Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07313 Құрылыс және құрылыс материалдары мен құрылымдарын өндіру в Satbayev University

 • Проектный менеджмент (Менеджмент + Психология управления)
  Несиелер: 2

  Бұл курс жоба менеджменті мен басқару психологиясының маңызды элементтерін бір курсқа біріктіреді. Дәрісте іс-әрекеттер мен ойлаудың арқасында сіз жоба менеджерлерінің жауапкершіліктері туралы қосымша түсініктерге ие боласыз және осы білімді жобалық ортада қолдануға жақсы дайын боласыз.

  Оқу жылы - 1
 • Қазіргі бетон
  Несиелер: 3

  Оқу пәнін игерудің мақсаты: қазіргі бетондар мен оларды өндіру технологиясы саласында магистрлердің кәсіби даярлығын тереңдету, олардың құрылыстағы рөлін анықтау. Курстың міндеттері: қазіргі заманғы бетондардың, өндіріс технологияларының техникалық-экономикалық мәліметтерін зерттеу; кеңейту, жүйелеу, тереңдету және бекіту, теориялық білімді меңгеру; заманауи материалдарды, технологиялар мен құрылымдарды таңдауға қатысты инженерлік, ұйымдастырушылық міндеттерді өз бетінше шеше білу. білуі керек: - бұйымдардың кең номенклатурасының негізгі технологиялық желілерінен өндірісті ұйымдастыру тәсілдері; - заманауи материалдарды, технологиялар мен конструкцияларды таңдау кезінде техникалық-экономикалық есептеулер әдістемесі; істей алуы керек: - заманауи бетонды өндіру үшін қажетті материалдарды таңдау, экономикалық және экологиялық факторларды ескере отырып, олардың жарамдылығын анықтау; - тиімді технологиялық және техникалық шешімдерді негіздеу және таңдауды жүзеге асыру; - құрылыс индустриясы кәсіпорындарын жобалау кезінде техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу; - құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру процесін ұйымдастыруға, жоспарлауға және басқаруға қатысты бірқатар инженерлік, ұйымдастырушылық міндеттерді дербес шешу. меңгеруі керек: - жобалау және жұмыс техникалық құжаттамаларын түзету дағдылары.

  Оқу жылы - 1
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 3

  Сіз негізгі тарихи аспектілері, теориялық ұсыныстар, технология, операциялар, практика және отандық және шетелдік ғалымдар мен ғылыми-зерттеу тақырыптары шебері таңдау дағдыларын заманауи жетістіктері негізінде ғылыми зерттеулер әдістерін білім алуға мүмкіндік береді, ғылыми іздеу, талдау, эксперимент жасау, деректерді өңдеу, ақпараттық технологияларды қолданумен тиімді тиімді шешімдер алу.

  Оқу жылы - 1
 • Английский язык (профессиональный)
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағыттағы ағылшын тілі Кәсіби бағыттағы ағылшын тілі курсының мақсаты магистранттардың кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру; магистранттарға халықаралық кәсіби ортаға бейімделуге мүмкіндік беру және ағылшын тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым қатынас аясында қолдануға үйрету болып табылады.

  Оқу жылы - 1
 • Керамикалық материалдар мен шыны өндірудің физика-химиялық негіздері
  Несиелер: 3

  Керамикалық материалдар мен шыны өндірудің физика-химиялық негіздері

  Оқу жылы - 1
 • Кәсіби компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: BIM-ортада жұмыс істеуге арналған AutoCAD және ArchiCA бағдарламалық өнімдерін мамандар тобы үшін бірыңғай архитектуралық жоба мысалында игеру.

