Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04204 Мемлекеттік қызмет және кадрлық әлеует в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Мемлекеттік қызмет саласында мемлекеттік қызметті жетілдіру мәселелерін шешуге қабілетті мемлекеттік қызмет саласында жоғары білікті кадрларды даярлау, мемлекеттік қызметшілер корпусын қалыптастыруда кәсіби қызметті жүзеге асыру, олардың беделін көтеру, олардың мансаптық өсуіне, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға және Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметтің табысты жұмыс істеуіне жәрдемдесу.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Қазақстан Республикасының кадрлық әлеуетін қалыптастырудың конституциялық негіздері
  Несиелер: 6

  Пән мақсаты - ҚР мемлекеттік қызметі туралы конституциялық заңнаманың негізгі ережелерін, ерекшеліктерін және даму тенденцияларын түсіндіру қабілетін терең қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 1. кадр саясатын дамытудың негізгі бағыттары және мемлекеттік қызметшілер корпусының алдында тұрған міндеттер туралы терең заманауи білімді көрсету, ҚР кадрлық әлеуетінің жұмыс істеу тиімділігін арттыратын шаралар кешенін анықтауға; 2. ҚР-дағы мемлекеттік қызметшінің құқықтық жағдайын жетілдіру мәселелері мен ерекшелігін сын тұрғысынан бағалау, оның функционалдық міндеттерін анықтау, оның құқықтары мен міндеттерін тұжырымдай білуге; 3. мемлекеттік қызметшілер корпусын қалыптастыру мен толықтырудың түрлі тәсілдерін тиімді қолдану мәселелерін түсіндіру және сыни бағалауға; 4. кәсіби мемлекетті нығайту, елдің кадрлық әлеуетінің біліктілігін арттыру, мансаптық өсуді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілер қызметінің әлеуметтік кепілдіктерін нығайту міндеттерін жоспарлау және орындауды қамтамасыз етуге; 5. мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілігін күшейтудің негізгі бағыттарын ұсыну, мемлекеттік қызметшілердің қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шараларды әзірлеу, осы саладағы алдын алу іс-шараларының кешенін қолдануға қабілетті болады. Бұл пән магистранттарда Қазақстан Республикасының кадрлық әлеуетін қалыптастырудың конституциялық негіздерін дамыту саласында білім қалыптастырады. Зерттеу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: - Қазақстан Республикасының кадрлық әлеуетін қалыптастыру саласындағы негізгі бағыттар мен міндеттер; - меритократия қағидаты - кәсіби мемлекетті құру және мемлекеттік қызметшілер корпусын жасақтау негізі; - мемлекеттік қызмет принциптерін конституциялық-құқықтық бекіту; - мемлекеттік қызметшілердің бағыттары, функциялары мен міндеттері, өкілеттіктері; - мемлекеттік қызмет туралы конституциялық заңнаманы жетілдіру мәселелері мен перспективалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; - шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; - өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу; - кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; - нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; - пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Оқу бағдарламасы жалпы білім беретін «Шетел тілі» пәнін жаңартылған мазмұнда оқып үйренуге және рухани жаңғырудың жалпыұлттық идеясы шеңберінде мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру тұрғысынан магистранттердің тұлғааралық, әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған. Білім алушылардың біліктілік деңгейіне сәйкес сөйлеу әрекетінің барлық түрлері бойынша коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби және қарым-қатынас құралы ретінде қазақ ұлттық мәдениеті тұрғысынан шетел тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз етуге арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әкімшілік рәсімдер және олардың мемлекеттік қызмет сапасын жақсартудағы рөлі
  Несиелер: 6

