Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04202 Құқықтану (ғылыми педагогикалық) в Болашақ

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Жоғары оқу орындарының, заң ғылыми-зерттеу орталықтарының, құқық қорғау органдарының, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелерінің қажеттілігін өтеу үшін құқықтану мамандығы бойынша бәсекеге қабілетті ғылыми мамандарды қалыптастыру; магистрантурада білім алушыларды даярлау деңгейіне міндетті талаптар қою арқылы жоғары сапалы білім беруге қол жеткізу; кәсіби қызмет үшін магистрлерді даярлаудың сапалы жүйесін құру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыстарды саралау мәселесі
  Несиелер: 3

  Пәнде сыбайлас жемқорлық қылмыстарын саралау ерекшеліктері оқытылады, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын дұрыс саралауда туындайтын қиындықтар мен оларды шешу жолдары анықталады. Оқыту барысында қылмысты саралау теориясының негізгі ережелері беріліп, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын дұрыс саралаудың дағдыларын, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын қылмысқа жатпайтын құқық бұзушылықтар мен аморальды теріс қылықтардан айыра білуді, қылмыстық заңнаманың кемшін тұстарын анықтай алуды, қылмыстық-құқық нормалары мен құқық коллизияларының бәсекелестігін, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын саралау барысында туындайтын мәселелерді шешу жолдарын анықтау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Диссертациялық жұмысты жазу нысаның моделдері
  Несиелер: 4

  Ғылыми зерттеу жұмысының жалпы ұғымдары мен тәртібі, диссертациялық жұмысты жазудың кезеңдері, зерттеу тақырыбының өзектілігі, зерттеудің объектісі және пәні, жұмыстың мақсаты, зерттеудің міндеттері және әдістері, қорғауға шығарылатын негізгі түйіндер, жұмыстың ғылыми жаңалығы, жұмыстың тәжірибелік маңызы, зерттеу жұмысының сыннан өтуі, жарияланымдар, диссертацияның көлемі мен құрылымы т.б. мәселелер үйретіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы құқық теориясының қазіргі мәселелері
  Несиелер: 4

  «Жалпы құқық теориясының заманауи мәселелері» курсы теориялық юриспруденцияны ғылым мен ЖОО білім беру арасындағы алшақтықты заманауи заң ғылымы деңгейінде еңсеруге және тереңдеп зерттеуге бағытталған базалық заң пәндерінің бірі болып табылады. Теориялық заңи догмаларының дәстүрлі мәселелерін (норма, қайнар көздер, жүйе, құқықтық жауапкершілік, құқықтық түсінік және құқықтық мәдениет және т.б.) қазіргі заманғы ғылыми түсініктеріне үлкен көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зертеулердің әдіснамасы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту барысында кез келген ғылыми зерттеулерді жазудың методикасы оқытылады. Пәнде келесідей мәселелер зерттеледі: ғылыми зерттеулердің жалпы ұғымы мен тәртібі зерттеледі; диссертация жұмысты дайындаудың негізгі кезеңдері; зерттеу тақырыбының өзектілігі; зерттеу объектісі мен пәні; жұмыс мақсаты; мақсаттары мен зерттеу әдістері; қорғаудың негізгі ғылыми ережелері; жұмыстың ғылыми жаңалығы; жұмыстың практикалық маңызы; жұмысты апробациялау; жарияланымдар; диссертацияның көлемі мен құрылымы; ғылыми мақалаларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Курс психология заңдылықтары тұрғысынан білім беру саласындағы кәсіби қызметті талдау қабілетін қалыптастырудың негізгі аспектілеріне, кәсіби қызметте психологиялық заңдарды қолдану, тұлғаның ұйымдастырушылық мінез-құлқының технологиясы және тұлғааралық қарым-қатынасты орнату, басқарушылық функциялардың психологиялық ерекшеліктерін анықтау және олардың кәсіби қызметке әсерін анықтауға арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу студенттерге педагогикалық ғылымның негізгі бөлімдері туралы білім жүйесін және түсініктерді заманауи білімнің маңызды салаларының бірі ретінде қалыптастыруға мүмкіндік береді, онда адам қызметінің білім беру саласына философиялық және ғылыми көзқарастар бірлігі жүзеге асырылады, сонымен қатар оның гуманитарлық білімнің басқа салаларымен байланысын анықтайды. Педагогтің кәсіби этикасының нормаларын терең меңгеруіне, оның студенттер алдындағы жауапкершілігін түсінуіне, олармен серіктестік, ынтымақтастық және шығармашылық қарым-қатынас орнатуға ұмтылуына ықпал етеді; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби еңбек ерекшеліктері туралы түсініктерді тереңдете түседі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстарды құқықбұзуларды саралаудың ғылыми негіздері
  Несиелер: 3

