Жаңа білім беру бағдарламасы

7M06105 Математикалық және компьютерлік модельдеу (РХДУ) в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Графикалық пакеттерде компьютерлік модельдеу және визуализация
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқыту мақсаты компьютерлік үлгілеу және визуализация үшін түрлі графикалық пакеттерді зерттеу және қолдану дағдыларын қалыптастыру. Курстың мазмұны сызу әдістерін және сызбалар түрлерін, мысалы, құрылыс, инженерия және т.б. практикалық тұрғыдан қарастыруды, нақты физикалық үрдістерді модельдеуді, кері кинематиканы, видео-редакторлық әсерлерді жасауды, MaxScript тілін қолдануды қамтиды. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - кері кинематика мен Character Studio модулін білу; - атмосфералық әсерлермен жұмыс істеу дағдыларына ие болу; - физикалық үдерістерді модельдеу; -жаһандық жарықтандырумен жұмыс істеу дағдысына ие болу; - MAXScript сценарий тілін білу; - жобалау-конструкторлық құжаттаманы әзірлеуді автоматтандыру мүмкіндіктерін білу.

  Селективті тәртіп
 • Медициналық және биологиялық үдерістерді математикалық және компьютерлік пішіндеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тірі ағзалар мен жүйелерде кездесетін процестерге байланысты эксперименталды деректерді өңдеу және жүйелі талдау, тірі организмдердегі процесстерді математикалық модельдеуде динамикалық жүйелер теориясын қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: – тірі ағзалар мен жүйелерде кездесетін процестерді модельдеуге байланысты нақты ғылыми және қолданбалы есептерді шешу; – динамикалық жүйелерді аналитикалық және сандық зерттеудің міндеттерін қалыптастыру; – оларды шешудің тиісті теориялық және сандық әдістерін таңдау; – эксперименттік деректерді өңдеу және талдау.

  Селективті тәртіп
 • Деформацияланатын жүйелердің тұрақтылығын модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: деформацияланатын жүйелердің тұрақтылығының математикалық моделін қалыптастыру, оларға қолданылатын аспектілерді таңдау, модельді шешу, талдау, нәтижені түсіндіру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - деформацияланатын жүйелердің тұрақтылығын моделдеу үдерісін жүйелі түрде түсіну; - Деформацияланатын ортада қолданылатын жүйелердің статикалық және динамикалық тұрақтылығы критерийлерін таңдауды сыни түрде бағалау; - деформацияланатын жүйелер мен шешімдер әдістерінің статикалық және динамикалық тұрақтылығын талдау әдіснамасын таңдау; - заманауи бағдарламалық жасақтама пакеттерін пайдаланып зерттелген жүйелердің тұрақтылығын шешу және бейнелеу процесін реттеу және қоғамның технологиялық дамуына арналған зерттеулердің маңыздылығын анықтау; - зерттелетін тақырыптың пәні бойынша ұсыныстар жасау.

  Селективті тәртіп
 • Қолданбалы мәселелердегі ақырлы элементтер әдісі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ақырлы элементтер әдісін (АЭӘ) білу және оны практикалық қолдану дағдыларын дамыту. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: – жалпы қазіргі заманғы торлық әдістерді сипаттау; – ақырлы элементтер әдісін (АЭӘ) сипаттау; – АЭӘ аппроксимация реті, оны жоғарылату тәсілдерді сипаттау; – АЭӘ қолданып екі өлшемді және үш өлшемді шектік есептерді шешу; – АЭӘ деректер құрылымын сипаттау; – ақырлы элементтік торлар құрудың әдістері мен алгоритмдерді сипаттау; – қазіргі заманғы ақырғы элеметтік пакеттердің құрудың негізгі принциптерін пайдалану; – есептеу облыстарын сипаттаудың негізгі әдістерін қолдану; – АЭӘ іске асыру үшін бағдарламалар әзірлеу; – аппроксимацияның жоғары тәртіптегі ақырлы элементті сұлбаларын құру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: халық шаруашылығының әр түрлі салаларында қолданбалы міндеттерді шешу дағдыларын дамытуға ықпал ететін әр түрлі теориялық және практикалық аспектілер: гидро және Аэродинамика, топырақ сейсмикасы, физика және т.б. зерттеу мәселелерінен бастап әр түрлі құрылымдар мен құрылыстардың берік есептеріне дейін. Оның тиімділігі зерттелетін объектінің күрделі конфигурациясы мен шекаралық жағдайлары бар міндеттер үшін айқын.

