Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01418 Кәсіптік оқыту в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Жоғары мектепте оқыту үдерісін ұйымдастырудың ғылыми негіздері
  Несиелер: 5

  Жоғары мектепте оқу үдерісін ұйымдастырудың ғылыми негіздері. Педагогикалық акт педагогтың ұйымдастырушылық-басқару қызметі ретінде. Сана мен педагогтың педагогикалық қызметінің құрылымы. Жоғары мектеп оқытушысының педагогикалық қабілеті мен педагогикалық шеберлігі. Жоғары білім берудің жалпы мәдени компоненті. Білім теория пәні ретінде. Іріктеу үшін қажетті ақпаратты сақтау заңы және білім беру саласы. Оқытушы қызметінің шығармашылық аспектілері. Шығармашылық нәтижелері және авторлық құқық.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогика ғылым ретінде. Педагогиканың негізгі категориялары. Педагогиканың пәні мен міндеттері Педагогикалық Ғылымдар жүйесі. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы. Педагогика тарихы. Жоғары білім берудің қазіргі парадигмасы. Педагогика әдіснамасы. Кәсіби құзыреттілігі, ЖОО оқытушысын оқыту теориясы. Оқытудың кредиттік технологиясы. СРМ, НИРМ ұйымдастыру. Оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи көркем білімнің ғылыми-әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Сабақтың мақсаты -ұлттық білім беру аясында оқытуды ізгілендіру.Болашақта оқушы-лардың алған білімдерін өмір-дің барлық саласында қолдана алуын және бәсекеге қабілеттілік қасиеттерін қалыптастыру. Өз еңбегін тиімді ұйымдастыра білу, жалпы еңбек ету дағдылары мен ептіліктерін, эстетикалық, ұлттық бағытта ұйымдастыра білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  Ғылым философиясы. Мәдениеттегі ғылым, өркениет. Ғылымның пайда болуы, дамуы. Ғылыми білімнің құрылымы. Қазіргі ғылымның ерекшеліктері. Ғылым әлеуметтік институт ретінде жаратылыстану ғылымдары. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар тарихы. Ғылыми қызметті ұйымдастыру. Білім эволюциясы. Қазіргі ғылымның этикалық аспектілері. Коммуникативтік технологиялар, қазіргі ғылымдағы ақпараттық процестер. Жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Шет тілін С1, С2 деңгейінде меңгеру (тілдік мамандықтар), LSP монологиялық және диалогтық формада (баяндама, презентация, әңгімелесу, пікірталас). Ғылыми стильдің грамматикасын ауызша, жазбаша түрде оқу. Ақпараттық және кәсіби хабарламаларды есту арқылы қабылдау. Ғылыми мақалаларды, баяндамаларды, жобаларды жазу, рәсімдеу. Екі жақты аударма дағдылары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Басқару психологиясы-басқару қызметінің заңдылықтары туралы психологияның бөлімі. Психологиялық жағдайларды, басқару қызметінің ерекшеліктерін талдау. Басқару кіші жүйесінің жай-күйі мен өзгерістерін диагностикалау және болжау; бағыныштылар қызметінің бағдарламасын қалыптастыру; шешімнің орындалуын ұйымдастыру. Басшының басқарушылық қажеттіліктері мен қабілеті

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары сыныптарда технология пәнінен білім беруде оқушыларды кәсіби бағдарлы дайындау
  Несиелер: 5

  "Кәсіптік білім берудің теориясы мен әдістемесі" курсын оқытудың негізгі мақсаты кәсіптік білім берудің болашақ педагогтарын бастауыш кәсіптік білім беру жүйесінің оқу орындарында педагогикалық үдерісті әдістемелік сауатты және шығармашылық жүзеге асыруға дайындау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары кәсіптік оқытудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Жоғары кәсіптік білім берудің теориясы мен практикасы. Оқытушы қызметінің педагогикалық ерекшеліктері. Қазіргі уақытта білім беру мәселелерін философиялық қарауға үндеудің себептері. Қазіргі уақытта білім берудің философиялық негіздеріне жүгіну білім беруге байланысты құбылыстардың мәнін ашу үшін қажеттілік ретінде. Адамның субъективті тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби білім берудегі ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Ғылым ұғымының бірнеше негізгі мәні. Ғылым мақсаты мен міндеттері. Қоғамның өндірістік күші ретінде ғылымның әлеуметтік рөлі. Ғылыми-техникалық дамуды жеделдету құбылысы. Ғылыми-техникалық дамудың әлеуметтік салдары. Қазіргі ғылыми-техникалық дамудың ерекшеліктері. Ғылым мен өндірістің өзара қатынастары. Ғылым тиімділігін арттыру факторлары. Техника және технологиялар. Технология түрлері.Қазақстандағы ғылыми мекемелер жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Магистрлік зерттеу жұмыстарын жүргізудің ғылыми негіздері
  Несиелер: 5

