Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M11103 Туризм(БелГУ) в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Туризм және қызмет көрсету саласындағы ғылыми және қолданбалы мәселелерді шеше алатын жоғарғы катего-риялы ғылыми-педагогикалық және басқару кадрларын даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M147 Туризм
 • Білім беру саласы 7M11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 7M111 Қызмет көрсету саласы
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттарда келесі қабілеттерді қалыптастыру: - басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; - басқару үрдістері мен құбылыстарын психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; - басқару объектілері болып табылатын жеке адамдар мен топтар іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге; - басқару субъектілері іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін жүйелеуге; басқару іс-әрекеті субъектілерінің психологиялық дайындығының мәні мен мазмұнын анықтауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында, басқару үрісінде пайда болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды сипаттауға; - басқару субъектілерінің кәсіби маңызды психологиялық қасиеттерін дамыту және жетілдіру әдістері мен тәсілдерін көрсетуге; - әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; - ұйымдағы қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын құрастыруға; - басқару психологиясы саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, оның нәтижелерін таныстыруға; - жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; - басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Туризм экономикасы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: практикалық міндеттерді шешу үшін туризм экономикасы бойынша базалық ғылыми-теориялық білімді қолдану қабілеттерін қалыптастыру. Оқытылады: макро-, мезо- және микродеңгейде туризм экономикасы; туризмдегі экономикалық қызметтің негізгі ұғымдары, тұжырымдамалары; әсер ету факторлары; проблемалар және оларды шешу жолдары; туризм индустриясы кәсіпорындарының экономикасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлеуметтік институт пен әрекеттің, білімнің ерекше түрі ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін анықтау; - ғылым дамуының заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің стратегиясы мен әдістері туралы пікір-таластар мен негізгі мәселелерді жүйелеу; - зерттеу тақырыбына неғұрлым қатысы бар зерттеу әдістерін және стратегияларын таңдап, оларды кәсіби қызметте ұстану; - заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалауға ие болып; - пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағытталу; - ғылымды дамытудағы қазіргі кезеңнің өзекті мәселелеріне қатысты өзінің этикалық позициясын қалыптастыру және оны сауатты түрде пікір-таласта дәлелдей алу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи стратегиялық сараптау
  Несиелер: 5

  Мақсаты: кәсіби қызметте стратегиялық талдаудың әдіснамасын, әдістерін, құралдарын қолдану қабілеттерін қалыптастыру. Оқытылады: арнайы ғылыми аппарат, стратегиялық талдау туралы ұсыныстар; дамудың тарихи үрдістері; стратегиялық басқару және стратегиялық талдау; стратегияның рөлі, стратегиялық талдау құралдарының жіктелуі; туристік шаруашылық құрылымын талдау; туристік салаларды стратегиялық талдау модельдері; бәсекелестік артықшылықтарды талдау; стратегиялық талдау әдістерін жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектепте туризмді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: жоғары мектепте географиялық және туристік пәндерді оқыту үшін оқытудың дәстүрлі және заманауи инновациялық технологияларын қолдану қабілеттерін қалыптастыру. Оқытылады: «Туризм» мамандығы бойынша жоғары кәсіби білімнің оқу-әдістемелік кешеннің мазмұны, ЖОО-да оқу үдерісін ұйымдастыру формалары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаңа білім беру технологиялары
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қойылған педагогикалық мақсаттарға жету үшін және оқу үдерісінде студенттермен тиімді қарым-қатынас орнату үшін өз пәндерінің шеңберінде жаңа білім беру технологияларын, инновациялық әдістерді қолдана дағдыларын қалыптастырады. Оқытылады: жоғары мектептің білім беру кеңістігіндегі білім беру технологиялары; ЖОО-да жаңа білім беру технологияларын таңдау және жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық-талдау жұмыстарының технологиясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: әлеуметтік-саяси және экономикалық үдерістерді болжаумен зерттеу және кәсіпорынның басқару жүйелерін тиімді жұмыс жасауын ұйымдастыру үшін жүйелік сараптау әдістері мен моделдерін қолдану дағдыларын қалыптастыру. Оқытылады: ақпараттық-талдау жұмысының әдістемелігі, ұйымдастырылуы мен технологиясы; ойлау қызметін тиімді ұйымдастыру әдіс-тәсілдері; шешім қабылдау үдерісіндегі талдаудың орны мен атқаратын рөлі; ақпараттық-талдау жұмысының технологиялық саймандарын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Туризм саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлау
  Несиелер: 5

