Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07213 Металлургия в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Пән коммуникативті, когнитивті, ақпараттық, әлеуметтік-мәдени, кәсіби және жалпы мәдени құзыреттілікті кешенді дамытуға, сондай-ақ шетел дереккөздерінен ақпаратты талдау және өңдеу, ғылыми және кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару және шетел тілінде тиімді ауызша және жазбаша коммуникация үшін қажетті арнайы лексиканы меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қара және түсті металлургияның шикізатын қайта өндеудің инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәнде металлургиялық өнеркәсіптің инновациялық даму мәселелері қарастырылады, шикізат базасын игеру және кеңейту ерекшеліктері ашылды. Пәнде оның негізгі салалары, кәсіпорындары және жаңа нәтижелер негізінде даму перспективалары туралы материал. Шикізатты өңдеу, шойын, болат, ферроқорытпа, түсті металдар және олардан өнім алуға қолданылатын технологиялар туралы мәселелерді қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Патент жүргізу
  Несиелер: 5

  Өнертабыстың халықаралық классификациясы (MKI) құрылымы. ККИ индексін іздеу әдісі. Өнеркәсіптік үлгілердің халықаралық классификациясы. Патенттік құжаттаманың негізгі түрлері. Патенттік зерттеу: мақсаттар, патенттік іздеу ережесін әзірлеу, іздеу нәтижелерін және таңдалған ақпаратты талдау. Патенттік құқық. Патенттік техникалық ақпарат. Өзге зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды тіркеу және олар бойынша өтініштерді сараптау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Металлургиядағы үрдістер мен агрегаттар және олардың даму тенденциясы
  Несиелер: 5

  Пәнде оттегі-конвертерлік, электрболат балқытатын және домна цехтарында шикіқұрамды балқытуға дайындау үрдістері мен агрегаттардың конструкциялары және олардың даму тенденциялары қарастырылған. Агрегаттардың құрылымдарын талдауға және арнайы металлургия агрегаттарына ерекше назар аударылды. Негізгі механизмдер мен агрегаттарды есептеу әдістері келтірілген. Болат балқыту өндірісінің даму перспективалары және машиналар мен агрегаттардың жетілдірілуі көрсетілген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент/Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курс басқарудың мазмұнын ашады; басқару туралы білімдер кешенімен қамтамасыз етеді; өндіріс және басқару процестерінің өзара байланысы мен өзара әрекетінің жан-жақты түсінігін қалыптастырады; басқару қызметінің сан алуан түрлерін іске асыру дағдыларын, басқару мен жобалау жүйелерін талдауды әзірлейді/ Пән басқарушылық процесті ұйымдастырудың психологиялық заңдылықтарын және процесс барысында адамдар арасындағы пайда болған қатынастарды зерттеп, реттеуді анықтайды. Басқару жүйесінің жұмыс сапасын тиімді етіп көтеру мақсатында басқарушылық іс-әрекеттің ерекшеліктерін, психологиялық шарттарын талдайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зияткерлік меншікті қорғау
  Несиелер: 5

  Қолданыстағы заңнамаға сәйкес зияткерлік меншікті қорғау мәселелері қарастырылған. Бұл пәнде зияткерлік меншік субъектілері мен объектілерінің құқықтық жағдайы, жүйенің кемшіліктері мен қайшылықтары, зияткерлік қызмет нәтижелерін қорғау ерекшеліктері, зияткерлік меншік құқығын рәсімдеу және осы құқықтарды басқару мәселелері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Наноқұрылымдық қаптамалар
  Несиелер: 5

  Пәнде жүктеудің түрлі жағдайларында конструкциялық материалдардың үстіңгі қабатының деформация, бұзылу және тозу механизмдері қарастырылады. Олардың наноқұрылымдау және наноқұрылымды жабындарды салу жоғары тиімділігі көрсетілген, бұл тозуға төзімділігі, коррозиялық төзімділігі және т.б. маңызды сипаттамаларды еселеп арттырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Наноматериалдардың беріктілігі және пластикалығы
  Несиелер: 5

  Пәнде наноматериалдардың механикалық, физикалық-химиялық ерекшеліктері, диагностика әдістері, жинақы наноматериалдарды алу тәсілдері және соның ішінде металлургиядағы оларды қолдану салалары қарастырылған. Наноматериалдардың механикалық қасиеттеріне, яғни наноматериалдардың беріктігі мен икемділігіне ерекше назар аударылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ферроқорытпаларды тұрақты ток пештерінде өндіру
  Несиелер: 5

