Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау в "Сырдария" университеті

 • Орыс халық ауыз шығармашылығы
  Несиелер: 5

  Орыс халқының ауызша шығармашылығы мен фольклордың ғылым ретінде ерекшелігі; ауызша халықтық өнер жанрлары жүйесі, олардың қызметі, мазмұны және поэтикасы; фольклоршылардың негізгі шығармалары; фольклор шығармалары мен әдебиеттің осыған ұқсас жанрлары арасындағы айырмашылықтар; фольклор классикалық басылымдары; фольклорлы мәтіндер (бірінші кезекте, мектеп бағдарламаларына енгізілген мәтіндер); орыс әдебиеті мен өнерінің дамуындағы фольклордың құндылығы, олардың ұлттық ерекшеліктерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 4

  Қазіргі әдебиеттанудағы негізгі бағыттар мен тәсілдер; көркем әдебиет ерекшелігі ретінде көркем әдеби терминдер мен ұғымдар; әдебиеттің өмір сүру және даму заңдары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 4

  Лингвистика пәні, міндеті;тілдің шығу тегі, сипаты мен функциялары; тіл құрылымы; жүйе белгісі ретінде; әртүрлі деңгейдегі тілдік бірліктердің қасиеттері;тілдегі және сөйлеудегі тілдік бірліктердің өзара әрекеттесу ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік фольклор
  Несиелер: 5

  Тәуелсіз тарихи және әдеби құбылыс ретінде әлемдік фольклордың ерекшелігі; әлемдік фольклорды жинау және зерттеу; фольклордың жанрлық-функционалдық классификациясы; ертегі - әлемдік фольклордың белгілі бір жанры; нәзік емес проза; фольклор әлемдік классиктердің әдеби шығармаларының негізі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, басқару және кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау, кәсіпкерлік тәуекелді басқару, бизнес-жоспар әзірлеу ерекшеліктерін меңгеру, кәсіпкерлікті жүзеге асыру кезінде еңбек ресурстарын басқару және басқа да мәселелер жөнінде теориялық және тәжірибелік дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орыс әдебиетінің пропедевтикалық курсы
  Несиелер: 5

  Орыс әдебиетінің барлық теориялық және қолданбалы бөлімдерінде білімнің кемшіліктерін жою арқылы студенттердің әдеби циклдің барлық пәндерін қабылдауына, сондай-ақ әдебиеттану дағдыларын қалыптастыруға және әдеби мәтінді талдауға және түсіндіру әдіснамасын игеруге үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орфография практикумы
  Несиелер: 6

  Орыс тілі орфографиясының маңызды қағидалары мен ережелері, мектепте қолданылатын барлық түрдегі талдаулар; кез келген жанр мен стильдегі мәтіннен орфографиялық қателерді табу және түзету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фонетика және фонология
  Несиелер: 6

  Қазіргі орыс тілінің негізгі фонетикалық және фонологиялық құбылыстары, орыс тілінің дыбыстары, бірлік сызықты және сызықты емес фонетикасы; басқа тілдердің аясында орыс тіліндегі фонемалардың фонологиялық ұстанымдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық және психологиялық дамуы
  Несиелер: 5

  Оқушылардың физиологиялық- психологиялық тұрғыдан даму заңдылықтарының негізінде балалар, жасөспірімдердің анатомия-физиологиялық, психологиялық ерекшеліктеріне, жеке басының қалыптасуына, денсаулығын сақтауға, нығайтуға қатысты мәселелер қарастырылады. Оқушылардың қабілеттерін айқындау мен дамыту, оқытушы мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты бекіту біліктілігін қалыптастырудың, балалардың денсаулығын қорғау, дене шынықтыру, еңбекке баулу жұмыстарын ұйымдастырудың әдіс-тәсілдері сипатталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика және тәрбие жұмысының әдістемесі
  Несиелер: 5