  Мақсаты: презентация, баяндама, мақала және диссертация формасында көрсету үшін дайындалған сценарий негізінде өзіндік ғылыми зерттеуді ұйымдастыру қабілеттерін қалыптастыру. Оқытылады: ғылымның даму тенденциялары; ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, басқару әдістері мен оны қаржыландыру; халықаралық ғылыми қорлар мен ғылым мен білімді қолдау бағдарламалары; ғылыми журналдар рейтингісі; ғылыми құжаттарды басқару, академиялық хат жазу дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Туризм индустриясының теориялық және әдістемелік мәселелері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: туризм индустриясының мәселелерін зерттеудің теориясы мен әдіснамасын жүйелі түсінуді қалыптастыру үшін арнайы ақпаратты бағалау, теориялау қабілеттерін қалыптастыру. Оқытылады: ғылыми зерттеулердің теориясы мен әдіснамасы, туристік салаға қазіргі көзқарастар, туризм индустриясының шекаралары мен құрамы; әлемдік туризмдегі жаһандану процестері; Қазақстандық туризмнің қазіргі жағдайы; туризм персоналын даярлау және қайта даярлау саласындағы саясат.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; - шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; - өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу; - кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; - нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; - пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу. «Шетел тілі (кәсіби)» пәнінің осы оқу жоспары еңбек нарығында бәсекелесуге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлауға арналған, себебі шет тілі арқылы болашақ магистр академиялық білімге, жаңа технологияларға және заманауи ақпаратқа қол жеткізеді және сол арқылы табысты кәсіби және ғылыми қызметтің құралы болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Туризмнің ұлттық және аймақтық жоспарлануы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: туризмді ұлттық/аймақтық жоспарлау саласында шешімдерді қалыптастыру және қабылдау үшін басшылық ережелерді анықтау қабілетін қалыптастыру. Оқытылады: туризмді жоспарлаудың маңызы, тәсілдері, иерархия, құрылымы, ұлттық және аймақтық деңгейде туризмді жоспарлау моделі, стратегиялық және жедел жоспарлау тәжірибесі, институционалдық элементтер мен туристік нарықты жоспарлау, туризмді дамытуды қаржыландыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; -  байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); жоғары білім беру мазмұны; білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында магистранттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ; жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Туристік нарықтық құрылымы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: практикалық қызметтің негізгі бағыттары бойынша шешім қабылдау үшін туристік нарық туралы білімді қолдану қабілеттерін қалыптастыру. Оқытылады: туристік нарық ұғымы, оның қасиеттері мен белгілері; туристік нарықтың тұжырымдамасы мен сипаттамасы; оның ерекшеліктері мен үрдістері; туристік тұтыну сұранысы мен ұсынысының географиясы, туристік кәсіпкерлік қызмет моделінің кеңістіктік-уақыттық модификациялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Туризимдегі инновациялық менеджемент
  Несиелер: 5

  Мақсаты: инновациялық жобаларды әзірлеу үшін туризимдегі инновациялық менеджмент әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастыру. Оқытылады: туризмдегі инновациялық менеджменттің мән-мағынасы мен мазмұны; басқару объектісі болып табылатын инновациялық қызмет; туризмдегі инновациялық менеджменттің функциялары мен әдістері; туристік өнімді жылжыту мен коммерциализациялаудағы инновациялық үдерістер; туризм саласындағы инновациялық қызметке қоршаған ортаның тигізетін әсері; туристік кәсіпорынның инновациялық қызметін басқару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Туризмдегі компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 5

