Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01501 Математика мұғалімдерін даярлау в "Сырдария" университеті

 • Геометрия негіздері
  Несиелер: 6

  Математикалық құрылымдар теориясының негізінде геометрияның логика-аксиоматикалық құрылымы, евклидтік, Лобачевский және Риман геометрияларының теориялары мен модельдері, кесінділер мен аудандарды және көпжақтардың көлемдерін өлшеу теориясының негіздемесі және олардың практикада қолданулары қарастырылады. Мектеп курсы геометриясының оқулықтарында қарастырылған түрлі логика-аксиоматикалық құрылымдарды талдау, пәннің ғылымдағы орнын дәйектеу, пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
 • Физика
  Несиелер: 4

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Элементарлық математика
  Несиелер: 4

  Мектеп математикасындағы сандар, өрнектер, фунциялар, теңдеулер мен теңсіздіктер және олардың жүйелері, математикалық анализ элементтері бөлімдерінде қамтылған математиканың негізгі ұғымдары жоғары математикалық көзқарас тұрғысынан талданады, есеп шығарудың әдіс-тәсілдері, практикада қолданулары, және есеп шығаруды бағалаудың критерилері қарастырылады. Есеп шығару дағдыларын меңгеруде теориялық және практикалық әдебиеттерді талдау мен қолданудың әдіс-тәсілдері, пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық анализ 1
  Несиелер: 4

  Бір айнымалы функциялар, шек, туынды, дифференциал, жоғары ретті туындылар, аудан, көлем есептеудегі анықталмаған және анықталған интегралдар бөлімдерінде қамтылған негізгі ұғымдар, теоремалар мен тұжырымдар, дәлелдеулер мен есеп шығарудың әдіс-тәсілдері және практикалық қолданулары қарастырылады. Шамалар арасындағы тәуелділіктерді сандық қатынастар тұрғысынан зерттеу әдістерін талдау, пәннің ғылымдағы орнын дәйектеу, пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика тарихы және методологиясы
  Несиелер: 4

  Математиканың даму кезеңдері, математикалық символдардың пайда болуы мен жетілдірілуі, математикалық теориялардың қалыптасуына үлес қосқан ғалымдардың өмір тарихы мен қызметтері қарастрылады. Математиканы оқытуда тарихи мәліметтерді практикада қолдану, математиканың ғылымдағы орны мен рөлін дәйектеу және оларға қатысты жоба жұмыстарын орындауда коммуникативтілік, ақпараттық мәдениет көрсету, пәнаралық білімді интеграциялау сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық анализ 2
  Несиелер: 7

  Көп айнымалы функциялар теориясы, интегралдар және интегралдау әдістері, жуықтау теориясы және қатарлар бөлімдерінде қамтылған негізгі ұғымдар, теоремалар мен тұжырымдар, дәлелдеулер мен есеп шығарудың әдіс-тәсілдері және практикалық қолданулары қарастырылады. Пәннің дифференциалдық теңдеулер мен матфизиканың классикалық және классикалық емес есептерін шешудегі рөлін дәйектеу, мәселелерді шешу жолдарын талдау, пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аналитикалық және проективті геометрия
  Несиелер: 4

  Жазықтықтағы және кеңістіктегі сызықтар мен беттер теориясының негізінде, координаталық жүйе мен векторлық алгебра элементтерін пайдалану арқылы сызықтар мен беттердің теңдеулерін құру және олардың қасиеттерін зерттеу мен есеп шығарудың әдіс-тәсілдері, проекциялау элементтері, практикалық қолданулары қарастырылады. Қолданбалы бағыттағы тапсырмаларды құрастыру мәселелерін талдау, пәннің ғылымдағы орнын дәйектеу, пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аналитикалық геометрия және кескіндеу әдістері
  Несиелер: 4

  Жазықтықтағы және кеңістіктегі сызықтар мен беттер теориясының негізінде, координаталық жүйе мен векторлық алгебра элементтерін пайдалану арқылы сызықтар мен беттердің теңдеулерін құру және олардың қасиеттерін зерттеу мен есеп шығарудың әдіс-тәсілдері, проекциялау элементтері, практикалық қолданулары қарастырылады. Қолданбалы бағыттағы тапсырмаларды құрастыру мәселелерін талдау, пәннің ғылымдағы орнын дәйектеу, пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқушылардың физиологиялық және психологиялық дамуы
  Несиелер: 5