  Оқу жылы - 1
 • Құрылыс есептеріндегі ұштық элементтер әдісі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты мен міндеттері Жобалау-конструкторлық есептердің оңтайлы шешімдерін әзірлеу үшін қолданылатын қазіргі заманғы есептеу кешендерінің және қолданбалы бағдарламалардың негізіне салынған құрылыс конструкцияларын есептеудің сандық әдістерінің теориясын зерттеу және практикалық игеру. Пәннің қысқаша мазмұны Сызықтық алгебра сандық әдістері, бастапқы және шеттік жағдайлары бар дифференциалдық теңдеулерді шешудің сандық әдістері, ЭЕМ-де нақты техникалық есептерді шешуде сандық әдістерді қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар: Білуі керек: - базалық математикалық тәуелділіктер, жоғары математиканың есептеу аппараты арқылы құрылыс құрылымдарын модельдеу және Математикалық талдаудың негізгі ережелері. Істей алуы керек: - құрылыс механикасының принциптері мен әдістерін қолдана отырып, құрылыс конструкцияларының элементтерін есептеуді жүргізу. Меңгеруі керек: - техникалық есептерді алгоритмдеу тәсілдерімен, компьютерде бағдарламалау тілдерінің базалық негіздерімен және қолданбалы бағдарламалар пакеттері негізінде құрылыс конструкцияларын автоматтандырылған есептеу әдістерімен, ЭЕМ-де құрылыс есептерін шешу үшін есептеу математиканы қолдану дағдыларымен.

  Оқу жылы - 1
 • Құрылыс материалдар технологиясында математикалық модельдеу
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқытудың мақсаты құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндіру процестерін математикалық модельдеу әдістерін меңгеру болып табылады. Міндеттер: - құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндіру процестерін математикалық үлгілеудің негізгі әдістері туралы түсінік алу, соңғы элементтердің әдістерін іске асыратын бағдарламалық кешен көмегімен негізгі процестердің математикалық модельдерін құру (СЭӘ). - бағдарламалық кешеннің пайдаланушы интерфейсінің ерекшеліктері мен әзірлеу принциптерін меңгеру; - құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндіру процестерін үлгілеуге қолданылатын математикалық талдау есептерін шешу дағдыларын меңгеру; - магистранттың ғылыми тақырыбына сәйкес келетін зерттеу салаларының есептерін компьютерлік зерттеу үшін алғышарттарды қалыптастыру. Магистрант білуі керек: - ұқсастық теориясының негізгі ережелері және математикалық моделдеу принциптері; ғылыми зерттеу мәдениеті негіздері; - құрылыс бұйымдары мен конструкцияларының материалдарын алу үшін шикізатты, жергілікті шикізат ресурстарын және техногендік қалдықтарды кешенді пайдаланудың ғылыми негіздері; - технологиялық әсер ету режимдерінің құрылыс материалдарының құрылымына әсері; материал өндіру технологиясын оңтайландыру әдістемесі; - бұйымдар мен конструкцияларды жасаудың және пайдаланудың нақты жағдайларына байланысты берілген қасиеттері бар материалды таңдаудың ғылыми негіздері; - жаңа материалдарды және оларды өндіру, өңдеу және қайта өңдеу технологиялық процестерін стандарттаудың теориялық және қолданбалы мәселелері; істей алу керек: - инженерлік экспериментті жоспарлау және орындау; - ғылыми зерттеулер жүргізу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану; - бірегей функционалдық, физикалық-механикалық, қасиеттерге, оңтайлы өзіндік құны мен экологиялық тазалығына ие шикізатты таңдауды және жаңа құрылыс материалдарының құрамын жобалауды жүзеге асыру (ПК-1); - берілген қасиеттер кешені бар материалдардың құрылымын қалыптастырудың физика - химиялық және физика-механикалық процестерін әзірлеуді орындайды; - механикалық жүктемелер мен сыртқы ортаның әсерінен құрылыс материалының бұзылуын бағалаудың заңдылықтары мен критерийлерін белгілеу.

