистранттар ғылыми ақпаратты іздеу, жинақтау және өңдеу, сондай-ақ эксперименталды зерттеулердің нәтижелерін жасау, өңдеу және жобалау туралы білуі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геоэкологиялық мәселелерді шешу үшін ГАЖ қолдану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты геоэкологиялық мәліметтерді картаға түсірудің негізгі қағидаларын қолдану, геоэкологиядағы геоақпараттық жүйелерді пайдалану перспективаларын меңгеру, геоэкологиялық аумақтардың заманауи ГАЖ бағдарламаларын қолдану арқылы картаға түсіру дағдыларын игеру болып табылады. Пәннің мақсаты - деректер қорын құрудың теориясы мен әдістерін зерттеу, геоэкологияда цифрлық карталарды практикалық қолдану және ғарыштық картографиялық үлгілерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Географиядағы ГАЖды оқытудағы инновациялық әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ГАЖ және географиялық ақпараттық технологияларды қолдана отырып, ЖОО-да географиялық пәндерді оқыту тиімділігін арттыру мүмкіндігін дамыту. Пән пәндік геоақпараттық пәндерді оқытудың теориялық білімдерін қалыптастыруға, түрлі ГАЖ бағдарламаларын қолдана отырып, сонымен қатар ГАЖ технологиясына негізделген оқытудың жаңа әдістерін меңгеруді зерттеген пәндердің ақпараттық-техникалық негізі ретінде қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі ғылыми парадигмалар аясында педагогиканың, психологияның ұғымдық-терминологиялық аппараты, теориялық-әдіснамалық принциптері, ғылыми ақпаратты жүйелеу, жалпылау білігін қалыптастыру. - Субъект-педагог пен тәрбиеленуші арасындағы субъектілік өзара іс-қимыл: тәрбие типтері, түрлері, модельдері, заңдары, заңдылықтары мен принциптері зерделенетін болады. Экология қоршаған ортамен ағзаның қарым-қатынасы ретінде.. Рухани өмір және өсіп келе жатқан ұрпақ экологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Демографиядағы ГАЖ
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - халықтың географиялық ақпараттық картографиясының ерекшеліктерін түсіну қабілетін дамыту. Тәрбие халықты зерттеуге қолданылатын картография және геоинформатикадағы білімді қалыптастыруға бағытталған; халықты карталар мен атластар жасауға, демографиялық пәннің жеке карталарын жасауға, сондай-ақ кеңістіктік-статистикалық талдауды және демографиялық процестерді модельдеуді жүргізуге үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - күнделікті кәсіби қарым-қатынас саласындағы қажетті коммуникативтік құзыреттерді қалыптастыру, ағылшын тіліндегі мамандық бойынша түпнұсқалық әдебиеттерді оқу және аудару. Пәндерді оқу нәтижесінде магистр қабілетті: 1.терминологиялық сөздіктің негізгі ұғымдарын тұжырымдауға; 2.ағылшын тілінде жасалынған мамандық бойынша ғылыми-әдістемелік құжаттардың мәнін түсіндіруге; 3.ағылшын тілінде зерттеу нәтижелерін ұсынуға; 4.ағылшын тілінде жүргізілген жұмыстар бойынша ғылыми жобаларды әзірлеуге және есептерді жасауға; 5.жұмыста алынған нәтижелерді жинақтап, талқылауға ұсынып, оларды халықаралық конференцияларда баяндауға.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ГАЖ ашық көздері және мәләметтер базасын құрастыру
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру мақсаты - магистранттарды геоинформатикалық өңдеу және талдау үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану арқылы геоақпараттық ақпараттарды талдау негізінде зерттеу жұмыстарына дайындау. Бұл пәнді зерделеу барысында алынған білім мен дағдылар география мен қоршаған ортаны басқару саласында геодезаттарды өңдеу және талдау бойынша зерттеулерге қатысу үшін қажет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғарыштық суреттер негізінде сандық үлгілеу
  Несиелер: 5

