Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07204 Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау в Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорын экономикасы туралы білу мамандардың құзыреттілігінің, олардың кәсіпорынның экономикалық даму бағытын анықтау қабілетілігінің негізі болып табылады. Бәсекелестік нарықтық ортадағы кәсіпорындардың қызметі, шектеулі ресурстар шартында тиімді басқару шешімдерін әзірлеу және қабылдау үрдістері зерделенеді. Білім алушылар негізгі және айналым қаражаттары, кадрлық әлеует, еңбекақы төлеу жүйелері, өзіндік құн, қаржылық көрсеткіштер және инвестицияларды бағалау туралы білімді меңгереді.

 • Жер асты суларын іздеу және барлау
  Несиелер: 5

  Зерттеу процесінде жер асты суларының жіктелуі және негізгі түрлері мен типтерінің құрылымдық ерекшеліктері, сондай-ақ олардың барлау, іздестіру және санау әдістері меңгерілді. Жер үсті және жер асты суларына және тұтастай алғанда қоршаған ортаға жасанды әсер ететін экономикалық және экологиялық аспектілерге ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
 • Космостық аэрофото түсірілімдерді интерпретациялау
  Несиелер: 5

  Ғарыштық суреттер жаңа үлгідегі карталарды (космофотокарталар) жасауға мүмкіндік берді. Олардың негізінде ғарыштық картография сияқты ғылым саласы дамып келеді. Атап айтқанда, Айдың, Шолпанның, Меркурия, Марстың егжей-тегжейлі картасы бар. Жергілікті жердің жоспарында барлық заттар мен объектілерді жалпы қабылданған шартты белгілермен жаңғыртады.

  Селективті тәртіп
 • Геотектоника және металлогения
  Несиелер: 5

  "Геотектоника және металлогения" курсын оқып үйрену студенттерді негізгі терминдермен, ұғымдармен, жер қыртысының, литосфераның құрылысымен, тектоносферамен және де металлогениялық құрылымдармен таныстыруды қарастырады. Кен орындарының белгілі геотектоникалық циклдармен және кезеңдермен байланысы зерттеледі.

  Селективті тәртіп
 • Гидрогеология және инженерлік геология
  Несиелер: 5

  Пән тау-кен жыныстарының сулы-физикалық және механикалық қасиеттері, жер асты суларының химиялық құрамын қалыптастыру шарттары, табиғи жағдайларда, сондай-ақ ұңғымадан суды сору кезінде жер асты суларының қозғалысын анықтайтын есептеу негіздері туралы мәліметтерден тұрады. Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау және пайдалану кезінде тау-кен жыныстарын гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық бағалау негіздері берілген.

  Селективті тәртіп
 • Бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу ережелері
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің жарылыс жұмыстарының қауіпсіздігі саласындағы дайындығының негізі болып табылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: жарылғыш заттардың дамуының диалектикасы, оқ-дәрі, нитроглицеринді жарылғыш заттар, аммиакты-селитренді жарылғыш заттар. Бұрғылау-жару жұмыстарының паспорттарын жасау. Бұрғылау-жару жұмыстарын техникалық-экономикалық бағалау.

  Селективті тәртіп
 • Кристаллография және минералогия
  Несиелер: 3

  Курс келесі негізгі бөлімдерден тұрады: "Кристаллография" пәнінің бірінші бөлімі - кристалл және заттың кристалдық жағдайы туралы ғылым. Екінші бөлім - "Минералогия". Бұл табиғи химиялық қосылыстар-минералдар туралы ғылым, ол минералдардың қасиеттері мен құрамын зерттеумен, минералдардың пайда болуының геологиялық жағдайлары мен физикалық-механикалық жағдайын анықтаумен айналысады.

  Селективті тәртіп
 • Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау
  Несиелер: 5

  Дәріс курсы оқытылатын пән бойынша екі бөлімнен тұрады. "Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу" бірінші бөлімі - барлау жұмыстарын қоюға лайықты пайдалы қазбалар кен орындарын болжау, анықтау және алдын ала бағалау процесі. "Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау және геологиялық-экономикалық бағалау" екінші бөлімі оны зерттеу кешенін білдіреді.