  Мақсаты - мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметтерді сапалы көрсетуі және шешім қабылдау және орындау тәртібі туралы өз білімдерін интегралдауды қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: - мемлекеттік органдардың шешімдер қабылдауы мен атқаруының әкімшілік-құқықтық тәртібінің мәні туралы білімін көрсетуге; - мемлекеттік аппарат жұмысын ұйымдастыру рәсімдерінің ерекшеліктері мен мәселелерін сыни бағалауға және түсіндіруге; - азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін әкімшілік қорғау рәсімдері мен құқықтарын іске асыру бойынша азаматтардың өтініштерін қарау рәсімдерінің ерекшелігі мен мәселелерін сыни бағалауға; - мемлекеттік қызметтерді ұсыну үдерісінің негізгі тенденцияларын талдау және саралау; - шет елдердің тәжірибесі негізінде Қазақстанда әкімшілік рәсімдерді жетілдіру бойынша ұсыныстарды тұжырымдауға қабілетті болады. Бұл пән мемлекеттік саясатты жүргізетін және әділет саласында басқаруды жүзеге асыратын, жеке тұлға мен мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерін, зияткерлік меншікті құқықтық қорғауды, сот қызметінің тәртібін, сот және басқа да органдар актілерінің және қылмыстық жазалардың орындалуын қамтамасыз ететін мемлекеттік билік органдарының жүйесін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: студенттердің заманауи жағдайларда басқарудың теориялық негіздері мен қолданбалы аспектілері туралы жүйелі білімін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - ұйымдық басқару құрылымдарын басқару және құру әдістерін білу; - кәсiби қызметте басқарудың әдiстерiн, құралдары мен әдiстерiн қолдануға; - ұйымдық басқару құрылымдарын талдау; - блоктың жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру; ұйымды басқарудағы негізгі тәсілдердің тиімділігін бағалау; Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Басқару теориясы мен практикасы мәселелері. Басқару тарихы; мектептер мен заманауи басқару ұғымдары. Кәсіпорын мен ұйымды басқарудың функциялары мен әдістері. Ұйымдастыру құрылымдарының түрлері. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Шешімдерді қабылдаудың модельдері мен әдістері. Жоспарлау, ынталандыру және бақылау әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қызмет және әкімшілік қызмет
  Несиелер: 4

  Пән мақсаты – ҚР-дағы және шет мемлекеттердегі мемлекеттік органдардың әкімшілік қызметі мен мемлекеттік қызметтің теориясы мен практикасы негіздеріне, олардың дамуының негізгі тенденциялары туралы терең білім алу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: - мемлекеттік қызмет саласында алған білімдерін көрсету, оның әкімшілік құқықпен және басқа да құқық салаларымен арақатынасын анықтау және мемлекеттік қызметтің түсінігі мен ерекшелігін бөліп көрсету, оның мәнін, мазмұнын, ҚР мен шет елдердегі қалыптасу және даму кезеңдерін есте сақтауға; - мемлекеттік басқару тетігін конституциялық-құқықтық бекітудің ерекшеліктерін және олардың конституциялық-құқықтық заңнаманың дамуына әсерін түсінуді көрсетуге; - ҚР азаматтарының негізгі құқықтары мен бостандықтарын бекітетін құқықтық заңнаманың талдауын қолдануға; - мемлекеттік қызметшілердің құқықтық жағдайының ерекшелігін талдауға; - жеке немесе топтық оқу-зерттеу қызметінде әкімшілік-құқықтық ғылымға тән зерттеу, есептеу, анализ және синтез, модельдеу, диалектикалық әдіс және т. б. әдістерін қолдануға қабілетті болады. Курс мемлекеттік қызметтің мәнін, мемлекеттік билік органдарының құрылымын, мемлекеттік қызметке түсу, өту және тоқтату тәртібін, әкімшілік рәсімдерді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сайлау құқығы және мемлекеттік қызмет
  Несиелер: 6