  Пән қоғамға қауіпті нақты әрекетті қылмыстық-құқықтық тұрғыдан бағалаудың, басқаша айтқанда қылмысты саралаудың ғылыми негізделген аспектілерін зерттейді. Қылмысты саралау қоғамға қауіпті жасалған әрекеттің белгілері мен қылмыстық заңнаманың нормаларында қарастырылатын белгілерінің арасындағы сәйкестілікті анықтайды. Оқыту барысында қылмысты саралау теориясының негізгі ережелері беріліп, қылмыстық дұрыс саралаудың дағдыларын, қылмысты қылмысқа жатпайтын құқық бұзушылықтар мен аморальды теріс қылықтар шегін айыра білуді, қылмыстық заңнаманың кемшін тұстарын анықтай алуды, қылмыстық-құқық нормалары мен құқық коллизияларының бәсекелестігін, қылмысты саралау барысында туындайтын мәселелерді шешу жолдарын анықтау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Философиялық дайындықтың мазмұны магистранттардың философиялық компетенттілігін қалыптастыруды меңгереді. Ғылым тарихы мен философиясының мәні мен маңыздылығын біледі. Ғылымның пайда болуы мен дамуын, ғылыми теориялары мен әдістерінің өзгертілуін жан-жақтан және терең талдау жүргізуге дағдыланады. Ғылым тарихы мен философиясы пәнінен алған білімді практикада пайдалана алатын болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Шетел тілінің практикалық курсы бағдарламада болашақ маманның білім мен іскерлікке деген қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған пән ретінде қарастырылады, ол оған: оқудың жетекші рөлінде сөйлеу қызметінің барлық түрлерінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынасты жүзеге асыруға мүмкіндік береді.; Одан әрі кәсіби қызмет үшін ЖОО-да алған білімін өз бетімен тереңдету және біліктерін жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды саралау мәселесі
  Несиелер: 3

  Пән экономикалық қылмыстарды саралау ерекшеліктерін, экономикалық қылмыстарды дұрыс саралауда туындайтын қиындықтар мен оларды шешу жолдарын анықтайды. Оқыту барысында қылмысты саралау теориясының негізгі ережелері беріліп, экономикалық қылмыстарды дұрыс саралаудың дағдыларын, экономикалық қылмыстарды қылмысқа жатпайтын құқық бұзушылықтар мен аморальды теріс қылықтардан айыра білуді, қылмыстық заңнаманың кемшін тұстарын анықтай алуды, қылмыстық-құқық нормалары мен құқық коллизияларының бәсекелестігін, экономикалық қылмысты саралау барысында туындайтын мәселелерді шешу жолдарын анықтау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңдылығын қолданудың теориясы мен іс- тәжірибесі
  Несиелер: 4

  Пәнде қазіргі кездегі қылмыстық құқық пен қылмыстық процестің теориялық және қолданбалы аспектілері оқытылады. Бұған қылмыстық құқық пен процесс теориясында қарастырылатын тәжірибелік пен теориялық мағынасы бар түйінді мәселелер енгізіледі. Халықаралық-құқықтық стандарттар аясындағы қолданыстағы қылмыстық және қылмыстық-процессуалдық заңнамаға талдау, қылмыстық сот өндірісі аясындағы шетел заңнамасына салыстырмалық талдау жүргізіледі, қылмыстық сот өндірісінің теориялық және тәжірибелік мәселелері, қылмыстық-процессуалдық нысандардың дамуы мен жетілдрірілуіне талдау жүргізу, қылмыстық құқықтың теориясы мен тәжірибесінің мәселелері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолданудың теориясы және практикасы
  Несиелер: 4

  Пән азаматтық құқықтың пәні, әдістері, жүйесі мен қайнар көздері туралы, азаматтық құқық нормаларымен реттелетін қатынастар туралы, азаматтық құқықтың субъектілері туралы, азаматтық құқықтарды жүзеге асыру мен қорғау туралы, мәселелер туралы, заттық құқықтар туралы, міндеттемелер туралы, айрықша құқықтар туралы, мұрагерлік туралы, жеке және заңды тұлғалардың арасындағы азаматтық-құқықтық қатынастарды реттеудің процессуалдық аспектілері туралы теориялық және практикалық мәселелерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық процесс
  Несиелер: 3