  Оқу жылы - 1
 • Құрылымдарды есептеу және жобалаудың қазіргі заманғы стандарттары
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты-студенттердің ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс құрылымдарын моделдеу негіздерін оқып үйрену. Пәннің міндеттері: - ғимараттар мен құрылыстарды жобалау үшін бағдарламалық кешендерді есептеу; - соңғы элементтер әдістерінің теориялық негіздерін білу; - компьютерлік модельдеу, құрастыру, нәтижелерді рәсімдеу нәтижелерін талдау дағдыларын алу. Нәтижесінде пәнді игерген студенттер тиіс: Білуі керек: - ғимараттар мен олардың құрылымдарын жобалау үшін заманауи бағдарламалық кешендердің мүмкіндіктері; - бағдарламалық кешендерде құрылымдарды есептеу әдістерінің теориялық негіздері; - құрылыс конструкцияларын жобалау бойынша негізгі нормативтік және техникалық құжаттама; Істей алу керек: - бағдарламалық кешендердің талаптары мен ерекшеліктерін есепке ала отырып, конструкцияның немесе ғимараттың компьютерлік моделін қалыптастыру; - қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес жүктемелерді жинау; - жобалау және есептеу нәтижелері туралы есеп дайындау. Меңгеруі керек: - құрылыс конструкцияларының компьютерлік модельдерін құру және идеалдандыру принциптері. -ғимараттардың, құрылымдардың немесе олардың түйіспелерінің инженерлік-деформациялық жағдайын зерттеу үшін сандық зерттеулер жүргізу әдістемесімен; - компьютерлік модельдеу нәтижелерін талдау дағдысы.

  Оқу жылы - 1
 • Ғимараттар мен құрылыстардың сейсмикалық тұрақтылығы
  Несиелер: 3

  «Ғимараттар мен имараттардың сейсмотұрақтылығы» пәнін игерудің мақсаты-жердің сейсмобелсенді аудандарында ғимараттар мен имараттарды жобалау кезінде маманға қажетті терең білім мен дағды алу, сейсмикалық жүктемелерге, соның ішінде бағдарламалық кешендерді пайдалана отырып, ғимараттар мен имараттарды есептеу практикасын меңгеру. білуі керек: - динамикалық жүктемелердің түрлері, оларды математикалық сипаттау тәсілдері; - жер сілкінісінің себептері, жердің сейсмикалық белсенді аудандары, сейсмикалық аудандастыру және микротейсм аудандастыру принциптері, баллдық бойынша, магнитуд бойынша жер сілкінісін клаассификациялау принциптері; - жүйелердің динамикалық тепе-теңдігінің негізгі заңдары, матрицалық түрлендірулерді орындау ережелерін, дифференциалдық теңдеулерді шешудің негізгі әдістерін біледі; - азаматтық және өнеркәсіптік ғимараттар мен құрылыстардың, жауапкершілігі жоғары құрылыстардың, бірегей құрылыстардың, оның ішінде жер асты және су ортасымен бірге жұмыс істейтін құрылыстардың сейсмикаға төзімді құрылысының нормативтік базасын. істей алуы керек: - ғимарат, құрылыс үшін есептеу сызбасын ұсыну, сейсмикалық жүктемелерді есептеу әдісін, конструкцияның кернеулі-деформацияланған жағдайын анықтау әдістемесін ұсыну; - инженерлік есептерді шешуде математикалық талдау аппаратын қолдану. меңгеруі керек: -сейсмикалық күштерді желілік-спектрлік әдістеме (ЖСӘ) бойынша анықтау, сейсмикалық күштерді ескере отырып, құрылыстардың беріктігі мен орнықтылығын есептеу; - ғимараттардың, құрылыстардың беріктігі мен орнықтылығын белгіленген сейсмикалық жүктемелерге есептеу.

  Оқу жылы - 1
 • Құрылымдардың динамикасы
  Несиелер: 3

  «Құрылыс динамикасы» пәнін игерудің мақсаты: - студенттер арасында ғимараттар мен имараттарды динамикалық есептеу принциптері туралы толық және анық түсініктерді қалыптастыру; Пәннің міндеттері: - ғимараттар мен құрылыстарды динамикалық жүктемелердің әр түрлі түрлеріне есептеу әдістерін үйрету; - динамикалық әсер ету жағдайында ғимараттар мен құрылыстардың беріктігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша динамикалық әсер ету, жүктеме, конструктивтік іс-шаралар түрлері туралы білімді қалыптастыру; - қарапайым динамикалық есептерді орындау, қолданыстағы есептік кешендерді ғимараттар мен құрылыстардың динамикалық есептеріне қолдану дағдыларын қалыптастыру. істей алуы керек: - динамикалық әсер ету кезінде ғимараттар мен құрылыстарды есептеу кезінде нормативтік база мен жобалау принциптерін қолдану; - біздің елде қабылданған үйлер мен ғимараттарды динамикалық әсерге есептеуге қосымшада есептеу әдістемесін таңдау. меңгеруі керек: - ғимараттар мен имараттарды динамикалық әсерге, соның ішінде автоматтандырылған есептеу пакеттерін қолдану арқылы есептеу әдістемесімен. білуі керек: - нормативтік құжаттарға сәйкес кейіннен техникалық құжаттаманы әзірлеумен ғимараттар мен құрылыстарды жобалау үшін ақпараттық бастапқы деректерді жинау және жүйелеу принциптерін.

