Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01719 Шетел тілі: екі шетел тілі в Silkway Халықаралық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты ҚР Ұлттық біліктілік шеңберінің 6 деңгейіне сәйкес келеді,сондай-ақ Дублин дескрипторларымен, жоғары білім берудің еуропалық кеңістігінің біліктілік шеңберінің 1 циклімен Үйлестірілген. (A Framework for Qualification of the European Higher Education Area), сондай-ақ өмір бойы білім беру үшін Еуропалық біліктілік шеңберінің 6 деңгейімен (The European Qualification Framework for Lifelong Learning).
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Мәдениетаралық қарым-қатынастар саласындағы әлеуметтік тіл білімі
  Несиелер: 5

  Модульді оқу барысында білім алушылар ежелгі грек және латын тілдерін терең меңгерген, тіл, мәдениет және әдебиет құбылыстарын Тарихи зерделеу әдістерін түсінеді. Антикатану, византинтану, неоэлинистика және неолатинистиканың филологиялық мәселелерін әзірлеудің дәстүрлі тәсілі гуманитарлық білім саласындағы пәнаралық зерттеулерді кеңейту және күрделендірудің қазіргі заманғы үрдістерімен келісуде.

  Селективті тәртіп
 • Қоғам және саясат лексикасы
  Несиелер: 6

  Оқытуда аударма-коммуникативтік жағдайдың құрылымы талданады, коммуникативтік жағдайдың компоненттерінің хабарламаның семантикалық-мағыналық құрылымының компоненттерімен өзара әрекеттесуін талдайды,бұл коммуникативтік жағдайдың құрамдас бөліктерінің аударма үдерісіне әсерін ашуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Педагогикалық қызметкерлерді басқару
  Несиелер: 5

  Модульде ұжымды басқарудың теориялық-әдіснамалық негіздері,шетел тілінде білім беру, шетел тілінде білім беру парадигмасы, мәдениетаралық тілдік –тілдік және тілдік-іскерлік қарым-қатынас негіздері, қазіргі заманғы шетелдік-білім беру процесі: басқару, ұйымдастыру, оқыту технологиясы баяндалады.

  Селективті тәртіп
 • Линвистерге арналған ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Негізгі бөлімдер іскерлік хат жазысуды, іскерлік хаттардың түрлерін, іскерлік ұйымдардың типтерін, түйіндеме жасауды, жұмысқа орналасу кезінде сұхбаттан өтуді қамтиды. Тіл және оның негізгі функциялары. Сөйлеу: сөйлеу түрлері мен формалары. Тіл жүйесі және тілдің негізгі функциялары. Мәтін сөздік коммуникацияның жетекші бірлігі ретінде. Мәтіндегі сөйлемдердің байланыс тәсілдері: тізбекті және параллельді байланыс. Сипаттамасы. Баяндау. Пайымдау.

  Селективті тәртіп
 • Жоғары білімдегі Еуропалық реформалар мен инновациялар: Қазақстанда үйлестіру және ендіру
  Несиелер: 4

  Кәсіби педагогика және психология негіздері, күнделікті және кәсіби қызметте қажетті психологиялық-педагогикалық білім саласындағы құзыреттілік. Тұлғаның білім беру, тәрбиелеу және өзін-өзі дамыту негіздері

  Селективті тәртіп
 • Мәтіннің көркем әдебиет талдау лингводидактикасы
  Несиелер: 5

  Модульді оқу барысында білім алушылардағы мәтінді лексикалық талдау көркем мәтінді интерпретациялау дағдыларын дамытады. Ол XX ғасырдың ағылшын және американдық жазушыларының әңгімелерінің мәтіндерін және аудиторияда оларды өз бетінше талдау және талқылау үшін сұрақтарды қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Салыстырмалы стилистикасы
  Несиелер: 6

  Осы пәндерді оқу негізінде білім алушылар коммуникативтік және кәсіби қызметте тілдік құбылыстар туралы білімді сақтау тәсілдері мен когнитивті ұйымдастыруды қоса алғанда, жүйе ретінде оқылатын тілдің лексикалық, грамматикалық құбылыстары мен заңдылықтарын, сондай-ақ олардың қол жетімділігін (еске алу, ұзақ мерзімді жадыдан шығару, пайдалану) білуі мен қолдана алады.

  Селективті тәртіп
 • Шеттілдік білім берудің заманауи әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Модульде шет тілдік білімнің теориялық-әдіснамалық негіздері, шет тілдік білім беру парадигмасы, мәдениетаралық тілдік –тілдік және тілдік-іс-әрекет негіздері, қазіргі шет тілдік-білім беру процесі: басқару, ұйымдастыру, оқыту технологиялары баяндалады. Оқу-танымдық іс-әрекет аясында студенттерді критериалды бағалаудың педагогикалық технологиясын оқу негізінде іс жүргізушілік-әрекетті метатехнология ретінде оқытудың қойылған мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізіледі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Кәсіби педагогика және психология негіздері, күнделікті және кәсіби қызметте қажетті психологиялық педагогикалық білім саласындағы құзыреттілік. Тұлғаның білім беру, тәрбиелеу және өзін-өзі дамыту негіздері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Модульде тәуелсіз Қазақстанның даму перспективалары баяндалады, оның тарихи кезеңдері, тарихи мұраны философиялық - теориялық (тарих философиясы) және философиялық-әдіснамалық ұстанымдардан, әлемдегі қазіргі заманғы саяси процестерге (жаһандану) байланысты футурологиялық ілімдер зерттеледі және саясаттану зерттеу объектісі ретінде: саясат әлеуметтануы, этносоцология, жастар әлеуметтануы және Дін әлеуметтануы бағыттары бойынша объективті әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу негізінде Республикада саясаттану зерттеу объектісі ретінде зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Бағдарлама студенттердің мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілігін жеткілікті деңгейде (А2, жалпыеуропалық құзыреттілік) және базалық жеткіліктілік деңгейінде (В1, жалпыеуропалық құзыреттілік) қалыптастыруға бағытталған. Білім алушылардың шет тілінің лексикасы мен тілдік ерекшеліктерін меңгеру және коммуникативтік-функционалдық құзыреттілікті қалыптастыру. Шет тілінде дәлелдеу дағдыларын қалыптастыру және Оқытылатын тіл елінің тілдік және мәдени ерекшеліктерін түсіну