  Педагогика ғылымының негізінде анықталған оның мақсат-міндет-тері, категориялары, құрылымы, әдіснамалық негіздері, негізгі даму кезеңдері, педагогикалық процестің түсініктері, оқу-тәрбие жұмыстарының формалары, әдіс-тері, құралдары қарастырылады. Педагогика ғылымының өзекті мәселелері, ҚР қазіргі заманауи тәрбие тұжырымдамалары, мектеп пен сыныптың тәрбиелік жүйесі, тәрбие жұмысының диагностикасы сипатталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ΧΙ-ΧVΙΙΙ ғасыр орыс әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 4

  Ежелгі орыс әдебиетінің пайда болуы, оның орны мен функциялары, дәуірлеуі, жанрлар жүйесі, көркем әдістердің ерекшелігі, дүниетаным мен әдісті жанрлық жүйемен, әдебиет ескерткіштерімен байланыстыру;XVIII ғасырдағы орыс әдебиетінің тарихы әдебиет формаларының, стильдерінің, сахналары мен мотивтерінің, композициялық техниканың, әдеби үрдістердің және дәмнің, әдеби өмірдің, әдеби беделдің, әдебиаралық өзара әрекеттесудің, басқа өнермен әдеби байланыстардың қалыптасуы мен өзгеру тарихын сипаттауға бағытталған; XVIII ғасырдың жетекші ресейлік жазушыларының жұмысын қарастырды. (В.К. Тредьяковский, М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков, В.П. Петров, И.Ф. Богданович, Г.Р. Державин, Н.М Карамзин).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілінің фонетикасы
  Несиелер: 6

  Қазіргі орыс тілі бөлімдері: фонетика, фонология, ортофизма, графика және емле; қазіргі орыс тілінің дыбыстық жүйесі және тілдегі негізгі дыбыстық үрдістер; фонемы - сөздерді және олардың формаларын ажырататын ең қысқа дыбыстық бірліктер; орыс тіліндегі фонетикалық жүйенің заңдарына негізделген қазіргі орыс әдеби тілінің нормалары; орыс әліпбиінің құрамы, дыбыстар мен әріптер арасындағы қарым-қатынас; грамматикалық және емле қағидаттарымен тілдің дыбыстық және жазбаша тараптарының корреляциясын көрсететін емле ережелерінің жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Классикалық кезеңге дейінгі орыс әдебиеті
  Несиелер: 4

  Орыс және шетел идеологиялық, діни-философиялық, мәдени-тарихи, эстетикалық және этикалық контексттерді ескере отырып, классикалық кезеңнің әдеби құбылыстарының эволюциясы мен ерекшелігі, негізгі әдеби әдістер мен бағыттардың пайда болуы мен эволюциясы (тарихи даму, философиялық көзқарастар жүйесі, әлем мен адамның эстетикалық түсініктері, принциптері, жанры динамикасы).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Қатынастық-дискурстық аспекідегі қазақ (орыс) тілі, кәсіп пен маман-дықтың негіздері, іскерлік қатынас мәдениеті. Ғылыми мәтіндермен жұмыс істеуге, көпшілік алдында сөз сөйлеуге арналған қазақ/орыс тілдеріндегі ауызша, жазбаша тіл. Алуан түрлі мәдени ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы және фразеологиясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі орыс тілі лексикасын жүйелі ұйымдастыру, оның тұрақты (фразеологиялық) негізі лексиканың ажырамас бөлігі ретінде; оның социолингвистикалық және жүйелік-семасеологиялық сипаты; даму және қалыптастырудың диахроникалық заңдары; стилистикалық және көп функциялы қабілеттер мен байлығы; этимологиялық негіздері мен толықтыру заңдары, қазіргі орыс тілінің сөздік және фразеологиялық құрамының өзгеруі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ономастика теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Қазіргі ономастиканың ғылым ретінде жағдайы, оның басқа ғылымдармен байланысы, қазіргі заманғы ғылыми білім контексіндегі ономастиканың өзекті мәселелері; ономастикалық лексиканың ерекшелігі, атаудың семантикасы, функциясы, ономастикалық кеңістігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Тілдерді меңгеру деңгейі - В1-В2. Мамандықтың пәндік саласына шет тілінің кәсіби-бағдарланған тілінде кіріспе. Базалық категориялық ұғымдық аппарат және оның шет тіліндегі нұсқалары. Кәсіби және ғылыми терминология. Арнайы кәсіби-бағдарланған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда пайдалану. Мамандық бойынша пәндік сала мазмұнының шет тіліндегі сипаттамасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орыс тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Орыс тілін ғылым ретінде оқыту әдістемесінің ерекшеліктері; орта мектептегі орыс оқушыларын оқытудың мақсаттары, мазмұны, әдістері және ұйымдық формалары; оқу құралдарын және оларды оқу үрдісінде қалай пайдалану керектігін; тіл туралы ақпаратты оқитын балалар ерекшеліктері; орыс тілін әртүрлі білім беру шарттарында және орта мектептердің әр түрлі типтерінде оқытудың ерекшеліктері; орыс тілін оқытудың инновациялық технологиялары және студенттердің оқу іс-әрекеттерін бағалау жүйесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Функционалдық морфология
  Несиелер: 4

