Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02202 Тарих в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Айтылған тарих: теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Айтылған тарих: зерттеулердің принциптері мен әдістері. Айтылған тарих қоғамдық қозғалыс ретінде және ғылыми пән ретінде. Айтылған тарихтың тарихнамасы. Айтылған тарихтың деректері. Сұқбат: жүргізу әдістері мен типологиясы. Зерттеуші және сұқбат беруші: өзара қарым-қатынас ерекшеліктері. Сұқбатты мұрағаттандыру және транскрипциялау әдісі. Айтылған тарих және жад. Айтылған тарих өзге пәндер шеңберінде.

  Селективті тәртіп
 • Әлем тарихының іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас
  Несиелер: 5

  Тарихты дәуірлеу проблемасы. Жаңа және қазіргі заманның саяси теориялары. Ортағасырлар тарихының іргелі проблемаларына жаңаша көзқарастар. Әлем тарихының ежелгі кезеңінің негізгі әлеуметтік-саяси мәселелеріне жаңа көзқарастар.Тарихты зерттеуге формациялық және өркениеттік тұрғыдан қараудың ара-қатынасы.Жаңа және қазіргі замандағы шетелдердің конституциялық-құқықтық даму мәселелері. Қоғамдық дамудың бейсинхрондылығы және тарихи синтездің жаңа деңгейі. Постиндустриалдық қоғам теориялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Шет тілін С1, С2 деңгейінде меңгеру (тілдік мамандықтар), LSP монологиялық және диалогтық формада (баяндама, презентация, әңгімелесу, пікірталас). Ғылыми стильдің грамматикасын ауызша, жазбаша түрде оқу. Ақпараттық және кәсіби хабарламаларды есту арқылы қабылдау. Ғылыми мақалаларды, баяндамаларды, жобаларды жазу, рәсімдеу. Екі жақты аударма дағдылары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  Ғылым философиясы. Мәдениеттегі ғылым, өркениет. Ғылымның пайда болуы, дамуы. Ғылыми білімнің құрылымы. Қазіргі ғылымның ерекшеліктері. Ғылым әлеуметтік институт ретінде жаратылыстану ғылымдары. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар тарихы. Ғылыми қызметті ұйымдастыру. Білім эволюциясы. Қазіргі ғылымның этикалық аспектілері. Коммуникативтік технологиялар, қазіргі ғылымдағы ақпараттық процестер. Жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Ғылымдар жүйесі. Педагогиканың негізгі категориялары. Педагогика пәні және міндеттері. Педагогикалық ғылымдар жүйесі. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы. Жоғары білім берудің қазіргі парадигмасы. Педагогика әдіснамасы. ЖОО оқытушысының кәсіби құзыреттілігі, оқыту теориясы. Оқытудың кредиттік технологиясы. МӨЖ, МҒЗЖ ұйымдастыру. Оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру. ЖОО-дағы тәрбие жұмысы. Білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тарихи зерттеулер технологиясы
  Несиелер: 5

  Тарих саласындағы еңбектердің типтері мен жанры. Тарих аясында ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу. Зерттеу проблемасын анықтау. Тарихи эвристика. Тарихи зерттеудің деректік негізі. Тарихи зерттеудің тарихнамалық негізі. Тарихи зерттеулердің құрылымы. Ғылыми зерттеу нәтижелерін ұсыну. Биографиялық әдіс. Салыстырмалы тарихи әдіс. Клиометрикалық әдіс. «Айтылған тарих» әдістері мен зерттеу теориясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Психологиялық ғылым тұрғысынан басқару мәселелерімен, сонымен қатар басқару қызметінің әлеуметтік-психологиялық заңдылықтары туралы жалпы түсініктермен таныстырады. "Басқару психологиясы" пәні еңбек қызметі процесінде адамдардың тұлғааралық және топаралық өзара іс-қимылы процесінде қызмет ететін басқару қатынастарының психологиялық аспектілері болып табылады. Басқарудың ұйымдастырушылық және әлеуметтік-психологиялық аспектілері адамдармен жұмыс істеу, оларға әсер ету, оларды басқару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ қоғамының күнделікті өмір тарихы (ХІХ ғ.– ХХ ғ.б.)
  Несиелер: 5

