Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02311 Шетел филологиясы: қытай тілі в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Қытай филологиясына кіріспе
  Несиелер: 5

  Бұл курс Қытай тілін меңгерудің негізін құрайды, Қытайдың рухани мәдениетін түсінуге көмектеседі. Қытай тілін практикалық деңгейде ғана емес, сонымен қатар қазіргі заманғы әлемге бағытталған шығармашылық және ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі дағдыларын меңгерген кәсіпқой адамның қосылуы үшін негіз болып табылады, ол бірге «қытай тілі филологы» түсінігін құрайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Базалық шет тілі (қытай тілі) (А1-A2 деңгейі)
  Несиелер: 8

  Бұл курстың мақсаты қытай тілінің негізгі білімін қалыптастыру болып табылады. Курсты меңгерудің бастапқы кезеңі фонетика, грамматика, тіл құрылымының ерекшеліктері, сондай-ақ жазу (иероглифтер) негіздерін меңгеруді қамтиды. Курс қытай тілінде бастапқы деңгейдегі әртүрлі материалдарды қабылдауға, өз ойын қабылданған лексикалық тақырып деңгейінде білдіру қабілетінің қалыптасуын мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қытай тілінің тарихы
  Несиелер: 5

  Студенттер қытай тілінің ежелгі және қазіргі заманғы тарихының негізгі ұғымдары мен ережелерін меңгереді, қытай тілінің даму тарихындағы проблемалық мәселелер саласында теориялық және тәжірибелік білім қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қытай жазуы және каллиграфиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты қытай жазуының техникасы негіздерімен танысу, қытай каллиграфия өнері туралы негізгі теориялық білімдерді меңгеру, каллиграфиялық иероглифтік жазу дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Елтану және мәдени мұралар (Қытай)
  Несиелер: 5

  Қытай тарихында анықталған мәдени және тарихи кезеңдердің жалпы сипаттамалары мен ерекшеліктерін, қытайлықтардың рухани және материалдық мәдениетін, оның жұмысқа, өмірге, рәсімге деген көзқарастарын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні "Әлеуметтік ғылымдар, журналистика, ақпарат" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді. Бұл пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қытай ежелгі әдебиеті
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты қытай әдебиетінің тарихы туралы студенттерге төрт бөлік арқылы түсіндіру: ежелгі әдебиет, ортағасырлық әдебиет, қазіргі заман әдебиеті; жаңа заман әдебиеті; рухани қалыптасуы мен дамуының негізгі заңдары, адам рухани қызметтің басқа да түрлерінің арасында көркем әдебиет ұстанымына түсінік беру,ең әйгілі әдеби үрдістер, оларды кезеңдік және типологиялық тарихи дамудың әр түрлі кезеңдеріндегі сипаттамасы, Шығыс Азия өңірі шеңберінде басқа елдердің әдебиеті, олардың қарым-қатынасы және кедергілері, жетекші әдеби дәстүрлердің, алдыңғы қатарлы мектептер мен бағыттардың жанрлары мен стилистикалық эволюциясын дамыту мәселелеріне бағдарланған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әр түрлі жағдайында сөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктерімен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – практикалық ойлау жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  ЭАдамзаттың басты құндылықтарына бағынышты жеке тұлғаның экологиялық мәдениетін дамыту, экологиялық көзқарасты қалыптастыру арқылы экологиялық ақпараттың жариялылығына сай қазіргі кездегі қоршаған ортаның көптеген экологиялық мәселелерін шешу қоғамның саналы іс-әрекеті мен әрбір адамның жоғары деңгейде экологиялық ой-санасына байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жазбаша және ауызша тіл практикасы
  Несиелер: 6

  Бұл тәжірибелік сабақ тақырып бойынша білім алушы түпнұсқа мәтіндерді меңгеру арқылы қытай тілінің ауызша және жазбаша дағдыларын дамыта алады, белсенді сөздік қорын, диалогтық және монологтық сөйлеуді үйретудің жаттығу жүйесін қамтиды. Белсенді лексиканы, сөйлеу үлгілері мен мәтіннің материалдарын игеру - рөлдік ойын, пікірталас, талқылау секілді сөйлеу формаларының меңгерілуіне түрткі болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: қытай әдебиетінің дамуының әр түрлі сатыларында құбылыстарды әдеби талдау үшін тарихи-типологиялық, тарихи-функционалды, салыстырмалы-типологиялық әдістерінің негіздерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Туризм саласындағы қытай тілі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты жеткілікті лингвистикалық, аймақтық және туристік лексиканы дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Базалық шетел тілі (қытай тілі) В 1
  Несиелер: 7