  Педагогикалық процесс педагогикалық міндеттерді шешумен тығыз байланысты. Нақты педагогикалық ситуацияны дұрыс шеше білу, оның шарттары мен мақсатын жүзеге асырудан қалыптасады. Педагогикалық процесс динамикасы педагогтың бір міндеттен екінші міндетке ауысуынан көрінеді. Магистранттар педагогикалық процесс мазмұнын меңгеру арқылы тәжірибе алмасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық қылмыстық құқық
  Несиелер: 4

  Пән халықаралық қылмыстарға қатысты мемлекеттердің ынтымақтастығын реттейтін, оларды анықтап, тергеп, жазалайтын халықаралық жария құқығының жеке-дара саласына арналады. Оның классикалық халықаралық құқықтан ең басты айырмашылығы, белгілі бір әрекетті жасайтын мемлекетті тұтастай емес, ең алдымен адамды субъект ретінде реттейтіндігінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасында қазіргі кездегі заңдық білім мәселелері
  Несиелер: 3

  Пән кәсіби заң қызметімен айналысу үшін негіз беретін мемлекет, басқару, құқық туралы білімнің жиынтығы туралы болады. Қазақстан Республикасында қазіргі заманғы құқықтық білім беру проблемаларына айрықша назар аударылады және мүмкін шешімдер ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тұрғын үй заңдылығының өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Тұрғын үй қатынастарының мәні, ұғымы мен белгілері, олардың жіктелуі туралы; тұрғын үй қатынастары саласындағы цивилистикалық ғылым мен құқық қолдану практикасының баст�� мәселелерін ұғыну туралы жүйелік түсінігін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық техника
  Несиелер: 3

  Педагогикалық техника-бұл оқытушыға тәрбиеленушілерін, оқушыларын, студенттері мен магистранттарын естуге, көруге, сезінуге, және оны тәжірибеде тиімді қолдануға мүмкіндік беретін кешенін білу қажет. Педагогикалық шеберлік -бұл оқытушының кәсіби қызметінің жоғары деңгейі. Сырттай қарағанда ол әр түрлі педагогикалық міндеттерді шығармашылықпен шешу, оқу-тәрбие жұмысының мақсаттары мен тәсілдеріне тиімді қол жеткізуден көрінеді. Ал тереңірек зерттегенде педагогикалық шеберлдік – педагогикалық міндеттерді орындауды қамтамасыз ететін білім, тәжірибе, психикалық процесс, тұлғаның қасиеттерінен құралған жүййе. Бұл жағынан оқытушының жеке қасиеттерінің, оның мүмкіндіктерінің, шығармашылық, біліктілігінің жоғарылығының көрінісі болып педагогикалық шеберлігін арттыру үнемі талап етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқарудың және мемлекеттік қызметтің мәселесі
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызметтің мәселелерін талдауға арналған. Мемлекеттік басқарудың этатикалық принципі негізделген, ол заңның бар болуын мемлекеттің бар-жоқтығынан ажыратпайды және мемлекеттің рұқсат еткеннен басқа заңдарды мойындамайды. Әрі қарай мемлекеттік қызметтегі меритократиялық принциптерді түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасында прокурорлық қадағалаудың мәселесі
  Несиелер: 5

  . Қазақстан Республикасындағы прокуратура органдарының заңдылықты анықтау, қамтамасыз ету, жою мен заң бұзулардың алдын алу бойынша қызметінің нысандары турал�� пән. Прокуратура органдарының құзыретін, қадағалау актілерін зерттеледі. ҚР прокурорлық қадағалаудың негізгі нысандары қарастырылады. Прокурорлық қадағалау жүйесінің тиімділігін арттыру үшін қажетті шараларды, өзекті мәселелерді қарыстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әкімшілік жауаптілік институтының құқықтық-процессуалдық ерекшілектері
  Несиелер: 5