  Оқу жылы - 1
 • Геотехниканың жағдайы және дамуы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты: Сызықты емес және реологиялық қасиеттерді ескере отырып, іргетастар негіздерін есептеудің перспективалық әдістері туралы түсінік. Қысқаша мазмұны: "Геотехника жағдайы және даму болашағы" пәні жалпы техникалық пән болып табылады және жер қыртысының құрылымын, химиялық құрамын, жер қыртысының ішінде болып жатқан процесстерді білу үшін қажет Геология және топырақ механикасының теоритикалық негіздерін қамтиды. Топырақ механикасының қалыптасуы және отандық ғалымдардың рөлі. Топырақтың шекті кернеулі жай-күйінің теориясы. Топырақтағы реологиялық процестер және олардың маңызы. Дисперсті топырақ динамикасының мәселелері және негіздер мен іргетастарды күшейту әдістері. Іргетастарды тұрғызу бойынша жұмыстарды жүргізудің ерекшеліктері. Құрылыстың ерекше жағдайларындағы іргетастар. Курс мақсаты: - студеттердің геологиялық жұмыстарды орындау кезінде геотехникалық әдістер мен құралдар туралы білім алуы; - жердің орбиталық қозғалысы және оның осьтік қозғалысының теоритикалық негіздерін зерттеу; - әр түрлі минералдардың ішкі кристал торын құра білу. Күтілетін нәтижелер: Іргетас жасау ұстанымынан қосылатын аумақтардың негізін оңтайландыру. Негіздер мен іргетастарды есептеуді автоматтандыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - жобаны жобалау кезінде геологиялық ізденістер мен геотехникалық жұмыстардың құрамы мен технолгиясын біледі; - практикалық қызметте қажетті талаптарды меңгереді; - геотехникалық жұмыстардың теоритикалық негіздерін меңгереді; - кристалдардың ішкі құрылымы және тау жыныстарының класификациясы туралы жер қыртысының химиялық құрамы туралы білім алады.

  Оқу жылы - 1
 • Коллоидті цементті жүйелер
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты-магистранттардың құрылыс материалдарын дайындау принциптері туралы жалпы түсінігін қалыптастыру, материалдың ішкі құрылымының оның құрылыс-техникалық қасиеттеріне әсерін зерттеу және функционалдық қасиеттеріне байланысты құрылыста тиімді қолдану, сондай-ақ алған білімдері мен дағдыларын кәсіби қызметте қолдана алатын мамандарды дайындау. Пәнді оқытудың жалпы міндеті құрылыс саласында жұмыс істейтін мамандарды дайындау болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар: Білуі керек: - құрылыс материалдарын алудың және қолданудың технологиялық принциптері; құрылыс материалдарының номенклатурасы және олардың қасиеттері; - төзімділікке, экологиялық тазалыққа, үнемділікке және эстетикаға қойылатын талаптар; - құрылыс материалдарын қолдану және өндірістің даму тенденциялары. Істей алуы керек: - жобалау шешімдерінде материалдар мен бұйымдарды таңдауды негіздеу және құрылыс практикасында бетон, әрлеу және басқа да жұмыс түрлерін жүргізу кезінде ұсынымдарды беру арқылы бақылауды жүзеге асыру.