  Мақсаты: кәсіби және ғылыми қызметте компьютерлік және мультимедиа-технологияларды қолдана отырып туризмнің арнайы міндеттерін шешу қабілеттерін қалыптастыру. Оқытылады: ғылыми-техникалық ақпарат түрлері; іздестіру жүйелері; деректерді өңдеудің компьютерлік рәсімдері; бағдарламалық өнімдер, географиялық зерттеулерге арналған қосымшалар; географиялық ақпараттық технологиялар; туристік қызметті бағдарламалық қамтамасыз ету; ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ұсынуға арналған компьютерлік технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Іскерлік және басқару риторикасы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: кәсіби қарым-қатынас жасау үшін ауызша және жазбаша іскерлік жанрларды, іскерлік қарым-қатынастағы тілдік этикетті меңгеру қабілетін қалыптастыру. Оқытылады: сөйлеу әрекетінің түрлері және іскерлік қарым-қатынас түрлері, оның түрлері; сөйлеу әрекетінің нәтижесі ретінде мәтін; сөйлеу техникасы; сөйлеу мәдениетінің негіздері; іскерлік қарым-қатынас жанрлары, іскерлік қарым-қатынас жағдайларын модельдеу, қарым-қатынастың оңтайлы алгоритмдерін таңдау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Туризмдегі картографиялық моделдеу
  Несиелер: 5

  Мақсаты: ГАЖ-қосымшалар арқылы компьютерлік моделдеу үшін компоненттік, инвентарлық, кешендік (интегралдық) карталарды құрастыру қабілеттерін қалыптастыру. Оқытылады: картографиялық моделдерді құрастыру қағидалары; кеңістік-белгілік моделдер ретінде карталарды құрастыру кезеңдері; карталарды құрастырудың негізгі әдістері; ГАЖ-де туристік және рекреациялық шаруашылықтың картографиялық қамтамасыздануы; қазіргі заманғы ГАЖ арқылы картографиялық моделдерді жасау; ГАЖ-технологияларының негіздері; Казақстанның туристік саласындағы картографиялық моделдеу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Туризмдегі тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 5

  Мақсаты: туристік қызметті ұйымдастыру кезінде болжаудың, бағалаудың, жоспарлаудың, тәуекелдерді басқарудың ғылыми-негізделген әдістерін қолдану қабілеттерін қалыптастыру. Оқытылады: тәуекелдерді анықтаудың және бағалаудың теориялық негіздері, факторлар, негізгі ұғымдар, сыныптау тәсілдері, туризмдегі тәуекелдерді талдау, бағалау, болжау, басқару әдістері; туризмдегі тәуекелдерді азайту, сақтандыру әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Туризмдегі логистика
  Несиелер: 5

