Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06112 5B070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

 • Еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Курстағы қолданыстағы еңбек заңнамасын, еңбекшілердің еңбек қатынастарын, еңбек құқығы әдістерін және жүйелерін, еңбек құқықтарының негізгі принциптерін, еңбек құқығы көздерін, еңбек құқығы субъектілерін, еңбек қатынастары тұжырымдамасын, еңбек ұжымын, кәсіподақтардың құқықтары мен рөлін, ұжымдық келісімнің тұжырымдамасын, келісім-шартты зерделеу кіреді. және оның түрлері, жұмыспен қамтуды құқықтық реттеу және т.б.

  Селективті тәртіп
 • Digital маркетинг
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттерде заманауи марткенигтік ойлау қалыптасады. Курста digital-маркетин ұғымы, мақсаты және перспективалары, онлайн-қарым-қатынас ерекшеліктері, digital-орта ұғымы, дәстүрлі және интенет-маркетинг айырмашылықтары, сайт аудиториясымен жұмыс істеудің негізгі ерекшеліктері, ҚР-ғы интернет-аудиторияның ерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Сандық әдістер
  Несиелер: 5

  «Сандық әдістер» пәнін оқыту есептеу әдістері және оларды түрлі есептерді шешуде қолдануға байланысты білім негіздерін игеруге мүмкіндік береді. Есептеу техникасының құралдарын қолдана отырып оқытылатын әдістердің алгоритмдері іске асырылады және есептеу нәтижелері интрепретацияланады

  Селективті тәртіп
 • С++-де объектіге бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Курсты оқыту барысында объектіге-бағытталған программалаудың негізгі түсініктері, технологиясы, құрылымы мен моделдеріқарастырылады, студенттерге С++ ортасында программалау принциптері туралы түсінік беріледі. Объектіге бағытталған бағдарламалау әдіснамасының негіздері, негізгі алгоритмдік құрылымдар, бағдарламалауға құрылымдық тәсілмен келу қарастырылады. Сондай-ақ, оқиғаларды басқарудыбағдарламалаудың негіздері, ерекше оқиғаларды өңдеу және визуальды бағдарламалаудың негіздері беріледі.

  Селективті тәртіп
 • Алгоритмизация және программалау
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді программалау парадигмаларымен, Python, C, Java сияқты жоғары деңгейлі тілдерді үйрену арқылы программалаудағыесептерді шешуде заманауи компьютерлік техниканы тиімді пайдалануға дайындауға, студенттерге бағдарламалаудыңнегіздерін, әдістері мен құралдарын игеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 4

  Курсты оқу барысында жоғары математиканың негізгі ұғымдары қарастырылады.Курс классикалық математиканың негізгі ұғымдарын, заңдарын және теориясын зерттеуге бағытталған. Математикалық түйсікті дамытуға, математикалық мәдениетті тәрбиелеуге, белгілі бір есептерді шешуге арналған әдіс-тәсілдерді қолдану дағдысын шыңдауға, соңында - ғылыми дүниетанымның қалыптасуы мен логикалық ойлауын дамытуға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі заңдары мен теорияларын, сондай-ақ теориялық және тәжірибелік-практикалық оқу тапсырмаларын шешу үшін физикалық зерттеулер әдістерін қолдану біліктіліктері мен дағдылары қалыптасады. «Физика» курсында классикалық физиканың негізгі бөлімдері қарастырылады: механика, молекулалық физика және термодинамика, электродинамика, магнетизм, оптика, кванттық физика, атом ядросы және элементар бөлшектер

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Интернет технологиялардағы мультимедия
  Несиелер: 3

  Курсты оқу барысында студенттер компьютерлік графика, веб-бағдарламалау, видео мен веб-бағытталған мультимедиялық жобаларды жасау үшін видео технологиялар саласындағы білімін біріктіруді және қолдануды қамсыздандырады.Дәрістерде мультимедиалық технологиялар және оларды Интернетте пайдалануерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мультимедиялық технологиялардың негіздері
  Несиелер: 3

  Курсты оқыту барысында студенттермультимедиялық жүйелердің теориялық және ақпараттық-технологиялық негіздерін меңгеру мәселелерін – мультимедияның негізгі элементтерін, мультимедианың аппараттық және аспаптық құралдардың сипаттамаларына қойылатын талаптар кешенін, мультимедиялық жобаларды әзірлеу кезеңдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 3