  Селективті тәртіп
 • Химиялық процесстерді математикалық және компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: химиялық және технологиялық процесстерді модельдеу саласындағы студенттің кәсіби дайындығын арттыру болып табылады, модельдеу, компиляция және математикалық үлгілерді оңтайландыру саласындағы магистранттардың білімдерін меңгеру, модельдеуде қазіргі заманғы математикалық бағдарламалық пакеттерді қолдану; қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, деректерді талдау және өңдеу кезінде химиялық және технологиялық процесстерді модельдеуде кәсіби дағдыларды қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - зерттелетін жүйелердің математикалық үлгілерін құру; - талдамалы зерттеулер мен дамыған математикалық модельді оңтайландыру; - компьютерлік түрде математикалық модельдерді жетілдіру; - химиялық технология процестерінің нақты мәселелерін шешу үшін есептеу математикасының әдістерін қолданады; - типтік кәсіби проблемалардың математикалық моделін құрастыру әдісі және алынған нәтижелерді мағыналы түсіндіру; - химиялық және технологиялық процестерді модельдеу үшін қолданбалы бағдарламалардың жеке пакеттері. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Курс математикалық және компьютерлік модельдеудің негізгі ұғымдары, әдістерін білуге, химиялық-технологиялық процестер үшін математикалық модельдерді құруға және зерттеуге арналған заманауи технологияларды қарастыруға бағытталған. Курста математикалық үлгілердің қалыптасу принциптері, химиялық-технологиялық процестердің физика-химиялық үлгілерін құру әдістері, реакторлардың түрлері және химиялық-технологиялық үдерістер, эмпирикалық және / немесе физика-химиялық модельдерді қолдану арқылы химиялық-технологиялық үдерістерді оңтайландыру әдісі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: философия туралы дүниетанымдық идеялық жүйенің дүниетанымдық білім формасы ретінде қалыптасуы, проблемалары және болашақ кəсіби қызметтің контексінде оларды зерттеу əдістері туралы қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде аспектілер қарастырылады: Философияның пайда болуы және дамуы. Философияның пәні мен әдісі. Философияның тарихи түрлері. Онтология және метафизика. Ғылыми және ғылымитан тыс білім. Қоғам және мәдениет. Тарих философиясы. «Мәңгілік ел» - Ұлы дала философиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шет тіліндегі сөйлеу жұмыстарының әртүрлі түрлерінде практикалық дағдылар қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде аспектілерді қарастырады:Кәсіби салада сөйлеу, коммуникациялық құзыреттілік. Ғылыми мәтіннің семантикалық құрылымы, оның әр түрлі түрлері. рта ғылыми мәтіндер негізінде шығармашылық қабілеттерін, сондай-ақ әр түрлі функционалдық және семантикалық сөйлеу түрлеріне байланысты мәтіндер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Метеорологиялық мәселелерді математикалық және компьютерлік моделдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – қысқа және орта мерзімді ауа райын болжау есептерін шешуде берілген толық гидродинамика теңдеулер жүйелерін интегралдау негізінде құрылатын заманауи математикалық әдістермен таныстыру және үйрету, табиғи процестерді алдыңғы қатарлы есептеу әдістерін қолдану арқылы математикалық үлгілеү дағдыларын дамыту болып табылады. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: – гидродинамикалық модельдеудің кәсіби мәселелерін шешу; – теңдеулерді сандық интегралдау әдістерін, спектральді әдістерді білу және қолдану; – субгридтік масштабтағы физикалық процестерді параметрлеу әдістерін білу және қолдану; – табиғи ортаға мониторинг жүргізу, атмосфераның күйін талдау және болжамдау, табиғи және техногендік себептермен туындаған өзгерістерді бағалауды білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Үзіліссіз математикалық модельдер
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқытудың мақсаты - қарастырылып отырған мәселенің математикалық моделін құру дағдыларын дамыту, қолданбалы міндеттерді сипаттау және шешу үшін оның зерттеу әдісін қалыптастыру және таңдау, басқа математикалық курстарды игеру үшін студенттің математикалық мәдениетін дамыту. Физикалық, инженерлік және басқа жүйелердің математикалық модельдерінің негізгі түсініктері, модельдерді алу тәсілдері, оларды зерттеу әдістері ұсынылады. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: – физикалық, инженерлік және т.б. жүйелердің математикалық модельдерінің негізгі ұғымдарын білу, – математикалық модельдерді құру принциптерін қолдану; – үзіліссіз математикалық модельдерді зерттеудің сандық және аналитикалық әдістерін қолдану; – математикалық модельдерді зерттеу әдісін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық физика мәселелері бойынша жоғары тиімді есептеуіш процестер
  Несиелер: 5

