Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04101 Есеп және аудит в М.Тынышбаев атындағы көлік және коммуникация академиясы

 • Көліктің жалпы курсы
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Пән оқытады: көліктің рөлі мен маңызы; көліктің экономикалық, мемлекеттік, әлеуметтік, әскери және мәдени маңызы; көлік жұмысын сипаттайтын негізгі көрсеткіштер; көлік жүйесінің негізгі элементтері. Келесі сұрақтар қарастырылады: көлік үрдісі түсінігі; көлік және қоршаған орта; көліктің қоршаған ортамен және қоғаммен өзара іс-қимылының объективті сипаты; көліктің магистральдық түрлері; көлік жүйелері ұғымы; көлік түрлерінің өзара қатынасы; көлік тораптары мен терминалдар; көлік түрін таңдау өлшемдері; жүк пен жолаушыларды жеткізудің аумақтың қол жетімділігі, жеделдігі және экономикалық тиімділігі өлшемі түсінігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 1
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Бұл курстың мақсаты-білім алушыға логикалық ойлау қабілетін дамыту және басқа пәндерді оқу және мамандық бойынша жұмыс істеу үшін қажетті математикалық мәдениетке жету үшін белгілі мәліметтер қорын (анықтамалар, формулалар, теоремалар, олардың арасындағы байланыстар және есептерді шешу әдістері) ұғындыру. «Математика-1» курсында келесі бөлімдер оқытылады: сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия, бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көлік географиясы
  Несиелер: 5

  Пән жоғары оқу орнының құрамдас бөліктегі базалық пән болып табылады. Көлік инфрақұрылымын және өндіргіш күштердің ҚР-ның экономикалық аудандарын орналастырудың жалпы сипаттамасы. Әлемнің және Қазақстанның көліктік-коммуникациялық жүйесі. Өнеркәсіп салалары географиясы. Өнеркәсіп және жүк ағындары. өнеркәсіп өндірісі саласындағы экономикалық-географиялық ұйымдастырудың аумақтық құрылым ерекшеліктері. Көліктік-географиялық қатынасы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 2
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. "Математика-2" курсында келесі бөлімдер оқытылады: көп айнымалы функциялардың дифференциалдық есептеулері, еселі интегралдар, қатарлар, дифференциалдық теңдеулер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық теория негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән ЖОО және таңдау компонентінің базалық пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: Экономикалық теорияға кіріспе, нарықтық экономикадағы жеке көбею, нарықтық жағдайда ұлттық экономиканы жаңғырту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Гендерлік теорияға кіріспе
  Несиелер: 3

  «Гендерлік теорияға кіріспе» пәні жалпы білім беру пәндері циклының таңдау бойынша компоненті болып табылады.«Гендерлік теорияға кіріспе» пәні келесідей модульдерден құралған: «генде» ұғымының мәні, гендерлік зерттеулер, адамзат тарихындағы жыныс проблемасы, гендерлік стереотиптер мен ұстанымдар, әйелдердің құқығын мойындау мен қамтамасыз ету үшін күрестегі халықаралық ынтымақтастық, дамудың теориясы мен тәжірибесіндегі гендер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық статистика
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: әлеуметтік-экономикалық статистиканың негіздері, халық және еңбек статистикасы, халықтың өмір сүру деңгейінің статистикасы. Жеке және заңды тұлғалардың жаппай әлеуметтік-экономикалық құбылыстары мен процестері, фактілері мен оқиғалары туралы ақпаратты жинау, өңдеу және талдау туралы теориялық және практикалық ережелерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инновациялық IT-технологиялар
  Несиелер: 3