  В курсе «Операционные системы» изучаются основополагающие принципы устройства операционных систем, возможности применения фундаментальных концепций от достигнутого технологического уровня и специфических требований к конкретной реализации, их взаимосвязь с различными новациями в этой области, а также с современными направлениями развития операционных систем

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Есептеуіш математика
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді қателіктердің негізгі себептерімен, оларды бағалау және жою әдістерімен таныстырады, студенттер қолданбалы есептерді шешу кезінде қолданылатын есептеу әдістерін оқып үйренеді, сондай-ақ компьютерде жуықтап шешуге арналған алгоритмдер мен әдіс-тәсілдерді құру қағидаларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 4

  Курсты оқыту барысында студенттер жазықтықта түрлі сызбалар салу теориялық негіздерімен танысады, сызуларды жетілдіруді үйренеді,AutoCAD жәнеКОМПАС графикалық жүйелерімен, олардың ерекшеліктерімен танысады. Бұл курс кеңістіктік ойлауды дамытады және болашақ мамандардың өз бетінше қызмет етуінің дамуына үлес қосады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби қазақ тілі» - коммуникативтік-дискурстық аспектіде қазақ тілі мазмұнын, кәсіп пен мамандықтың негізін, іскерлік қарым-қатынас мәдениетін, маманның жалпы мәдени, зияткерлік, әлеуметтік және кәсіптік қасиеттерін қамтитын пәнаралық білім саласы болып табылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  «Компьютерлік графика» пәні интерактивті графикалық жүйеге кіріспені, компьютерлік графиканың аппараттық қамтамасыздануды, векторлық графиканы, растрлық графиканы, сатылықты жою әдістерін, геометриялық өзгерістерді, нысандарды түрлендіруді, компьютерлік графикадағы түстерді, көрінбейтін сызықтар мен беттерді алып тастауды, материалдар мен OpenGL-де жарықтандыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Python бағдарламалау тілі
  Несиелер: 5

  Курс барысында объектілі-бағытталған бағдарламалау, функционалдық бағдарламалау, оқиғаларға негізделген бағдарламалар сияқты маңызды тұжырымдамалар қарастырылады. Python көптеген платформалар үшін еркін қол жетімді және оған жазылған бағдарламалар әдетте өзгермейтін платформалар арасында тасымалданады. Бұл кез-келген қолжетімді аппараттық платформаны тілді үйренуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • C# бағдарламалау тілі
  Несиелер: 5

  Курс C# программалау тілінің көмегімен программалау технологияларын қарастырудан тұрады. Аталған курс программалауды оқыған студенттерге арналған, курс барысында студенттер C# программалау тілінің базалық қасиеттерімен және C# тілінде windows қосымшаларын жасаумен танысады. Курсты оқыту барысында операциялық жүйелерді жобалаудың іргелі қағидалары, қол жеткізілген технологиялық деңгейден негізгі тұжырымдар және нақтылы іске асырудың өзіндік талаптары, олардың осы саладағы әртүрлі инновациялармен, сондай-ақ операциялық жүйелердің дамытуының заманауи бағыттарымен өзара әрекеттесу мүмкіндіктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы AЖ
  Несиелер: 3

  Курс операциялық жүйелердің жіктелуін, оларды орнату және конфигурациялауды, Linux операциялық жүйесінің мысалында операциялық жүйелердің негізгі ішкі жүйелерін және олардың жұмыс істеу принциптерін, операциялық жүйелердің қауіпсіздік моделін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағдарланған шет тілі студенттерді даярлау бағытын ескере отырып ,тіл үйретудің заманауи ағымдағы үрдістері мен талаптарын қарастырады.Ол жерде оқытудың мақсаты мен міндеттері, академиялық және кәсіби қарым-қатынаста шет тілдерін сөйлеу қызметін жүзеге асыру дағдылары, осы дағдыларды жүзеге асыру жағдайларын сипаттау, академиялық және кәсіби сөйлеуге тән негізгі тілдік материалдар ескерілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электроника
  Несиелер: 4