  Оқушылардың физиологиялық- психологиялық тұрғыдан даму заңдылықтарының негізінде ба-лалар, жасөспірімдердің анато-мия-физиологиялық, психология-лық ерекшеліктеріне, жеке басы-ның қалыптасуына, денсаулығын сақтауға, нығайтуға қатысты мәсе-лелер қарастырылады. Оқушылар-дың қабілеттерін айқындау мен дамыту, оқытушы мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты бекіту біліктілігін қалыптастыру-дың, балалардың денсаулығын қорғау, дене шынықтыру, еңбекке баулу жұмыстарын ұйымдастыру-дың әдіс-тәсілдері сипатталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика және тәрбие жұмысының әдістемесі
  Несиелер: 5

  Педагогика ғылымының негізінде анықталған оның мақсат-міндет-тері, категориялары, құрылымы, әдіснамалық негіздері, негізгі даму кезеңдері, педагогикалық процестің түсініктері, оқу-тәрбие жұмыстарының формалары, әдіс-тері, құралдары қарастырылады. Педагогика ғылымының өзекті мәселелері, ҚР қазіргі заманауи тәрбие тұжырымдамалары, мектеп пен сыныптың тәрбиелік жүйесі, тәрбие жұмысының диагностикасы сипатталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Қарапайым сызықтық дифференциалдық теңдеулер мен теңдеулер жүйесін шешудегі классикалық есептердің қисынды қойылуы және оларды шешудің белгілі әдістері, практикада қолданулары қарастырылады. Сандық әдістер, оптималды басқару, вариациялық есептеу салаларындағы күрделі мәселелерді шешудегі алатын орнын дәйектеу, модельдеуді қолдану негізінде проблемаларды талдау, пәнаралық білімді интеграциялау сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, басқару және кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау, кәсіпкерлік тәуекелді басқару, бизнес-жоспар әзірлеу ерекшеліктерін меңгеру, кәсіпкерлікті жүзеге асыру кезінде еңбек ресурстарын басқару және басқа да мәселелер жөнінде теориялық және тәжірибелік дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қарапайым және дербес туындылы теңдеулер
  Несиелер: 5

  Қарапайым сызықтық дифференциалдық теңдеулер мен теңдеулер жүйесін шешудегі классикалық есептердің қисынды қойылуы және оларды шешудің белгілі әдістері, практикада қолданулары қарастырылады. Сандық әдістер, оптималды басқару, вариациялық есептеу салаларындағы күрделі мәселелерді шешудегі алатын орнын дәйектеу, модельдеуді қолдану негізінде проблемаларды талдау, пәнаралық білімді интеграциялау сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискретті математика және алгоритмдер ториясы
  Несиелер: 5

  Логикалық алгебра, дискреттік функциялар, графтар, басқару жүйелерін синтездеуге қатысты негізгі ұғымдар, теоремалар мен тұжырымдар, дәлелдеулер мен есеп шығарудың әдіс-тәсілдері қарастырылады. Математикалық тілдің әртүрлі берілуі, теорияның қайшылықсыздығын, тәуелсіздігі мен толықтығын дәлелдеу әдістері, мәселенің шешімін талдау, пәннің нақты өмірдегі орны мен рөлін дәйектеу, пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сандар теориясы
  Несиелер: 6

  Сандардың бөлінгіштік теориясы мен сандық функциялар, салыстырулар, индекстер мен алғашқы түбірлер, сандар жүйелерінің аксиоматикалық құрылымдары мен оларға қолданылатын амалдар, қатынас, математикалық индукция тақырыптарындағы математиканың негізгі ұғымдары, теоремалары мен тұжырымдары, дәлелдеулер мен есеп шығарудың әдіс-тәсілдері және практикалық қолданулары қарастырылады. Тапсырмаларды құрастыру мәселелерін талдау, пәннің ғылымдағы орнын дәйектеу, пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Тілдерді меңгеру деңгейі - В1-В2. Мамандықтың пәндік саласына шет тілінің кәсіби-бағдарланған тілінде кіріспе. Базалық категориялық ұғымдық аппарат және оның шет тіліндегі нұсқалары. Кәсіби және ғылыми терминология. Арнайы кәсіби-бағдарланған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда пайдалану. Мамандық бойынша пәндік сала мазмұнының шет тіліндегі сипаттамасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық логика және дискретті математика
  Несиелер: 5