  Қазақ ауылының күнделікті тұрмыс-тіршілігі мұрағат, тарихи фильмдер мен көркем әдебиетте. Ресми құжаттар, шағым хаттар мен есептердегі қоғамның саяси өмірі. Отарлық басқарма жүйесінің халықтың тұрмысына әсері. Тау-кен өндірісі және қазақ жұмысшылары. Сыртқы дуандағы сауда және қазақтар. Қазақтар өміріндегі денсаулық сақтау дәстүрі және «жаңа» медициналық қызмет. Қазақ қоғамындағы рухани өмір.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Digital history: теориясы және практикасы
  Несиелер: 5

  Цифрлық технологиялардың қазіргі даму тенденцияларының теориясы мен практикасын қарастырады. Солардың ішінде, тарихи деректермен компьютерлік технологиялар арқылы жұмыс істеу барысының технологиялық мәнін ашу; тарихи зерттеудің аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді зерттеу; электронды деректерді талдау мен зерттеудің бағдарламаларын танып-білу; ақпаратпен жұмыс істеуге арналған бірқатар арнайы компьютерлік технологияларды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстанға халықтарды күшпен қоныс аудару саясаты (1937-1956 жж.)
  Несиелер: 5

  Халықтарды күшпен қоныс аудару саясатының тарихнамасы. Халықтарды күшпен қоныс аудару саясатының себептері, әдісі және сипаты. Соғысқа дейінгі және соғыс кезенінде халықтарды күшпен қоныс аудару. Халықтарды күшпен қоныс аудару саясатының саңдық динамикасы, орналасу географиясы. Арнайы көшірілгендердің күнделікті өмірі және бейімделуі. Құқықтық статусы. Респрессияға ұшыраған халықтарды реабилитациялау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Отандық тарихтың іргелі мәселелеріне қазіргі кезеңдегі теориялық-әдістемелік көзқарас
  Несиелер: 5

  Отан тарихы тарихнамасындағы жаңа теоретико-методологиялық концепциялар. Ежелгі Қазақстандағы тайпалық одақтардың және түркі қағанаттарының этникалық, саяси негіздеріне байланысты тарихи көзқарастар. Монғол ұлыстары мен қазақ хандығының этникалық және саяси сабақтастығы мәселелері. Қазақ халықының ұлт азаттық күресі және оның тарихи маңызы. Кеңестік басқару жүйесі: тәжірбиесі мен проблемалары. Жаңа замандағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандағы ерте кеңестік субъективтілік (ХХ ғ. 20-30-шы жж.)
  Несиелер: 5

  Кеңестік Қазақстандағы күнделікті өмірді зерттеу методологиясының ерекшеліктері. ХХ ғ. 20-30 жж. күнделікті тарих деректері, ерекшеліктері. Күнделікті тарихтың қазақстандық тарихнамасының ерекшеліктері. Негізгі даму этаптары. Кеңестік реформалар және күнделікті өмірдегі өзгерістер: негізгі маркерлерді анықтау.Күнделікті өмір кеңістігі мәселесі.Қазақ ауылдарындағы еңбек және өмір сүру тәртібі. Қалалар мен ауылдардың күнделікті өміріндегі әлеуметтік-мәдени өзгерістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 4

  Оқыту процесінде алынған теориялық және практикалық білімді жүйелеу, бекіту және кеңейту. Оқу сабақтарына материалдарды дербес әзірлеу тәжірибесін іске асыру. Оқу сабақтарын өз бетінше өткізу дағдыларын қалыптастыру. Ұйымдастыру жұмыс тәжірибесін алу. Кәсіби білім мен іскерлікті қолдануды талап ететін практикалық міндеттерді шешу тәжірибесін алу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі тарихи ғылымдағы пәнаралық әдістер
  Несиелер: 5

  ХХ ғасыр тарихын зерттеудегі пәнаралық тұрғылар. Тарихты зерттеудегі макро және микро тарихи тұрғылар.Тарихи зерттеулер нысанына мәдени және философиялық тұрғылар. Тарих ғылымының антропологиямен байланысы. Тарих ғылымының әлеуметтік ғылымдар мен демографиямен; филологиямен пәнаралық байланысы. Тарихи үрдістерді математикалық модельдеу. Тарихи таным үрдісіндегі логика. Тарих ғылымы мен синергетика