  Мақсаты - математикалық физиканың есептерін жоғары деңгейлі параллельдеу жүйелерінде шешу әдістерін қолдану дағдыларын дамыту. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: – Есептеулердің күрделілігін талдау және параллелизация мүмкіндігін бағалау; – параллельді әдістерді әзірлеу принциптерін қолдану; – Параллель есептеу жүйелерінің архитектурасын білу; – бағдарламалардың графикалық үлгілерін қолдану; – MPI, OpenMP, CUDA технологияларын қолдану; – POSIX Threads технологиясын қолдану; – PVM (Parallel Virtual Machine) технологиясын қолду.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Серпімділік теориясының математикалық модельдері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: деформацияланатын қатты денелер мен орталарда динамикалық процестерді зерттеу үшін математикалық модельдер мен алгоритмдерді дұрыс құру қабілетін қалыптастыру; деформацияланатын қатты денелердің физика-математикалық модельдерімен, модельдік шеттік есептерді шешу әдістерімен, физика-механикалық қасиеттерін ескере отырып, ортаның динамикасын зерттеу бойынша әртүрлі сандық эксперименттерді жүргізу негіздерімен және компьютерлік технологиялардың ерекшеліктерімен таныстыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - континуумның деформациясы түсінігін, деформация өлшемдері мен тензорларын, олардың қасиеттерін, геометриялық сызықты және сызықты емес амалдар түсініктерін зерттеу; - кернеулердің, жылдам кернеулердің тензорларын шығару, - құрлықтың тепе-тең емес термодинамика негіздерін, материал тұрақтылығы түсініктерін және конструкциясын білу; - ғылыми-зерттеу қызметінде математикалық есептер қоюды қалыптастыру үшін тұтас ортаның сызықты емес механикасының негізгі ұғымдарын қолдану - жасалған математикалық қойылымды талдау, қойылған тапсырманы линеаризациялау, бастапқы және шекаралық шарттарды жазу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Деформацияланатын қатты денелер мен орталардағы динамикалық процестерді зерттеуге арналған модельдер. Деформацияланатын қатты денелердің физика-математикалық модельдері, модельдік шеттік есептерді шешу әдістері. Континуумның деформациясы, деформация өлшемдері мен тензорлары, олардың қасиеттері, континуум термодинамикасы негіздері, Материал тұрақтылығы және конструкциясы ұғымдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық модельдеудегі қолданбалы мәселелер
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты жаратылыстану және гуманитарлық процестерді сипаттайтын математикалық модельдерді құру дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Днамикалық жүйелерге, дифференциалдық теңдеулерге және дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер жүйелеріне келтірілетін математикалық физика модельдері туралы негізгі мәліметтер, қойылған есептерді шешу әдістері туралы мәліметтер ұсынылады. Аналитикалық, сандық алгоритмдер, сондай-ақ олардың композициялары болып табылатын әдістермен құрылатын математикалық модельдеу концепциясына ерекше көңіл бөлінеді. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - физикалық, химиялық, биологиялық, әлеуметтік, экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын және дифференциалдық интегралдық теңдеулерге әкелетін математикалық модельдерді құру; - осы процестерді модельдеу нәтижесінде туындайтын проблемаларды сандық шешу әдістерін шешудің аналитикалық әдістерін қолданады; - ішінара дифференциалдық теңдеулердің әр түрлі типтері үшін модельденетін процестердің қасиеттерін білу; - зерттелген процестің дұрыс математикалық моделін таңдау; - негізгі шешімдердің түрлерін алу; - шешімдерді талдау және олардың түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Локальді емес шекаралық мәселелер
  Несиелер: 3