  Логикалық алгебра, дискреттік функциялар, графтар, басқару жүйелерін синтездеуге қатысты негізгі ұғымдар, теоремалар мен тұжырымдар, дәлелдеулер мен есеп шығарудың әдіс-тәсілдері қарастырылады. Математикалық тілдің әртүрлі берілуі, теорияның қайшылықсыздығын, тәуелсіздігі мен толықтығын дәлелдеу әдістері, мәселенің шешімін талдау, пәннің нақты өмірдегі орны мен рөлін дәйектеу, пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Қатынастық-дискурстық аспекідегі қазақ (орыс) тілі, кәсіп пен маман-дықтың негіздері, іскерлік қатынас мәдениеті. Ғылыми мәтіндермен жұмыс істеуге, көпшілік алдында сөз сөйлеуге арналған қазақ/орыс тілдеріндегі ауызша, жазбаша тіл. Алуан түрлі мәдени ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ықтималдықтар теориясы және комбинаторикалық анализ
  Несиелер: 6

  Ықтималдықтар теориясының оқиғалар алгебрасы, кезейсоқ шамалар, үлкен сандар заңдары, болжау түрлерінің заңдылықтары, математикалық статистиканың бастапқы және негізгі теориялары қарастырылады. Есептің шешімдер жиынын табу жолдары мен комбинаторикалық анализ негіздерін практикада қолдану, танымдық-ғылыми зерттеулерде модельдеу, мәселенің шешімін талдау, пәннің нақты өмірдегі орны мен рөлін дәйектеу, пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 6

  Ықтималдықтар теориясының оқиғалар алгебрасы, кезейсоқ шамалар, үлкен сандар заңдары, болжау түрлерінің заңдылықтары, математикалық статистиканың бастапқы және негізгі теориялары қарастырылады. Есептің шешімдер жиынын табу жолдары мен комбинаторикалық анализ негіздерін практикада қолдану, танымдық-ғылыми зерттеулерде модельдеу, мәселенің шешімін талдау, пәннің нақты өмірдегі орны мен рөлін дәйектеу, пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Теориялық механика
  Несиелер: 5

  Қарым-қатынастың қоғамдық-саяси аясы. Саясат, азамат және мемлекет. Оқытылып отырған шетел тілі мен Қазақстандағы ішкі және сыртқы саясат. Әлеуметтік мәселелер. Қарым-қатынастың жалпы кәсіби ауқым. Жеке тұлғаны тәрбиелеу мен жетілдірудің қазіргі мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дифференциалдық геометрия
  Несиелер: 5

  Евклидті кеңстіктегі сызықтар мен беттердің қасиеттері мен теңдеулері, гомоморфизм, үздіксіздік, компактілік сияқты топологиялық қасиеттер қарастырылады. Сызықтар мен беттерді пәннің аппаратын қолдану арқылы модельдеу және зерттеу, оның нәтижесін талдау, оларды физика мен механикада кездесетін есептерде практикалық тұрғыдан қолдану, пәннің ғылымдағы орнын дәйектеу, пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геометрияның аксиоматикалық құрылымы
  Несиелер: 6

  Математикалық құрылымдар теориясының негізінде геометрияның логика-аксиоматикалық құрылымы, евклидтік, Лобачевский және Риман геометрияларының теориялары мен модельдері, кесінділер мен аудандарды және көпжақтардың көлемдерін өлшеу теориясының негіздемесі және олардың практикада қолданулары қарастырылады. Мектеп курсы геометриясының оқулықтарында қарастырылған түрлі логика-аксиоматикалық құрылымдарды талдау, пәннің ғылымдағы орнын дәйектеу, пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математиканы оқытудың жалпы әдістемесі
  Несиелер: 5

