Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07219 Геология және қатты пайдалы қазба кенорындарын барлау в Satbayev University

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Қатты пайдалы қазбаларды геология және барлау» білім беру бағдарламасының мақсаты - қатты пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық зерттеу, іздеу, барлау, пайдалану саласында мемлекеттік және әртүрлі жобалық, өндірістік, технологиялық, ұйымдастырушылық және басқарушылық қызметті жүзеге асыра алатын жоғары кәсіби маман даярлау, жеке сектор - барлау, тау-кен кәсіпорындарында, меншіктің кез-келген түріндегі ұйымдарда істеу.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 62
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M121 Геология
 • Қазахстанның пайдалы қазба кенорындары
  Несиелер: 3

  3 кр.РК/6 кр.ECTS Қазақстан Республикасының минералдық шикізат базасының жағдайы және даму болашағы. Металдық пайдалы қазбаларлар. Темір кенорындары. Мар-ганец кенорындары. Хром, титан, ванадий кенорындары. Мыс кенорындары. Қорғасын және мырыш кенорындары. Алюминий, никель, кобальт кенорындары. Вольфрам, молиб-ден, сынап кенорындары. Тантал, ниобий, цирконий, сирекжер элементтер кенорындары. Бағалы элементтер кенорындары (алтын, күміс). Радиобелсенді кенорындар. Уран кено-рындары. Бейметалл пайдалы қазбалар. Құрылыс матералдары кеорындары.

  Оқу жылы - 1
 • Геологиядағы компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 2

  3 кр.РК/6 кр.ECTS Кіріспе. 3D ортада әртүрлі геологиялық барлау деректерін визуализациялау және интерпретациялау үшін компьютерлік бағдарламалар қажеттілігінің туындауы. Пайдалы қазбалар кен орындарын үшөлшемді модельдеу. Графикалық қосымшалармен жұмыс. Micromine бағдарламасымен қамтамасыз ету арқылы кен орындарын модельдеу және қорларды бағалау.

  Оқу жылы - 1
 • Кенді алаңдар мен кенорындардың құрылымдары
  Несиелер: 3

  Кен алқаптары мен кен орындарының геологиялық құрылымы туралы түсінік. Кен алқаптары мен кен орындарының геологиялық құрылымдарын жіктеу. Кен алқаптары мен кен орындарының тектоногенді құрылымдары. Кен алқаптары мен кен орындарының қатпарлы құрылымдары. Жарылысты бұзылыстарға негізделген кен алқаптары мен кен орындары. Кен алқаптары мен кен орындарының жарықшақтық пен кливажды, тектоно-магматогенді, плутоногенді құрылымдары. Негізгі және сілтілі массивтердің; гранитті интрузивтердің апикальды және апикаль үсті аймақтарының; гранитоидты интрузивтердің контактілі аймақтарының ішкі және интрузияшілік құрылымдары. Кен алқаптары мен кен орындарының вулканогенді құрылымдары.

  Оқу жылы - 1
 • Геоэкологиялық карталау
  Несиелер: 3

  Экологиялық-геологиялық зерттеу (ЭГЗ) және экологиялық-геологиялық карталар (ЭГК) мазмұны, сияқты қолданбалы геологиялық тәртіп мағынасы, мақсаттары. Негізгі ұғым және байланыстар: экология - геоэкология - экологиялық геоло-гия. Экологиялық геологияның нысаны. Табиғи жүйенің экологиялық күйі. Аумақтың ландшафт-экологиялық аудандастыруы. Төтенше жағдайлар қауіпті геологиялық үдерістер, экологиялық және литосфераның атқаратын қызметтері: қор, геодинамикалық, гео-химиялық және геофизикалық.

  Оқу жылы - 1
 • Английский язык (профессиональный)
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағыттағы ағылшын тілі курсының мақсаты магистранттардың кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру; магистранттарға халықаралық кәсіби ортаға бейімделуге мүмкіндік беру және ағылшын тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым қатынас аясында қолдануға үйрету болып табылады.

  Оқу жылы - 1
 • Экологиялық геология
  Несиелер: 3

  3 кр.РК/6 кр.ECTS Литосфераның экологиялық функцияларымен және экологиялық есептердің барлық кешенімен танысу. Морфологиялық, ретроспективті, болжамдық есептер шешіледі. Экологиялық геологияның теориялық базисі. Экожүйелердің қазіргі жағдайын бағалау критерийлері. Литосфераның экологиялық, ресурстық, экологиялық, геодинамикалық, геохимиялық функциялары.