  Негізгі сандық зерттеу әдістерін қолдануға, ішінара дифференциалдық теңдеулерге, оның ішінде нелокальды емес шекаралық шарттарға эллиптические теңдеулерді және функционалдық дифференциалдық теңдеулер үшін шекаралық проблемаларды зерттеу мүмкіндігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: – Эллипткалық теңдеулер үшін шекаралық есептердің негізгі түрлерін білу, функционалдық дифференциалдық теңдеулер үшін шекаралық есептерді құру, Соболев кеңістіктері мен салмағы бар кеңістіктердің негізгі қасиеттерін білу; – эллиптикалық теңдеулер үшін локальді емес емес шекаралық есептердің шешімдерінің тұрақтылығын, сондай-ақ әртүрлі функционалдық кеңістіктердегі функционалдық дифференциалдық теңдеулердің кейбір класстары үшін шекаралық есептерді зерттеу; – Банах алгебра теориясы, локализация техникасын, априорлық бағалау әдісі, регуляторлардың құрылысы, параметрге қатысты жалғастыру әдісі ретінде негізгі сапалы зерттеу әдістерін қолданады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық физиканың сызықты емес есептері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: «Математикалық физиканың сызықтық емес есептері» пәнін оқытудың мақсаты - физикалық процестерді математикалық моделдеу әдістерімен таныстыру; - математикалық физиканың сызықты емес есептерін зерттеудің заманауи аналитикалық әдістерімен таныстыру; - заманауи математикалық аппаратты ғылыми-зерттеу және қолданбалы жерлерде қолдану дағдыларын игеру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттіліктерді қалыптастырады: -Бастапқы-шекаралық есептердің жалпылама шешімдерінің негізгі түсініктерін түсіндіру; - Жалпыланған функциялар теориясының заманауи әдістерін пайдалана отырып, (жалпыланған шешімдер, қарапайым дифференциалдық операторлар, шашырау кері есептері, солитонды шешімдер) есептеу; - Жалпыланған функциялар теориясын қолдана отырып қолданбалы есептердің шешілетіндігін дәлелдеу; - Физиканың, механиканың және т.б. теориялық және қолданбалы есептерді шешу; - Жалпыланған функциялар теориясы мен функционалдық кеңістіктер теориясы әдістерімен математикалық физиканың сызықты емес теңдеулерінің есептерін шешу. - Жалпыланған функциялар теориясы әдістерін қолдана отырып қолданбалы есептерді зерттеу процесін жобалау; - Командада жұмыс істеу, мәселенің шешімін таңдауда өз әдісінің дұрыстығын дәлелдей алу. Оқу нәтижесінде магистранттар білуі керек: математикалық физиканың классикалық сызықты емес теңдеулерінің физикалық мағынасын; Қарапайым дифференциалдық операторлардың спектрлік теориясының негізгі идеялары мен әдістерін; Кері шашырау әдісінің негізгі идеялары. Қабілеті: физикалық және басқа құбылыстардың математикалық моделдерін құру; Математикалық физиканың сызықты емес теңдеулерінің шешімдерін оқып үйрену үшін функционалдық анализдің әдістерін қолдану. Дағдылары: түрлі математикалық әдістерді бірлесіп қолдану дағдылары; Кешенді математикалық және қолданбалы мәселелерді зерделеуде аналитикалық және жуықтау әдістерін біріктіру дағдылары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дискреттік математикалық модельдер
  Несиелер: 3