  Пән таңдау компонентінің базалық пәні болып табылады Келесі модульдерден тұрады:инновациялық технологиялық технологияларды қолдану ерекшеліктері, базалық ақпараттық технологиялар, инновациялық ақпараттық технологияларды қолдану өзектілігі, ақпараттық жүйе ұғымы, автоматтандырылған ақпараттық жүйелер, сараптамалық Ақпараттық жүйелер, деректер базасының технологиялары,MicrosoftAccess ДББЖ сұранысжасау үшін SQL тілі, Internet ақпараттық технологиясы, компьютерлік желілердің архитектурасы және типтік топологиясы, ақпараттық қауіпсіздік, кәсіби салада геоақпараттық технологияларды пайдалану., инновациялық ақпараттық технологияларды дамыту перспективалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Дінтану пәні жалпы білім беру пәндері циклының таңдау бойынша компоненті болып табылады. Дінтану пәні келесідей модульдерден құралған: 1. Дінтанудың теориялық негіздері; 2. Әлемдік діндер; 3. Қазіргі әлемдегі діни жағдай; 4. Дін әлеуметтік-мәдени феномен ретінде. Пәні студенттерге дінтану шеңберіндегі түсініктік-категориялық ұғымдарды, дінтанулық талдаудың әдістері мен негізгі терминдерін, діни ілімдердің ерекшеліктерін, дәстүрлі және дәстүрден тыс діндердің заңдылықтары мен негізгі түрлерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Пән базалық пәндердің ЖОО компоненті болып табылады. Келісі модульдерден тұрады: макроэкономикалық талдау ерекшеліктері. Айнымалылардың жиынтығы Макроэкономикалық модельдер. Экзогендік және эндогендік айнымалы қорлар мен ағындар, Тепе-теңдік жиынтық сұраныс және жиынтық жеткізілім және ресурстарды толық пайдалану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент негіздері
  Несиелер: 4

  Пән базалық пәндердің ЖОО компоненті болып табылады. Келісі модульдерден тұрады: басқару моделінің әдістемелік негіздері, басқарудағы интеграциялық үрдістер, топтық динамика және көшбасшылық, менеджмент жүйесінде стратегиялық және тактикалық жоспарлау, кәсіпорында кадр саясатын басқару.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көліктегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат негіздері
  Несиелер: 3

  Пән таңдау компонентінің жалпы білім беру пәні болып табылады. Мынадай модульдерден тұрады: көлік құқығына кіріспе; көлік құқығы саласындағы шарттар; темір жол көлігіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: статистиканың жалпы теориясы, статистикалық зерттеулерде пайдаланылатын шамалардың түрлері және әлеуметтік-экономикалық статистика. Елдің экономикалық қызметінің нәтижелерін сипаттайтын кестелер мен шоттар түрінде ұсынылған өзара байланысты статистикалық көрсеткіштер жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет тілі практикумы
  Несиелер: 3

  "Шет тілі практикумы " пәні ҚР МЖМБС-ның міндетті компоненті болып табылады. Лексикалық және грамматикалық материал негізінде ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын дамыту, сөздік арқылы күрделі емес мәтінмен жұмыс істеу, шет елдердің мәдениетін зерттеу арқылы этикалық және эстетикалық дағдыларды дамыту. Жан-жақты дамыған бәсекеге қабілетті маманды дайындау, коммуникацияда мамандық бойынша жаңа сөздерді, сөз тіркестерін және терминдерді тиімді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Пән базалық пәндердің ЖОО компоненті болып табылады. Келісі модульдерден тұрады: микроэкономикаға кіріспе, өндіріс теориясы және өнім өндіру, өндіріс факторларының нарығы, бухгалтерлік және экономикалық шығындар, бәсекеге қабілетті нарықта фирманың пайдасын барынша көбейту және шығындарды азайту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қоғамдық сананы жаңарту негіздері
  Несиелер: 3

  Қоғамдық сананы жаңарту негіздеріпәні жалпы білім беру пәндері циклының таңдау бойынша компоненті болып табылады.Олкелесімодульдердентұрады: руханижаңғыртумиссиясы, қоғамдықсананыжаңғыртуміндеттеріншешу, қазақстандыққоғамныңқоғамдықсанасын, әлеуметтікжәнеэтикалыққұндылықтарынжаңғыртуғабағытталғанмемлекеттікбағдарламалардықарау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 5

  ЖОО-ның базалық пәні болып табылады. Пәнді оқу барысында бухгалтерлік есептің негіздері мен ұлттық және халықаралық стандарттарына сәйкес ұйымдардағы оның жүргізілу дағдылары мен техникасын тану қарастырылған. Курс тақырыптарына кіретіндер: бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде, бухгалтерлік есептің функциялары, бухгалтерлік баланстың құрылуы, шоттар классификациясы және екіжақты жазу жүйесінің көрінісі, бухгалтерлік өткізбелерді құру, қаржылық есеп берудің түрлері және нысандары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 4