  Әкімшілік жауаптілік институтының құқықтық-процессуалдыұ ерекшілектері қарастырылады. Атап айтқанда, әкімшілік процесстің сатылары, әкімшілік жауапкершіліктің түсінігі, ерекшеліктері, әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша іс-жүргізу тәртібі, әкімшілік жазалардың жүйесі зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әкімшілік және әкімшілік іс жүргізу заңнамасының теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың мемлекеттік биліктің атқарушы органдарымен жүзеге асыру процесінде мемлекеттің қоғамдық функцияларын орындау бойынша басқару қызметі аясындағы қоғамдық қатынастарды реттеу туралы пән. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі қатынастарды реттейтін заңдар туралы мемлекеттік және әкімшілік-басқару көзқарастары, идеялары, идеялары, оның әлеуметтік шарттығы мен тиімділігі, заңдар, әкімшілік заңнаманы дамытудағы реформалар мен тенденциялар, әкімшілік құқық қағидаттары, тарихы мен даму перспективалары туралы заң ғылымының бөлігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет елдердің қылмыстық құқығы
  Несиелер: 4

  Пәнде англосакондық және роман-германдық құқық топтарына жататын мемлекеттердің қылмыстық-құқықтық саясатының жағдайы мен негізгі бағыттары, қайнар көздер жүйесі, қылмыстық құқықтың Жалпы және Ерекше бөліктерінің негізгі институттары, бұл мемлекеттердің қылмыстық істер бойынша соттық тәжірибесі, қарастырылып отырған мемлекеттердің қылмыстық құқықтарындағы даулы мәселелерін зерделеудегі негізгі докториалды ұстанымдар оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әкімшілік құқықбұзушылык істері бойынша өндірістің теориялық және практикалык мәселелері
  Несиелер: 5

  Әкімшілік құқықбұзушылык істері боиынша өндірістің теориялық және практикалык мәселелері қарастырылады. Атап айтқанда, әкімшілік процесстің сатылары, әкімшілік жауапкершіліктің түсінігі, ерекшеліктері, әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша іс-жүргізу тәртібі, әкімшілік жазалардың жүйесі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқықтық талдаудың әдіснамасы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқыту барысында кез келген ғылыми зерттеулерді жазудың методикасы оқытылады. Пәнде келесідей мәселелер зерттеледі: ғылыми зерттеулердің жалпы ұғымы мен тәртібі зерттеледі; диссертация жұмысты дайындаудың негізгі кезеңдері; зерттеу тақырыбының өзектілігі; зерттеу объектісі мен пәні; жұмыс мақсаты; мақсаттары мен зерттеу әдістері; қорғаудың негізгі ғылыми ережелері; жұмыстың ғылыми жаңалығы; жұмыстың практикалық маңызы; жұмысты апробациялау; жарияланымдар; диссертацияның көлемі мен құрылымы; ғылыми мақалаларды қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Келісім-шарт құқығының өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді зерттеу азаматтар мен ұйымдар арасында жасалатын барлық азаматтық-құқықтық мәмілелерінің жиынтығы ретінде қарастыруға болатын қоғамдық айналымды, құқықтық ре��теудегі келісім-шарттардың орталықтандырылған орны болуымен түсіндіріледі. Келісім-шарт - бұл ұзақ тарихы бар, адамдар арасындағы қарым-қатынастың әртүрлі түрлерін дамыту, тараптардың келісімге келуі, заң шығарушы немесе өздері ұсынған құқықтық үлгілерді заңдық модельдер жасау үшін қолдана отырып, оларды мүмкіндігінше пайдалану мүмкіндігін ұсынды. Келісімшарттар осындай модельге айналды. Пәнді оқыту мақсаты осы мекеменің мәні, құқықтық сипаты, оның басқа азаматтық және құқықтық санаттар арасында орны, басқа құқықтық жүйелерді қолдану тәжірибесі, тиісті құқықтық нормалардың мәнін түсіну және оларды реттелетін қатынастарға қолданудың ықтимал салдары туралы білім жүйесін қалыптастыру болып табылады. «Келісім-шарт құқығының өзекті мәселелері» пәнін оқытудың мақсаты - терең теориялық білімдер және оларды практикада шебер қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқыққорғау қызметінің тиімділік мәселесі
  Несиелер: 5

  Пән құқықтарды қорғауды белгіленген тәртіпте заңнамада белгіленгендей қатаң сәйкестікте заңдық ықпал ету шараларын қолдану жолымен жүзеге асыратын мемлекеттік қызмет түрі. Негізгі функциясы олардың негізгі қызметінің бағытынан көрінеді. Барлық құқықорғау органдарының өздеріне жүктелген әр түрлі міндеттері бар. Олардың бірі тек қана бір ғана функцияны атқарса, басқаларына бірнеше міндеттер жүктелген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Пәнде оқытылады: қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері, қылмыстық құқықтың Жалпы бөлігінің және оның жүйесінің институционалдық құрылуының теориялық және қолданбалы мәселелері қарастырылады. Зерттеу барысында қылмыстарды саралау, себеп-салдарлық байланысты анықтаудың формуласы, қылмыстардың жекелеген түрлерінің құрамдарының белгілерін толығырақ сипаттау қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР адвокатурасы және адвокаттық қызмет мәселелері
  Несиелер: 6