  Курсты оқу барысындаэлектронды құралдарды жасау әдістері, физикалық жұмыс істеу принциптері және жартылай өткізгіш құрылғыларда пайдалану мүмкіндіктері, электронды құрылғылар арқылы есептерді шешу қарастырылады, сонымен қатар, оларды талдаудың және жобалаудың математикалық әдістері туралы түсінік қалыптастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • IT саласындағы құқықтық ережелер
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағдарлау және ауысу негіздері (Cisco)
  Несиелер: 3

  Курсты мазмұнында желілік архитектураны құру қағидалары, арнайы желілік жабдықтар мен олардыңжелідегі қызметі, Cisco маршрутизаторларыменкоммутаторларының негізгі қызметтері қарастырылады. Студенттер динамикалық маршрутизаторлардыңхаттамаларының қалай жұмыс істейтінін, VLANs виртуалды жергілікті желілері қалай жұмыс істейтінін, 3 деңгейлі коммутаторлар қалай бапталатынын білетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құрылымдық кабель жүйесін жобалау
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу барысында көлденең ішкі жүйе деңгейінде және магистральдық желі облысында құрылымдық кабельдік жүйелердің кабельдік желілерін құру және жобалау нұсқаларымен, сондай-ақ симметриялы және оптикалық ішкі жүйелердің кабельдік өнімдері мен түрлі коммутациялық құрылғыларымен танысу жүзеге асырылады. Стационарлы желілер мен кабельдік жолдарды құру және далалық сынау әдістері жеке қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелердің архитектурасы және ұйымдастырылуы
  Несиелер: 5

  Компьютерлік желілердің құрамы мен құрылымы, архитектурасын құру мен ұйымдастыру, желілердің өзара әрекеттесуін ұйымдастырудың модельдері, әдістері мен құралдары облысындағы білімдер қарастырылады. Компьютерлік желілердің техникалық және бағдарламалық құралдарыныңдамуы, компьютерлік желілерді пайдалану технологиясы, компьютерлік желілердің нақты конфигурацияларын құру мен талдау дағдыларын қалыптастыру бағытында білімдер беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент негіздері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Delphi-дe объектіге бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың бағдарламасы мемлекеттің және заңның пайда болуының негізгі теориялары, конституциялық, әкімшілік, еңбек, азаматтық құқық, қылмыстық, отбасылық, жер, қаржы, салық, бюджеттік және т.б. заңдардың ерекшеліктері, банк қызметі, Қазақстан Республикасының сақтандыру заңнамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Сущность бизнеса. Определения бизнеса. Различные трактовки и определения бизнеса. Концепции бизнеса. Понятия «бизнес » и «предпринимательство». Бизнес как четвертый фактор производства. Условия, необходимые для развития бизнеса в РК. Политическая, экономическая, социальная среда бизнеса. Основные признаки бизнеса (мобильность, свобода поиска и выбора экономических действий, высокий уровень неопределенности, риск и др.). Сущность бизнеса. Определения бизнеса. Различные трактовки и определения бизнеса. Концепции бизнеса. Понятия «бизнес » и «предпринимательство». Бизнес как четвертый фактор пр��изводства. Условия, необходимые для развития бизнеса в РК. Политическая, экономическая, социальная среда бизнеса. Основные признаки бизнеса (мобильность, свобода поиска и выбора экономических действий, высокий уровень неопределенности, риск и др.).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сандық схемотехника
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында логиканың алгебрасыныңнегізгі теңсіздіктері мен теоремалары, аксиомалары; логикалық элементтер; интегралды сұлбалардың негізгі элементтері қарастырылады. Үлгілік комбинациялық тізбектер, тізбектік сұлбалар, ерікті санау модулі барсанауыш құру, тұрақты сақтау құрылғыларының түрлері мен олардың құрылу принциптеріжан-жақты оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүйелік программалау
  Несиелер: 5