  Математиканы оқыту әдістемесі пәні, математиканы мектепте оқыту мақсаты мен міндеттері, ұстанымдары, әдістері, қалыптары және мазмұны, ұғымдарды қалыптастыру, теоремаларды дәлелдеу, есеп шығаруға үйрету, сабақты және сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру мен өткізу, бейіндік оқыту, білімін практикада қолдану мәселелері қарастырылады. Cабақ жоспарын жасау, пәнаралық білімді интеграциялау, инклюзивті білім берудегі креативтілікті бағалау жолдары сипатталады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Инклюзивті білім беру жүйесінің негізгі ұғымдары, білім беру қыз-метінде инклюзивті білім берудің ерекшеліктері, инклюзивті білім беру жағдайында оқу-тәрбие процесінде психологиялық-педа-гогикалық қолдау көрсетудің заманауи моделдері мен оны іске асыруы жолдары қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Модельдеу және жүйелік талдауға кіріспе
  Несиелер: 5

  Кез-келген құбылыстың, процестің немесе обьект жүйелерінің қасиеттері мен сипаттамаларын зерттеу үшін олардың идеалдық (тілдік), материалдық (математикалық, информациялық, компьютерлік) нұсқасын құру (жасау) жəне талдау жолдарын қарастырады. Танымдық-ғылыми зерттеулерде модельдеуді қолдану, пәннің ғылымдағы орны мен рөлін дәйектеу және жоба жұмыстарын орындауда коммуникативтілік, ақпараттық мәдениет көрсету, пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Топология
  Несиелер: 5

  Евклидті кеңстіктегі сызықтар мен беттердің қасиеттері мен теңдеулері, гомоморфизм, үздіксіздік, компактілік сияқты топологиялық қасиеттер қарастырылады. Сызықтар мен беттерді пәннің аппаратын қолдану арқылы модельдеу және зерттеу, оның нәтижесін талдау, оларды физика мен механикада кездесетін есептерде практикалық тұрғыдан қолдану, пәннің ғылымдағы орнын дәйектеу, пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стандартты емес есептер шығару практикумы (алгебра)
  Несиелер: 5

  Мектеп математикасында қарастырылатын алгебралық ұғымдар мен оның негізгі тақырыптары аясында стандартты емес алгебралық есептерді шешудің әдіс-тәсілдері, есеп құрастыру жолдары мен бағалау критерийлерін анықтау және оларды практикада дидактикалық материалдар ретінде қолдану мәселелері қарастырылады. Есептерді шешуде ЦБР-ды пайдалану, жоба жұмыстарын орындауда коммуникативтілік, ақпараттық мәдениет көрсету және пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электронды оқытудағы Big data технологиясы
  Несиелер: 5

  АКТ арқылы білім мекемелерінде оқу процесін ұйымдастыруда, басқаруда жинақталған ауқымды, күрделі берілгендерді болжау, диагностикалау, талдау, сұрыптау жолдары және электрондық оқыту жүйелерімен өзара әрекеттесу туралы деректер қарастырылады. DataMining міндеттері: классификация, регрессия, ассоциация, кластеризация, тізбекті үлгілер, ауытқуларды талдау және жоба жұмыстарын орындауда коммуникативтілік, ақпараттық мәдениет көрсету, пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қолданбалы механика
  Несиелер: 5

  Динамика. Жоғары класты механизмдер. Жазықтықтағы және кеңістіктегі механизмдер. Роботтық монокулятор.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектептегі математика тарихы
  Несиелер: 4

  Математиканың даму кезеңдері, математикалық символдардың пайда болуы мен жетілдірілуі, математикалық теориялардың қалыптасуына үлес қосқан ғалымдардың өмір тарихы мен қызметтері қарастрылады. Математиканы оқытуда тарихи мәліметтерді практикада қолдану, математиканың ғылымдағы орны мен рөлін дәйектеу және оларға қатысты жоба жұмыстарын орындауда коммуникативтілік, ақпараттық мәдениет көрсету, пәнаралық білімді интеграциялау сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикалық есептер шығару практикумы (геометрия)
  Несиелер: 4