  Морфология жүйелік шартты құбылыс ретінде; морфологиялық жүйенің сипаттамасы; функционалдық грамматиканың, грамматикалық формалардың аспектілері; сөздерді морфологиялық талдау; сөйлеу бөліктерінің морфологиялық парадигмалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әдебиет бойынша арнайы семинар
  Несиелер: 5

  Ғылыми-іздеу жұмыстары. Негізгі әдеби әдістер мен мектептерді зерттеу. Салыстырмалы тарихи-әдеби сын, мифологиялық мектеп, формасы және құрылымы. Библиографиялық сипаттаудың негізгі қағидалары мен ережелері. Қарау, шолу, түсіндірме дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әдебиетін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Әдебиетті ғылым ретінде оқыту әдістемесінің ерекшеліктері; орта мектептегі оқушылардың әдебиетін оқытудың мақсаттары, мазмұны, әдістері және ұйымдастыру формалары; әдістері мен әдістері; ағымдағы талаптармен әдеби сабақтардың үлгілері; өнер туындыларын өздерінің жалпы ерекшеліктеріне талдау; әдебиет оқытудың инновациялық технологиялары және студенттердің әдеби-сыныптардағы білім беру қызметін бағалау жүйесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектептегі оқыту мен бағалаудың жаңа тәсілдері
  Несиелер: 4

  Заманауи студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың сенімді, жарамды және технологиялық жүйесін қалыптастыру мәселесі жаңа білім стандарттарын енгізумен байланысты.Оқу үрдісінде бағалаудың орны мен рөлі, студенттердің оқу жетістіктеріне негізгі көзқарастары, студенттерді критериалды бағалау жүйесін ұйымдастыру, оларды жүзеге асыру жолдары, нысандары мен құралдары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Білім беру жүйесін жаңғыртудың заманауи жағдайындағы инклюзивті білім беру мәселесі жоғары оқу орындарына инклюзивті білім беру мамандарын дайындау міндетін жүктеп отыр. Инклюзивтік білім берудің ерекшелігі – білім беру процесін жобалау мен ерекше білім беру қажеттілігі бар балаға жеке оқу маршрутын құра білу және инклюзивті білім беруді ұйымдастыруға қабілетті кадрларды дайындау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Сөйлеу мәдениеті әдеби тілдің коммуникативтік қасиеттеріне (дұрыстығына, дәлдігіне, тазалығына, дәйектілігіне, мақсаттылығына, эстетикалық және этикалық тұрақтылығына) және қарым-қатынас мақсаттары үшін тілдерді тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін білім мен дағдылар жүйесі туралы тілдік тәжірибелік білім деңгейі ретінде. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік және этикалық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сөзжасам және қазіргі заманғы орыс тілінің морфологиясы
  Несиелер: 4