  Пән базалық пәндердің таңдау компоненті болып табылады. Пән кәсіпорынның тиімді маркетингтік басқару саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Келісі модульдерден тұрады: маркетингтің әдістемелік негіздері, маркетингте интеграциялық процестер, маркетинг функциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есепті компьютеризациялау
  Несиелер: 4

  Элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесідей модульдерден құралған: Қазақстандағы 1 С: Бухгалтерия бағдарламасын қосу және орнату. Қазақстандағы 1 С: Бухгалтерия бағдарламасының сипаттамасы.Қазақстандағы 1 С: Бухгалтерия бағдарламасымен жұмыс бастау, Қазақстандағы 1 С: Бухгалтериясындағы шаруашылық операцияларының есебі, Қаржылық есеп беруді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби шет тілі
  Несиелер: 3

  "Шет тілі" (Кәсіби) пәні кәсіби ағылшын тілін меңгерген мамандарды даярлауға, олардың болашақ кәсіби қызметінде шет тілін қолдану мақсатында көмек көрсету қажет. ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, Академиялық хат жазу іскерлерімен қаруландыру, жалпы қабылданған негізгі нысандарда шет тілінде ғылыми ақпаратты жазбаша эксплициялауға үйрету, Кәсіби – бағытталған материалда аудиттеу дағдыларын жетілдіру. Алынған білім одан әрі өз бетінше білім алу үшін негіз бола алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есептің 1С негіздері
  Несиелер: 4

  Элективті компоненттің базалық пәні болып табылады.Келесідей модульдерден құралған: «Бухгалтерлік есепті компьютеризациялау» пәнін оқып тану барысында басты назар есепті жүргізудің жалпы принциптері мен мазмұнын ашуға, стандартты есеп берулерге, ақша қаражаттары есебі, сауда операцияларының есебі, өндірістік есеп, негізгі құралдар мен материалдық емес активтер есебі, еңбек ақы мен кадр есебі және т.б. «Қазақстандағы 1 С: Бухгалтериясы 8» құрамына бухгалтерлік есептің шоттар жоспары қосылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көліктегі маркетинг
  Несиелер: 4

  Пән базалық пәндердің таңдау компоненті болып табылады. Келісі модульдерден тұрады: көлік маркетингінің мәні, көліктік қызметтер нарығы, маркетингтік кешен (маркетингтік қоспалар), өнім, қызмет көрсету, сервис, өнімнің, қызметтің және қызметтердің ерекшеліктері, көліктік нарықтағы маркетингтік талдау, көлік қызметтері нарығын зерттеу және талдау принциптері, маркетингтік ақпарат, оны жинау және талдау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Пән табиғатты қорғау мәселелерін шешудің негізгі тәсілдерін; көлік кәсіпорындарымен қоршаған ортаны ластаудың көздері мен түрлерін; қоршаған ортаға зиянды әсерді төмендету әдістерін оқытады. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, олардың себептері алдын алу және қорғау тәсілдері. Құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізу, төтенше жағдайлар кезінде адамдардың жүріс-тұрыс ережелері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 4

  Бұл пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: қаржы және қаржы жүйесі, мемлекеттік қаржы, қаржы институттары және қаржылық реттеу. Бұл кешен экономиканың барлық салаларында - өнеркәсіпте, бизнесте қаржы теориясын терең түсінуге және түсінуге үлкен көңіл бөледі; бюджеттік және бюджеттік жүйе, салық, несиелік және банктік жүйелер, сақтандыру, қаржы нарығы, мемлекеттік несие және қарыз, халықаралық валюта-қаржы қатынастары және т.б.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Cақтандыру
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: сақтандырудың теориялық негіздері, сақтандырудың теориялық негізі, ҚР сақтандыру ісін ұйымдастыру және сақтандыру түрлері, класы, салалары. Сақтандырудың экономикалық мәні және функциялары. Сақтандыру маркетингі. Қайта сақтандыруға берілген. Сақтандыру қызметінің қаржылық негіздері. Депозиттерді сақтандыру жүйесі: теория және практика. шет елдерде сақтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық есеп 1
  Несиелер: 5