  Мектеп математикасы оқулығында қарастырылатын геометриялық ұғымдар мен геометриялық есептерді шешудің әдіс-тәсілдері, есеп құрастыру жолдары мен бағалау критерийлерін анықтау және оларды практикада дидактикалық материалдар ретінде қолдану мәселелері қарастырылады. Есептерді шешуде ЦБР-ды пайдалану, жоба жұмыстарын орындауда коммуникативтілік, ақпараттық мәдениет көрсету және пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикалық есептер шығару практикумы (алгебра)
  Несиелер: 4

  Мектеп математикасының оқулығында қарастырылатын алгебралық ұғымдар мен алгебралық есептерді шешудің әдіс-тәсілдері, есеп құрастыру жолдары мен бағалау критерийлерін анықтау және оларды практикада дидактикалық материалдар ретінде қолдану мәселелері қарастырылады. Есептерді шешуде ЦБР-ды пайдалану, жоба жұмыстарын орындауда коммуникативтілік, ақпараттық мәдениет көрсету және пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еселі интегралдар және өрістер теориясы
  Несиелер: 5

  Математиканың классикалық математикалық анализ саласының еселі интегралдар теориясы, қисық сызықты интегралдар, стереометрия, механика, физикадағы беттік интегралдар, өрістер теориясының элементтері бөлімдерінде қамтылған негізгі ұғымдар, теоремалар мен тұжырымдар және дәлелдеулер мен есеп шығарудың әдіс-тәсілдері, практикада қолданулары қарастырылады. Пәннің ғылымдағы орны мен рөлін дәйектеу, модельдеуді қолдану негізінде проблемаларды талдау, пәнаралық білімді интеграциялау сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Гармониялық анализ
  Несиелер: 5

  Математиканың классикалық математикалық анализ саласының еселі интегралдар теориясы, қисық сызықты интегралдар, стереометрия, механика, физикадағы беттік интегралдар, өрістер теориясының элементтері бөлімдерінде қамтылған негізгі ұғымдар, теоремалар мен тұжырымдар және дәлелдеулер мен есеп шығарудың әдіс-тәсілдері, практикада қолданулары қарастырылады. Пәннің ғылымдағы орны мен рөлін дәйектеу, модельдеуді қолдану негізінде проблемаларды талдау, пәнаралық білімді интеграциялау сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интегралдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Комплекс айнымалы функциялар. Үзіліссіздік. Функцияның нақты айнымалы және комплекс айнымалы мағаналары дифференциалдан-уы. Комплексті айнымалы бойынша интеграл, оны нақты айнымалы бойынша интегралға келтіру. Аналитикалық функцияның ақырсыз дифференциалдануы. Вейерштрасс мағынасындағы толық аналитикалық функция. Нақты сандар және олардың қасиеттері. Бірінің ішінде бірі жатқан кесінділер принципі. Жиындар. Бірігуі, айырымы, жиындардың қиылысуы. Жиындардың қуаты. Сандар жиынының дәл шекарасы. Сандық тізбектер. Тізбектің шегі және оның қасиеттері. Монотонды тізбектің шегі. Больцано-Вейерштрасс теоремасы. Тізбек жинақтылыгының критериі. Шексіз аз, шексіз үлкен тізбектер. Тізбектің жоғарғы және төменгі шегі және оның қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Комплексті айнымалы функциялар теориясы
  Несиелер: 5

  Комплекс айнымалы функциялар. Үзіліссіздік. Функцияның нақты айнымалы және комплекс айнымалы мағаналары дифференциалдан-уы. Комплексті айнымалы бойынша интеграл, оны нақты айнымалы бойынша интегралға келтіру. Аналитикалық функцияның ақырсыз дифференциалдануы. Вейерштрасс мағынасындағы толық аналитикалық функция. Нақты сандар және олардың қасиеттері. Бірінің ішінде бірі жатқан кесінділер принципі. Жиындар. Бірігуі, айырымы, жиындардың қиылысуы. Жиындардың қуаты. Сандар жиынының дәл шекарасы. Сандық тізбектер. Тізбектің шегі және оның қасиеттері. Монотонды тізбектің шегі. Больцано-Вейерштрасс теоремасы. Тізбек жинақтылыгының критериі. Шексіз аз, шексіз үлкен т��збектер. Тізбектің жоғарғы және төменгі шегі және оның қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық білім ортасын математиканы оқытуда пайдалану
  Несиелер: 5