  Пән мақсаты - сайлау процесінің ерекшелігі және оның мемлекеттік қызметтің тиімділігіне әсері мәнінде мәселелерді шешу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 1. сайлау құқығын дамыту саласында терең заманауи білімді көрсету және оның Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы конституциялық-құқықтық заңнамасын жетілдіруге ықпалының негізгі тенденцияларын түсінуге; 2. ҚР-дағы сайлау комиссиялары қызметінің нәтижелерін сыни бағалау және қорыту және оның жоғары білікті мемлекеттік қызметшілер корпусының қалыптасуына әсерін бағалауға; 3. сайлау технологиялары туралы жаңа ғылыми зерттемелерді түсінуді көрсетуге; 4. орталық сайлау комиссиясы аппараты қызметкерлері қызметінің ерекшелігі мен мәселелерін сыни бағалауға; 5. сайлау технологияларының шет елдердегі мемлекеттік қызметке әсері туралы практикалық деректерді жинақтау және Қазақстанда шетелдік тәжірибені пайдалану шектерін негіздеуге қабілетті болады. Бұл пән магистранттарда елдің кадрлық әлеуетін қалыптастыруға сайлау құқығының әсері саласында білімін қалыптастырады. Зерттеу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: - жоғары білікті мемлекеттік қызметшілер корпусын қалыптастыруға сайлау технологияларының әсері; - сайлау процесінің мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеті мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы санасын қалыптастырумен байланысы; - ҚР сайлау комиссиялары жүйесін ұйымдастыру және қызметінің ерекшелігі; - Орталық сайлау комиссиясы қызметінің негізгі әдістері, нысандары және құрылу тәртібі, оның мүшелері мен аппарат қызметкерлерінің құқықтық мәртебесінің ерекшеліктері; - сайлау үдерісіндегі сайлау комиссиясы мүшелерінің ҚР азаматтарымен өзара іс-қимыл жасау формалары мен әдістемесінің негізгі бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананың модернизациясы» мемлекеттік бағдарламасымен анықталған қоғамдық сана модернизациясының тапсырмаларын шешу контекстінде әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - модульдің оқу пәндерін құрастыратын барлық ғылым салаларында (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) пәндік білімді (ұғымдар, идеялар, теориялар) түсіндіруге және интерпретациялауға; - қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын әлеуметтік-саясиси модуль пәндерінің негізгі білім жүйелеріндегі интеграциялық үрдістердің продуктісі ретінде түсіндіруге; - ғылыми әдістерді және зерттеу тәсілдерін нақты оқу пәні және модуль пәндерінің өзара әрекеттестігі үрдістері контекстінде қолдануды алгоритм арқылы ұсынуға; - оқып жатқан пәндердегі теориялар мазмұны мен ғылыми салалардағы идеялар негізінде әлеуметтік қарым-қатынастың әртүрлі аясындағы оқиғалалардың табиғатын түсіндіруге; - қазақ қоғамының, саяси бағдарламалардың, мәдениеттің, тілдің, әлеуметтік және тұлғааралық қатынастардың әртүрлі даму кезеңдері туралы ақпаратты аргументті және дәлелді түрде ұсынуға; - әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың ерекшеліктерін олардың қазақстандық қоғамды модернизациялаудағы рөлі контекстінде талдауға. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Психология ғылым ретінде; Мотивация және өзіндік мотивация: Эмоциялар және эмоциялық интеллект; Ерік және өзін-өзі реттеу психологиясы; Тұлғаның жеке-типологиялық ерекшеліктері; Құндылықтар, қызығушылықтар, нормалар тұлғаның рухани негізі ретінде; Өмір мағынасының және кәсіби өзін-өзі анықтаудың психологиясы; Денсаулық психологиясы; Тұлғаның және топтардың қарым-қатынасы; Әлеуметтік-психологиялық қақтығыстың ұғымы және құрылымы; Тиімді қарым-қатынастың техникалары мен тәсілдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару теориясы: құқықтық талдау және құқықтық қамтамасыз ету
  Несиелер: 4

