Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07213 Тағам қауіпсіздігі в Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

 • Менеджмент және коммуникация қауіп-қатері
  Несиелер: 5

  Тәуекелдердің ғылыми негізделген менеджментінің методологиясы мен негізгі тәсілдерін зерттеу және игеру. Азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі қатерінің менеджменті жүйесі бойынша, қауіпті факторларды анықтауда, сыни-бақылау нүктелерін анықтауда білім алу. Азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің сапасын қамтамасыз етуде тәуекел менеджментінің негізгі принциптерін қолдану; тәуекел дәрежесі бойынша қауіптіліктің әлеуетті түрлерін жою.

  Селективті тәртіп
 • Тағам өндірістері технологиясының ғылыми-теориялық негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пәннің мақсаты магистранттарда тағам өндірісінің технологиялық үрдістерінің жалпы ғылыми дүниетанымын қалыптастыру болып табылады. Азық-түлік шикізаты мен азық-түлік өнімдерінің негізгі физика-химиялық ластағыштарын зерттеу. Физикалық және химиялық ластағыштарға ұшыраған Тамақ өнімдері. Негізгі биохимиялық компоненттердің кемшіліктері немесе артығымен байланысты қауіптер. Тағамды сақтау, өңдеу және дайындау кезінде пайда болатын уытты қосылыстар. Өнеркәсіптік ластанудың алдын алу.өндірістік ластанулар.

 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  "Шет тілі (Кәсіби)" пәні университеттің барлық мамандықтарының жалпы білім беру циклінің міндетті пәндерінің бірі болып табылады. "Шет тілі (Кәсіби)" пәнінің оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының ұлттық ерекшеліктеріне сәйкес шет тілінде білім берудің халықаралық моделін бейімдеу нәтижесі болып табылады.

 • Стандарттау, сертификаттау және метрология жүйелері
  Несиелер: 5

  Пәннің міндеті өнімнің сапасын арттыру бойынша ұйымдастырушылық, техникалық іс-шараларды жүргізуді регламенттейтін ережелерді әзірлеу және қолдану, стандарттау әдістері, сертификаттау ережелері, стандарттар талаптарын меңгеру және өнімді сертификаттау тәртібі.Метрология,стандарттау және сертификаттау түсінігі,өлшеу жүйесі. Стандарттар категориялары мен түрлері, стандарттау функциялары.ИСО 9000,22000 халықаралық стандарттарының негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
 • Тағам өнімдері өндірісіндегі физикалық, биологиялық және химиялық қауіптер
  Несиелер: 3

  Бұл курс ластағыштардың жіктелуі мен сипаттамасын зерттейді. Ксенобиотиктердің адам ағзасына әсер ету түрлері мен сипаты. Азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің негізгі физика-химиялық ластағыштары; физикалық және химиялық ластағыштарға ұшырайтын азық-түлік өнімдері. Сондай-ақ негізгі биохимиялық компоненттердің жетіспеушілігімен немесе артығымен байланысты қауіптер; тағамды сақтау, өңдеу және дайындау кезінде пайда болатын уытты қосылыстар.

 • Тағам өнімдерінің қауіпсіздік менеджментінің жүйесіндегі құжаттамаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі менеджменті жүйесінде құжаттаманы басқарудың ғылыми негіздерін меңгеру болып табылады. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі менеджменті жүйесіндегі құжаттаманы басқару түсінігі және принциптері. Құжаттама жүйесі. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі менеджменті жүйесіндегі құжаттаманы басқарудағы нормативтік актілер мен құжаттар тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі менеджменті жүйесіндегі құжаттаманы басқару әдістері.

  Селективті тәртіп
 • Тағам өнімдерін өндірудің заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Пән тамақ өнеркәсібін дамытудың перспективалы жолдарын меңгеруге және зерттеуге бағытталған. Азық - түлік өнімдерін өндірудегі экологиялық талаптар; азық-түлік өнімдерін электромагниттік өңдеу әдістері, жоғары қысымды азық-түлік өнімдерін өңдеу әдістері, емдік-профилактикалық тағамға арналған функционалдық азық-түліктердің такжетехнологиясы.

  Селективті тәртіп
 • Тағам қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән тағамдық құндылықтың және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігінің негізгі критерийлерін, тағамдық шикізаттардың және тамақ өнімдерінің ластану көздерін, ксенобиотиктердің адам денсаулығына зиянды әсерін төмендету жолдарын, тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін регламенттейтін нормативтік құжаттарды оқытады.

 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Сапа негізінде кәсіпорынды басқарудың өзектілігі елдің жаһандық экономикасы жағдайында инновациялық және жасыл экономиканың қажеттіліктеріне негізделеді. Курстың мазмұнында қазіргі заманғы менеджменттің теориялық және практикалық сұрақтары, СМЖ, TQM, ИСО стандарттары, канбан жүйесі кәсіпорындарды басқару әдістемесі мен құралы ретінде қарастырылады.