 • Электронды-микроскопиялық зерттеулердің негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән қазіргі электронды-микроскопиялық зерттеулерге қатысты сұрақтар спектрін қамтиды және оларды геология саласы үшін қолдану. Курс электронды жарық беретін, сканерлейтін микроскоптардың құрылысын, индуктивті байланысқан плазмамен ICP-MS , теориялық және қолданбалы наноминералогия мәселелерін зерттеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Геодезия
  Несиелер: 5

  "Геодезия" пәнін оқу барысында студенттер қазіргі заманғы геодезиялық жабдықтарды (топографиялық карталар мен жоспарларды жасау үшін топографиялық түсірулер, жоспарлы және биіктік түсірілім негіздемесін құру, геодезиялық өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу, топографиялық карталар мен жоспарларда есептерді шешу) қолдана отырып, инженерлік құрылыстарды жобалау, салу және пайдалану кезінде қажетті геодезиялық жұмыстар кешенін орындау дағдылары мен біліктерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Геология ПҚК
  Несиелер: 5

  Курс көлемінің негізгі бөлігі пайдалы қазбалар шоғырлануының геологиялық және физикалық-химиялық жағдайына, болашақта тәжірибелік қызмет барысында кен орындарының генетикалық типтерін анықтау бойынша білім алу үшін, олар барлау деректерін және басқа да қолда бар ақпаратты талдау негізінде кен нысандарын қалыптастыру механизмі мен реттілігін қайта құру үшін арналған.

 • Ұңғымалар бұрғылау
  Несиелер: 5

  "Ұңғымаларды бұрғылау" пәні бұрғылау жабдықтары мен технологиялық құралдар туралы мәліметтерден тұрады. Пайдалы қазбалардың әртүрлі түрлерін іздеу және барлау кезінде нақты міндеттерді шешу үшін ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері туралы, әр түрлі аралықтарды бұрғылау режимінің параметрлерін есептеу, ұңғыма құрылымын құру туралы негіздер берілді.

  Селективті тәртіп
 • Геоморфология және антропогендік геология
  Несиелер: 5

  Оқу пәні пайдалы қазбалар кен орындарын болжау және іздеу үшін негізгі болып табылатын геоморфологиялық карталарды оқып, құрастыруға үйрететін арнайы геологиялық пән болып табылады. Рельефті, яғни пішіні, өлшемі, шығу тегі, жасы және даму тарихы бойынша әртүрлі Жер бетінің тегіс еместігінің жиынтығын зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Тау-кен геологиялық зерттеулерді жүргізу кезінде деректер базасын құрастыру
  Несиелер: 5

  Бұл пән геологиялық ерекшелікті ескере отырып, ақпараттық жүйелерді әзірлеумен байланысты тәсілдер мен проблемаларды қарастырады. Геологиялық деректерді ұсыну және геологиялық ақпаратпен жұмыстың негізгі кезеңдерін талқылау мәселелеріне басты назар аударылды.

  Селективті тәртіп
 • Тау-кен ісінің негіздері
  Несиелер: 3

  "Тау-кен ісі негіздері" пәні пайдалы қазбалар кен орындарын барлауды, оларды өңдеуді, бастапқы өңдеуді, тау-кен кәсіпорындары мен түрлі мақсаттағы жер асты құрылыстарын салуды қамтитын тау-кен өндірісі мамандарын дайындау профилін қалыптастыратын алғашқы пәндердің бірі болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Физика
  Несиелер: 4

  Физика материя қозғалысының жалпы түрлерін зерттейді. Бірінші бөлім материалдық нүкте мен қатты дененің кинематикасы мен динамикасына арналған. Үшінші - Электростатика, тұрақты ток және электрмагнетизм. Төртінші - тұрақсыз болып тұр және толқындармен. Бесінші-геометриялық және толқындық оптика. Келесі-кванттық Жарық теориясының элементтері және кванттық механика. Жетінші-Атом және атом ядросының физикасы.