  ЖОО-ның элективті компонентінің базалық пәні болып табылады. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес есептің фундаменталды тақырыптарын қарастырады, соның ішінде ақша қаражаттарының, дебиторлық борыштардың, қорлардың, негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің, міндеттемелер мен өз капиталының, қаржылық есеп беруді ұсыну. Оқылатын тақырыптар: ақша қаражаттары және олардың эквиваленттері, ақшаның уақытша құны, дебиторлық борыштардың есебі мен өзге активтердің есебі, қорлардың есебі, негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің есебі, активтердің құнсыздануы, ұйымдағы міндеттемелердің есебі, түсім, табыстар мен шығыстарды тану, капитал мен резервтер есебі, қаржылық есеп беруді ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аудит негіздері
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: Аудиттің мазмұны, мақсаты мен маңызы, аудиттің пайда болуы мен дамуы, Қазақстанда аудиттің қалыптасуы мен дамуы, аудиттің мәні, объектісі мен функциялары, аудитті жіктеу түрлері, Қазақстан Республикасында аудитті нормативтік-құқықтық реттеу, ХАС және олардың сипаттамасы, аудитордың кәсіби этикасының Кодексі, аудиторлар этикасының нормалары (ережелері).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 4

  Пән таңдау компонентінің негізгі пәні болып табылады. Төмендегі модульдерден тұрады: Ұлттық экономика жүйесіндегі кәсіпорындар, кәсіпорынның еңбек ресурстары, кəсіпорынның экономикалық механизмін қалыптастыру, кəсіпорындағы еңбекақы төлеу, кәсіпорынның инвестициялық жəне инновациялық қызметі, өндірістік шығындар мен өнімдерді сату, кəсіпорындардың өнімдердің бәсекеге қабілеттілігі, кəсіпорын қызметіндегі тиімділік және қаржылық нәтижелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Темір жол көлігіндегі статистика
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: теміржолкөлігі статистикасының теориялық негіздері,қаржы статистика, Теміржолкөлігіндегі жолаушылар және жүк тасымалдау саласындағы жаппай экономикалық үдерістер туралы ақпаратты жинау, өңдеу және талдаудың теориялық принциптерін оқу, жұмыс күшін, жылжымалы құрамды пайдаланудың сипаттамасы анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорындағы жоспарлау
  Несиелер: 4

  Пән таңдау компонентінің негізгі пәні болып табылады. Төмендегі модульдерден тұрады: Кәсіпорынның қызметіндегі жоспарлау негіздері, ішкі жоспарлаудың түрлері мен мазмұны, кәсіпорын жоспарлаудың әдістемелік негіздері, стратегиялық жоспарлау әдістемесі, өндірісті жоспарлау, адам ресурстарын жоспарлау, өндіріс шығындарын жоспарлау және өнім сату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көліктегі статистика
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: көлік статистикасының теориялық негіздері, көліктегі қаржы статистикасы. Көліктегіжолаушыларжәнежүктасымалдарысаласындағыжаппайэкономикалықүдерістертуралыақпараттыжинау, көліккәсіпорындарыныңқаржылыққызметініңөңдеужәнеталдаудыңтеориялықпринциптерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көлікті сақтандыру
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: көліктегі сақтандырудың теориялық негіздері, сақтандырудың теориялық негізі ҚР сақтандыру ісін ұйымдастыру және көлік сақтандыру түрлері, класы, салалары. Көліктегі сақтандырудың экономикалық мәні және функциялары, сақтандыру ісін ұйымдастыру. Сақтандыру маркетингі. Қайта сақтандыруға берілген. Сақтандыру қызметінің қаржылық негіздері. Депозиттерді сақтандыру жүйесі: көліктегі сақтандырудың теориясы және практикасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көліктегі қаржылық есеп
  Несиелер: 5