  Пән тұрақты тоқ пештерінде ферроқорытпаларды балқытудың заманауи жағдайын қарастырады. Тұрақты тоқ пештерінде кеңінен таралған ферроқорытпалардың әртүрлі маркаларын балқыту теориясы мен технологиясының негіздері мазмұндалған. Материалдық және энергетикалық тепе-теңдіктерді құру әдістемесі ұсынылған. Ферроқорытпалар металлургиясының негіздері, қолданылатын жабдықтар мен стандартты ферроқорытпаларды балқытудың технологиялық есептеулер үлгілері келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Болатты үздіксіз құюдың теориясы мен тeхнологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнде болатты үздіксіз құю үрдісінің маңызы қарастырылды, қысқаша тарихи мәліметтер, ДҮҚМ классификациясы, болатты үздіксіз құю бөлімшесінде машиналардың орналасуы туралы мәліметтер келтірілген. ДҮҚМ негізгі технологиялық тораптарының құрылымы туралы мәліметтер жинақталған. Жұмыс істеп тұрған қисық сызықты слябты және радиальды сортты ДҮҚМ цехтарында жиі қолданылатын тораптардың құрастырылуына талдау жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Металлургиялық үрдістер теориясының арнайы тараулары
  Несиелер: 4

  Пән металлургиялық үрдістердің физикалық химиясының негізгі түсініктері мен анықтамаларын, металлургиялық үрдістердің физика-химиялық сипаттамасын оқытады. Сұйық металдың және тотықты балқымалардың құрылысы мен қасиеттерін, металлургиялық үрдістердегі беттік құбылыстарды, балқытуды және кристалдануды қарастырады. Қалпына келтіру және тотығу үрдістерінің термодинамикасы мен кинетикасы негіздерін, экстракциялық үрдістер негіздерін үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ферроқорытпа өндірісі цехтарының жабдықтарын жобалау
  Несиелер: 5

  Пән жобалау негіздерін, жобалық құжаттаманың құрамы мен мазмұнын, ферроқорытпа өндірісінің цехтары, жабдықтарының жобаларын құрастыруға арналған бастапқы материалдар мен нормативтерді оқытады. Жобалық шешімдерді негіздеу және талдау әдістері мазмұндалған. Инженерлік дайындамаларға және оңтайлы жобалық шешімдерді таңдауға баса назар аударылды. Ферроқорытпа өндірісі цехтарының құрылымы мен жабдықтарының сұлбасы қарастырылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қыздыратын және термиялық пештер
  Несиелер: 5

  Пәнде металлургиялық өндірісте қолданылатын қыздыру және термиялық пештер туралы негізгі мәліметтер берілген. Дайындамаларды, құймаларды және т.б. қыздыру үшін пеш конструкциялары, сондай-ақ дайындамаларды термиялық өңдеу түрлері қарастырылған. Металды қыздыруға қойылатын талаптарды таңдауға, қыздыруға арналған жабдықтар мен түрін таңдау негізділігіне баса назар аударылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Болат және қорытпалар өндірісінің конвертерлік әдісі
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде конвертерлік пештерде болат пен қорытпаларды балқыту технологиясы сипатталған. Конвертерлерде болат өндірудегі негізгі бастапқы материалдар ұсынылған. Конвертердегі металды үрлеу кезінде болатын жабдықтар мен пеш конструкциясы қарастырылды. Конвертерлік балқыту технологиясының негізгі параметрлерін есептеу әдістемесі келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Металлургиядағы зерттеу мен талдаудың физика-химиялық әдістері
  Несиелер: 4

  Пән металлургиялық үрдістер мен материалдарды зерттеудің физика-химиялық әдістерінің кешенін, заттарды бақылау мен талдаудың физика-химиялық әдістерін қолдану перспективаларын бағалауды, заманауи металлургиядағы бақылау мен талдаудың физика-химиялық әдістерінің рөлі мен орнын, заттың құрылымын, физикалық және химиялық қасиеттерін оқытады. Бейорганикалық және органикалық заттарды химиялық талдаудың түрлі әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Болат балқыту өндірісі цехтарының жабдықтарын жобалау
  Несиелер: 5