  Мақсаты - мемлекеттік басқару туралы, құқықтық қамтамасыз ету және заңдық талдау туралы білімді, сондай-ақ мемлекеттік басқару жүйесін реформалау кезеңдері мен олардың бағыттарын қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: - тұжырымдамалық және практикалық деңгейде мемлекеттік басқару теориясының негізгі принциптері туралы білімді көрсетуге; - мемлекеттік басқару теорияларының тұжырымдамалық деңгейін және оның нақты практикалық іске асырылуын салыстыруға; - мемлекеттік басқарудың тиімділігін зерттеу әдістемесін әзірлеуге; - заңдылықты қамтамасыз ету туралы нормативтік актілерді талдау және мемлекеттік басқару жүйесінің мазмұны туралы түсінік қалыптастыруға; - мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыруды қамтамасыз ететін тетіктер мен әлеуметтік технологияларды меңгеруге қабілетті болады. Курс мемлекеттік басқарудың мемлекеттік саясатын, мемлекеттік басқарудың тұтас жүйесін құрудың негізгі тұжырымдамалық тәсілдерін, мемлекеттік басқару жүйесіндегі тікелей және кері байланыстарды, мемлекеттік басқару жүйесінің тұрақтылығы мен серпінін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасындағы заманауи юстиция
  Несиелер: 6

  Пән мақсаты - әкімшілік іс жүргізу құқығы мен әкімшілік әділет мәніндегі әкімшілік-құқықтық қатынастарды дамыту мәселелерін шешу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: - ҚР әділет органдары қызметінің негізгі құқықтық негіздерін білу және түсінуді көрсетуге; - әділет органдарының жүйесін реттейтін заңнама нормаларын талдауға және бағалауға; - мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, заң көмегін ұйымдастыру және көрсету, құқықтық насихат саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру тетігін түсіндіруге; - адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының үстемдігін, Қазақстан Республикасының егемендігін қамтамасыз етуге, қазақстандық қоғам мен мемлекеттің тұрақты және үдемелі дамуына бағытталған заңнаманы талдауға, - заң жобалау жұмыстарын жүргізу, заңнаманы талдау, жетілдіру, жүйелеу, нормативтік құқықтық актілер жобаларына заңдық сараптама жүргізу жүйесін саралауға және бағалауға қабілетті болады. Бұл пән мемлекеттік саясатты жүргізетін және әділет саласында басқаруды жүзеге асыратын, жеке тұлға мен мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерін, зияткерлік меншікті құқықтық қорғауды, сот қызметінің тәртібін, сот және басқа да органдар актілерінің және қылмыстық жазалардың орындалуын қамтамасыз ететін мемлекеттік билік органдарының жүйесін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  офистің жұмысын кадрлар бөлімінің бөлімдері мен бөлімшелерінде ұстауға; кадрлық мәселелер бойынша бәсекелестік, тәртіптік, аттестаттау және өзге де комиссиялардың қызметін қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық мәселелерін шешу; кадрларды іріктеуді ұйымдастыру; мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызметшілердің өтуіне байланысты құжаттарды ресімдеу; мемлекеттік қызметшілердің жеке деректерін есепке алу; әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің қызметін бағалауды ұйымдастыру.

 • Код ON2

  қоғамдық бірлестіктердің қызметін құқықтық қамтамасыз ету, олардың мүдделерін соттарда, ОСК, АСК, билік органдарында көрсету; барлық деңгейдегі соттардың сайлау дауларын қарау кезінде қоғамдық бірлестіктердің мүдделерін қорғау; науқан өнімдеріне құқықтық баға беруге; кеңсе жұмысын жүргізу және кадрлық мәселелерді шешуді қамтамасыз ету; барлық мемлекеттік құрылымдарда қоғамдық бірлестіктер мүшелерінің құқықтары мен бостандықтарын қорғау және қамтамасыз ету.