  Элективті компонентінің базалық пәні болып табылады. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес көлік саласындағы есептің ерекшеліктерін қарастырады, соның ішінде ақша қаражаттарының есебі, дебиторлық борыштардың есебі, қорлардың есебі, негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің есебі, капитал мен міндеттемелер есебі, қаржылық есеп беруді ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Байланыс кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Байланыс кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп байланыс кәсіпорындары, мысалы почта байланысы мекемесі коммуникацияның күрделі жүйесіне ие болғандықтан, жеке алынған Байланыс кәсіпорнының есебінен түбегейлі ерекшеленеді. Есепке алуды жүргізудегі басты ерекшелігі сол немесе басқа байланыс кәсіпорындарындағы журналдар мен ордерлерді есепке алу нысаны үнемі өзгерістерге ұшырайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автокөліктегі бухгалтерлік есеп ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: Автокөлік құралдарының жұмысын есепке алу, автокөлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктері, шығындарды есепке алу, қаржылық есептілік. Пән автомобиль көлігіндегі бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін оқытады. Атап айтқанда, материалдарды есепке алу, жүк көлігін есепке алу, жолаушылар көлігін есепке алу, автомашиналарды жөндеуге жұмсалған шығындарды есепке алу, жүргізушілердің еңбекақысын есепке алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Пәнде көлік-коммуникация кешенінің қызметкерлеріне әсер ететін негізгі қауіпті және зиянды өндірістік факторлар, сондай-ақ еңбек жағдайларын жақсарту бойынша озық әдістер мен техникалық шешімдер, Көліктегі еңбекті қорғауды ұйымдастыру және басқару тәсілдері, қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсерін азайту әдістері мен тәсілдері оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банк ісі негіздері
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: Банк жүйесінің мазмұны мен құрылымы, Ұлттық банк және несиелік реттеу, коммерциялық банктің кассалық жұмысын ұйымдастыру, кәсіпорындардың қолма-қол ақшасыз есеп айырысуын ұйымдастыру, кассалық айналымдарды реттеу, кредит беру жүйесі және оның қазіргі заманғы нысандары, банктік менеджмент және маркетинг, қарыз алушының кредит қабілеттілігі және оны анықтау әдістемесі, кредиттің қайтарымдылығын қамтамасыз ету нысандары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Туризмдегі бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесідей модульдерден құралған: Туризм саласындағы, сонымен қатар сала ерекшеліктерін ескере отырып бухгалтерлік есептің ерекшеліктеріжәне қызмет спецификасы, шоттарды жүргізу және есеп беруді құру, операцияларды тіркеу, құжаттарды рәсімдеу спецификасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық есеп 2
  Несиелер: 5

  ЖОО-ның профилдік пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: Кәсіпорындарды біріктіру. Шоғырландырылған қаржылық есептілік, "инвестицияларды есепке алу, қаржылық құралдары. Байланысты Тараптар. Компанияның есеп саясатындағы өзгерістер", валюталық бағамдар өзгерістерінің әсері( ХҚЕС IAS 21), қауымдасқан компанияларға инвестициялар (ХҚЕС IAS 28), "Бірлесіп-бақыланатын активтер, бірлесіп-бақыланатын компаниялар (ХҚЕС IAS 31)".

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару есебі 1
  Несиелер: 4

  Элективті компонентінің базалық пәні болып табылады. Пәнді оқу барысында өндірістік есепті зерттеуге бағытталған, яғни ондағы негізгі мақсат – өндірістік шығындар туралы есептік мәліметтерді алуда жатыр. Басқару есебі туралы жалпы түсінік, басқару есебіндегі шығындардың жіктелуі, өндірістік шығындар есебінің ұйымдастырылуы, өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың және шығындар есебінің тапсырыстық әдісі, өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың және шығындар есебінің процестік әдісі, өзіндік құнды шығындарды толық үлестіру бойынша және айнымалы шығындар бойынша калькуляциялау (абзорпшен-костинг, директ-костинг).Кешенді өндіріс шығындарын тарату әдістері. Өзіндік құнның фунционалды калькуляциясы. Нормативтік шығындар бойынша өзіндік құнды калькуляциялау мен ауытқуды талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құрылыстағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 4

  Элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Құрылыс кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп кәсіпорын мен мердігерлік ұйымдар арасындағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктерін зерттей отырып, келісімшарттық мәмілелерден түсетін табыс, сыртқы пайдаланушыларға қаржылық және бухгалтерік ақпараттарды ұсыну

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Бұл пән ЖОО элективті компонентінің базалық пәні болып табылады. Мынадай модульдерден тұрады: салықтардың экономикалық маңызы. Салық салу мен салық салу негіздері, мүлік салығы, жанама салықтар, табыс салығы, арнайы салық режимдері. Салық теориясы мен салық салу жүйесін құрудың теориялық аспектілерін зерттеу, атап айтқанда, салық салудың экономикалық мазмұны, функциялары мен принциптерін ашу, Қазақстан Республикасының салық және салық жүйесін қалыптастыру мен дамытудың тарихи кезеңдері, елдегі салық реформаларының негізгі тұжырымдамалары және т.б .; салықтың нақты түрлерін практикалық есепке алу дағдыларын игеру, салықтық әсердің әртүрлі құралдарын зерттеу, салық заң��амасын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саудадағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 4

  Элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесідей модульдерден құралған: Сауда ұйымдардағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктеріне негізделген. Сауда ұйымдардағы есеп объектілері, мақсат, міндеттері, активтер мен міндеттемелер есебі, капитал, табыстар мен шығыстар есебі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық органдарындағы есеп және есептілік
  Несиелер: 4

  Элективті компонентінің базалық пәні болып табылады. Келесідей модульдерден құралған: Қазақстан Республикасының қаржы органдарындағы мемлекеттік бюджеттің мазмұны мен орындалуының есеп талаптары, салық органдарындағы салық түсімдері мен басқа да міндетті түсімдер есебі, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетінің кассалық есебінің орындалуы қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салық салу принциптері
  Несиелер: 5

  Бұл пән ЖОО элективті компонентінің базалық пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: салық салу мен салық салудың негіздері, ҚР салық жүйесі, бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдер, салықтық әкімшілендіру, арнаулы салық режимдері. Салық салудың теориялық аспектілерін зерттеу, атап айтқанда, экономикалық мазмұнды ашу, салық қызметінің функциялары мен принциптері, Қазақстан Республикасының салық және салық жүйесін қалыптастыру мен дамытудың тарихи кезеңдері, елдегі салық реформаларының негізгі тұжырымдамалары және т.б .; салықтық әсердің әртүрлі құралдарын зерттеу, Қазақстан Республикасының салық заңнамасын зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Банк ұйымдарындағы есеп және есептілік
  Несиелер: 5

  Элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесідей модульдерден құралған: бухгалтерлік есеп мәліметтері негізінде банктің барлық шаруашылық қызметіндегі қаржылық жағдайы ашылады, оның табыстары мен шығыстары туралы мәлімет. Бақылау мен бухгалтерлік есеп бойынша басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті ақпараттарды жинау және талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндіріс саласындағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 3

  Элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесідей модульдерден құралған: Өндірістік кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп, шығындар классификациясы мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау, өндірістегі ақаулар есебі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп экономикалық білім беру жүйесіндегі негізгі пәндерінің бірі. Бюджеттік ұйымдардағы есепті жүргізу жолдарын зерттеу,есептің ұйымға тигізетін әсерін анықтау және оның есебін жетілдіру бойынша негізгі теориялық тақырыптар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1С Бухгалтерия
  Несиелер: 5

  ЖОО-ның профилдік пәні болып табылады.«Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия 8.0» - бухгалтерлік және салықтық есептің автоматизациясы үшін көпжақты бағдарламасы болып саналады, сонымен қатар коммерциялық қызметтің кезкелген түрін орындайтын ұйымдарда міндетті (регламентті) есеп беруді дайындау қарастырылады.Бухгалтерлік және салық есебі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  ЖОО-ның профилдік пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: өнім өндіруді басқару, жұмысты орындау және қызмет көрсету, кәсіпорынды басқару функциясының маңызды құрамдас бөлігі. Қазіргі заманғы мамандардың бәсекеге қабілеттілігі менеджменттің негізгі қағидаттары мен әдістерін білумен, маңызды техникалық-экономикалық көрсеткіштерді және оларды есептеу тәсілдерін түсінумен және кәсіпорынның кез келген қызмет түріне, ұйымның кез келген түріне қатысты оңтайлы шешімді дайындаумен анықталады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Темір жол көлігіндегі басқару есебі
  Несиелер: 5

  ЖОО-ның профилдік пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады:Темір жол көлігі кәсіпорындарындағы шығындарды жіктеу, темір жол көлігі кәсіпорындарындағы өндірістік есепті ұйымдастыру, пайдалану шығыстарын есепке алуды ұйымдастыру. Пән темір жол көлігіндегі шығындар мен шығындардың есебін жүргізу тәртібін зерттеуге негізделген.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Темір жол көлігіндегі бухгалтерлік есеп ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  ЖОО-ның профилдік пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: ұзақ мерзімді активтер, айналым активтері, меншікті капитал және еңбекақы төлеу, кірістер мен шығыстар, қаржылық есептілік. Пән темір жол көлігіндегі есепке алу ерекшеліктерін қарастырады. Атап айтқанда, темір жол көлігіндегі ақша қаражатын есепке алу , материалдар мен еңбекақы төлеуді есепке алу, темір жол көлігіндегі міндеттемелерді есепке алу, темір жол көлігіндегі шығыстар мен кірістерді есепке алу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп бойынша зертханалық практикум
  Несиелер: 5