  Орыс тілінің сөзжасамдық және морфологиялық жүйелерінің ең маңызды ерекшеліктері, қазіргі кезеңдегі осы жүйелердің даму тенденциялары; морфологиялық деңгейдегі лингвистикалық бірліктердің кіші жүйелері; морфемдік және деривациялық, морфологиялық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ΧIΧ ғасырдың бірінші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 4

  XIX ғасырдың бірінші жартысындағы орыс әдебиетін дамыту, әдеби процестің заңдары туралы заманауи теориялық және тарихи-әдеби идеяларды ескере отырып; жанрлық жүйені реформалау, сентименталды әдебиеттің жанрлары; орыс поэзиясында романтизм мақұлдау; эстетикалық ой мен декмбисттердің азаматтық өмірі, драмадағы классицизм тенденциялары; реализм үрдістері; ұлы жазушылардың еңбегі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ΧIΧ ғасырдың бірінші жартысындағы орыс әдебиетінің үдерісі
  Несиелер: 4

  XIX ғасырдың бірінші жартысындағы әдеби процесті және көркемдік-эстетикалық жүйелердің (романтизм және реализм) ең ірі өкілдерінің жұмысын зерттеудегі әдебиеттанудың соңғы жетістіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тыныс белгілері бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Жай және күрделі сөйлемдердегі пунктуацияның маңызды ережелері: жай сөйлемдегі сызықша, бірыңғай сөйлем мүшелері, оқшауланған сөйлем мүшелері, конструкциясы сөйлемнің қатысушысы болып табылмайтын конструкциялар;шылаусыз сөйлемдер, салалас құрмалас сөйлем, сабақтас құрмалас сөйлем, тура мағыналы сөйлемдер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел әдебиетінің жанрлары, бағыттары, әдістері
  Несиелер: 4

  Әдеби буын, жанрлар, әдістер жүйесі, нақты тарихи-әдеби процестерге тәуелділігі. Ұлттық әдебиеттерді қалыптастыру және жанрлық жүйелердің ұлттық ерекшелігі. Негізгі теориялық тұжырымдамалардың белгісіздігі және жанрлық шекаралардың бұзылуы. Негізгі жазушылардың шығармашылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тіл бойынша арнайы семинар
  Несиелер: 5

  Тіл және сөйлеу жүйелерінің жұмыс істеуі және динамикасы; лингвистиканың негізгі терминдері мен тұжырымдамалары; ғылыми стильдің синтаксистік және лексикалық ерекшеліктері; терминологиялық аппарат. Тілде ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастыру; оқыту және ғылыми-зерттеу жұмыстары; лексикалық материалды жинау әдістері; лексикалық материалдарды талдау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ΧIΧ ғасырдың екінші жартысындағы орыс әдебиетінің үдерісі
  Несиелер: 4

  XIX ғасыр 60-жылдардағы әдеби процесс және қоғамдық өмір; демократиялық беллетристика, XIX ғасырдың 70-ші жылдардағы әдеби процесс,XIX ғасырдың 80-90 жылдардағы әдеби процесс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі орыс тілінің синтаксисі
  Несиелер: 4

  «Терминалогияның тұжырымдамалық бөлімдері», «Сөз тіркесі», «Жай сөйлем», «Қарапайым күрделі сөйлем», «Кешенді сөйлем» бөлімдерінің тұжырымдамалық және терминологиялық аппараттары; синтактикалық бірліктердің негізгі, негізгі ерекшеліктері (сөз тіркесі, қарапайым және кешенді сөйлемдер, мәтін бірліктері), олардың құрылымы мен семантикасы ерекшеліктері; синтаксистік субглажерді ескере отырып, тілдік жүйенің құрылымы; синтаксисті зерттеудегі негізгі бағыттар мен тәсілдер; қарапайым және күрделі сөйлемдердің барлық түрлерінің синтаксистік және пунктуациялық талдауын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепте оқыту үдерісін ұйымдастырудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 4