  Оқу жылы - 1
 • Петрогендік минералдар
  Несиелер: 3

  Минералдардағы жарықтың сынуы және микроскоппен бақыланатын олармен байланысты оптикалық әсерлері; қоссыну және әр түрлі сингония минералдарының оптикалық индикатрисі, олармен байланысты минералдардың оптикалық қасиеттері; поляризациялық микроскоптағы жарық жүрісі; минералдардың оптикалық осьтері, оптикалық осьтерінің белгісі мен бұрышын анықтаудың коноскопиялық әдісі; минералдардың сыну көрсеткіштерін анықтаудың иммерсиялық әдісі; магматикалық, шөгінді, метаморфтық және метасоматикалық петрогенді минералдардың оптикалық қасиеттері бойынша поляризациялық микроскоптың көмегімен зерттеу және анықтау.

  Оқу жылы - 1
 • Геологияның қазіргі проблемалары
  Несиелер: 2

  Жердің құрамы мен құрылысы, Жердің ядросының сыртқы және ішкі металдық құрамындағы керағар көзқарастар; Жердің ішкі жылуының негізгі көздері; литосфералық плиталардың тектоникасының негізгі жағдайы; литосфералық плиталардың қозғалыс күші ретінде астеносферадағы жылу конвекциясының маңызы.

  Оқу жылы - 1
 • Жобалық менеджмент
  Несиелер: 3

  Пәннің мазмұны қазіргі заманғы концепцияларды, әдістерді, жобалық менеджменттің құралдарын, оларды жоспарлау және жобаларды орындау міндеттерін шешу үшін маманның әрі қарайғы практикалық қызметінде қолдану мақсатында оқытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
 • Металлогения және Қазақстанның рудалы формациялары
  Несиелер: 3

  3 кр.РК/6 кр.ECTS Металлогения және минерагения туралы түсінік. Жалпы металлогения. Кен түзуші процестер мен жүйелер туралы түсінік. Рудалық формациялық талдау туралы түсінік. Геологиялық, кенді, метасоматикалық және металлогениялық формациялар. Металлогениялық зерттеулердің жалпы принциптері. Қазіргі теңіздер мен мұхиттардың металлогениясы, қатпарлы-геосинклинальды белдеулер. Қазіргі геодинамика бағытындағы металлогения негіздері. Қазақстанның рифтілік жағдайының, субдукциялық-орогендік жағдайының, асыл металлдардың, бейметаллдардың, қара, түсті, радиоактивті, сирек кездесетін металлдардың металлогениясы.

  Оқу жылы - 1
 • Геотектоника геодинамика негіздерімен
  Несиелер: 3

  3 кр.РК/6 кр.ECTS Геотектоникалық жорамалдар, бұл жорамалдар туындауының эволюциясы. «Геосинклиндер туралы ілім» геология ғылымының тұңғыш парадигмасы ретінде. Тектоникалық қозғалыс типтері. Қазіргі замандағы тектоникалық қозғалыстар, оларды зерттеу әдістері. Геологиялық формациялар және олардың деформациялары. Фиксизм және мобилизм, олардың бір-бірінен айырмашылығы. Мұхиттардың геологиялық және геоморфологиялық ерекшеліктері. Мұхиттар мен континенттердің бір-бірімен жапсарласу өңірінің геологиялық құрылымдары. Континенттердің қатпарлы белдеулері (жас платформалар). Континенттік көне платформалар – кратондар. Конти-нентіштік орогенез облыстары. Тектоникалық аудандастыру принциптері және тектоникалық карталар. Жер дамуының басты сатылары. Жер дамуының және жалпы-лама заңдылықтары.

  Оқу жылы - 1
 • Код ON1

  Бағдарлама соңында магистранттар геология және кенорындарының барлау саласында озық білімін өздерінің кәсіби және академиялық мансаптарында қолдануға қабілетті болады.

 • Код ON2

  Бағдарлама соңында магистранттар геология және тау-кен саласының стандарттарына сәйкес, сапалы және сандық талдаудың тиісті әдістерін қолдануға, ақпаратты ең жақсы түрде жинауға және ықпалдастыруға қабілетті болады.

 • Код ON3

  Магистранттар мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сәтті және жағымды іскерлік қарым-қатынас жасай алады, шыдамды, қоғамға бейімді, ұжымда жұмыс істей алады.

 • Код ON4

  Бағдарлама аяқталғаннан кейін магистрлар әр түрлі мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу кезінде жоғары кәсіби сапалар мен әдепті көрсетеді. Олар геологиялық пәндер саласындағы кәсіби білімдерге ие болады, олар дүниетанымы мен мәдениеті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал етеді; геологиялық есептер теориясы мен практикасын ұштастыра біледі; жоспарлау, жобалау және барлау жұмыстарын жүргізе алады.

Top