Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02308 Әдебиеттану в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Әдебиет теориясы мен әдеби ескерткіштерді текстологиялық дайындау саласында әдебиеттанулық зерттеулер жүргізу дағдыларын меңгерген және педагогикалық қызмет саласындағы әлеуметтік маңызды міндеттерді қазіргі заманғы ғылыми-практикалық деңгейде жоғары кәсіби шешу, сондай-ақ жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілік бар әдебиеттанудағы жоғары білікті кадрларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M058 Әдебиет
 • Дайындық бағыты 7M023 Тілдер және әдебиет
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогика ғылым ретінде. Педагогиканың негізгі категориялары. Педагогиканың пәні мен міндеттері Педагогикалық Ғылымдар жүйесі. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы. Педагогика тарихы. Жоғары білім берудің қазіргі парадигмасы. Педагогика әдіснамасы. Кәсіби құзыреттілігі, ЖОО оқытушысын оқыту теориясы. Оқытудың кредиттік технологиясы. СРМ, НИРМ ұйымдастыру. Оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Басқару психологиясы-басқару қызметінің заңдылықтары туралы психологияның бөлімі. Психологиялық жағдайларды, басқару қызметінің ерекшеліктерін талдау. Басқару жүйесінің жай-күйі мен өзгерістерін диагностикалау және болжау; қызметкерлер қызметінің бағдарламасын қалыптастыру; шешімнің орындалуын ұйымдастыру. Басшының басқарушылық қажеттіліктері мен қабілеті. Диагностикалық құралдарды құруды тәжірибелік орындау, басшыларды дайындаудың белсенді әдістерін әзірлеу, басқарушылық кеңес беру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  Ғылым философиясы. Мәдениеттегі ғылым, өркениет. Ғылымның пайда болуы, дамуы. Ғылыми білімнің құрылымы. Ғылыми революция. Ғылыми ұтымдылық. Қазіргі ғылымның ерекшеліктері. Ғылым әлеуметтік институт ретінде. Жаратылыстану ғылымдары. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар тарихы. Ғылыми әрекетті ұйымдастыру. Білім эволюциясы. Қазіргі ғылымның этикалық аспектілері. Коммуникативтік технологиялар, қазіргі ғылымдағы ақпараттық процестер. Жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Филология ғылымының бүгінгі мәселелерін жан-жақты талдау, түсіндіру, соңғы жылдары жарық көрген монографиялармен, зерттеу мақалалармен таныстыру, маңызды еңбектерді конспектілеу, бүгінгі әдебиеттану бағытын аңғартатын пікірлер, негізгі идея, басты ағымдарды түсіндіру, салыстыру, алда тұрған өзекті мәселелерді айқындау, зерттеудің жаңа әдістемелері мен әдіс-тәсілдерін іздестіру, күрделі мәселелер туралы өз бетінше ой қорытып, ізденуге бағыт-бағдар беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Шет тілін С1, С2 деңгейінде меңгеру (тілдік мамандықтар), LSP монологиялық және диалогтық формада (баяндама, презентация, әңгімелесу, пікірталас). Ғылыми стильдің грамматикасын ауызша, жазбаша түрде оқу. Ақпараттық және кәсіби хабарламаларды есту арқылы қабылдау. Ғылыми мақалаларды, баяндамаларды, жобаларды жазу, рәсімдеу. Екі жақты аударма дағдылары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фольклор теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – фольклорлық сарындар мен сюжеттердің, фольклорлық образдар жүйесінің, фольклорлық поэтиканың көркемдік бітімін, методологиялық табиғатын зерттеу нәтижелерін насихаттау, сол арқылы фольклордың жанрлық түрлеріне тән ерекшеліктердің анықталған тұтастану сипаттарын ашып көрсету. «Фольклор теориясы» пәні – магистранттар үшін ғасырлар бойы халық даналығын бойына сіңірген ауызша дамыған сөз өнерінің қасиет құнарының концепциялық сипаттарын, көркемдік құрылымын теориялық тұрғыда байыптайтын пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көркем образ және образдылық
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – әлем құрлықтарындағы (Азия, Африка, Еуропа, Австралия, Америка) мәңгілік оқырмандар тапқан көрнекті ақын-жазушылардың туындыларын ғылыми-теориялық тұрғыда меңгерту; әдебиеттанудағы компаративизм әдістерін белсенді қолдану; классикалық әдеби дәстүр жүйесіндегі әдеби тек түрлері (эпос, лирика, драма) жанрларындағы, поэзиялық, прозалық, драматургиялық туындылардағы көркем образ бен образдылық, мазмұн мен пішін поэтикасын заңдылықтары бойынша салыстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиетіндегі интермәтін мәселелері
  Несиелер: 5