  Мақсаты - жазықтықта және кеңістікте тегіс қисықтардың зерттелу дағдыларын қалыптастыру, тұрақты беттер. классикалық және виртуалды түйіндер мен сілтемелерге арналған графиктердегі мағыналы инварианттар есептеуге дағдылау. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: -дифференциалдық геометрия мен топологияның негізгі ұғымдары мен әдістерін білу; -жазықтықта және кеңістікте тегіс қисықтардың, сондай-ақ тұрақты беттердің зерттелуін жүргізу; - классикалық және виртуалды түйіндер мен сілтемелер үшін графиктердегі мәндермен негізгі полиномдық инварианттарды және есептеу; - қарапайым көпбұрыштардың көлем полиномдарын табу; - түйін теориясы мен дөңес көпжақтар әдістерін қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика және экологиядағы математикалық модельдер
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - экономика мен экология мәселелерінде математикалық модельдеу әдістерін қолдану дағдыларын дамыту, экономикалық мәселелер мен экологиялық проблемалардың математикалық модельдерін құру және зерттеу. Экожүйелердің эволюциясы мен апаттары, экономикалық моделдері және олардың динамикасы зерттелетін болады Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - экономикалық модельдерді құру; - динамикалық жүйелердің тұрақтылығын зерттеу әдістерін қолдану; - Холлинга –Тэннера үлгісін қолдану; - Рэлей типті экономикалық модельдердің теңдеуі үшін шекті циклдерін білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық басқару теориясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - қарастырылып отырған мәселенің математикалық моделін құрастыру дағдыларын дамыту, оны зерттеу әдісін қалыптастыру және таңдау, студенттің математикалық мәдениетін дамыту және алынған білімді пайдалану үшін дайындау. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - математикалық бақылау теориясының негізгі ұғымдарын білу; - басқарылатын жүйелердің зерттеу әдістері мен қасиеттерін қолдану; - бағдарламаларды басқару принциптерін қолдану; - бақыланатын жүйелердің сапасына қойылатын критерийлерді қолдану; - жиіліктің тұрақтылық критерийлерін қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Салдары бар басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Сызықты және сызықсыз дифференциалдық теңдеулерді кешіктіру, тиімділікпен басқару жүйесіндегі тиімді басқару проблемаларын шешу, дағдылы модельдерді қадамдар әдісімен және операциялық әдіспен сипаттау арқылы қолдану дағдыларын дамыту. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: – кешігуі бар сызықты және сызықсыз емес дифференциалдық теңдеулерді шешу; – кешігуі бар жүйелердегі тиімді басқару мәселелерін шешеді; – кешігуі бар динамикалық модельдерді құру; – бастапқы теңдеулерді локальді емес шекаралық есепке келтіру әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Стационарлы емес сызықты емес физикалық процесстерді математикалық және компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: стационарлық емес сызықты физикалық процестерді математикалық әдістермен зерттеу мәселелерін шешуде дағдыларды қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - күрделі стационарлық емес сызықты физикалық процестердің математикалық модельдерін құрастыру; - математикалық физиканың күрделі мәселелерін шешудің әдістерін білу және қолдану; - стационарлық емес сызықсыз физикалық процестердің математикалық модельдерін іске асыру үшін әр түрлі сандық әдістерді қолдануға; - тақырып бойынша ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді пайдалана білу; - салынған математикалық модель үшін бағдарлама кодын жазыңыз; - Нәтижелер үшін график жасап, анимацияны орындай алады. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Математикалық теңдеулер арқылы физикалық үдерістерді сипаттау. Процестің математикалық моделін құру. Турбулентті модельдер көмегімен теңдеулер жүйесін жабу. Сандық әдістерді таңдау. Жеке процестердің айырымдылық теңдеуін құру; Айырымдылық теңдеуін шешу үшін сандық алгоритімін құру. Компьютер тілдерінің біріндебағдарлама кодын құру (Fortran, C++, Java). Стационарлық емес сызықты физикалық процестің сандық модельдеу нәтижелерін талдау. Сандық моделдеу нәтижелерін графикалық өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі ғылыми парадигмалар аясында педагогиканың, психологияның ұғымдық-терминологиялық аппараты, теориялық-әдіснамалық принциптері, ғылыми ақпаратты жүйелеу, жалпылау білігін қалыптастыру. - Субъект-педагог пен тәрбиеленуші арасындағы субъектілік өзара іс-қимыл: тәрбие типтері, түрлері, модельдері, заңдары, заңдылықтары мен принциптері зерделенетін болады. Экология қоршаған ортамен ағзаның қарым-қатынасы ретінде.. Рухани өмір және өсіп келе жатқан ұрпақ экологиясы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Есептеу сұйықтық динамикасының заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – есептің қойылымын тұжырымдау, математикалық моделін таңдау және бастапқы-шекаралық шарттарды тұжырымдау, тор облысының құрұ, соның ішінде гидродинамикалық процестерді математикалық модельдеу негізгі кезеңдерін практикада қолдану, гидродинамика теңдеулерін сандық шешудің қазіргі заманғы әдістерін қолдануға оқушылардың қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - сығылмайтын сұйықтың Навье-Стокс теңдеулерін сандық шешу үшін әдістерді қолдану; - теңдеулерді шешудің ақырлы- айырымдар есептеу схемаларын құру; - McCormack әдісін, Bim-Warming әдісін, TVD схемаларын қолдану; - жоғары ретті ENO және WENO әдістерін қолданыңыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Математикалық модельдеудің заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қолданбалы математиканың мәселелерін шешудің қазіргі заманғы модельдеу әдістерінің теориялық және практикалық аспектілерін қолдану дағдыларын, математикалық пакеттерді пайдалану дағдыларын қалыптастыру, жоғары деңгейлі программалау тілдері (Python, Java) арқылы жүзеге асырылатын математикалық пакеттерде енгізілген модульдерді өзара байланыстыру дағдыларын қалыптастыру. Ғылымының қолданбалы мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін қазіргі заманғы математикалық пакеттер зерттелетін болады.: Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: – математика мен физиканың қолданбалы мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін заманауи математикалық пакеттерді қолдану; – бағдарламалық қамтамасыз етудің математикалық пакеттерінде енгізілген модульдерді өзара байланыстыру; – қолданбалы міндеттерді шешу үшін бағдарламалық модульдерді өз бетінше құру. – проблемаларды шешу және сандық шешу әдістерін білу, - компьютерлік есептеу эксперименттерін жүргізудің түпкілікті-айырымдық аппроксимациясын құру дағдыларына ие болу; - есептік сұйықтық динамикасының негіздерін мұқият білуге. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Жаратылыстану ғылымының есептерін шешуге арналған заманауи программалық пакеттер қарастырылады. Ansys - газдар мен сұйықтар динамикасын зерттеуге арналған, деформацияланатын қатты заттар механикасының мәселелерін есептеу үшін көптеген қосымшаларды біріктіретін, қолданбалы математика есептерін шешуге мүмкіндік беретін заманауи программалық кешені; Comsol - дербес дифференциалдық теңдеулермен сипатталған барлық процестерді моделдеуге мүмкіндік беретін есептеу кешені, SCAD - бұл ақырлы элементтер әдісіне негізделген құрылымдардың беріктігін талдауға арналған есептеу кешені қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  1 Таңдалған салада ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпараттарды жүйелендіру және талдау негізінде пікірлерді, негізделген қорытындылар мен ұсыныстарды беру;