  Пән қазіргі қоғамдағы адвокатураның орны мен рөлін зерттейді. Адвокаттық қызметте туындайтын ұйымдастырушылық-құқықтық проблемалар мен проблемалар анықталды. Мемлекет пен адвокатураның өзара қатынастары. Аз қамтылған азаматтарға тегін заң көмегін көрсетудің мемлекеттік жүйесі. Адвокаттық қызметке арналған үй-жайларды алуға байланысты проблемалар және өзге де ұйымдық-құқықтық мәселелер. Адвокат мәртебесіне байланысты мәселелер. Адвокаттың құқықтарын бұзу мәселелері. Білікті заң көмегін көрсету мәселелері Адвокаттардың еңбекақы төлеу мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қылмыстық-құқықтық пәндерді оқыту ерекшеліктері
  Несиелер: 4

  Пән бойынша қылмыстық құқық ғылымының пәндерінің негіздерін оқыту көзделеді. салаларының негізгі ұғымдарын, принциптерін, негізгі институттарын, өзара салыстырмалы тарихи ерекшеліктерін, шетелдік заңнамаларда реттелу ерекшеліктерін, сонымен қатар перспективаларыын оқытуды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қылмыстық сот өндірісіндегі қорғаудың теориялық және қолданбалы мәселелері
  Несиелер: 6

  Пәнде қылмыстық процесте қорғауды ұйымдастырудың жалпытеориялық және қолданбалы мәселелері, оны жүзеге асырудың тәртібі, тактикасы мен стратегиясы оқытылады. Ерекше назар адвокатура секілді әлеуметтік-құқықтық институтқа бөлінеді. Оның негізгі проблемалары анықталады. Қылмыстық процесте азаматтарға білікті заң көмегін жүзеге асыратын қорғаушының нақты мәртебесі анықталады. Сондай-ақ қылмыстық процестегі қорғаушының тараптар арасындағы тәуелсіз, даралық процессуалдық жағдайы, қызметінің сипаты, адвокаттың орны, қорғалушы алдындағы оның рөлі секілді мәселелер зерделенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Міндеттемелік құқық теориясының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән міндеттемелермен байланысты азаматтық-құқықтық нормалардың жиынтығы туралы. Міндеттеме ретінде бір тұлға (борышқор) екінші тұлғаға (несие беруші) белгілі бір пайда жасауға мінд��ттелетін құқықтық қатынастар түсініледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азаматтық-құқықтық пәндерді оқыту ерекшеліктері
  Несиелер: 4

  Азаматтық құқықтағы өзекті проблемаларды зерттеу үшін әдіс тәсілдер, оларды ғылыми тұрғыда негізделе отырып зерттеліп оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қылмыстық іс жүргізудегі қорғаудың өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Пәнде қылмыстық процестегі қорғаушының қатысуы мен процессуалдық мәртебесі аспектілерінің мәселелері, қылмыстық процестің сот сатыларындағы адвокаттың қызметі, қылмыстық процестегі адвокат қызметінің тактикалық негіздері оқытылады. Сондай-ақ қылмыстық процестегі қорғаушының құқықтарын қорғау аспектілерінің мәселелері, қылмыстық процестегі белгілі бір мән-жайлардағы адвокаттың өзінің процессуалдық құқықтарын жүзеге асыру мүмкіндіктері анықталады. Адвокаттық қызметтің заңнамалық және іс жүзінде қамтамасыз ету мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржылық қатынастардың теория мәселері
  Несиелер: 6

  Пән қоғамға қауіпті нақты әрекетті қылмыстық-құқықтық тұрғыдан бағалаудың, басқаша айтқанда қылмысты саралаудың ғылыми негізделген аспектілерін зерттейді. Қылмысты саралау қоғамға қауіпті жасалған әрекеттің белгілері мен қылмыстық заңнаманың нормаларында қарастырылатын белгілерінің арасындағы сәйкестілікті анықтайды. Оқыту барысында қылмысты саралау теориясының негізгі ережелері беріліп, қылмыстық дұрыс саралаудың дағдыларын, қылмысты қылмысқа жатпайтын құқық бұзушылықтар мен аморальды теріс қылықтар шегін айыра білуді, қылмыстық заңнаманың кемшін тұстарын анықтай алуды, қылмыстық-құқық нормалары мен құқық коллизияларының бәсекелестігін, қылмысты саралау барысында туындайтын мәселелерді шешу жолдарын анықтау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Салыстырмалы қылмыстық құқық
  Несиелер: 6