  «Қазақ әдебиетіндегі интермәтін мәселелері» пәнінің мақсаты – мәтін талдаудың интерпретациялық негіздерін, оны зерттеудің жаңа тәсілдемелерімен таныстыру, осы саладағы ғылыми тұжырымдарды саралауға, өздерінің ізденіс бағытымен үйлестікте зерделеуге баулу. Сонымен қатар, қазіргі ғылымдағы проза, поэзия, драматургияның көркемдік сипатына тән өзгерістер мен қазіргі жанрдың әдеби табиғатын жаңаша зерделеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиетіндегі символизм
  Несиелер: 5

  Символизмнің әдебиет дамуындағы рөлін анықтау, қазақ символизміне теориялық тұрғыдан баға беру; әдебиеттегі символизм көріністерінің пайда болуының негіздері мен принциптерін қарастыру; әдебиеттегі символизм ағымының орнын, ерекшелігін зерттеу. ХХ ғ. басындағы орыс және қазақ ақындарының шығармаларындағы үндестік. Ақындар шығармаларындағы символизм нышандары. Шәкәрім, Шәңгерей, Мағжан, Бернияз шығармаларындағы символизм, олардың әдебиеттегі ұстанымы, поэтикасы, көзқарасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдеби байланыс мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – әдебиеттану ғылымының қазіргі даму барысы туралы толық мағлұмат беру және әдеби шығармаларды түсініп, қабылдау үшін қазіргі ғылыми әдіснамалық принциптерді дұрыс қолдануды үйрету, қазіргі қазақ, орыс және шетел әдебиеттеріне қатысты әдебиеттану ғылымында жинақталған жүйелі білім беру, шешімі күрделі әдебиеттің теориясы мен тарихына және сынына қатысты әдебиеттанудың өзекті мәселелерімен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тәуелсіздік дәуіріндегі әдебиет
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – магистранттарға ХХ ғ. 90-жылдары мен ХХІ ғ. 2000-2019 жж. арасындағы Қазақстан Республикасындағы және алыс, жақын шетелдердегі қазақ әдебиеті шығармаларын біртұтас көркемдік дәстүр жүйесімен саралап оқыту. Сонымен бірге, Қазақстан Республикасындағы этностар (орыс, ұйғыр, неміс, түрік, кәріс, курд, т.б.) әдебиеті де біртұтас мемлекеттік ұстаным тұрғысында оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиеттанудағы шығармашылық зертхана мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттарға көркем шығармашылықтың сан алуан ерекшеліктерін анықтау, шығарманың жазылу үдерісіндегі әр қилы күрделі сипаттар, жазушының қоғамдық тұлғасы, оның психологиялық болмысы, жазушы еңбегінде бақылау, сезімталдық, қиял, шабыт, қабілет және т.б. қасиеттердің алатын орны туралы жан-жақты мағлұмат беру. Жазушының шығармашылық зертханасымен таныстыру негізінде шығармашылық үдеріс заңдылықтарын білуіне көмек беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Өлең сөздің поэтикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – магистранттарға өлең құрылымы мен поэтикасының сөз өнері мұралары қалыптасуындағы тарихи негіздерін, өлеңсөз жүйесінің әлем халықтары поэзиясындағы басты салаларын ұлттық және әлемдік көркемдік дәстүр жалғастығы заңдылықтары негізінде түсіндіру; метрикалық, силлабикалық, силлабо-тоникалық өлең өлшемдері негіздерін мәтіндік талдаулармен байыптау ерекшеліктерін меңгеру; өлең поэтикасындағы теңеулердің, айқындаулардың, құбылтудың, айшықтаудың бейнелілік ерекшеліктерін саралап талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақ әдебиетіндегі психологизм
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – магистранттарға психологизм ұғымы туралы жан-жақты түсінік қалыптастырып, ол құбылыстың көркем әдебиет шығармаларында алатын орны мен құрылымдық, стильтүзушілік, пішіндік қызметтерін айқындау; әдебиет туралы ғылымның аса маңызды мәселесі болып табылатын көркем шығарманың құрылымдық бөлшектерінен көрінетін көркем әдебиеттегі психологизм негіздерін меңгерту сол арқылы көркемдік-эстетикалық талғам-таразысын қалыптастыру, көркем туындыны бағалау жолдарына машықтандыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ғылыми жұмысты ұйымдастыру мен жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттардың жалпы санаттарды меңгерудегі теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз ету, зерттеу әдіснамасының тұжырымдамалары, қағидалары мен қазіргі ұғымдары; магистранттардың өзіндік ғылыми жұмыстарды, зерттеулер мен эксперименттер жүргізу дағдыларын дамытуын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақ әдебиетіндегі дәстүрлі ментальдік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – мәдениеттану, философия мен әдебиеттанудың басты ұғымдарымен, категорияларымен, аса маңызды методологиялық жүйелерін анықтау және түсіндіру. Пәнді оқыған білімалушы қазіргі әдебиеттану дамуының жалпы көрінісінен хабардар болып, әдебиеттану ғылымындағы ментальдіктің ерекшеліктерін, негізгі заңдылықтарының даму жүйесін біліп, қазіргі қазақ әдебиеттану ғылымындағы ментальдік, дәстүр мәселелеріне қатысты күрделі құбылыстар мен мәліметтерді түсіндіре алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  өзінің зияткерлік және жалпы мәдени деңгейін жетілдіру және дамыту қабілеті;