  Пәндерді меңгеру мақсаты - қашықтықтан зондтау деректеріне және ГАЖ технологияларын қолдануға негізделген географиялық объектілерді модельдеу принциптері мен түрлерін, сондай-ақ физикалық және экономикалық географияның әр түрлі міндеттері мен міндеттерін шешуде түрлі географиялық объектілердің цифрлық модельдерін құрудың мақсаттары мен кезеңдерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бағдарламалау технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: бағдарламалық қамтамасыз етуді дамытудың теориясы, әдістері, құралдары мен технологиялары саласындағы жүйелік білімдер мен дағдыларды қалыптастыру, жалпы принциптерді және программалаудың қазіргі заманғы әдістерін игеру. Пәннің мақсаты - бағдарламалау туралы идеяны процесте құру, алгоритмдік тапсырмалардың негізін оқу, автоматтандыру әдістерін программалау, бағдарламалау тілдерінің классификациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Big Data
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - үлкен көлемді деректерді талдау әдістерінің заманауи жетістіктерімен танысу. Курс Hadoop жүйесін және оның компоненттерін және Apache Spark таратылған есептеуіш жүйесін қамтиды. Пәндерді меңгеру нәтижесінде студент: • Big Data технологиясының стекінің негізгі компоненттерінің мақсаты мен мүмкіндіктерін білуі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Географиядағы дереққорларды басқару жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты географиядағы программалық жүйелерді практикалық құру кезінде қолданылатын модельдеу жүйелерінің негізгі түсініктерін, әдістерін және құралдарын қалыптастыру болып табылады. ДББЖ талдау және жобалау модельдерін құру әдістері қарастырылған. Географиялық ақпараттық жүйедегі талаптарды талдау үшін үлгілерді модельдеу әдістерін және жобалау құралдарын қолдану мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ИТ-инфрақұрылым
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттарға түрлі дереккөздерден және дерекқордан ақпаратты іздеуге, сақтауға, өңдеуге және талдауға, ақпарат, компьютерлік және желілік технологиялар арқылы қажетті форматта ұсынуға мүмкіндік беру. Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану және компьютерлік желілерде жұмыс істеу дағдыларын дамыту, дерекқор жасау және Web-ресурстарын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Геоақпараттық технологияларды қолдана отырып табиғатты пайдалануды басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты географиялық объектілердің және ғарыштық құбылыстарды геоақпараттық модельдеудің теориялық білімдерін және әдіснамалық әдістерін қолдануға және білуге қабілеттілігін анықтайтын және сандық жердің модельдерін жасауды анықтайтын жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады. Сондай-ақ экологиялық менеджмент дағдыларын дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Нысандарға бағытталған программалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - объектілі-бағдарлы бағдарламалаудың негізгі аспектілері, қазіргі заманғы бағдарламаларды қолдану саласын дайындау, парадигмалар мен информатика парадигмалары, қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды қолдану арқылы жоғары кәсіптік білім алу. Пән бағдарланған бағдарламалау парадигмасына негізделген нақты, тұжырымдамалық жүйелердің компьютерлік модельдерін жасау дағдыларын дамытуға, заманауи аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді талдау құралдарымен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  географиялық талдаудың дәстүрлі және инновациялық әдістеріне ие деректер базасын құру үшін географиялық деректерді жүйелеу;

 • Код ON2

  географиялық ғылымның теориялық тұжырымдамаларымен гео-информатика және аэроғарыштық сезімталдықты интеграциялаудың қазіргі жағдайы мен тәсілдерін бағалау;

 • Код ON3

  халықаралық тәжірибені пайдалана отырып спутниктік бейнелердің жаңа түрлерін өңдеудің инновациялық қағидаттарын пайдалану үшін халықаралық цифрлық картографиялық жобаларды іске асырудың өз әдістері мен технологиялары;

 • Код ON4

  ГАЖ қосымшаларын қолданумен жаһандық, өңірлік, жергілікті, муниципалдық деңгейлерде әртүрлі дәрежедегі және күрделіліктегі табиғи, әлеуметтік-экономикалық және экологиялық геожүйелерді басқарудың іргелі және қолданбалы міндеттерін жіктеу;

 • Код ON5

  экономиканың әртүрлі секторларында маңызды практикалық маңызы бар жаңа бағыттарды құру үшін ГАЖ жобаларын әзірлеу және енгізу критерийлерін анықтайды;

 • Код ON6

  бастапқы ақпаратты жинау, сақтау және өңдеуді жүзеге асыру, табиғатты, халықты және олардың өзара әрекеттесуін геоақпараттық-картографиялық әдістерін пайдалану;

 • Код ON7

  бағдарламалау тілдері мен технологияларын қолдана отырып, бастапқы және екінші геокеңістіктік деректер негізінде ДҚБЖ құруды әзірлеу және жобалау;

 • Код ON8

  ғылыми жобаларды іске асыру үшін қойылған міндеттерге сәйкес географиялық және геоақпараттық зерттеулерді жоспарлау және жүзеге асырудың заманауи және дәстүрлі әдістерін қолдануға;

 • Код ON9

  адам, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас жасау үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрдегі қарым-қатынас жасау;

 • Код ON10

  негізгі экологиялық мәселелерді анықтау үшін кеңістіктік талдау әдістерін қолдануға, сондай-ақ геоақпараттық және аэроғарыштық материалдарды ГАЖ көмегімен талдау негізінде қоршаған ортаны бақылауға;

 • Код ON11

  картографиялық, геоақпараттық және аэроғарыштық материалдардың үлкен көлемін жобалау және зерттеу, өндірістік мәселелерді шешу, географиялық талдау әдістерін қолдану үшін талдау;

 • Код ON12

  университеттерде географиялық ақпарат пен географиялық пәндерді оқытудың инновациялық әдістерін қолданады;

Top