  Курс түпнұсқа материалды қабылдау, негізгі идеяны жеткізу, өз көзқарасын білдіру, тақырып бойынша белсенді сөздік қорын пайдалану, дұрыс дәлел келтіре білуді білдіреді. Курстың мазмұны әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік білім беру және кәсіби салаларды қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теориялық фонетика
  Несиелер: 5

  Қытай тілінің фонтикалық құрылымының ерекшеліктерімен танысу. Дұрыс айтылуды және интонацияны меңгерудегі негізгі теориялық дағдырларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қытай тілінің стилистикасы
  Несиелер: 5

  Лингвистикалық біліктілікті жетілдіру, тілдік көзқарасты кеңейту, сөйлеу мәдениетіндегі коммуникативті дағдыларды жетілдіру, ауызша және жазбаша әдебиет қытай стандарттарын білуді жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Базалық шетел тілі (В2) қытай тілі
  Несиелер: 5

  Қытай тілінің негізгі курстарын жалғастыру. В1 деңгейінде меңгерілген дағдылар мен білімдерді шоғырландыру. Сөздік, жағдайлық әдістерді кеңейту, жаңа грамматикалық құрылымдарды дамыту, ауызша сөйлесу және жазу тақырыбын кеңейту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қытай тілінің теориялық және практикалық грамматикасы
  Несиелер: 5

  Теориялық грамматиканың мақсаты - қарым-қатынас процесінде шын мәнінде қолданылатын нәрселерді анықтау: тілдік бірліктер, осы бірліктердің нысаны және осы нысандардың құндылықтары көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қытай тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты қазіргі заманғы маманға әлеуметтік педагогикалық талаптарға сай келетін болашақ шет тілдер мұғалімінің кәсіптік-пәндік дайындығының сапасын қамтамасыз ету мақсатында шет тілін оқытудың жаңа тұжырымдамасын қамтамасыз ету болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қытай тілінің этимологиясы
  Несиелер: 5

  Қытайлық жазбаны үш негізгі аспектілер бойынша терең және жан-жақты зерттеу: тарихилық, ішкі жүйе және сыртқы жүйе, қытай жазуына қатысты диаххалық және үндестіру мәселелерін қарау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • БАҚ тілі
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты – студенттердге қазіргі заманғы БАҚ мәтіндері, лингвистикалық, әлеуметтік-психологиялық және мәдени жағдайларды анықтауға қажетті білімдерді меңгеруге көмектесу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Базалық шет тілі (қытай тілі) (C1 деңгейі)
  Несиелер: 7

  Қытай тілінің негізгі курстарын жалғастыру. В2 деңгейінде меңгерілген дағдылар мен білімдерді шоғырландыру. Сөздік, жағдайлық әдістерді кеңейту, жаңа грамматикалық құрылымдарды дамыту, ауызша сөйлесу және жазу тақырыбын кеңейту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қытайдың поэзиялық мұрасы
  Несиелер: 6

  Курсты оқып – үйрену барысында өнер туындыларының поэтикалық және публицистік құрылымдарын талдауға мүмкіндік беретін негізгі ұғымдар мен санаттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фразеология
  Несиелер: 5

  Лингвитикалық ғылым тұрғысынан қытай фразеологизмдерінің негізгі санаттарын жүйелеу және жүйелік талдау. Егжей – тегжейлі фразеологизмдердің төрт маңызды түрін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аударма теориясы мен практикасы
  Несиелер: 6

  Курс барысында семиотика бөлімі игеріледі, оның шеңберінде белгілер мен олардың түсіндірмелерін жасайтын субъектілерге қатынастары зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Лексикология
  Несиелер: 5

  Лексикология курсы - филологты дайындау бойынша университеттік бағдарламада қарастырылған алғашқы теориялық пәндердің бірі. Курс студенттің дағдыларын қалыптастыруға арналған: көзқарассыз, әр түрлі көзқарастарды салыстыру және өз қорытындылары мен қорытындыларын жасау. Қазіргі ағылшын тілінің лексикологиясының негізгі мақсаты - тілдің сөздік қорын жүйелі сипаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қытай әдебиет тарихы: орта ғасыр
  Несиелер: 6

  Қытай әдебиетінің тарихын білу: Орта ғасырлар, ең әйгілі әдебилік трендтердің қалыптасуы мен дамуының негізгі заңдылықтары, олардың кезеңдері мен сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қытай тілін тыңдау дағдыларын дамыту
  Несиелер: 6