  Мақсаты: туристік өнімді қалыптастыру, жылжыту және сату кезіндегі ағымдық үдерістерді оңтайландыруды жобалау қабілеттерін қалыптастыру. Оқытылады: логистика ұғымы, мән-мағынасы, тұжырымдамасы және функциялары; логистикалық зерттеу және басқару объектілері; туризмдегі логистиканың ақпараттық қамтамасыздандырылуы; логистикалық тізбектерді моделдеу және құрастыру; туризмдегі логистикалық жүйенің әлемдегі қазіргі жай-күйі; Қазақстан Республикасында логистикалық жүйенің қалыптасу үрдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Саяхат индустриясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: саяхат индустриясының заңдылықтары негізінде кәсіби міндеттерді шешу қабілеттерін қалыптастыру. Оқытылады: саяхат индустриясы халықаралық/ішкі туризмнің негізі ретінде; саяхат индустриясының тарихы; ТМД-да, Қазақстанда, Ресейде саяхат индустриясының дамуы; әлем елдеріндегі саяхат индустриясының ерекшеліктері; саяхат статистикасы, қазіргі заманғы тенденциялар, саяхат индустриясының даму болжамы; бәсекеге қабілеттілік, саяхат индустриясының трендтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Туристік аумақ маркетингі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: аумақтарды тауарлық категориялар ретінде, олардың имидждік, инвестициялық, туристік және әлеуметтік тартылымдығын ескеріп, жылжыту қабілеттерін қалыптастыру. Оқытылады:туристік территориялардың маркетинг жүйесі; өнім ретіндегі туристік дестинация; аймақтың туристік өнімінің деңгейлері; аймақтық туристік өнімді қалыптастырудың және жылжытудың кешендік тетігі; туристік территорияны жылжытудың негізгі формалары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Жаңа және бейтаныс контексттердегі, көп мәдениетті және шет тілдік ортадағы ғылыми және қолданбалы мәселелерді шешу үшін, туризм саласындағы қазіргі заманғы білім, ғылыми түсініктер мен теорияларды түсіндіреді

 • Код ON2

  Ғылыми зерттеулерді өздігінше құру және орындау үшін туризм саласындағы ғылыми аппарат пен табысты практикалық тәжірибені сыни бағалайды

 • Код ON3

  Туризм саласындағы нысанның сипатына және ғылыми бағыт әдіснамасына сәйкес дербес зерттеу әдістерінің жүйесін таңдауды дұрыс жүзеге асырады

 • Код ON4

  Кәсіби туристік білім берудің жоғары мектебінің, жоғары білімі бар кадрларды қайта даярлау және біліктілікті арттыру мамандандырылған мекемелерінің оқу процесіне ғылыми және кәсіби білімді енгізеді

 • Код ON5

  Жаңа педагогикалық технологияларды қолдана отырып, заманауи ғылыми концепциялар негізінде, актуалды ғылыми мазмұны бар оқу курсының бағдарламасын әзірлейді және кәсіби туристік пәндерді оқытады

 • Код ON6

  Құжаттарды әзірлеу, сату және туристік кәсіпорынның бизнес-процестерін басқару кезінде, тиімді коммуникацияларды, фунцияаралық әрекеттесу және мүдделі тараптармен өзара әрекеттесуді жүзеге асырады

 • Код ON7

  Ресурстарға қажеттіліктерді жоспарлауды жүзеге асырады, туристік кәсіпорынның әр түрлі қызметіне жан-жақты экономикалық талдау жасайды және шаруашылық қызметтің тиімділігін арттыру бойынша шаралар әзірлейді

 • Код ON8

  Адам ресурстарын басқарады, кәсіби және корпоративтік мәдениетті қолдайды, туризм индустриясының кәсіпорындары, мекемелері, ұйымдары үшін міндетті талаптар мен ережелерді сақтау

 • Код ON9

  Туризмнің теориясы мен практикасының соңғы жетістіктерін, бәсекеге қабілетті, көп мәдениетті, шет тілдік ортада болжау, жоспарлау және басқару үшін қолданады

 • Код ON10

  Кәсіби зерттеулер, білім беру, практикалық мәселелерді шешу үшін, шығармашылық, комбинаторлық ақпараттық ресурстар мен технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді, ГАЖ-ды, GDS-ты тиімді қолданады

 • Код ON11

  Өзінің кәсіби идеялары мен нәтижелерін көпмәдениетті және шет тілді ортада, презентация, баяндама, мақала, ғылыми есеп, оқу материалдары түрінде дәлелді түрде ұсынады

 • Код ON12

  Өзінің жеке білім беру деңгейін бағалайды, жеке кәсіби, практикалық, ғылыми, педагогикалық қызметі мен біліктілікті арттырудың траекториясын қалыптастырады

Top