 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 3

  Еңбек қорғау пәні қолданбалы техникалық ғылым болып табылады, ол өндірістік қауіптіліктер мен кәсіптік зияндылықтарды айқындайды және зерделейді және өндірістік жарақаттанушылықты және жұмыскерлердің кәсіптік ауыруын, апаттар мен өрттерді жою мақсатымен оларды болдырмау немесе әлсірету әдістерін әзірлейді

 • Метрология, стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты, міндеттері студенттердің метрология, стандарттау және сертификаттау саласындағы негізгі ғылыми-практикалық білімді алуы, өнімнің сапасын бақылау және өлшем бірлігін қамтамасыз ету міндеттерін шешу үшін қажетті; өнімді өндіру, сынау, пайдалану және кәдеге жарату,метрологиялық және нормативті қамтамасыз ету; өндірістік қызметті стандарттау, метрологиялық және нормативтік сараптау бойынша жұмыстарды жоспарлау және орындау болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Геоақпараттық жүйелер - зерттеулер
  Несиелер: 5

  Бұл пән кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, өңдеуді, талдауды және бейнелеуді қамтамасыз ететін қазіргі геоақпараттық жүйелерді қолдануға қатысты мәселелердің үлкен спектрін қамтиды. Географиялық ақпараттық жүйелердің (ГАЖ) жұмыс істеу принциптерін, ғылыми зерттеулерде геоақпараттық технологияларды қолданудың ықтимал тәсілдерін және тау-кен өндіру өндірісінің кең ауқымды міндеттерін шешу үшін қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • ПҚК барлау және іздеу кезінде қашықтықтан зерттеу әдістерінің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән Жерді қашықтықтан зондтау технологияларының көмегімен, жерге бармай кеңістіктік ақпаратты алу әдістерін қарастырады. Жерді қашықтықтан зондтаудың әдістері мен техникалық құралдары берілген. Зерттелетін объектілерді зерттеу және тақырыптық картографиялау мақсатында авиациялық және ғарыштық тасығыштардан түсіру көмегімен едәуір қашықтықта жер бетін зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Қолданбалы геодезия
  Несиелер: 5

  Қолданбалы геодезия пәні құрылыс өндірісінде, тау-кен барлау және тау-кен ұңғылау ісінде пайда болатын әртүрлі халық шаруашылығындағы міндеттерді топографиялық-геодезиялық қамтамасыз ету әдістерін зерттеу, табиғи ресурстарды зерттеу және кеңістік пен уақыт бойынша құрылыстар мен жер бетінің тұрақтылығын зерттеу болып табылады. Қолданбалы геодезияда топографиялық-геодезиялық іздестіру әдістері, ғимараттар жобаларын нақты жер бетіне шығару және т.б. әдістері зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Математика 2
  Несиелер: 4

  "Математика 2" пәні келесі бөлімдерден тұрады: бір айнымалы функцияны интегралды есептеу; еселі интегралдар; дифференциалдық теңдеулер. Негізделген математикалық қорытындылар әдістердің жеткілікті ортақтығын, қосымшалардың кеңдігін және математиканың негізгі бөлімдерінің нарықтық экономиканың барлық салаларына терең өзара енуін қамтамасыз етеді.

 • Пайдалы қазбалардың қорларын есептеу кезіндегі принциптер және тәсілдері
  Несиелер: 5

  Барлауға лайық пайдалы қазбалар кен орындарын болжау, анықтау және алдын ала бағалау үдерісі зерттелуде. Сондай-ақ, жерасты және жер бетінің кең ауқымды геологиялық түсірулер, геофизикалық зерттеулер, минералды сынау, гидрогеологиялық зерттеулер, топографиялық және маркетингтік зерттеулердің құрамдасы міндетті болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Сандық картаға түсірудің негіздері
  Несиелер: 5

  Геоақпараттық әдіс карталарды жобалауды, құруды және талдауды қамтиды. Карталарды жасау әдістерін әзірлеудің жаңа мүмкіндіктері жүйелік геоақпараттық картографиялау береді, оны іске асыру кезінде зерттеу объектісі жүйе ретінде қарастырылады. Геологиялық карталарды құру өңірлік геологиялық зерттеулерді жоспарлаудың және минералдық-шикізат ресурстарын ұдайы өндіруді болжаудың негізі болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Петрография
  Несиелер: 5

  Петрография оқу пәні жер затын зерттейтін іргелі геологиялық пәндер қатарына жатады. Пәннің негізгі мақсаты-студенттерді петрографияны зерттеудің теориялық негіздері мен әдістеріне үйрету, бұл тау жыныстары мен кендерімен айналысатын әр маманға қажет.