  Оқу жылы - 1
 • Кеңістік жабындар
  Несиелер: 3

  Курстың қысқаша мазмұны: бұл пән курс бағдарламасы көлеміне сәйкес кеңістік конструкциялар саласындағы теория мен практика жетістіктерін, сондай-ақ жаңа ғылыми ізденістердің нәтижелерін көрсетеді. Қазақстан Республикасында болашақта кеңінен таралуына перспективасы бар құрылыс конструкцияларын терең оқыту көздейді. Пән өту кезінде алған білім: - кеңістік конструкциялардың түрлері, екі жақты қисықтық бетінің пайда болу тәсілдері; - толық моментті және моментсіз кернеулік күйі; - қабықшалар теориясының тепе-теңдік, геометриялық, физикалық теңдеулері; - шектік жағдайлары; - жайпақ қабықшалар теориясы; - орын ауыстыру, айналу, аспалы жүйелердің, гауссты қисықтықты оң және теріс қабықшаларының есебі мен құрастырылуы. Пәннің өту барысында алынған дағдылары мен қабілеттері (кәсіби, басқарушылық, байланыс): - әр түрлі шектік жағдайларда қабықшалардағы күштерді анықтауды; - моментсіз теория бойынша деформацияланатын және деформацияланбайтын контурлы қабықшалардағы күшті анықтауды; - моменттерді есептеуді; - әр түрлі кеңістік конструкцияларын дұрыс құрастыруды; - анықтама-мәліметтік әдебиетпен қолданады.

  Оқу жылы - 1
 • Силикат-натрийлі композициялық байланыстырғыштар және олардың негізіндегі бетондар
  Несиелер: 3

  Қазіргі құрылыста және күрделі салымдардың тиімділігін арттыруда олардың рөлі мен маңызын білдіретін силикат-натрийлі композициялық Тұтқыр және бетондардың технологиясы мен қасиеттері, сондай-ақ олардың негізінде олардың тағайындалуы мен қолданылуы. Пәннің мақсаты: - құрылыста қолданылатын минералды, полимерлік және органикалық тұтқыр заттарды терең білетін; - бетон темір-бетон бұйымдарын, жылу оқшаулағыш және гидрооқшаулағыш, әрлеу және басқа да материалдарды өндіруде олардың рөлі мен орнын білдіретін; - тұтқыр заттар негізінде жаңа технологиялар мен прогрессивті материалдар мен бұйымдарды әзірлеуге және игеруге қабілетті. Міндеттер: -тұтқыр заттарды алу технологиясын және олардың гидратациясы мен қатаю процестерінің физика-химиялық негіздерін оқу; - тұтқыр заттарды гидратациялау және қатаю процестерін басқару; - тұтқыр заттардың қасиеттерін, оларды құрылыста қолданудың әртүрлі салаларын ескере отырып зерттеу; - қажетті қасиеттері бар тұтқыр заттар негізінде құрылыс материалдарын алу. Пәнді оқу кезінде негізгі назар бейорганикалық байланыстырғыштарға, олардың қасиеттерін зерттеуге, өндіріс ерекшеліктеріне және қолдану аймағына бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
 • Серпімділік пен пластикалық теория
  Несиелер: 3

  Серпімділік және икемділік теориясы" пәнінің мақсаты магистранттармен болашақта практикалық жұмыста конструкцияның күрделі кеңістіктік элементтерінің механикалық сенімділігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша білім, дағды, ептілікті игеру болып табылады. Пәнді оқытудың міндеттері. Конструкцияның күрделі элементтерін, кеңістіктік құрылымдарды, құрылымдарды, машина бөлшектерін беріктікке, қаттылыққа және тұрақтылыққа есептеу дағдыларын меңгеру. Пәнді оқу келесі құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған: - ғылыми жаратылыстану пәндерінің негізгі заңдарын кәсіби қызметте қолдану, математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдану, теориялық және эксперименталды зерттеу; -кәсіптік қызмет барысында пайда болатын проблемалардың жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтау, оларды шешу үшін тиісті физика-математикалық аппаратты тарту қабілеті; - қазіргі ақпараттық қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен маңызын түсіну, осы процесте туындайтын қауіптер мен қатерлерді түсіну, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын сақтау қабілеті; - ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. Магистрант білуі керек: - "Материалдар кедергісі" пәні бойынша қолданылатын негізгі ережелер мен есептеу әдістері, онда барлық құрылыс конструкцияларының, машиналар мен жабдықтардың арнайы курстарын оқып үйрену негізделеді. істей алуы керек: - ғимараттардың сенімділігінің, қауіпсіздігінің, үнемділігі мен тиімділігінің қажетті көрсеткіштерін қамтамасыз ететін Конструкциялық материалдарды дұрыс таңдау; - материал мен конструкцияларға қоршаған ортаның әсерін талдау, Құрылыс және конструкциялық материалдарға қойылатын талаптарды белгілеу және оның мақсаты мен пайдалану шарттарына сүйене отырып, оңтайлы материалды таңдау; - зерттеу нәтижелері бойынша ғимараттың құрылыс конструкцияларының жай-күйі туралы қорытынды жасау және ғимарат конструкциялары мен жүйелерін статикалық және динамикалық сынау нәтижелерін өңдеуді орындау; - қарапайым ғимараттар мен қоршау конструкцияларының конструктивтік шешімдерін әзірлеу, қазіргі заманғы нормалар бойынша техникалық есептерді жүргізу. меңгеруі керек: - құрылыс конструкциялары мен құрылыстарының элементтерін беріктікке, қаттылыққа, тұрақтылыққа есептеу дағдысы; - қойылым, зерттеу және шешімнің негізгі заманауи әдістері.