  Мұғалімнің білімге деген жаңа көзқарасы, ішкі әлеуетін арттыру және әлемдік тәжірибе саласындағы білім деңгейін арттыру. Ең жаңа білім беру әдісі, мұғалім сарапшы ретінде; тренингке мониторинг жүргізу, кері байланысты қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ΧIΧ ғасырдың екінші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 4

  Тарихи және әдеби процестің кезеңдерін және кезеңдерін; XIX - XX ғғ. орыс әдебиетінің (және кеңінен, барлық мәдениеттің) дамуын анықтайтын орыс әдебиетінің «алтын дәуірінің» жазушыларының жұмысы; реализмнің қалыптасуы мен өркендеуі; народник жазушыларының жұмысы; ресейлік прозадағы басты жанр бұл роман; әлеуметтік реализм; анти-нигилистикалық жұмыстар; Еуропалық ағарту және рационалистік роман дәстүрлері; утопиялық социализм идеялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орыс әдеби тілінің нормалары
  Несиелер: 5

  Нормадағы теңсіздік (қатаңдық) және тұрақтылық, әрекетінің кеңдігі; әдеби тіл және оның қасиеттері; қазіргі орыс әдеби тілінің жазбаша негізі; дисперсия және норма; дұрыс сөйлеу критерилері; пайдалану нормалары; стресс-стандарттар; Орыс әдеби тілінің орфоэпиялық, лексикалық, грамматикалық нормалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көне дәуір, орта ғасыр және қайта өрлеу дәіріндегі шетел әдебиеті
  Несиелер: 4

  Шетел әдебиетін қалыптастырудың алғашқы кезеңі, мифтер, әдебиеттің мифологиялық сипаты, Гомердің батырлық эпосы. Негізгі әдебиет түрлері мен жанрларын, ежелгі грек әдебиетін, роман әдебиетін қалыптастыру. Ортағасырлық әдебиеттің діни сипаты, әртүрлі халықтардың ерлік эпосы. Лирикалық жанрлар жүйесін және әр түрлі романдар жүйесін қалыптастыру:рыцарь, қалалық, ругиш және т.б. Ренессанстың гуманистік әдебиеті. Қайта өрлеудің реализм ерекшеліктері. Оңтүстік және Солтүстік Ренессанс. Шығармашылықтың негізгі жазушылары: Данте, Сервантес, Шекспир.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Функционалдық синтаксис
  Несиелер: 4

  Орыс тілі сөйлемінің құрылымдық ерекшеліктері, әртүрлі функционалдық және семантикалық қатынастарды білдіру құралы: анықтамалық, себеп, тергеу, мақсатты, концессиялық, шартты және т.б .; синтаксистік әдістердің мәселелері, сөз тәртібі, мәтін құрылымы және түрлері; қазіргі орыс тілінің синтаксисін сипаттаудың әдістемелік принциптері; тілдің негізгі белгісі ретінде сөйлем; құрылымдық, коммуникативтік, семантикалық аспектілерде тілдің синтаксистік деңгейінің әртүрлі лингвистикалық фактілерін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Креативті стилистика
  Несиелер: 4

  Шығармашылық таңдау, енгізу, тілдік құралдарды қайта құру принциптері; талдау, трансформация, мәтін үзінділерін жазу; идея және оны мәтінде енгізу; шығармашылық міндеттерді шешу бейтараптан экспрессивті, стандарттыдан жеке авторға дейін, күтілетінден күтпеген, монологтан диалогизмге дейінгі жолды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілінің стилистикасы
  Несиелер: 4