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Кәсіби педагогика және психология негіздері, күнделікті және кәсіби қызметте қажетті психологиялық-педагогикалық білім саласындағы құзыреттілік. Тұлғаның білім беру, тәрбиелеу және өзін-өзі дамыту негіздері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімі саласындағы мәдениетаралық қарым-қатынастар
  Несиелер: 5

  Модульде мәдениетаралық коммуникация теориясы, вербалды және вербалды емес коммуникация, мәдениетаралық қарым-қатынастағы гендерлік зерттеулер, мәдени шок түсінігі, қарым-қатынас төзімділігі, мәдени құзыреттілік және мәдениетаралық қарым-қатынас процесіндегі диалог; іскерлік, кәсіби және мәдениетаралық қарым-қатынас процесінде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану.; әртүрлі мәдениетке жататын индивидтар мен топтар арасындағы қарым-қатынас пен қарым-қатынастың әртүрлі нысандарын қолдану, коммуникативтік құзыреттілік моделін құру, этносаралық төзімділікті тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 8

  Оқу үдерісін ұйымдастыруға қойылатын қазіргі талаптарды ескере отырып және білім алушылардың шетел тілдерін меңгеруінің объективті заңдылықтары негізінде,оқу-танымдық қызмет шеңберінде студенттерді критериалды бағалаудың педагогикалық технологиясын зерделеу негізінде оқу үдерісін ұйымдастыруға қойылатын заманауи талаптарды ескере отырып, жеке кәсіптік іс-әрекеттер жоспарланады, оқытудың қойылған мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізіледі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі ағылшын тілінің фразеологиясы
  Несиелер: 6

  Модульді оқу кезінде әлеуметтік және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зерттеулік практика
  Несиелер: 12

  Бағдарлама оқу процесін ұйымдастыруға қойылатын заманауи талаптарды ескере отырып және білім алушылардың шет тілдерін меңгеруінің объективті заңдылықтары негізінде жеке, кәсіби іс-әрекеттерді жоспарлауды жүзеге асыруға бағытталған Жаңа ақпараттық технологияларды меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тағлымдамадан өту және магистерлік диссертацияны орындауды қосқандағы магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)
  Несиелер: 24

  Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы таңдаған ғылыми саладағы оның білімдерінің тереңдігін анықтау үшін арналған және тағылымдамадан өтуді қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Оқытылатын тіл (ағылшын, неміс/француз/қытай) құралдарымен әлемнің шетқафондық бейнесін көрсете алатын екінші тілдік тұлға белгілерін қалыптастыруға бағытталған педагогикалық, психологиялық және әдістемелік дұрыс кәсіби қызметті жүзеге асыру)

 • Код ON2

  орта білім берудің жаңартылған мазмұнын, оқу процесін ұйымдастыруға қойылатын талаптарды ескере отырып және білім алушылардың шет тілдерін (ағылшын, неміс/француз/қытай) меңгеруінің объективті заңдылықтары негізінде өзінің кәсіби іс-әрекеттерін жоспарлау)

 • Код ON3

  оқушының тұлғасына құрмет көрсету және оқушылардың білім жетістіктеріне оң үлес қосу

 • Код ON4

  білім алушылардың мәдени және тілдік қажеттіліктерін іске асыру үшін қолайлы білім беру ортасын дамытуға жәрдемдесу

 • Код ON5

  шет тілі арқылы білім алушылардың коммуникативтік, ақпараттық, құқықтық, экологиялық, кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру принциптері мен әдістерін меңгеру

 • Код ON6

  ерекше қажеттіліктері бар балаларды шет тілін (ағылшын, неміс/француз/қытай) саралап және ықпалдастыра оқытудың педагогикалық технологияларын жетілдіру

 • Код ON7

  Қазіргі тіл білімі мен шетел тілін оқыту әдістемесі саласындағы теориялық концепциялар мен ережелерді интеграциялау

 • Код ON8

  жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар жүйесіне олардың бірлігінде араласуды көрсету, Қазақстан дамуының тарихи кезеңдерін және мұраларды философиялық - теориялық (тарих философиясы) және философиялық-әдіснамалық ұстанымдардан біледі.

 • Код ON9

  Мемлекеттік және шет тілдерінде (ағылшын, неміс/француз/қытай) табысты және позитивті іскерлік коммуникацияны құру )

 • Код ON10

  әрбір оқушының жеке мүмкіндіктерін ашуға қабілетті және оқушының жеке тұлғасының эмоционалдық саласын, оның шығармашылық, когнитивтік және тілдік қабілеттерін, оның ішінде ерекше қажеттіліктері бар балаларды дамытуды реттейтін сабақта қолайлы психологиялық ахуал жасау

 • Код ON11

  жеке кәсіби даму аспектілері туралы түсінікке ие болу және үнемі жетілдіруге ұмтылады.

 • Код ON12

  өзге мәдениетке, өзге де өмір салтына төзімді қарым-қатынасты қалыптастыру

Top