 • Аймақты геология
  Несиелер: 5

  Оқу пәні арнайы геологиялық пән болып табылады, ол жер қыртысының (ЖҚ) жоғарғы бөліктерінің геологиялық құрылымы мен геологиялық тарихын, сондай-ақ Еуропаның шығыс бөлігі мен Азияның солтүстік бөлігі шегіндегі жер қыртысының аймақтық құрылымдарын зерделеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Адалдық пен жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың, адалдықтың, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты мінез-құлық пен жемқорлыққа қарсы әрекет етудің заманауи білімдерінің кешенді көзқарастарын қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен мәдениет қағидаттарына негізделген жеке тұлғаның құқықтық мәдениетін дамытуға бағытталған

  Селективті тәртіп
 • Экология негіздері және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Тірі ағзалардың, оның ішінде адамның тіршілік ортамен өзара қарым-қатынасын, қоршаған ортаға адам қоғамының әсер ету ауқымы мен әсер етудің рұқсат етілген шектерін, оларды азайту мүмкіндігін зерттейді. Бұл адамзаттың өмір сүруі және ғаламшарлық ауқымға ие болатын экологиялық дағдарыстан шығу туралы ғылым. Бұл ретте шешуші рөл экологиялық білім алады.

  Селективті тәртіп
 • Геохимиялық әдістерін барлау
  Несиелер: 5

  Геохимиялық әдістер-бүкіл әлемде пайдалы қазбаларды іздеудің кең қолданылатын тәсілдерінің бірі. Бұл олардың жоғары нәтижелілігімен де, әртүрлі геологиялық жағдайларға қатысты әмбебаптығымен де түсіндіріледі. Пайдалы қазбаларды іздеудің геохимиялық әдістерінің негізінде Геохимияның іргелі заңдары жатыр.

  Селективті тәртіп
 • Құрылымдық геология және геокарталау
  Несиелер: 5

  Курстың көлемінде геологиялық карталарда қабаттық шөгінді қалыңдықтардың (көлденең, көлбеу және қатпарлы жатуымен), магмалық және метаморфиялық түзілімдердің бейнелеу тәсілдері туралы мәліметтер бар. Қатпарлы облыстардың және платформалардың құрылымдық элементтері қаралды .

  Селективті тәртіп
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 5

  "Инженерлік графика" курсын оқыту негізгі мақсаты: студенттердің Жобалық іс-әрекетінде қажетті кеңістіктік түсінігі мен қиялын дамыту, проекционды және демонстрациялық сызбаларда геометриялық құрылымдар көмегімен құрастыру қабілетін ынталандыру.

 • Іргелі және қолданбалы экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Экономикалық ғылым әлемдегі жаһандық экономикалық үрдістерден бастап, адамның экономикалық өміріне дейінгі адам қызметінің барлық бағыттарын қамтиды. Сондықтан білімнің негізі аумағы ерекшеленеді. Қолданбалы экономика өмірдің тәжірибелік бөлігіне жатады. Әрбір жеке тұлға, өз ортасында жұмыс істейді, шаруашылық үрдісті өз жағында қарастыруды үйренеді, дағдылана отырып өз жолын экономикалық жүйеде табады

  Селективті тәртіп
 • Математика 1
  Несиелер: 4

  "Математика 1" пәні келесі бөлімдерден тұрады: сызықты және векторлық Алгебра элементтері, Аналитикалық геометрия элементтері, математикалық талдауға кіріспе; бір айнымалының функциясын дифференциалдық есептеу және олардың қосымшалары, бірнеше айнымалының функциясын дифференциалдық есептеу және олардың қосымшалары. Есептеудің жаңа техникалық әдістері ғылымның кез келген саласына қатысты математикалық зерттеулерді пайдалануға және шешімді практикалық қолдануға жеткізуге мүмкіндік береді.

 • Кәсіпкерлік және бизнестің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Бәсекелестік ортада кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, кәсіпкерліктің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары: бизнес-жоспарлау, кадрлық қамтамасыз ету, қаржыландыру, кәсіпкерлік тәуекелдері оқытылады; сонымен қатар студенттерде бизнестің құқықтық негіздері, оның ұйымдастырушылық және функционалдық бастаулары туралы кешенді түсініктер қалыптастырылады.