  Қазіргі орыс тілінің стилистикалық жүйесі оның құрылымдық деңгейлерінде (фонетикалық, лексикалық және фразеологиялық, сөздік, морфологиялық, синтаксистік); орыс тілінің функционалдық стилі (сөздік, ресми, ғылыми, публицистикалық, көркемдік).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ΧΧ-ΧΧI ғасырдағы орыс әдебиеті
  Несиелер: 5

  ХХ-ХXІ ғасырлар кезіндегі орыс әдебиетінің өтпелі сипатының ерекшелігі; ХХ-ХХІ ғасырлардағы орыс әдебиетінің негізгі үрдістері мен үрдістері; ХХ-ХХI ғасырлар кезіндегі орыс әдебиетіндегі эстетикалық үрдістердің көптігі, оның негізгі көркемдік жаңалығы; «Әйелдердің прозасы»; бірінші, екінші және үшінші толқындардың әдебиеттерге көшуі; әдеби және әдеби-сыни мерзімді басылымдардың рөлі артып, мемуар-автобиографиялық прозаны дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәнерлеп оқу
  Несиелер: 5

  Мәнерлеп оқу теориясының негізгі ережелері; ауызша мәдениетті дамыту; Мәнерлеп оқудың екі түрі- кітаппен және жүрекпен;әртүрлі жанрдағы шығармаларды оқудың ерекшеліктері; басқа оқырмандарды бағалау және талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы тіл білімі теориясы
  Несиелер: 6

  Тілдің сыртқы шындыққа деген қатынасы, қоғамға және адамның сана-сезіміне, әлемнің философиялық, ғылыми және ұлттық-лингвистикалық суреттерінің қатынасы; Қазіргі теориялық лингвистиканың негізгі қағидалары мен түсініктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс әдеби үдерісі
  Несиелер: 5

  Қазіргі ресейлік әдеби процестің негізгі компоненттері (әдістер, үрдістер, әдеби сын); XX ғасырда орыс әдебиеті жасанды түрде бөлінген барлық үш саланы ескеретін әдебиеттің негізгі түрлерін (проза, поэзия, драма) дамыту динамикасы: мегаполистің құқықтық әдебиеті; эмиграция әдебиеті; мегаполистің тітіркендірмейтін әдебиеті, бұрынғы жанрлық жүйенің дағдарысы, тоталитаризм, әдебиетке қарсы анти-утопиялық патология.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс тілінде оқытпайтын мектептерде орыс тілі мен әдебиетін өткізу әдістемесі бойынша арнайы курс
  Несиелер: 5

  Қазақ тілінде оқитын мектептерде орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесінің ерекшеліктері; жалпы қателерді анықтауға бағытталған тәрбие жұмысын ұйымдастырудың принциптері мен әдістері; ауызша және жазбаша дағдыларды жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдебиет теориясы
  Несиелер: 5

  Жүйенің «әдебиеті», қазіргі әдеби теориялары; қазіргі әдебиеттану әдіснамасы; теориялық әдебиеттанудың терминологиясы; әдебиет ғылымының дамуының негізгі кезеңдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаңа замандағы шетел әдебиетінің тарихы (ΧVΙΙ-ΧΧΙ ғғ)
  Несиелер: 6

  Ағартушылықтың философиялық негіздері. Қызмет энциклопедтері. Білім беру реализмі және басқа әдістер: сентиментализм, романтизм және романтизм. XIX ғасырдағы реализмнің ерекшеліктері, оның негізгі бағыты. Әдеттегі кейіпкерлердің бейнесін ашу. Романның жаңа жанрлық формаларын қалыптастыру. Модернизм мен экзистенциализм әдебиеті дәуірі. Жаңа жағдайлардағы дәстүрлі әдістердің эволюциясы: постральизм, постмодернизм және жаппай әдебиет. Зерттелетін дәуірдің негізгі авторларының шығармашылығы. Әлем әдебиетін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 6