  «Жүйелік программалау» пәні заманауи операциялық жүйелерде программалаудың негізгі принциптері мен әдістерін үйренуді қамтамасыз етеді. Пәнді оқу барысында заманауи операциялық жүйелердің жүйелік функцияларының сипаттамасы беріледі, ең маңызды функциялардың негізгі қасиеттері қарастырылады және оларды нақты бағдарлама жағдайында қолдану жолдары көрсетіледі. Win32 бағдарламасында бағдарламалаудың негізгі әдістері, құралдары, принциптері туралы негізгі түсініктер берілген.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  В настоящее время предпринимательство рассматривается как особый стиль хозяйствования, как процесс организации и осуществления деятельности в условиях рынка, как взаимодействие различных субъектов рынка и т.д. Анализируя различные точки зрения, можно сделать вывод, что предпринимательская деятельность – это реализация особых способностей индивида, выражающаяся в рациональном соединении факторов производства на основе инновационного рискового подхода.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • PHP-де бағдарламалау
  Несиелер: 5

  PHP тілі - танымал интернет-сайттарды және қызметтерді құрастырудың негізгі тілі. Сондықтан курс барысында web -бағдарламалауға тән мүмкіндіктерге, сондай-ақ заманауи web-технологияларды пайдаланудан туындайтын ерекшеліктерге назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • IT саласындағы салық ақпараты
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Visual Studio-да бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Visual.Studio.NET 2018 визуалды бағдарламалау ортасын пайдаланып, объектіге бағытталған бағдарламалау негіздерін оқып үйрену. Бастапқыда студенттер Visual.Studio.NET 2018 визуалды бағдарламалау ортасы ұсынған бағдарламалаудың негізгі технологияларын үйренеді, содан кейінобъектіге бағытталған бағдарламалау технологияларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дискретті математика
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттер дискреттік математиканың негізгі бөлімдері бойынша терең теориялық білім меңгереді, экономика мен техниканың әртүрлі қолданбалы есептерін шешу үшін математикалық логиканы қолдануды үйренеді, шығармашылық математикалық ойлауын дамытады және болашақ мамандардың объективті дүниетанымдық көзқарасы қалыптасады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мобильдік қосымшаларды құрастыру
  Несиелер: 4

  Теориялық оқыту үдерісінде студенттер Android платформасындағы негізгі құрылғыларды және мобильді жүйелерді құруды қамтамасыз ететін аталған платформаның мүмкіндіктерін үйренеді, пайдаланушылық интерфейстерді, қызметтерді жасауда тәжірибелік дағдыларды иемденеді, сондай-ақ көрсетілген платформаның аясында сигнализацияларды, аппараттық сенсорларды және ақпараттардың стандартты қоймаларын пайдалануды үйренеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Дисциплина направлена на формирование антикоррупционного мировоззрения, культуры студентов. В курсе говорится о теоретико-методологических основах понятия «коррупции», о совершенствовании социально-экономических отношений казахстанского общества как условии противодействия коррупции, психологических особенностях природы коррупционного поведения, особенностях формирования антикоррупционной культуры молодежи.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ІТ-персоналды басқару
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Java-да бағдарламалау
  Несиелер: 5

  «Java-да бағдарламалау» пәні заманауи объектіге бағытталған Java тілін, бағдарламалаудың негізгі әдістерін меңгеруге және Java тілінде бағдарламаларды әзірлеуде практикалық дағдыларды алуға, кроссплатформалық программаларды құру барысында жүргізілетін жұмыс принциптерін және әдістерді қарастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағдарламаларды өңдудің құралдық жабдықтары
  Несиелер: 5

  «Бағдарламаларды өңдудің құралдық жабдықтары» пәнінің мақсаты - студенттерді бағдарламалық жүйелерді жобалау және бағдарламалардың өмірлік циклін қамтамасыз ету мәселелерімен таныстыру, бизнес-процестерді модельдеу негіздерін меңгеру және заманауи жобалау технологияларын (Computer-AidedSoftware/SystemEngineering (CASE) -технологиялары) қолдануда практикалық дағдыларды меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұйымдастырушылық мәдениет және өзгерістерді басқару (ағылшын)
  Несиелер: 4

  Курс қарым-қатынас тұжырымдамасын және басқа адамдармен сөйлесу қабілетін жақсартуға болатын тәсілдерді ұсынады. Оларға сіздің сыртқы көріністі қалай түзетуге болатындығы, қарым-қатынас процесінде дұрыс әрекет ету, ауызша сөйлеу дағдысын үйрену, сондай-ақ өз ойларыңызды қағазға дұрыс және дұрыс айқындау туралы білу жатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ІТ саласындағы авторлық және сабақтас құқық
  Несиелер: 5