  Әр түрлі мемлекеттердің қылмыстық-құқықтық жүйесін қылмыстық құқықтың институттарын, негізгі принциптері мен категорияларын, олардың тарихы мен даму заңдылықтарын сәйкестендіріп салыстыруға бағытталған құқықтанудың (заң ғылымының) саласы (тарауы). Салыстырмалы қылмыстық құқық жалпы мен арнайы, типтік және біріңғай қылмыстық-құқықтық шындық зерттелетін салыстырмалы-құқықтық әдісті қолдану жолы шегіндегі ғылыми бағытты көрсетеді. Салыстырмалы әдіс арқылы әртүрлі мемлекеттердің қылмыстық-құқықтық жүйесі, халықаралық құқықтың ұлттық құқықтық жүйелерге, қылмыстық саясатқа, қылмыстық құқыққа, сот практикасына, қылмыстық құқық доктриналарына, сондай-ақ тарихи тарихи және қазіргі жағдайға қатысты басқа салыстыру субъектілеріне әсері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық саудалық арбитраждың теориялық және қолданбалы аспектілері
  Несиелер: 5

  Халықаралық арбитраждың теориялық және қолданбалы аспектілері қарастырылады. Атап айтқанда, сырттқы экономикалық даулардың ерекшеліктері, оларды шешу тәртібі. Сыртқы экономикалық дауларды арбитражда шешудің оңтайлы жақтары. Арбитраждық органдардың түрлері және құзыреті, арбитраждық шешімді орындау тәртібі зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заң пәндерін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пән бойынша қылмыстық құқық ғылымының пәндерінің негіздерін оқыту көзделеді. салаларының негізгі ұғымдарын, принциптерін, негізгі институттарын, өзара салыстырмалы тарихи ерекшеліктерін, шетелдік заңнамаларда реттелу ерекшеліктерін, сонымен қатар перспективаларыын оқытуды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық дауларды арбитражды түрде қарастыру
  Несиелер: 5

  Сыртқы экономикалық дауларды арбитражды түрде қарастыру ерекшеліктері қарастырылады. Атап айтқанда, сырттқы экономикалық даулардың ерекшеліктері, оларды шешу тәртібі. Сыртқы экономикалық дауларды арбитражда шешудің оңтайлы жақтары. Арбитраждық органдардың түрлері және құзыреті, арбитраждық шешімді орындау тәртібі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Әлемнің философиялық және ғылыми суреттерін білу, адам санасының нысандары мен қазіргі қоғамдағы көрініс ерекшеліктері, рухани және материалдық құндылықтардың өзара байланысы, олардың адам өміріндегі рөлі, қоғам

 • Код ON2

  Адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қатынастардың этикалық және құқықтық нормаларын басшылыққа алу

 • Код ON3

  Ауызша және жазбаша қарым-қатынас, оның ішінде шетел тілі

 • Код ON4

  Өз жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру мүмкіндігі

 • Код ON5

  Шешімдердің тиімділігіне әсер ететін факторларға ие болу

 • Код ON6

  Шешім қабылдау және олардың тиімділігін бағалау мүмкіндігі

 • Код ON7

  Нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу мүмкіндігі

 • Код ON8

  Нормативтік құқықтық актілерді құқықтық қызметтің нақты бағыттарында шебер қолдана білу, кəсіптік қызметте материалдық жəне іс жүргізу құқығы нормаларын жүзеге асыру

 • Код ON9

  Құқық тәртібін, адамның, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтік міндеттерін орындау мүмкіндігі

 • Код ON10

  Көптеген ғылыми ақпаратпен жұмыс істей білу, әртүрлі дереккөздермен тәуелсіз жұмыс жасау, алынған статистикалық және есептік деректерді есепке ала отырып, алынған нәтижелерді өңдеу, талдау және түсіндіру

 • Код ON11

  Өндірістің нақты жағдайына, ресми иерархияны насихаттауға, басқа өңірлерге көшуге, сондай-ақ мамандықты өзгертуге байланысты маманның әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлдерінің өзгеретін жағдайларына бейімделу мүмкіндігі

7M04202 Құқықтану
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану (бейіндік бағыт )
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top