  Болат балқыту цехтарын жобалаудың негізгі ережелер мазмұндалған, негізгі болат балқыту жабдықтарын, ДҮҚМ элементтерін таңдау және есептеу материалдары берілген, жеке анықтамалық деректер келтірілген. Болат балқыту цехтарында металлургиялық машиналарды қолдану сұлбасы қарастырылды. Болат балқыту өндірісінің металлургиялық машиналарын құрастыру сұрақтары ұсынылған және металлургиялық цехтар жабдықтарының элементтері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Болат өндірісінің инновациялық үрдістері
  Несиелер: 5

  Пәнде болат өндірісінің инновациялық үрдістері қамтылған. Шығарылатын өнімнің және оны өндіруге арналған жабдықтардың номенклатурасын жаңарту көрсеткіштері зерттеледі. Жоғары тұтынушылық сұранысқа байланысты саланы дамыту үрдісі, қара металлургияда тиімді инновацияның ең таңдаулы бағыттары қарастырылады. Оның тұжырымдамасының металлургия саласының ерекшеліктері ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Болат өндірісінің үздіксіз үрдістері
  Несиелер: 5

  Үздіксіз болат балқытатын үрдістердің заманауи теориясы мазмұндалған, үрдістердің жекелеген параметрлерін математикалық үлгілеудің мысалдары келтірілген. Үздіксіз болат балқыту үрдістерінің артықшылықтары және оларды қара металлургияны интенсификациялау үшін пайдалану мүмкіндігі, ресурстардың түрлерінің металл өнімдерінің бірлігіне жұмсалатын шығындарды айтарлықтай төмендету көрсетілген. Десульфурация, дефосфорация және металды көміртексіздендіру режимін, балқытудың температуралық режимін оңтайландыру мәселелері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Стратегиялық менеджмент құралдарын пайдалана отырып, тиімді стратегияны әзірлеу

 • Код ON2

  Кәсіби және ғылыми қызмет саласында коммуникативтік құзыреттілікті дамыту үшін база ретінде психологиялық ақпаратты және шет тілін қолдану

 • Код ON3

  Зияткерлік меншік объектілерінің патентке қабілеттілігін бағалау, сондай-ақ зияткерлік меншік объектілерін қорғау саласындағы заңнаманы сақтау

 • Код ON4

  Жаңа өнім түрлерін жасай отырып, металлургия саласындағы инновациялық технологиялар мен нанотехнологиялардың нәтижелерін пайдаланып, металлургиядағы технологиялық үдерістерді жүзеге асыру және түзету

 • Код ON5

  Зерттеулерде металлургия шикізаты мен өнімдерін талдаудың физика-химиялық әдістерін пайдалану, зерттеу нәтижелерін талдай және жинақтай отырып, бұл ретте күтіліп отырған нәтижеден ауытқу себептерін анықтау және дұрыстығын негіздеу

 • Код ON6

  Энергия және ресурс үнемдеу және қоршаған ортаны қорғау міндеттерін шешуді ескере отырып, болат өндірісінің ұтымды тәсілін таңдап, болат өндірісінің технологиялық үдерістерін жүзеге асыру және түзету

 • Код ON7

  Өнімді алу үшін металлургиялық агрегаттың неғұрлым қолайлы технологиялық сызбасын, материалдары мен құрылымын таңдай отырып, тұрақты ток пештерінде ферроқорытпа өндірісінің технологиялық үдерістерін жүзеге асыру және түзету

 • Код ON8

  Металлургиялық пештердің отын-энергетикалық балансын құру, ванналар мен пештердің жұмыс кеңістігінің мөлшерін берілген өнімділік бойынша есептеуді жүргізу, сондай-ақ пеш жабдықтарын ағымдағы жөндеу қажеттілігін бағалау

 • Код ON9

  Технологиялық үдерістерді жүзеге асыру үшін жабдықтарды таңдау, сондай-ақ металлургиялық агрегаттардың, пештен тыс өңдеу және болат құю агрегаттарының көлемдік-жоспарлау шешімдері мен конструкцияларының ұтымды нұсқаларын таңдау

 • Код ON10

  Болат құю технологиясын басқару және кристалдау үдерісіне ықпал ету, сондай-ақ ақаулар мен авариялық жағдайлардың пайда болуын болдырмау жөніндегі шараларды қабылдай отырып, металдың сапасын жақсарту және жарамды металдың шығуын арттыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу

Top