  Оқу жылы - 1
 • Жобаны басқару
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты мен міндеттері «Жобаларды басқару» пәнін игерудің мақсаты студенттердің Жобалармен басқару мәселелері бойынша кешенді теориялық және қолданбалы білімдерін қалыптастыру және жобалық менеджмент саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудың әдістемелік негізін құру; нақты жобаларды жүзеге асыру үшін жоба командасының жұмысын ұйымдастыру бойынша білімдерді меңгеру; инвестициялық жобалардың тиімділік түрлерін, олардың коммерциялық тиімділігін талдау және бағалау әдістерін зерделеу және тәуекел факторлары мен белгісіздікті ескере отырып, жобалардың тиімділігін бағалау ерекшеліктерін зерттеу болып табылады. «Жобаларды басқару" пәнін оқытудың міндеттері»: жобалардың мәні мен белгілерін ашу; жобалық басқарудың мүмкіндіктері мен шектеулерін негіздеу; әлеуметтік-экономикалық жүйе ретінде "жоба" санатының мазмұнын зерттеу; жобаның өмірлік циклі ұғымымен және оларды әзірлеу мен іске асырудың әртүрлі кезеңдерінде жобаларды басқару функцияларын қолдану мүмкіндіктерімен танысу; жобаларды құрылымдаудың әдістері мен құралдарын ашу; топтық динамика факторларын ескере отырып, жоба командасын тиімді басқарудың әдістері мен шарттарын қарастыру; жобалардың тиімділігін бағалаудың негізгі қағидаттарын, түрлері мен әдістерін қарау; жобалық басқаруда, талдау, бағалау және тәуекелдерді басқару тәсілдері мен әдістерінде тәуекелдің рөлін қарастыру; жобаларды басқарудың заманауи ақпараттық технологияларының мәні мен мүмкіндіктерін ашу. Студент міндетті: Білуі керек: жобалардың мәні мен белгілері; әлеуметтік-экономикалық жүйе ретінде жоба санатының мазмұны; жобаларды басқару процестері, кіріс ресурстары және әрбір процестің нәтижелері; жобаларды табысты басқаруға кедергі келтіретін негізгі проблемалар және оларды шешу жолдары; мемлекеттік-жекешелік әріптестік негіздері. Істей алуы керек: тәуекел және белгісіздік факторларын ескере отырып, жобаның тиімділігін бағалау; жеке қаржы құралдарының инвестициялық сапасын бағалау және олардың ең тиімдісін таңдау; берілген шектеулерге сәйкес жоба сметасы мен бюджетін әзірлеу; жобаны іске асыруды ұйымдастыру; жобаның тиімді аяқталуын ұйымдастыру. Меңгеруі керек: жоба командасын тиімді басқарудың әдістері мен құралдары.