  Математиканы оқытуда АКТ-ны пайдалану арқылы оқушының жеке мүддесіне сай оқу процесін ұйымдастыру мен басқаруда ақпараттық орта жасақтаудың, диагностикалау мен кері байланыс орнатудың және оларды практикада қолданудың әдіс-тәсілдері қарастырылады. Ақпараттық білім ортасында тұлғааралық қарым-қатынасты орнату және коммуникативтілік пен ақпараттық мәдениет көрсету, пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Функциональдық және комплексті анализ элементтері
  Несиелер: 5

  Функциональдық анализдің және комплексті анализдің негізгі элементтеріне қатысты ұғымдар, теоремалар мен тұжырымдар және дәлелдеулер мен есеп шығарудың әдіс-тәсілдері, праткикада қолданулары қарастырылады. Проблеманы талдау, дифференциалдық теңдеулер, сандық әдістер, оптималды басқару саласының қисынды, қисынсыз қойылатын классикалық емес есептерін шешуде функционалдық және комплексті анализдің алатын орнын дәйектеу және пәнаралық білімді интеграциялау сипатталады. Бүтін функциялар және олардың нөлдерін зерттеу арқылы функционалдық анализдің операторлар теориясымен үзіліссіз байланысы және есептердің шешімін практикада қолдану мәселелері қарастрылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп математикасын оқытудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Мектеп математикасында қарастырылатын геометриялық ұғымдар мен оның негізгі тақырыптары аясында стандартты емес геометриялық есептерді шешудің әдіс-тәсілдері, есеп құрастыру жолдары мен бағалау критерийлерін анықтау және оларды практикада дидактикалық материалдар ретінде қолдану мәселелері қарастырылады. Есептерді шешуде ЦБР-ды пайдалану, жоба жұмыстарын орындауда коммуникативтілік, ақпараттық мәдениет көрсету және пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Машиналар теориясының механикасы
  Несиелер: 5

  Динамика. Шеттік элементтер әдісі. Ньюмари әдісі, инерциялық күштер. Серпінді механизм.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стандартты емес есептер шығару практикумы (геометрия)
  Несиелер: 5

  Мектеп математикасында қарастырылатын геометриялық ұғымдар мен оның негізгі тақырыптары аясында стандартты емес геометриялық есептерді шешудің әдіс-тәсілдері, есеп құрастыру жолдары мен бағалау критерийлерін анықтау және оларды практикада дидактикалық материалдар ретінде қолдану мәселелері қарастырылады. Есептерді шешуде ЦБР-ды пайдалану, жоба жұмыстарын орындауда коммуникативтілік, ақпараттық мәдениет көрсету және пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бүтін функциялар және опреаторлар теориясына кіріспе
  Несиелер: 5

  Функциональдық анализдің және комплексті анализдің негізгі элементтеріне қатысты ұғымдар, теоремалар мен тұжырымдар және дәлелдеулер мен есеп шығарудың әдіс-тәсілдері, праткикада қолданулары қарастырылады. Проблеманы талдау, дифференциалдық теңдеулер, сандық әдістер, оптималды басқару саласының қисынды, қисынсыз қойылатын классикалық емес есептерін шешуде функционалдық және комплексті анализдің алатын орнын дәйектеу және пәнаралық білімді интеграциялау сипатталады. Бүтін функциялар және олардың нөлдерін зерттеу арқылы функционалдық анализдің операторлар теориясымен үзіліссіз байланысы және есептердің шешімін практикада қолдану мәселелері қарастрылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математиканы оқытудың дербес әдістемесі 2
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Математиканы оқытудың дербес әдістемесі 1
  Несиелер: 6