 • Тағам өнімдерінің қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыздандыру
  Несиелер: 5

  Пән тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін негізгі құқықтық қамтамасыз етуді қарастырады. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз етудің ғылыми негіздері. Құқықтық қамтамасыз етудің принциптері мен әдістері. Құқықтық қамтамасыз ету түрлері. Құқықтық қамтамасыз ету жүйесі. Заңнамалық актілер. Нормативтік құжаттар.

  Селективті тәртіп
 • Тағам өнімдерінің идентификациясы, фальсификациясы және сенсорлық талдау
  Несиелер: 5

  Тамақ өнімдерін идентификациялау және бұрмалау теориялық негіздерін меңгеру. Тауарлардың сәйкестік дәрежесін анықтаудағы сәйкестендірудің рөлі. Фальсификация және идентификация түрлері. Сәйкестендірудің жалпы ережелері. Өнімнің қасиеттері, оның түпнұсқалығы, сәйкестігі, қандай да бір тауардың ерекше белгілері, сондай-ақ азық-түлік тауарларының жекелеген труппаларын бұрмалаудың әдістері мен тәсілдері және елдің азық-түлік нарықтарында кездесетін оларды анықтау әдістері сипатталады. Органолептиканың теориялық және практикалық негіздері, тағам өнімдерін сенсорлық талдаудың ғылыми негізделген әдістері, азық-түлік сапасының заманауи дәмін айыру сараптамасын ұйымдастыру. Дегустациялық талдау және сенсорлық бағалау әдістемесі. Сарапшы-дегустаторларды тестілеу. Сенсорлық әдістерді қолдану.

  Селективті тәртіп
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Магистранттарды басқару қызметінің психологиялық компонентінің рөлі мен көпаспектілі мазмұны туралы қазіргі заманғы ұғымдармен таныстыру; болашақ маманның кәсіби қызметін табысты жүзеге асыру және өзін-өзі жетілдіру үшін психологиялық мәдениетін арттыру, басқарудың психологиялық мәселелерін кәсіби шешу саласында терең білім, білік және дағды алу.

 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 2

  Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі бойынша ғылыми - зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру қабілетін, сонымен қатар ғылыми зерттеулердің нәтижелерін өңдеу және жинақтау әдістерін зерделеу кезінде шығармашылық дағдыларды қалыптастыру және қазіргі заманғы экономикалық-математикалық әдістер мен модельдерді қолдану.

 • Тағам өнімдері қауіпсіздігінің қауіп-қатерін бағалау
  Несиелер: 5

  Бұл курс тәуекелдердің ғылыми негізделген менеджментінің методологиясы мен негізгі тәсілдерін зерттейді. Азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі қатерінің менеджменті жүйесі бойынша, қауіпті факторларды анықтауда, сыни-бақылау нүктелерін анықтауда білім алу. .Азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің сапасын қамтамасыз етуде тәуекел менеджментінің негізгі принциптерін қолдану; тәуекел дәрежесі бойынша қауіптіліктің әлеуетті түрлерін жою.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  жаратылыстану және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар саласында жаңа білім алуға және оларды кәсіби қызметте пайдалануға қабілетті

 • Код ON2

  шет тілдерінің бірінде жазбаша және ауызша Кәсіби коммуникация дағдыларын қолданады

 • Код ON3

  білім беру саясатының міндеттерін іске асыруда жоғары мектеп педагогикасының, кәсіптік білім берудің негіздерін білуін көрсетеді

 • Код ON4

  әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, ұжымды басқаруға дайын

 • Код ON5

  ақпаратты, процестерді, қызметті талдайды және бағалайды, өндірістік процестерді басқару кезінде проблемаларды сәйкестендіреді

 • Код ON6

  Тағам өнімдерінде бұрмалау және сәйкестендірудің білімдерін, бұрмалауды анықтаудың әртүрлі әдістерін және тәсілдерінде қолданады

 • Код ON7

  Халықаралық стандарттардың ұсынуымен сапа жүйесін жасау және енгізу арқылы тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстарын ұйымдастырады

 • Код ON8

  Өзінің жұмыс нәтижесін болжамдап, технологиялық үрдістерді бақылайды және оның нәтижесін талдайды

 • Код ON9

  Тиімділігін көтеру нәтижесінде қауіпсіздікті талдау, құралдарды және әдістерді жасау және ГМО пайдалану туралы зерттеулерді өткізеді

 • Код ON10

  Тамақ өнімдерінің сапасы және қауіпсізідік мәселесін шешуде инновациялықты, креативтілікті, кәсіпкерлік ойлаудың дамуына қабілетті

 • Код ON11

  ғылыми қызметте және сапалы өнім жасау үшін тәжірибелік зерттеулердің әдіснамасы мен әдістерін қолданады

Top