  Авторлық құқық ұғымы және пәні. Авторлық құқықтың азаматтық құқық жүйесіндегі орыны. Авторлық құқық және интеллектуалдық жекеменшік құқығы. Авторлық құқық көздері. Халықаралық келісімдер және авторлық құқық жүйесіндегі конвенциялар. Авторлық құқық объектілері. Авторлық құқық объектілерінің жіктелуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильдік ойындарды құрастыру
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту үдерісінде студенттер Android платформасындағы негізгі құрылғыларды және мобильді жүйелерді құруды қамтамасыз ететін, аталған платформаның мүмкіндіктерін үйренеді, пайдаланушылық интерфейстерді, қызметтерді жасауда тәжірибелік дағдыларды иемденеді, сондай-ақ көрсетілген платформаның аясында сигнализацияларды, аппараттық сенсорларды және ақпараттардың стандартты қоймаларын пайдалануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР ЖОО-да антикоррупциялық мәдениетті қалыптастыру
  Несиелер: 5

  Курс включает в себя изучение основных проблем, вызванных высоким уровнем коррупции, политические и правовые основы противодействия коррупционным проявлениям, роль общества, бизнеса, СМИ и граждан в борьбе с коррупцией.Особое внимание уделено антикоррупционной экспертизе как одному из видов правовой экспертизы и средству противодействия коррупции.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік қарым қатынас этикасы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 4

  В курсе говорится о социальном воздействии, т.е. взаимоотношениях между людьми, о том, что необходимо знать о людях, с которыми приходится общаться и понимать мотивы их поступков. Знание теории поможет студентам совершенно иначе взглянуть на себя и найти свое место в мире людей и бизнеса.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • MPI-да параллельдік программалау
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту барысында келесідей сұрақтар қарастырылады: MPI интерфейсінде параллель есептеулерді ұйымдастыру, MPI технологияларын қолдану, параллельді бағдарламалау технологиясы, параллельді бағдарламалау құралдары, заманауи параллельді есептеулер архитектурасы және оларды программалау технологиялары, модельдері және әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үшөлшемді графика негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты - объектілердің үшөлшемді бейнесінмодельдеуге мүмкіндік беретін 3dsMAX графикалық редакторды, сондай-ақ анимациялық бағдарламалардың негізгі тұжырымдарын және үш өлшемді кейіпкерлер мен анимацияларды жасау үшін қажетті іргелі құралдарды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жасанды интеллект негіздері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттер жасанды интеллект жүйелерін құру негіздерімен, жасанды интеллект жүйелерінің тілдерінде программалау парадигмасы мен әдіснамасымен, интеллектуалды жүйелердің теориялық және әдістемелік негіздерімен, Пролог тілінің интерпретаторымен, Пролог тілінің негізгі ұғымдарымен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Имитациялық модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жас маманның келешекте ақпараттық үдерістер мен жүйелерді модельдеуді қажет ететін шешімдерді қабылдауды қолдау жүйелерін құруға, өндірістік үдерістерді автоматтандыруға арналған IT-жобаларға қатысуға мүмкіндік беретін, жүйелерді имитациялық модельдеу саласындағы білімін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректер базасын басқару жүйесі Oracle
  Несиелер: 5

  Подготовка к самостоятельной профессиональной работе, ознакомление с принципами и особенностями проектирования базы данных, умение ориентироваться во всем многообразии методов проектирования базы данных, умение применять практические навыки проектирования базы данных в различных отраслях техники, экономики, управления и бизнеса.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Arduino микроконтроллер тақталарын бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны келесі сұрақтарды қамтиды: Arduino/Freduino микроконтроллер тақтасын программалау негіздері, микроконтроллердің құрылымы және қызметі, Arduino программалау ортасы, командалар, операторлар, аналогтық және сандық мәліметтерді енгізу/шығару. эксперименттерді жүргізу үшін қажет құралдары және құраушылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған жобалау жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны автоматтандырылған жобалау жүйелеріндегі негізгі түсініктерді, жобаланатын объектілерді математикалық модельдеу негіздерін, өнімнің өмірлік циклін ақпараттық қолдаудың технологиялары мен стандарттарын оқытуға және заманауи автоматтандырылған жобалау жүйелеріне шолуға байланысты бірқатар мәселелерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дерекқорды жобалау
  Несиелер: 5