  ЖОО-ның профилдік пәні болып табылады. Келесідей модульдерден құралған. Қысқа мерзімді активтер есебі, ұзақ мерзімді активтер есебі, міндеттемелер мен қаржылық нәтиже есебі. Пәннің мазмұны алғашқы құжаттарды толтыру негізінде бухгалтерлік есептің барлық бөлімдері бойынша ситуациялық есептер тапсырмасына негіздерген.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық есептілік
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің профилдік пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: Компанияның қызметін басқару процесін ақпараттық қамтамасыз ету жүйесіндегі қаржылық есептілік, пайда мен шығындар туралы есептің мазмұны, қаржылық есептілік – компанияның талдау көзі, компанияның банкроттығын бағалау және болжау. Пән ХҚЕС сәйкес барлық нысандар бойынша қаржылық есептілікті құруды қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Салық есебі
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің профилдік пәні болып табылады. Мынадай модульдерден тұрады: салықтық есепке алу және оның есепке алу жүйесіндегі орны. Салық есебін ұйымдастыру және жүргізу тәртібін анықтайтын заңнамалық негіздер. Кәсіпорынның есеп және салық саясаты. Жылдық жиынтық табысты анықтау. Жылдық жиынтық табысқа енгізілетін табыстар. Жылдық жиынтық табыстың ағымдағы салықтық есебін жүргізу тәртібі Жылдық жиынтық табысты түзету. Заңды тұлғаларға берілетін шегерімдердің сипаттамасы. Салық салу кезінде ескерілетін шегерімдердің ағымдағы салықтық есебін жүргізу тәртібі. Заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысынан шегерімдердің ағымдағы салықтық есебін жүргізу тәртібі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Аудит
  Несиелер: 5

  ЖОО-ның профилдік пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: аудиттің мәні мен түрлері, аудиторлық дәлелдемелер және аудиттегі бақылау, аудитті ұйымдастыру және жүргізу тәртібі. Пән аудит жүргізу бойынша негізгі ережелерді, аудиторлық қорытынды жасауды, аудиторлық дәлелдемелерді жинау тәртібін, ақша қаражатына аудит жүргізу тәртібін, материалдар аудитін, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге аудит жүргізу тәртібін, міндеттемелер аудитін, кірістер мен шығыстар аудитін қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жаратылыстану ғылымдары саласындағы негіздерді қолданып, кең ой-өрісі мен ойлау мәдениетіне ие жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал етеді. Әртүрлі деңгейдегі семинарларда, пікірталастарда, конференцияларда және көп тілді қоғамды құруда шетел әріптестерімен тәжірибе жүргізу үшін, шет тілінде диалог жүргізуге мүмкіндігі бар. Компанияның қаржы көрсеткіштерін есептеу және талдау кезінде бағдарламалық пакеттерді жетік пайдалана отырып, заманауи ақпараттық It технологияларды кеңінен қолдана алады.

 • Код ON2

  Әртүрлі әлеуметтік және кәсіби қызметінде әлеуметтік маңызды мәселелерді талдай алады және гуманитарлық, әлеуметтік ғылымдардың тәжірибесінде оны қолдана алады. Қоғамдағы бет алған дау-жанжал ситуацияларын шешу бағдарламасын құрай алады, сонымен қатар әлеуметтік маңызы бар өзінің көзқарасын анық, жеткілікті түрде жеткізе алады.

 • Код ON3

  Жоғары математика негіздерін біледі, кәсіби тапсырмаларды орындауда математикалық жазба және математикалық модельдеу процестерін ұсына алады.

 • Код ON4

  Өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдары мен әдістерін қолдана отырып, қауіпті және зиянды факторларды анықтауға және талдауға қабілетті.

 • Код ON5

  Экономикалық теория, экономикалық категориялар, негізгі экономикалық заңдар, экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық негіздерін біледі. Сұраныс пен ұсыныс көрсеткіштерін, ЖІӨ және басқа макроэкономикалық көрсеткіштерді, еңбек өнімділігі және т.б. есептей алады. Микро және макродейгейдегі экономикалық көрсеткіштерді болжамдай алады және талдау дағдысымен иемденеді.