 • Код ON3

  сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптар бойынша лекциялар, семинарлар, байқаулар, дөңгелек үстелдер және басқа да іс-шараларды ұйымдастырады және жүргізеді, сыбайлас жемқорлық деңгейін қоғамдық қабылдауға ғылыми, практикалық және социологиялық зерттеулер жүргізуді қамтамасыз етеді; мемлекеттік органдармен және ұйымдармен олардың қызметіндегі сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептері мен жағдайларын барынша азайту бойынша өзара әрекеттесу; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды тергеу, тәртіптік, әкімшілік практиканың нәтижелерін талдап, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беруді және қоғаммен байланыс тетіктерін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу; Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметі туралы есептік ақпаратты дайындау.

 • Код ON4

  Бөлімнің жұмысын жасайды, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарайды, жұмыс жоспарын орындау бойынша ресми тексерулер жүргізеді, Әділет департаменті қызметкерлерінің бұйрығын қолдайды; сот актілерін орындау бойынша мемлекеттік органдармен және басқа да органдармен өзара іс-қимыл жасайды; бөлімге арналған жұмыс жоспарларын құрастырады, атқарушылық іс жүргізу бойынша жұмыстарды талдайды және қорытындылайды; жұмысты жетілдіру бойынша тиісті ұсыныстарды дайындайды, анықтамаларды жасайды, ақпаратты сараптайды, жинайды, сот органдарының жиынтық статистикалық есептерін жасайды; бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмысты ұйымдастырады, басылымдар жоспарларын, бұқаралық ақпарат құралдарындағы мақалаларды әзірлейді.

 • Код ON5

  мемлекеттік органдардың актілер мен тапсырмаларды орындау бойынша мемлекеттік органдардың қызметінің тиімділігін талдау, мемлекеттік органдардың қызметін одан әрі жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу; әкімдіктің және әкімнің ақпараттық-талдамалық, құқықтық, ұйымдастырушылық, протоколдық, құжаттамалық, материалдық-техникалық және өзге де қолдау көрсету; қаланың ішкі саяси және экономикалық жағдайын талдайды, оның дамуын болжайды, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын жергілікті атқарушы органдардың жұмысын талдайды; Қазақстан Республикасында сайлау мəселелері бойынша іс-шараларды ұйымдастыру мен өткізуді жүзеге асыру құқық қорғау органдарының қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыспен күресу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және қалада терроризмнің алдын алу бойынша өзара іс-қимылын ұйымдастыру.

 • Код ON6

  мәслихаттардың шешімдерінің жобаларын, тұрақты комиссиялардың шешімдерін және қалалық мәслихат хатшысының бұйрықтарының жобаларын сақтауды қамтамасыз етеді, мәслихаттың заңдары мен нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын дайындайды; мәслихаттың нормативтік құқықтық актілерінің жобаларына ғылыми сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу; қылмыспен, сыбайлас жемқорлықпен, нашақорлықпен және т.б. күрес туралы ақпараттық материалдарды, ақпараттық материалдар дайындау; азаматтарды қабылдауда қатысу, кеңес беру, құқықтық мәселелер бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу; қызметкерлерге және мәслихат депутаттарына құқықтық көмек көрсету; заңдық білім беру мәслихатының жұмысын ұйымдастырады және жүзеге асырады.

 • Код ON7

  құжаттарды ресімдеуге өтінімдерді қабылдау, өтінімдерді толтырудың дұрыстығын және ұсынылған құжаттар пакетінің толықтығын тексеру; өтініш беруші туралы тиісті ақпаратты және ХТЖ ХҚКО ұсынылған құжаттардың тізімін енгізуге; уәкілетті органға жіберілетін хат-хабарларды дайындау; орталықтардың басшыларына тиісті орталықтардың аумағында заңдар мен тәртіп бұзушылықтар туралы хабардар ету; ХҚКО-да құжаттарды уәкілетті органдарға (штрих-кодты сканерлеу), уәкілетті органдардан қабылдау, беру секторына беру және өтініш берушіге құжаттарды беру туралы ХҚКО-да жазба жүргізу.

