Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02301 Қазақ филологиясы в Торайгыров университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ұлттың рухани негізі ретіндегі қазақ тілі мен әдебиетінің танымдық, философиялық, психологиялық, тәрбие мен әлеуметтік мәндерін анықтай алуына қажет теориялық білім негіздерін жинауға бағыт беру. Ғылыми-зерттеулермен айналыса алатын, жақын және алыс шет елдерде ғылыми-зерттеу орталықтарында тәжірибеден өтуге мүмкіндік беретін теориялық-практикалық білім мен дағдының болуын қамтамасыз ету. Тіл мен әдебиеттің басты тарихы мен теориялық негіздерін игере отырып, жаһандық өзгерістер алдындағы қазақ тілі мен әдебиетінің болашағына қатысты өз тұжырымдарын жасай білуге үйрену.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M060 Филология
 • Дайындық бағыты 7M023 Тілдер және әдебиет
 • Тіл білімінің/әдебиеттанудың/қазақ тіл білімінің/қазақ әдебиетануының жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Қазақ тіл білімінің дамуының фонетикалық, лексикалық, грамматикалық ерекшеліктерінің болымдық, құрылымдық, тұлғалық, мағыналық ерекшеліктерін және тарихи даму барысындағы өзгерістерін ғылыми негізде түсіндіру және ақиқатын айқындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиет теориясының мәселелері
  Несиелер: 4

  Әдебиет туралы теориялық ой-пікірлердің қалыптасу кезеңдерін қазіргі дәуірге дейінгі аралықта толымды жүйелеп, саралау қажет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. Педагогиканың тарихи сипаты. Жаһандану жағдайында жоғары білім беруді дамыту. Болон процесі. Қазіргі педагогикалық парадигмалар. Педагогикалық процесс жүйе ретінде. Негізгі теориялар, білім мазмұны элементтерінің сипаттамасы. Студенттің ғылыми-зерттеу жұмысы. Қазіргі білім беру технологиялары, ЖОО-да оқыту түрлері. ЖОО-да Оқытудың кредиттік жүйесі. Эдвайзердің, тьютордың, офис регистратордың қызметі. Білім берудегі Менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу жұмысы. Active Voice. Дайындық бағыты бойынша ғылыми еңбектер. Passive Voice және пассивті конструкцияларды аудару. Уақытша келісу. Ғылыми зерттеулер және жаңа технологиялар. Модальдық етістіктер. Сөйлемдегі етістің функциялары. Ғылыми кітапхана. Инфинитив, герундий. Ғылыми конференция. Түрлері ұсыныстар. Толықтырулар түрлері. Жаңа ғылыми жетістіктер. Тікелей және жанама сөйлеу. Презентация коммуникацияның ғылыми түрі ретінде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән ғылым феномені проблематикасына арнайы философиялық талдаудың пәні ретінде енгізеді және ғылыми танымның жалпы заңдылықтары мен тенденцияларын, олардың дамуында алынған және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылған ғылыми білімді өндіру бойынша ерекше іс-әрекет ретінде зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Іскери қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Курс қазақ тілінен білімді тереңдету мен студенттер сөзінің кәсіби бағытын одан әрі дамытуды мақсат етіп қойып, ең алдымен ғылыми және көсемсөз стильдеріне тән құрылымдарды қолдану бағыттарын дамытуға,іскерлік салада қазақ тілінде ой бөлісу дағдыларының қалыптасуына ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің академиялық грамматикасы
  Несиелер: 4

  Тіл және таным – ғасырлар тоғысында өмірге келген тіл білімінің жаңа бір саласы. Логикалық–позитивті және эстетикалық таным–білімнің реттелген, жүйеленген, өңдеуден өткен ақпараттарын тіл арқылы іздеп айқындауға үйретеді. Тіл арқылы көрініс тапқан санадағы дүниелер бейнесін анықтау, тілді когнитивтік тұрғыдан зерттеуді қазіргі әлемдік тіл білімі тұрғысынан қарастыруды меңгереді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәтін лингвистикасы мәселелері
  Несиелер: 4