  Оқу жылы - 1
 • Құрылыс материалдар технологиясының модификациясы
  Несиелер: 3

  Пәнді меңгеру мақсаты: Құрылыс материалтану саласында теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды меңгеру арқылы зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру; Құрылыс материалдары мен бұйымдарының технологиясы мен қасиеттері, құрылыс материалдарының номенклатурасы, олардың құрылымдық ерекшеліктері, техникалық сипаттамалары, Өндіріс қалдықтарын пайдалану және пайдалану шарттарына сәйкес оларды қолдану мәселелері мәселелерімен магистранттарды таныстыру. Пәнді меңгеру міндеттері: - құрылыс материалтану саласында техникалық және технологиялық мәдениетті қалыптастыру үшін қажетті теориялық және практикалық білімді меңгеру, жаңа эффективті материалдарды алудың қазіргі заманғы мәселелерінің мәнін түсіну, табиғи және жасанды компоненттердің өзара әрекеттесуін негіздеу; - физика-химиялық және басқа да зерттеу әдістері негізінде заманауи материалтану терминологиясын, әдіснамасын меңгеру және оларды пайдалану сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін болжау және бағалау үшін қолдана білу; - берілген сипаттамалары бар материалдарды алудың негізгі ғылыми-практикалық принциптері мен заңдылықтарын белсенді пайдалану; - тиісті теориялық және әдіснамалық тұжырымдамаларды сақтай отырып, нақты өндірістік және техникалық міндеттердің әсер ету сипаты, бағыты мен салдарын білікті бағалай білу; - өндірістік практикаға ғылыми әзірлемелерді енгізу бойынша жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру, өндірістің нақты жағдайларына сәйкес ғылыми негізделген шешімдерді әзірлеу және қабылдау.

  Оқу жылы - 1
 • Код ON1

  Жаңа таныс емес жағдайлардағы зерттеу проблемаларын шешу үшін әртүрлі пәндерден алынған білімді интеграциялау.

 • Код ON2

  Ғылыми зерттеулер контексінде идеяларды түпнұсқа дамыту және қолдану үшін жинақталған білімді пайдалану дағдысын меңгеріңіз.

 • Код ON3

  Білімді интеграциялау, шешімдер қабылдау және толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде шешімдер қабылдау, шығармашылық ойлана білу және жаңа мәселелерді және жағдайларды шешуде шығармашылық болу.

 • Код ON4

  Табиғи және табиғи техногенді объектілердің жай-күйін бағалау үшін зерттеу жүргізу, объектілерді жобалау және жобалау негіздемесі мен мониторингі үшін бастапқы деректерді анықтау, патенттік зерттеулерді жүргізу, жобалау тапсырмаларын дайындау мүмкіндігі.

 • Код ON5

  Кәсіпорында немесе алаңда өндірістік процестің жаңа технологиялық үдерістерін ұйымдастыру, жетілдіру және дамыту, технологиялық тәртіпті сақтау, технологиялық жабдықтар мен машиналарды ұстап тұру.

 • Код ON6

  Құрылыс конструкциясының негізгі принциптерін, бөлшектер мен жинақтарды есептеудің және жобалаудың прогрессивті әдістерін, өндірістің ең жоғары тиімділігін және соңғы өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ету негіздерін біліңіз.

 • Код ON7

  Өндірістік процесті ұйымдастырумен байланысты мәселелерді экономикалық тұрғыдан негіздеу және шешу, құрылыс кәсіпорындарының жұмыс көлемін және сапалық көрсеткіштерін анықтау, құрылыс конструкцияларының техникалық деңгейі мен пайдалану мәртебесі бойынша теориялық және тәжірибелік зерттеулер нәтижелерін талдау және талдау.

 • Код ON8

  Статистикалық және басқа деректерді пайдалана отырып, құрылыс жұмыстарын шеберлікпен болжау; шетелдік және отандық жобаларды, даму бағдарламаларын, стратегиялық жоспарларды техникалық және экономикалық тұрғыда бағалайды және практикалық қолдану үшін қорытындылар мен ұсыныстар жасайды; сондай-ақ құрылыс саласында өндірістік процестерді ұтымды ұйымдастыру әдістері.

 • Код ON9

  Құрылыс кәсіпорындарының тиімді жұмыс істеуі үшін басқару құрылымдары үшін опцияларды таңдау туралы ақпараттандырылған шешімдер қабылдауға; барлық деңгейдегі басқару құрылымдарын қалыптастыруға; стратегиялық мақсаттар үшін заманауи технологияларды қолданады.

Top