 • Код ON8

  Жалпы юрисдикция соттары жүйесінде жоспарлау мен есеп беруді жүзеге асыру бойынша жұмыстарды жүргізу, сот әкімшісі ретінде жоспарлауды жетілдіруге қатысты тиісті ұсыныстар жасау; бас маман - сот отырысының хатшысы, істер тізбесін, қызметтік жұмысын жүргізуге, тиісті бөлімнің жұмысы туралы анықтамалар мен есептерді жасауға; келіп түскен ұсыныстарды, арыздарды, шағымдарды және оларды қарау мерзімдерін қадағалауды есепке алуды және тіркеуді жүргізеді; сот төрағасының азаматтарды қабылдау туралы есебін жүргізу және жүргізу; заңнаманы іріктеу және жүйелендіру бойынша жұмыс жүргізу, сот тәжірибесін жинақтау және аналитикалық шолуларды дайындау; бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастырады; сот істерімен және материалдарымен статистикалық есептерді құрастырады; құқықтық білімді ілгерілету бойынша жұмысын ұйымдастыру, семинарлар өткізу.

 • Код ON9

  мүдделі тараптардың өтініштерін қабылдау; сот отырысын дайындауға мамандандырылған әкімшілік соттардың судьяларына құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық көмек көрсету; материалдар жинау және аналитикалық шолулар, статистикалық анықтамалар, жасалған жұмыстар туралы есептер дайындау; құжаттарды қабылдау және беру бойынша азаматтармен жұмыс жасау; мамандандырылған әкімшілік соттардың әкімшілік және іс жүргізу құжаттарын есепке алу және сақтау жөніндегі іс жүргізуді ұйымдастырады.

 • Код ON10

  Қазақстан Республикасының заңнамасын ілгерілету жөніндегі шараларды әзірлеу және жүзеге асыру, Министрліктердің құқықтық бөлімдерінде құқықтық білім беруді ұйымдастыру; Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң жобаларын және Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң құжаттарын әзiрлеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын және Министрлiкте құқықтық тәрбиелеу жөнiндегi шараларды жүзеге асыру; Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің сот отырыстарына қатысуға; мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзған тұлғаларды тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы мәселені қозғайды.

 • Код ON11

  Білім беру мекемелерінің заң бөлімшелері мен кафедраларының қызметінде заңдылықты сақтауды қамтамасыз ету; мекемелердің мүліктерін және басқа да заңды құқықтарын және заңды мүдделерін қорғайды, мемлекеттік мекемелерде және барлық меншік нысанындағы ұйымдарда оқу орындарының мүдделерін қорғайды; нормативтік құқықтық актілердің, өкімдердің, шешімдердің және басқа да ішкі нормативтік құжаттардың жобаларын әзірлеу; құрылымдық бөлімшелер дайындаған ішкі нормативтік құжаттардың жобаларын заңды түрде қарауды жүзеге асырады; құрылымдық бөлімшелерге құқықтық көмек көрсету, қызметкерлерге құқықтық мәселелер бойынша кеңес беру.

 • Код ON12

  мүдделі тараптардың өтініштерін қабылдау; кәмелетке толмаған сотталған судьяларға сот ісін дайындау кезінде құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық көмек көрсетуге; материалдар жинау және аналитикалық шолулар, статистикалық анықтамалар, жасалған жұмыстар туралы есептер дайындау; құжаттарды қабылдау және беру бойынша азаматтармен жұмыс жасау; кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі соттардың әкімшілік және іс жүргізу құжаттарын есепке алу және сақтау жөніндегі қызметті ұйымдастырады.

7M04204 Сот билігі және Қылмыстық әділет
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04204 Кеден ісі
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04204 Құқықтану (кәсіптік)
Магистратура

Қайнар академиясы

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04204 Құқық 1
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04204 Адам құқықтары мен адам құқықтары саласындағы қызмет
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04204 Құқық қорғау қызметі аясындағы заңгер 1 жыл
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top