  Қазіргі мәтін лингвистикасында мәтіннің бірнеше даму бағыттары көрсетіліп жүр. Олардың бірнешеуі: мәтінді жоғары дәрежедегі жүйе деп қарап, оның басты белгілері тұтастық пен байланыстылық екендігін назарда ұстау; лингвистикалық белгілерге сүйене отырып коммуникативтік параметрлер бойынша мәтін типологиясын құру (айтып жеткізу мен мазмұн бірлігі); мәтінді құрайтын бірліктерді анықтау; негізгі мәтіндік категорияларды анықтау. Осы белгілар арқылы мәтіннің негізгі сипаттары ашылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • 20-21ғғ. тоғ-ғы батыс әдебиеті
  Несиелер: 5

  Әлем және қазақ әдебиетінің ғасырлар тоғысындағы дамуына ғылыми талдау жасалады. Олардың тақырыптық-идеялық сипаттары, тарихи дамумен бірге алына отырып, адамзаттық 20-21 ғасырдағы басты мәселелерін шешудегі орны анықталады. Қазақ әдебиетіне әсері және қазақ әдебиетінің орны ашылады. 20-21 ғасыр тооғысындағы көркем шығармаларға әдеби, ғылыми талдаулар жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Тілді оқыту әдістері дамуының болашағы мен қазіргі әдістеме ғылымының теориялық мәселелері, тіл білімін оқытудың негізгі тұжырымдамасын қарастырады. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша мектепте тілді оқытудың әдіс-тәсілдерінің топтамасы мен тіл сабақтарының құрылысы, типологиясы жағынан қарастырады. Тілді оқытудағы өзге тіларалық байланыстар мен пәнаралық қатынастар қарастырылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  «Басқару психологиясы» ұсынылған оқыту курсы студенттердің басқару құрылымының құрылымы, динамикасы мен ерекшеліктері, адамдардың мінез-құлқының психикалық реттеуінің құрылымы мен механизмдері, ұйымдық және басқару жүйелерінің әртүрлі түрлеріне енген кезде, сондай-ақ осы жүйелер мен қарым-қатынастардың психологиялық ерекшеліктері туралы кәсіби білімін айтарлықтай толықтырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиетті жоғары мектепте оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Әдебиетті оқыту әдістері дамуының болашағы мен қазіргі әдістеме ғылымының теориялық мәселелері, әдебиетті оқытудың негізгі концепциясын қарастырады. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша мектепте әдебиетті оқытудың әдіс-тәсілдерінің топтамасы мен әдебиет сабақтарының құрылысы, типологиясы жағынан қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Шығыс әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Шығыс халқы елдердің әдебиетін ежелгі дәуірден бастап, бүгінгі күнге шейін қамтиды. Әрбір ұлттың фольклоры, классикалық, бүгінгі дәуірдегі әдеби мұралары қамтылып, ондағы эстетикалық таным, ұлттың әдеби арна ерекшелігі танылады. Әлемдік көркем сөз шеберлігіне және әдеби қозғалысқа тигізетін Шығыс әдебиетінің ықпалын кеңірек ашу нысанға алынды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақ лирикасындағы стиль және бейнелілік
  Несиелер: 4

  магистранттарды қазақ әдебиеттану ғылымында арнайы зерттелмеген лирикадағы стиль және бейнелiлiк мәселелерiмен кемелденген қазақ лирикасындағы стиль өрiciн оған ықпал еткен көркемдiк әдiспен байланыстыра қарау, стиль туралы жазылған қазақ ғалымдары ғана емес, орыс ғалымдары iзденiстерiнiң бай тәжiрибесiне сүйену – бәрi тақырып ауқымдылығын, көкейкестiлiгiн көрсететінін, стильдiң алдымен лирикалық қаһарман бiтiмiн негiздеп, тақырып, идея, сюжет, композициядан, әciресе ақынның cөз қолданысы ерекшелiктерiнен көрiнетiнiн дәлелдеу үшiн автор көне қазақ әдебиетiнен бастап бүгiнге дейiнгi бай материалды қамтылуын зерделеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі қазақ прозасы, поэтикасы
  Несиелер: 4