 • Код ON2

  жаңа зерттеу әдістеріне өз бетінше оқыту қабілеті, өзінің кәсіби қызметінің ғылыми және ғылыми-өндірістік бейінін өзгерту;

 • Код ON3

  ақпараттық технологиялар көмегімен өз бетінше алған жаңа білімдер мен біліктерді практикалық қызметте, оның ішінде қызмет саласымен тікелей байланысты емес білімнің жаңа салаларында пайдалану қабілеті;

 • Код ON4

  жаңа идеяларды (креативтілік) тудыру, жаңа жағдайларға бейімделу, жинақталған тәжірибені қайта бағалау, өз мүмкіндіктерін талдау қабілеті;

 • Код ON5

  әдебиеттану және оның даму динамикасы саласындағы заманауи ғылыми парадигманың, әдебиеттанулық зерттеудің әдіснамалық принциптері мен әдістемелік тәсілдері жүйесінің білімін көрсету қабілеті;

 • Код ON6

  өзіндік ғылыми зерттеулер үшін гуманитарлық ғылымдар саласында теориялық және практикалық білімді өз бетінше толықтыру, сыни талдау және қолдану қабілеті;

 • Код ON7

  синхронды және диахрониялық аспектілерде фольклор мен әдебиеттің қызмет етуінің негізгі заңдылықтары мен тіл жүйесін өз бетінше зерттеу дағдыларын меңгеру; дәлелді тұжырымдарды баяндай отырып, ауызша және жазбаша коммуникацияны үйрену;

 • Код ON8

  заманауи әдістемелер мен әдіснамаларды, озық отандық және шетелдік тәжірибені пайдалана отырып, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін білікті талдау, түсініктеме беру және қорыту дағдыларын меңгеру;

 • Код ON9

  әдебиеттану мәселелері бойынша зерттеулер жүргізетін ғылыми ұжымдардың жұмысына қатысу, ғылыми жарияланымдарды дайындау және редакциялау дағдыларын меңгеру;

 • Код ON10

  мәтіндердің әр түрлі түрлерін білікті интерпретациялау дағдыларын меңгеру, оның ішінде олардың мағынасын ашу және оларды туындатқан дәуірмен байланыс жасау, әдебиеттерді оқыту мен насихаттауды қамтамасыз ету үшін әдеби материалды талдау;

 • Код ON11

  шешендік өнер дағдыларын қолдана отырып, көпшілік алдында сөз сөйлеуді жоспарлауға және жүзеге асыруға дайындық;

 • Код ON12

  әдебиеттану саласындағы білім беру процесінің құрылымы мен мазмұнын жобалау, құрастыру, модельдеу, теорияны білу және практикалық дағдыларын меңгеру;

 • Код ON13

  магистрлік бағдарламаның бейініне сәйкес нақты міндеттерді шешу кезінде ғылыми-зерттеу және өндірістік жұмыстарды ұйымдастыру және басқару дағдыларын меңгеру.

Top