  Әлемнің тіл картасы, жүйенің тілі ретінде жүйенің құрылымы мен қызметі, пәндік жүйе ретінде лингвистика, дәстүрлер, бағыттар мен мектептер, олардың әрқайсысы өз міндеттерімен, әдістерімен және металдануымен, негізгі тілдік бірліктерімен, олардың функциялары мен негізгі сипаттама әдістерімен.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Проза және өлеңтанудың теориясы
  Несиелер: 5

  Сөз өнерінің негізгі заңдары оған тән бейнелеу және символизм, көркемдік жалпылама түрлер, оның шығармаларының мазмұны мен формасы, әдебиет түрі мен түрлері (жанрлары), сюжет, композиция, тіл, өлең теориясы; әдебиеттанудағы жетекші академиялық мектептер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ΧΧ ғасырдағы орыс әдебиетінің негізгі мәселелері
  Несиелер: 5

  ХХ ғасырдағы орыс әдебиетінің дәстүрлері мен жаңашылдығының мәселелері, негізгі авторлардың жұмысы; «Ауыл», «әскери», «тұрмыстық», «өндіріс», «жастар» прозасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаңа замандағы шетел әдебиетінің поэтикасы
  Несиелер: 6

  Жаңа әдебиеттің бейнелеу жүйесі, интеллектуалды жүйе ретінде ақындықтың қалыптасуы. Әртүрлі көркем әдістерді, үрдістерді және трендтерді тарту және айқындау. Реализм, сентиментализм, романтизм және романтизм. Декаденттік әдебиеті: символизм, натурализм, сюрреализм, футуризм, дадаизм және т.б. Сана ағымының және экзистенциализмнің поэтикасының романы. Абсурд театры. Кич және беллетристика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ΧΧ ғасырдағы орыс әдебиеті тарихы
  Несиелер: 5

  ХХ ғасырдағы орыс әдебиетіндегі негізгі тақырыптық және стилистикалық үрдістер; социалистік реализм тұжырымдамасы; сын және журналистика; революция және азаматтық соғыс тақырыбы; Ресейдің шетелдегі прозасы; ұлы жазушылар шығармашылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  пән және пәнаралық саланың негізгі бөлімдеріндегі білім жүйесін қолдану

 • Код ON2

  орыс тілі мен әдебиетін оқытуда заманауи инновациялық әдістемелік тәсілдерді қолдану

 • Код ON3

  білім алушыларда сыни ойлауды, шығармашылық және ұжымдық мәселені шешу, оны қалыптастыру мақсатында пәннің негізгі тұжырымдамасын, құрылымын талдау

 • Код ON4

  орыс тілі мен әдебиетті оқытуда ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану

 • Код ON5

  таңдалған пәннің мақсаттарына сәйкес оқу жетістіктерінің көрсеткіші мен критериалды бағалауды пайдалану

 • Код ON6

  қазіргі орыс әдеби тілінің нормаларын, тілдің функционалдық стилін анықтау

 • Код ON7

  ғылыми, әлеуметтік және коммуникативтік аспектілерде кәсіби пікірлерді қалыптастыру үшін ғылыми ақпаратты талдау

 • Код ON8

  ғылыми және оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеуде теориялық және әдістемелік білімді қолдану

 • Код ON9

  лингвистика, әдебиеттану , орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі салаларындағы оқу міндеттерін шешу

 • Код ON10

  өз идеяларын ұсыну және басқа әрекеттер мен пікірлерді бағалау үшін жүйелі ойлауды қолдану

 • Код ON11

  ортақ мақсаттарға жету үшін командада жұмыс істеу қабілетін және көшбасшылық қасиеттерін көрсету

 • Код ON12

  кәсіби қызметін тәжірибелік мақсатта қолдануда тілдік жүйе мен тарихи-әдеби процессті талдау

Top