  Подготовка к самостоятельной профессиональной работе, ознакомление с принципами и особенностями проектирования базы данных, умение ориентироваться во всем многообразии методов проектирования базы данных, умение применять практические навыки проектирования базы данных в различных отраслях техники, экономики, управления и бизнеса.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  «Математикалық модельдеу» пәні модель және модельдеу , модельдеу әдістерінің жіктелуін зерттейді. Экономикалық үдерістерді модельдеу кезінде математикалық модельдеу әдістеріне және олардың ерекшеліктеріне ерекше көңіл бөлінеді. Математикалық модельдеу көмегімен экономикалық үдерістерді зерттеудің негізгі кезеңдері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Параллельдік есептеулер
  Несиелер: 5

  Параллель есептеулер теориясы бағдарламалаудағы параллелизмнің көптеген мәселелерін, сондай-ақ нәтижелі аппараттық құралдарды жасауды қамтиды.Пәннің бағдарламасы параллель есептеулерді ұйымдастыру мәселелерін қарастырады: параллельді бағдарламалау технологиясы, параллельді программалау құралдары, параллельді бағдарламаларды құрастыру бойынша практикум.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эксперттік жүйелер
  Несиелер: 5

  «Эксперттік жүйелер» пәнінің негізгі мақсаты - білім берудің заманауи модельдерін жүйелі түрде сараптау, эксперттік жүйелерді құру принциптерін игеру және меңгеру, жасанды интеллект және шешімдерді қабылдау жүйелерін дамытудың перспективалық бағыттарын қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Робототехника
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттер робототехникалық құрылғыларды жобалау және құрастырудың негізгі принциптерімен, әртүрлі роботтардың құрылысымен, монтаждау және құрастырудың технологиялық негіздерімен, электроника және компьютерлік техниканың негіздерімен, ақпаратты көрсету құралдарымен, робототехниканың даму тарихы мен перспективасымен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криптографиялық ақпараттық қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнында компьютерлік жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері мен құралдары, ақпаратты қорғау тетіктері, қауіпсіздіктің ресми модельдері, стандарттары, автоматтандырылған жүйелердің қауіпсіздігін бағалау критерийлері мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы мағлұмат берілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жүйелерді басқару әдістері
  Несиелер: 3

  Курсты оқу барысында бөлінгіштік теңдеулермен, интегралдық теңдеулермен сипатталған, сондай-ақ жалпы функционалдық теңдеулермен, практикалық маңызы бар нақты техникалық нысандарға арналған басқару жүйелерін зерттеу мен дамытудың бөлінген параметрлері бар жүйелерді басқару әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Құрылыс желісінің инфрақұрылымының негіздері
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны келесі сұрақтарды қамтиды: компьютерлік желінің кабельдік құрылымын жобалау, техникалық тапсырма талаптарына сәйкес желілік топологияны құру, бағдарламалық-аппараттық құралдарды пайдаланып желідегі ақпаратты қорғау, желілік топологияның экономиялық тиімділігін және сапасын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  «Ақпараттық қауіпсіздік негіздері» пәні ақпараттың (деректердің, білімнің) және бағдарламалық қамтамасыз етудің (жүйе, қолданбалы, аспаптық) қорғаудың негізгі ұғымдары мен әдістері туралы білім құрылымын қарастырады. Пән компьютерлік жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері мен құралдарын, ақпаратты қорғау тетіктерін, ресми қауіпсіздік модельдерін, қауіпсіздікті бағалау критерийлерін және автоматтандырылған жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Web дизайн
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны келесідей мәселелерді қамтиды: WEB-дизайнның аппаратық құралдардың негіздерін, WEB-беттерді жасау үшін пайдаланылатын негізгі аспаптық құралдарды үйрену, WEB-беттердің негізгі элементтерін (мәтін, графикалық бейнелер, дыбыс, анимация) құру мүмкіндіктерімен, Интернет желісінде ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндіктерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер (ағылшын)
  Несиелер: 4