  Аудиториялық дағдыларды дамыту және біріктіру, кез- келген жанр стиліндегі мәтіндерді тыңдау және мәнерлі оқуды тыңдау, сондай-ақ сөйлемнің түсінігін түсіну, дыбыстық хабардың жалпы идеясын түсіну

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Лингвомәдиниеттану
  Несиелер: 7

  Мәдениет пен тіл қарым-қатынастарын зерттеуге байланысты құзыреттерді қалыптастыру және дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ресми құжат тілі (қыт)
  Несиелер: 7

  Курстың мақсаты жалпы стильді, сондай-ақ функционалдық стильді анықтау; тіл стилінің және сөйлеу стилінің қатынасы; соңғы ерекшелігі мен ауызша жүйесі; әртүрлі салалардағы тілдің жұмыс істеу заңдылықтарын анықтау; Функционалдық стильдердің классификациясы және оларды одан әрі саралау;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі (қытай)
  Несиелер: 5

  Шетел тілін оқыту мақсаты – тілдік емес мамандық студенттерінің мәдениаралық коммуникативтік құзырлықтарын B2 деңгейінде қалыптастыру. Курс шетел тілінде мамандық бойынша терминологияны меңгеріп, кәсіби сипаттағы хабарламаны қабылдау, мақсатты түрде ақпараталмасу, кәсіби тілдесім мәселесі бойынша алдын-ала дайындалмаған пікірді қабылдау қабілетін ұсынады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас аясындағы қытай тілі
  Несиелер: 7

  Бұл курстың мақсаты - сөйлеу тақырыбына, фонетикалық, грамматикалық және лексикалық материалдарға негізделген, сөйлеу белсенділігінің барлық төрт түрінде студенттің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. Студенттердің көзқарасын кеңейтіп, жалпы мәдениеті мен білімін, ойлау мәдениетін, сөйлеу және сөйлеу мәдениетін арттыру. Мәдениетаралық және ғылыми байланыстарды орнықтыруға, басқа елдер мен халықтардың рухани құндылықтарына құрметпен қарауға даярлыққа тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскери қарым-қатынас үшін қытай тілі
  Несиелер: 7

  Курстың мақсаты - студенттерді теория мен практиканың негізгі түсініктерімен таныстыру іскерлік құжаттамалар және іскерлік жағдайлардың кең ауқымында ағылшын тілінде тиімді қарым-қатынас жасау мүмкіндігін дамытады сөйлеу мәдениетін қалыптастырудың негізі, мәдени-ағартушылық, сонымен қатар іскерлік хат алмасудағы студенттердің дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқу пәнінің практикалық курсы
  Несиелер: 6

  Сыртқы сауда және құқықтық тақырыптар бойынша қытай тілінде кәсіби оқу дағдыларын игеру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қытай тілін үйренуде электрондық ресурстар
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты - студенттерді әрі қарай кәсіби даярлау ,іс-шаралар, атап айтқанда, орта мектептегі қытай тілінің мұғалімі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қытайдағы қазіргі әдеби үдеріс
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - қытай әдебиетін дамытудың хронологиялық негізіне сәйкес білімді дамыту. Қытайдағы классикалық және қазіргі әдебиет туралы жалпы ақпарат.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ана тілінің және шет тілінің салыстырмалы грамматикасы
  Несиелер: 6

  Сәйкес тілдердің грамматикалық жүйелерінің құрылымы мен жұмыс барысындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды табу мүмкіндігі

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қытай тілін оқытудағы халықаралық стандарттар
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты - студенттерді әрі қарай кәсіби даярлау ,іс-шаралар, атап айтқанда, орта мектептегі қытай тілінің мұғалімі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі қытай тілінің лексикасы
  Несиелер: 6

  Пәндерді оқудың міндеттері: студенттерді жаңа лингвистикалық-антропоцентрлік парадигманың негізгі бағыттарымен таныстыру, тілдің танымдық негіздерін айқындау, сөздік және фразеологияны жүйелі ұйымдастырудың табиғатын зерттеу, сөздік құрудың әртүрлі әдістерімен танысу және тілдің сөздік қорын жетілдірудің негізгі жолдары, лексикалық қордың ұлттық-мәдени ерекшеліктерін анықтау, сонымен қатар шет тілінің практикалық курсында алынған теориялық синтез және білім тереңдету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • HSK-ге дайындық
  Несиелер: 6