  Қазіргі қазақ әдебиетін оқыту. Ақын-жазушылар шығармаларының көркемдік ерекшелігін талдау. Қазіргі әдеби бағыттар

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі гуманитарлық білім жүйесіндегі филология және оның теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі жаңа жаһандық кезеңдегі филология ғылымының өзекті мәселелер қарастырылады. Оның теориялық негіздерінің ұстанымдары мен басты зерттеу тұстары назарға алынады. Әлемдік филологиядағы зерттеулер арқылы қазақ филологиясының басты қағидалары белгіленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі қазақ тілі білімі/қазіргі қазақ әдебиеттануыдың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Заманауи тілдің қоғамның әлеуметік, саяси және мәдени өзгерістеріне қарай даму сипаттары негізге алына отырып, қазіргі қазақ тіл білімі мен әдебиеттанудың басты мәселелері талданады. Қазақ әдебиеттануы мен тіл білімінің басты бағыттары мен даму белгілері осы мәселелерге қатысты ашылады. Тілдің танымдық белгілері мен әдебиеттік философиялық, әлеуметтік, қоғамдық ойларды берудегі жаһандық идеялармен ортақтасуы мен өзгешеліктеріне назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Бақылау, интерпретация, талдау, қорытынды шығару қабілеті, баға беру қабілеті, сыни ойлау дағдылары, креативтілік, өзін-өзі дамыту қабілеттеріне ие.

 • Код ON2

  Кешенді кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін білім алушыларда кәсіпкерлік дағдыларды дамытуға қажет қабілеттер мен дағдылардың болуы

 • Код ON3

  Өзінің тұлғалық дамуына негіз болған әрі мүмкіндік берген, ғылыми зерттеулер жасау барысында идеяларды орнымен пайдалана алу үшін жоғары білім алу деңгейінде өз білімінің дамуы мен оны түсінуін көрсете алуы

 • Код ON4

  Филология ғылымдарының теориялық және әдіснамалық негіздерін, табиғи және техногендік жүйелердің даму және қызмет істеуінің лингвистикалық заңдылықтарын меңгерту.

 • Код ON5

  Ағылшын тіліндегі негізгі коммуникативтік дағдыларды игеру. Тілдік (шет тілі) қарым-қатынасқа түсу дағдысы қалыптастыру.

 • Код ON6

  Қабілетін бақылау, интерпретация, талдау, қорытындылау, бағалауға үйрету, сыни ойлау, креативтілік, өзін-өзі дамытуға ие.

 • Код ON7

  Қоғам мен табиғаттың даму бағыттарын философиялық-танымдық тұрғыдан дұрыс бағдарлай алады, өз көзқарасын қорғай алады, жаңа шешімдер ұсына алады.

 • Код ON8

  Заманауи тіл білімі мен әдебиеттанудың өзекті мәселелері мен оның бағыттары бойынша бейімделген, ғылыми әдістеме мен эстетика тұрғысынан көркем шығармаларға сыни баға бере алады.

 • Код ON9

  Қазақ әдебиеті өкілдерінің шығармаларының көркемдік ерекшелігін талдай біледі, идеялық, эстетикалық мазмұнын аша біледі

 • Код ON10

  Әлемдік әдеби үрдістің даму заңдылықтарын, туыстығын, эстетикалық бағдарламасын, әдеби бағыттарын ғылыми негізде талдай алады.

 • Код ON11

  Көркем шығармаларды, тілдік талдаулардың жоғары мектептегі әдістемелік талдау түрлерінің методологиясын, ғылыми тұжырымдамасын, сипаттары мен ерекшеліктерінің дағдысын біледі.

 • Код ON12

  Әдістемелік талдау негізінде этикалық және ғылыми теорияларды ескере отырып тұжырым жасау, жаңартылған білім мазмұнындағы білімді интеграциялауды игерудің мәнін түсінеді, қолдана алады

Top