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстанның әлеуметтік-мәдени кеңістігіндегі ұлттық бірегейлік (1917-1950-шы жж.)
  Несиелер: 5

  Кіріспе. Курстың мақсаты мен міндеті.депортация-Қазақстан халқы құрылымының өзгеруінің негізгі факторы. Арнайы контингенттің күнделікті өмірі мен бейімделуі. Азаматтық және ұлттық бірегейлік. ХХғ. 20-30 жж.Қазақстан. Ұлттық мемлекеттілікті құрудағы зиялылардың қызметі. "Алаш" және оның тағдыры. Саяси өмір және ұлтаралық қатынастар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тарихи урбанистика: зерттеу әдістері, ерекшеліктері, өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Қалалардың әлеуметтiк дамуының негiзгi бағыттарын қарастыра отырып, қаланың экономикалық және әлеуметтiк мәселелерiнiң өзара сабақтастығын түсіну. Қала тарихын зерттеудің методологиясы мен тарихнамасы. Қала тарихын зерттеудің әдістері.Қала: қалыптасу тарихы. Қалалардың орналасу туралы теориялар.Карл Август Виттфогелдің көзқарастары. Қала кеңістігін зерттеудің теориялық-әдіснамалықнегіздері. Әлеуметтік-кеңістіктік ұйымдастыру. Теңсіздіктің жаңа формаларының Астана ландшафындағы репрезентациялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  зерттеу мәнмәтінінде идеяларды әзірлеу және (немесе) пайдалану кезінде тарих ғылымының және тарихты оқыту әдістемесінің озық білімдеріне негізделген өзінің кәсіби құзыреттілігі саласында дамып келе жатқан білімдері мен түсініктерін көрсете алады

 • Код ON2

  мамандықтың жоғары әлеуметтік маңыздылығын, кәсіби этика қағидаларын түсінеді, педагогикалық қызметте пәндік саланы, педагогикалық өлшемдерді, білім беру жүйесінің даму үрдістерін, нормативтік құқықтық актілерді және электрондық құжаттарды жүргізу негіздерін білуді пайдаланады

 • Код ON3

  өз білімін, түсінігін және қабілетін жаңа ортада, неғұрлым кең пәнаралық мәнмәтінде мәселелерді шешу үшін кәсіби деңгейде қолдана алады

 • Код ON4

  тарихи зерттеу әдістерін игереді, құбылыстың немесе оқиғаның жүйелі түсіндірілуі, өнім мен болжамды құру үшін әр түрлі дәйеккөздерден алынған ақпаратты талдайды, синтездейді, шығармашылықпен түрлендіреді, педагогикалық қызметке шығармашылық, зерттеушілік тәсілдерін көрсетеді

 • Код ON5

  этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды, қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін, ұлттық тәрбиенің заңдылықтары мен қағидаларын ескере отырып, көпмәдени ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру тәсілдерін меңгерген

 • Код ON6

  пайымдамаларды қалыптастыру үшін әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыруға қабілетті

 • Код ON7

  кәсіби міндеттерді шешуде пәнаралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылға қатысуға, ақпаратты, идеяларды, тұжырымдарды, мәселелер мен шешімдерді нақты және мағыналы түрде хабарлауға қабілетті

 • Код ON8

  тарих ғылымы мен білім беру саласында одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті құзыреттіліктерді дамытуға, оқуға және ұтқырлыққа қабілетті

7M02202 Тарих
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M053 Тарих

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02202 Тарих-Жад зерттеулері: Қазақстан және Орталық Азия
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M053 Тарих

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02202 Тарих
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M053 Тарих

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02202 Тарих
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M053 Тарих

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02202 Тарих (1 жыл)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M053 Тарих

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02202 Тарих
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M053 Тарих

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02202 Тарих
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M053 Тарих

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02202 Тарих (бейіндік бағыт)
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M053 Тарих

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top