 • Қазіргі заманғы претенциондық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі электронды-микроскопиялық зерттеулерге қатысты сұрақтар спектрін қамтиды және оларды геология саласы үшін қолдану. Курс электронды жарық беретін, сканерлейтін микроскоптардың құрылысын, индуктивті байланысқан плазмамен ICP-MS , теориялық және қолданбалы наноминералогия мәселелерін зерттеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстанның геологиясы және минералдық ресурстары
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі бөлімі кен орындарының генетикалық типтері, жасы, генезисі және кен денелерінің кеңістіктік жағдайы, кендердің негізгі түрлерінің минералогиялық құрамы туралы жалпы мәліметтерді құрайды. Курстың екінші бөлімі Қазақстан кен орындарының негізгі өнеркәсіптік типтері, олардың республика аумағында орналасуын оқшаулау, кен орындарының негізгі типтерін қалыптастырудың металлогениялық дәуірлері бойынша ақпараттан тұрады.

 • Маркшейдерлік істің негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл курсты оқу барысында студенттер шахталар мен карьерлердің өнеркәсіптік алаңдарында геодезиялық жұмыстардың теориялық білімі мен ерекшелігін игереді, геодезиялық жұмыстарды жүргізу технологиясы мен есептеу әдістерін игереді, МЕСТ талаптарына жауап беретін материалдарды камералдық өңдеудің практикалық дағдыларын игереді.

  Селективті тәртіп
 • Пайдалы қазбалар кенорындарының өндірістік түрлері
  Несиелер: 5

  "Пайдалы қазбалар кенорындарының өнеркәсіптік типтері" курсы геологиялық бейіндегі студенттер зерттейтін пәндер циклінің ішіндегі ең маңыздысы болып табылады, себебі студенттерге халық шаруашылығының әр түрлі салаларында қолданылатын және онсыз қазіргі экономиканың қалыпты жұмыс істеуі мүлдем мүмкін емес әлемдегі пайдалы қазбалар түрлерінің барлық түрлілігі туралы толық түсінік береді.

 • Іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері
  Несиелер: 5

  Пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері жер қойнауын зерттеудің ең озық және қазіргі заманғы әдістері болып табылады. Әсіресе мұнай және газ кенорындарын іздеу және барлау кезінде олардың рөлі зор. Геофизикалық әдістер геологиялық қабаттасулардың құрылымдық жатуын зерттеу үшін (құрылымдық геофизика), сондай-ақ пайдалы қазбалар кен орындарын тікелей іздестіру кезінде пайдаланылады.

  Селективті тәртіп
 • Геологиялық процестерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Жаңа геологиялық, формациялық және құрылымдық құрылымдарды ескере отырып көлемді үлгілеу принциптері; көлемді үлгілеу әдістерімен ресурстарды бағалау тәсілдері; күрделі геологиялық жүйелерді (құрылымдық - металлогениялық, құрылымдық-кенді полифакторлық, геологиялық-генетикалық) зерттеуге арналған модельдердің негізгі типтері қарастырылады. Жүйелік тәсіл жүйелік модельдеуді қолдану үшін үлкен мүмкіндіктер ашады.

  Селективті тәртіп
 • Жер қойнауын пайдалану негіздері
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану заңнамалық базасының негізгі ережелері қаралды. Қазақстан үшін қабылданған Жер қойнауын геологиялық зерттеу сатысы, минералдық-шикізат саласы кәсіпорындарының ұйымдық нысаны келтіріледі. Пайдалы қазбаларды барлау мен өндіруге арналған келісімшарттар түрлерінің сипаттамасы беріледі, жұмыс бағдарламаларының мазмұнына қойылатын негізгі талаптар, жер қойнауын пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттері келтіріледі.

 • Геохимия
  Несиелер: 5

  Геохимия геологиялық процестер барысындағы химиялық элементтердің мінез-құлқын, оларды тасымалдау және тау жыныстары мен минералдарда орналасуын, минералдардың кристалды торларындағы иондардың мінез-құлқын және геохимиялық процестердің энергетикасын зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Жалпы және тарихи геология
  Несиелер: 5

  Жер "табиғи ғарыштық дене" ретiнде, жер қыртысының құрамы мен құрылысы; жердің сыртқы және ішкі динамикасының процестері. Минералдар мен тау жыныстары, геологиялық процестер туралы жалпы түсінік. Жердің даму тарихы, кезеңдеу, геологиялық уақыт, өмірдің пайда болуы.