  Сандық жүйе, математикалық өрнектерді түрлендіру, рационал теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу, функционалдық тәуелділікті анықтау, геометриялық фигуралардың белгілері мен қасиеттерін анықтау мәселелері және есептер шығаруда білімін практикада қолдану тәсілдері әдістемелік тұрғыдан қарастырылады. Есептерді шығаруда бағалау критерийлерін анықтау, жоба жұмыстарын орындауда коммуникативтілік, ақпараттық мәдениет көрсету және пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Математиканы бейіндік мектептерде оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Бейіндік мектептерде математиканы оқытудың мақсаты мен міндеттері, ұстанымдары, әдістері, қалыптары және мазмұны, оқытуды ұйымдастыру формалары, заманауи талаптары, түрлі дидактикалық мақсаттарға сәйкес оқу үлгілерін құрастыру мен инновациялық технологияларды қолданудың әдіс-тәсілдері қарастырылады. Cабақ жоспарын жасау, жоба жұмыстарын орындауда коммуникативтілік, ақпараттық мәдениет көрсету және пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жоғары алгебра негіздері
  Несиелер: 6

  АКТ, электрондық білім беру орталары, ЦБР мен оның топтамалары, математикалық қолданбалы программалар пакеттері, оқыту мен бақылауға және кері байланыс орнатуға арналған веб-саймандар қарастырылады. Математикалық тұжырымдарды дәлелдеу мен есептерді шешуге ЦБР-ды пайдалану, АКТ негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру, жоба жұмыстарын орындауда коммуникативтілік, ақпараттық мәдениет көрсету және пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Математикадан олимпиадалық есептерді шығару
  Несиелер: 4

  Бейіндік мектептерде математиканы оқытудың мақсаты мен міндеттері, ұстанымдары, әдістері, қалыптары және мазмұны, оқытуды ұйымдастыру формалары, заманауи талаптары, түрлі дидактикалық мақсаттарға сәйкес оқу үлгілерін құрастыру мен инновациялық технологияларды қолданудың әдіс-тәсілдері қарастырылады. Cабақ жоспарын жасау, жоба жұмыстарын орындауда коммуникативтілік, ақпараттық мәдениет көрсету және пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Математиканы оқытудағы цифрлық технология
  Несиелер: 6

  АКТ, электрондық білім беру орталары, ЦБР мен оның топтамалары, математикалық қолданбалы программалар пакеттері, оқыту мен бақылауға және кері байланыс орнатуға арналған веб-саймандар қарастырылады. Математикалық тұжырымдарды дәлелдеу мен есептерді шешуге ЦБР-ды пайдалану, АКТ негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру, жоба жұмыстарын орындауда коммуникативтілік, ақпараттық мәдениет көрсету және пәнаралық білімді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  математика ғылымының метапәндік идеяларына негізделген математикалық білімі мен түсініктерін көрсете білу

 • Код ON2

  математикалық тұжырымдарды дәлелдеу мен ой-қорытулар жасауда, есептер шешуде сыни тұрғыдан қарау және жүйелі ойлау негізінде білімін практикада қолдану;

 • Код ON3

  танымдық, кәсіби және ғылыми зерттеулерде модельдеуді қолдану негізінде мәселелерді шешу жолдарын талдай білу;

 • Код ON4

  пәннің нақты өмірдегі, ғылымдар жүйесіндегі орны мен рөлін дәйектей білу;

 • Код ON5

  математика пәнін оқытуда АКТ-ны пайдалану арқылы оқушының жеке мүддесіне сай оқу үдерісін ұйымдастыра білу;

 • Код ON6

  инновациялық технологияларды оқытудың мақсат-міндеттеріне және оқушылардың дара ерекшеліктеріне сәйкес қолдану;

 • Код ON7

  критериалды бағалаудың, диагностикалаудың, қысқа мерзімді сабақ жоспарын жасаудың технологияларын пайдалану;

 • Код ON8

  тұлғааралық қарым-қатынаста коммуникативтілігін, командада жұмыс істеу дағдыларын және ақпараттық мәдениетін көрсете білу;

 • Код ON9

  оқушының тұлғалық сапасын қалыптастыруда, өмір бойы білім алуда пәнаралық білімді интеграциялай білу;

 • Код ON10

  технологияларды қолдану мен инклюзивті білім беру тәжірибесінде, даулы жағдайларда туындаған проблемаларды шешудің креативтілігін бағалай білу.

6B01501 Математика
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика пәнінің мұғалімі
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика пәні мұғалімрін дайындау
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B01501 Математика
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика-информатика
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика пәні мұғалімрін дайындау
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top