 • Код ON6

  Көліктік-географиялық қатынастар түріндегі аймақаралық көлік жүйесіне әртүрлі элементтердің кеңістіктік әсерін ұйымдастыруды біледі. Көлік-коммуникация кешені саласында біліммен иемденеді, көлік жүйесінің әдістемесін, көлік кешешінде бухгалтерлік (қаржылық, басқару) ақпаратын оқып тани біледі, өнімнің өзіндік құнының калькуляциясын және шығыстар сметасын есептей алады, басқару шешімдерді қабылдай алады.

 • Код ON7

  Статистиканың жалпы теориясы мен әлеуметтік-экономикалық статистиканың теориялық негіздерін біледі, статистикалық ақпаратпен жұмыс жасау принциптерін, көліктегі статистикалық зерттеулердің әдістерін біледі.

 • Код ON8

  Сақтандыру ісіндегі қаржының қалыптасу концепциясының негіздерін біледі және сақтандыру нарығы мен салықтардың экономикалық мәнін біледі. Нарықтық құрылымдардың типтерін, экономика дамуының негізгі тенденцияларын анықтай алады, сақтандырудағы салалар классификациясын жүргізе алады.

 • Код ON9

  Бухгалтерлік есеп және аудит саласында заманауи білімдерді ескере отырып, бухгалтерлік есеп, салық есебі, аудит және талдаудың негізгі әдістерін қолдана, түсіне алады. Жинақтау, талдау, есеп объектілерін өңдеуде білімдерін көрсете алады. Салық есебі туралы, әдістемесін жүргізу, салық кодексі туралы хабардар, әрі салық есептілігін (декларациялар) толтыра алады.

 • Код ON10

  Ұйымдарда бухгалтерлік есеп (қаржылық, басқару) негіздерін, әдіс-тәсілдерін, жүргізілуі тәртібін біледі. Құжат айналымы мен қаржылық есеп беруді дайындау білімен иемденеді, мекемелердегі активтерді, міндеттемелерді, капитал мен табыс-шығыстарды бағалауда қаржылық есеп берудің жалпы ережелерін біледі, ҚЕХС біледі және қаржылық есептілікті оқи алады.

 • Код ON11

  Бухгалтерлік есепті компьютеризациялау, 1 С бухгалтерлік негіздері әдіснамасын жүргізе алады және автоматтандырылған бухгалтерлік есепті 1С:Бухгалтерия бағдарламасы негізінде ұсына алады.

 • Код ON12

  Экономиканың әртүрлі саласындағы (байланыс, бюджеттік ұйымдар, сауда, туристік қызмет, құрылыс, өндірістік сала, автокөлік кешені т.б.) бухгалтерлік есептің жүргізілу методикасы мен теориялық негіздерін біледі. Банк саласы мен қаржылық органдарында алғашқы құжаттардың толтыру үлгілерін, есеп саясатын даярлауға және қаржылық есептілікті жасауға қабілетті.

 • Код ON13

  Кәсіпорындарда экономика, маркетинг, маркетингілік зерттеулер мен жоспарлау, басқаруды ұйымдастыру салаларында теориялық-методологиялық ғылыммен және біліммен иеденеді.

 • Код ON14

  Кәсіби салада өзі білімін ұсынуға қабілетті, банк ісінің негіздерін және шаруашылық қызметте орын алған әртүрлі фактілерді бухгалтерлік шоттарда бағалауға, жіктеуге, жүйелеуге, одан бұрын қаржылық есептіліктің көрсеткіштеріне әсерін анықтау, есеп жазбалары мен алғашқы құжаттар, есеп регистрлерін жұрыс рәсімдеу.

 • Код ON15

  Қазақтанның нормативтік-құқықтық базасын кәсіптік деңгейде түсініп, жетік пайдалана алады, сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттер саласы бойынша қолданыстағы заңнаманы біледі.

6B04101 Есеп және аудит
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Есеп және аудит
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Есеп және аудит
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04101 Есеп және Аудит
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04101 Бухгалтерлік есеп, талдау және аудит
Бакалавриат

Ө.А.Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Есеп және аудит
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 есеп және аудит
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Есеп және аудит
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Есеп және аудит
Бакалавриат

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top