 • Зертханалық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән аясында кендер мен тау жыныстарын зертханалық зерттеудің заманауи әдістері, минералдар мен олардың оптикалық және физикалық қасиеттері бойынша өсуінің диагностикасы қарастырылады. Шағылысқан жарықта негізгі кен минералдарының қасиеттерін зерттеу әдістемесі келтіріледі.

  Селективті тәртіп
 • Техногендік сейсмикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән адамның тау-кен өндіру қызметін сипаттайды, ол техногендік немесе сейсмикалық деп аталатын жасанды дірілдерді қалыптастырады. Пән техногендік сейсмикалық әсерлерді анықтайтын негізгі факторларды қарастырады, соның нәтижесінде табиғи ортаның техногенді өзгеруі болады.

  Селективті тәртіп
 • Химия
  Несиелер: 5

  Химия курсының жалпы теориялық базасын зерттейді және химияның негізгі ұғымдары мен заңдарын, заттың құрылысы туралы ілім, химиялық реакциялардың термодинамикасы мен энергетикасын құрайды. Негізгі химиялық жүйелерді, ерітінділерді, инженерлік-техникалық мәселелерді шешуде дисперсиялық жүйелердің рөлін қарастырады. Курсты оқу зертханалық жұмыстарды, жаттығуларды орындаумен, типтік және шығармашылық есептерді шешумен сүйемелденеді.

 • Геологиялық ақпаратты компьютерлік өңдеудің негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, өңдеуді, талдауды және бейнелеуді қамтамасыз ететін қазіргі геоақпараттық жүйелерді қолдануға қатысты мәселелердің үлкен спектрін, геоақпараттың жалпы принциптері мен теориялық негіздерін, географиялық ақпараттық жүйелердің (ГАЖ) жұмыс істеу принциптерін, ГАЖ геологиялық ақпаратты өңдеуге арналған құрал ретінде пайдалануды қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Литология және фациалдық талдама
  Несиелер: 5

  Литология тарихы, оның әдіснамасы, зерттеу пәні, мақсаты, міндеттері, геологиялық ғылымдар кешеніндегі орны. Шөгінді тау жыныстарының генезисі және заттық құрамы туралы мәліметтер, олардың типтері, шөгінді тау жыныстарының негізгі кластары, типоморфтық айырмашылықтардың сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету

 • Код ON2

  Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану

 • Код ON3

  Заманауи техникамен жұмыс істеу дағдысын меңгеру, кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды қолдана білу

 • Код ON4

  Геологияның кәсіби мәселелерін шешу үшін ақпаратты алудың, өңдеудің және сақтаудың негізгі әдістерін меңгеру

 • Код ON5

  Кәсіби қызметте кәсіби және жеке өсуге ұмтылыңыз

 • Код ON6

  Қазіргі ақпараттық ағымдарда бағдарлау және әлемдік экономикадағы серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделу

 • Код ON7

  Жобалау-конструкторлық жұмыстарды орындау, геологиялық зерттеулерді дербес жобалау, ұйымдастыру және жүргізу

 • Код ON8

  Қызметкер немесе топ жетекшісі ретінде тиімді жұмыс, жұмыс нәтижесі үшін жауапкершілікті көрсетеді

 • Код ON9

  Іздестіру және барлау жұмыстарының барлық түрлерін жүргізу, қазіргі заманғы геологиялық барлау жабдығын пайдалану

 • Код ON10

  Геологиялық барлау және геологиялық барлаудың барлық түрлерінің, экономика, геологиялық барлау жұмыстарын ұйымдастыру және қазіргі заманғы жер қойнауын пайдаланудың құқықтық негіздерін зерттеудің әдіснамалық негіздерін түсіну.

 • Код ON11

  Зерттеулер жүргізу мен геологиялық барлау жұмыстарын жүргізудің қолданыстағы әдістерін жетілдіру және озық әдістерін енгізу

 • Код ON12

  Геологиялық органдардың және минералдардың құрамы мен қасиеттерін талдау

Top