 • Код ON2

  2 оқу үрдісіне енгізу үшін математикалық пәндер бойынша оқу жоспарларын әзірлеу, материалдарды ауызша және жазбаша түрде көрсету;

 • Код ON3

  3 оқу орындарында, кәсіби білім беру ұйымдарында және жоғары оқу орындарында математикалық пәндер мен арнайы пәндерді оқыту;

 • Код ON4

  4 жаратылыстану ғылымының зерттеу мәселелерін шешу үшін түрлі пәндерден алған білімдерін біріктіру;

 • Код ON5

  5 тәуелсіз зерттеу объектісі мен пәнін анықтау үшін қолданбалы математика саласындағы қазіргі ғылыми ұғымдарды және теорияларды сыни бағалайды;

 • Код ON6

  6 классикалық және заманауи модельдеу әдістеріне негізделген табиғи және технологиялық процестерді модельдеу саласындағы тәуелсіз зерттеулер жүргізу;

 • Код ON7

  7 зерттелетін процестерді сипаттау үшін математикалық модельдер құру; математикалық модельдеу нәтижелерінің дәлдігі мен шынайылығын бағалау;

 • Код ON8

  8 Қазіргі заманғы программалау тілдері, жоғары сапалы технологиялар негізінде жаратылыстану ғылымдарын модельдеу саласындағы проблемаларды шешу үшін қолданбалы бағдарламалар пакетін әзірлеу;

 • Код ON9

  9 ғылыми және жобалау қызметтер мәселелерін шешу үшін математикалық әдістерді, және қолданбалы бағдарламалық жүйелерді әзірлеу және қолдану;

 • Код ON10

  10 сандық эксперименттерді жоспарлау және жүргізу, алынған нәтижелерді талдау, зерттелетін объектілердің динамикасы туралы негізделген тұжырымдар мен болжамдар жасау;

 • Код ON11

  11 Адамдар арасындағы қарым-қатынастардағы этикалық және құқықтық нормалар негізінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, жұмыс сапасы мен нәтижелердің ғылыми дәлдігі үшін жеке жауапкершілікті көтеру;

 • Код ON12

  12 Өзінің білім алу деңгейін объективті бағалау және жаңа біліктілікті қалыптастыру қажеттілігін түсіну, одан әрі кәсіби оқу мен өз деңгейін өсірудің жеке траекториясын қалыптастыру.

Top