  «Компьютерлік желілер» курсында желілік және Интернет технологиясының мүмкіндіктері оқытылады, компьютерлік желілерді құру принциптері, жергілікті желілердің аппараттық және бағдарламалық жасақтамалары туралы негізгі ақпарат беріледі. «Компьютерлік желілер» пәні студенттердің заманауи желілік технологияларының негізін игеруге және оларды практикалық жұмысында мақсатты пайдалану үшін дағдылар мен қабілеттерге ие болуынамүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ақпараттық желілерді жобалау
  Несиелер: 3

  «Ақпараттық желілерді жобалау» пәнін оқығанда, OSI моделінің әртүрлі деңгейлерінде деректерді беру технологиясының қағидалары түсіндіріледі. Серверлік және қарапайым желілік үлестірілген қосымшалардың жұмысы талданады. Курстың мақсаты – студенттердің желілік технологияларды меңгеру, желілік өзара әрекеттесудіңөзіндік хаттамаларын іске асырудың дағдыларын иелену және желі қауіпсіздігінің проблемалары туралы бастапқы түсініктіқалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Web программалау
  Несиелер: 4

  «Web программалау» пәнінің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: Web -тораптың жұмыс істеуінің теориялық негіздері; негізгі стандарттар (HTTP, HTML, PHP, Javascript); Web -қосымшалар менWeb -қызметтер түсінігі; Web -қосымшаларды жасаудың негізгі тәсілдері; Web -қосымшаларды әзірлеу технологиясы;Web -қосымшаларды жобалау жолдары; серверлік басқару элементтері; Web -қосымшалардыңқауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ойлау мәдениеті және жан-жақты тану қабілеті жақсы дамыған жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпалын тигізетін жаратылыстану, әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық пәндер бойынша базалық білмге ие;

 • Код ON2

  Қазақ, орыс және шетел тілінде өзінің ойын жеткізе алады, ауызша қарым-қатынас орната алады және әлеуметтік, кәсіби мәселелерді шешуде пайдалана алады;

 • Код ON3

  Экономикадағы өзгеріп жатқан құбылыстар мен үдерістерге бейімделе алады және техникалық, қаржылық және адами факторларды ескере отырып басқару принциптерін және еңбекті ұйымдастырудың экономико-ұйымдастырушылық және құқықтық сұрақтарының негіздерін біледі.

 • Код ON4

  Кәсіби меселелерді шешу барысында жаратылыстану пәндерінің теориялық негіздерін және әдістерін пайдалана алады және біледі, жаратылыстану-ғылыми үдерістерінің себеп-салдар байланысын анықтай алады;

 • Код ON5

  Программалаудың негізгі ұғымдарын және әдістерін біледі және түсінеді, кәсіби және зерттеу әрекетінде қолданбалы программалық қамтамаларды пайдалана алады;

 • Код ON6

  Ақпараттық технологиялар жүйелер сервистерінің, программалық қамтамалардың, ақпараттық жүйелердің өмірлік цикл үдерістерін құра және жүзеге асыра алады, сонымен қатар, ақпараттық технологиялар жүйесінің құралдарын талдау және бағалау механизмдері мен әдістерін біледі;

 • Код ON7

  Есептеуіш жүйе және желілердің жүйелік, құралдық және қолданбалы бағдарламалық қамтамаларын баптай және қызмет көрсете алады, әртүрлі жүйелердің программалық өнімдерін сүйемелдей алады, кәсіби іс-әрекетіндегі объектілердің пайдалану сипаттамаларын өлшеудің әдіс және құралдарын таңдай алады;(

 • Код ON8

  WEB қорларды, сервистерді, мобильді қосымшаларды жобалай және жасай алады және кәсіби іс-әрекетінде ақпаратты қорғау әдістерін пайдалана алады;

 • Код ON9

  Есептеуіш техника саласында заманауи құрал жабдықтарды және программалау технологияларын тиімді пайдалана алады. Программалық кешен мен мәліметтер қорларының компоненттерін жасай алады;

Top