  Пәндерді оқудың міндеттері: студенттерді жаңа лингвистикалық-антропоцентрлік парадигманың негізгі бағыттарымен таныстыру, тілдің танымдық негіздерін айқындау, сөздік және фразеологияны жүйелі ұйымдастырудың табиғатын зерттеу, сөздік құрудың әртүрлі әдістерімен танысу және тілдің сөздік қорын жетілдірудің негізгі жолдары, лексикалық қордың ұлттық-мәдени ерекшеліктерін анықтау, сонымен қатар шет тілінің практикалық курсында алынған теориялық синтез және білім тереңдету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық мақсатқа арналған қытай тілі
  Несиелер: 7

  Академиялық, іскерлік ортада сөйлеу, тыңдауды түсіну, жазбаша мәтіндерді түсіну, ойларды дұрыс тұжырымдау қабілеті, диалог барысында көзқарасыңызды қорғау үшін кәсіби дағдыларды жетілдіру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қытай тілінен ауызша және жазбаша аудару мәселелері
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты - отандық және шет тілдерінде байқалатын кейбір әмбебап лингвистикалық тұжырымдамалардың қалыптасуы, оқушылардың интеллектуалды, сөйлеу және танымдық қабілетін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдебиет тарихы: жаңа және қазіргі заман
  Несиелер: 5

  Өнер туындысының когнитивтік ағартушылық эстетикалық құндылықтарын меңгеру қабілетін дамыту үшін студенттерді қытай жазушыларының қазіргі заманғы еңбектерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-саяси аударма
  Несиелер: 6

  Саяси және экономикалық қызметтің негізгі түсініктері мен іскерлік қарым-қатынас формасы туралы идеяларды қалыптастыру: іскерлік қарым-қатынаста оқылатын шет тілдерінің лингвистикалық бірліктерін нормативтік пайдалануда студенттердің дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Лушүнтануға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әдебиет, мәдениетаралық, коммуникативті, тілдік-мәдени құзыреттілікке ие маманды қалыптастыру, ол филологиялық білім беру саласында өз кәсіби қызметін жүзеге асыруға қабілетті, қытай әдебиетінің рөлі мен орнын мәдениетте, қытай халқының ұлттық дүниетанымын, сондай-ақ көршілес мемлекеттермен мәдени қарым-қатынастарды ашып көрсету. Студенттерге Қытайдағы қазіргі заманғы әдебиеттің ең ұлы жазушысы Лу Шин туралы терең білім мен білім беріңіз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON2

  әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

 • Код ON3

  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау.

 • Код ON4

  Қытай тілінің жүйесі және оны мәдениетаралық және коммуникативтік іс-әрекетте қолдану дағдысын пайдалана алу; диологтық және монологтық сөйлеу дағдыларын көрсету білу.

 • Код ON5

  Қытай филологиясы тарихын, қазіргі жағдайы мен даму болашағын көрсете білу. Тілдік және қытай тілдерінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құбылыстарын бір мезгілде талдау, мәтінді жинау және филологиялық талдау мен түсіндірудің негізгі дағдыларын меңгеру.

 • Код ON6

  Қытай мәдениетін дамытудың түрлі кезеңдерінде құбылыстарды әдеби талдау үшін тарихи-типологиялық, тарихи-функционалды, салыстырмалы-типологиялық және басқа әдістерді қолдана білу. Негізгі әдеби қозғалыстар туралы білімді, Қытайдағы әдеби үдерісі дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі бағытын, жанрлық жүйелерді және қытай әдебиетінің жекелеген жанрларын салыстыру әдісіне басшылық етуді көрсете білу.

 • Код ON7

  Оқытушының кəсіби қызметінің стандартты міндеттерін шеше білу, қытай тілін үйретудің инновациялық әдістерін қазақ тілінде және орыс тілінде оқитын студенттерге үйрету, қытай тілін оқытудың инновациялық әдісін дамыту мүмкіндігі.

 • Код ON8

  Мәдениаралық қарым-қатынас процесінде мәдениетаралық білімді қолданып, қытай тілінде жеке және мәдениетаралық қарым-қатынас жасау, этнографиялық, этно-лингвистикалық және этно-психологиялық ерекшеліктерін білу.

 • Код ON9

  Түрлі жанрдағы мәтінмен жұмыс істеу қабілетін көрсете отырып, қытай тілі аударма теориясын қолдану

 • Код ON10

  Іскерлік сөйлесуді тыңдау, оқу, жазу саласында диалогтық және монологикалық іскерлік дағдыларға ие болу, іскерлік хат алмасуды аудару, кеңсе және құжаттық жұмыстарды тіркеу ережелерін білу, осы сала үшін қажет арнайы сөздік қорын қолдану. Зерттелетін тілді меңгерген базалық білімі мен ресми құжаттаманы жүзеге асыру қабілеті контексіндегі БАҚ тілінің арнайы сөздік қорына ие болу.

Top