  Қоғамның өндірістік күші ретінде ғылымның әлеуметтік рөлі. Ғылыми-техникалық дамуды жеделдету құбылысы. Ғылыми-техникалық дамудың әлеуметтік салдары. Қазіргі ғылыми-техникалық дамудың ерекшеліктері. Ғылым мен өндірістің өзара қатынастары. Ғылым тиімділігін арттыру факторлары. Техника және технологиялар. Технология түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми-зерттеу әдістерін мұғалімдерді дайындауда қолдану
  Несиелер: 5

  Жоғары кәсіби білім берудің теориясы мен практикасы. Оқытушы қызметінің педагогикалық ерекшеліктері. Қазіргі уақытта білім беру мәселелерін философиялық қарауға үндеудің себептері. Қазіргі уақытта білім берудің философиялық негіздеріне жүгіну білім беруге байланысты құбылыстардың мәнін ашу үшін қажеттілік ретінде. Адамның субъективті тәжірибесі. Адамзаттың объективті тәжірибесі. Объективті тәжірибені меңгеру және білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бейінді оқытудың мазмұны мен ұйымдастырылуы
  Несиелер: 5

  Бейіндік оқыту – оқушылар- дың өздерінің танымдық қызы -ғушылықтарына, қабілеттілігі-не, оқудағы жеткен жетістікте-ріне және кәсіби ниеттеріне байланысты олардың оқыту бағдарын еркінше таңдап алуға негізделген білім.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіби білім берудің әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі міндеттері магистранттардың нақты өндірістік есептерді шешуде шығармашылық ойлауын дамыту, ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу, талдау және жалпылау бойынша жұмыс дағдыларын қалыптастыру, теориялық және тәжірибелік зерттеулердің негіздерімен танысу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы, стажировка өту және магистрлік диссертацияны орындау (МҒЗЖ)
  Несиелер: 9

  Ғылыми-зерттеу жұмысын алгоритм түрінде айтуға болады. Ол келесі тізбеден белгілі бір жұмыс түрлерін интерактивті қайталау: - қазіргі ғылыми әдебиеттерге ену, негізінен ағылшын тілді; - теорияның қорытындысы (тіпті жұмыс эксперименталды болса да, бұл көмектеседі әдісті түсіну және оны өз міндетіне бейімдеу); - эксперимент жүргізу (тіпті жұмыс Теориялық болса да, бұл жаңа әсерлерді ашуға көмектеседі);

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Код ON1

  - құбылыстарды, негізгі түсініктерді, негізгі заңдарды және олардың тәжірибелік және теориялық негіздерін технологияның негізгі бағыттарынан біледі және түсінеді

 • Код ON2

  - басқа пәнаралық байланыстарда көркемдік мысалдардың негізгі теориялары мен мазмұнын үйлестіру және тиімді пайдалану әдістерін біледі

 • Код ON3

  - Әлемді жеделдете кеңейту туралы ережелерді, ережелер мен қағидаттарды түсіндіруге қабілетті; ғаламның туылу теориясының салдары, қолда бар деректерден туындайтын ықтималдықтармен сипатталады.

 • Код ON4

  - Көркемдік процестердің ғылыми бақылауларын жүргізе алады, эксперименттік жинау үшін аппаратты қолдана алады деректер мен техникалық жабдықтарды пайдалану арқылы жұмыс жасайды

 • Код ON5

  - ғылыми-техникалық ақпаратты талдау, зерттеу тақырыбы бойынша отандық және шетелдік тәжірибені зерделеу

 • Код ON6

  - оқушылардың эксперименталды қызметін ұйымдастырудағы мұғалімдердің озық тәжірибесіне ие

 • Код ON7

  - маманның заманауи моделінің артықшылықтары мен кемшіліктері арасындағы айырмашылықты анықтай алады

 • Код ON8

  – жаңа технологиялардың, идеялардың, бағыттардың кең спектріне бағдарлануға және оларды өзінің педагогикалық қызметінде пайдалануға дайын болуға қабілетті

Top