Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01104 Педагогика және психология в Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Магистранттарда тұлғалық қасиеттерді дамыту, жалпы және кәсіби (жобалық, ғылыми-зерттеу, коммуникативтік, ұйымдастырушылық-басқару, сыни-сараптамалық, педагогикалық) құзыреттіліктерді, міндеттерді шеше білу ретінде болашақ кәсіби қызметінің табыстылығын қамтамасыз ететін негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру, сондай-ақ кәсіби қызметке теориялық және практикалық дайындықты қалыптастыру, оларды практикалық қызметте (жобалық, ғылыми-зерттеу, коммуникативтік, ұйымдастыру-басқару, сыни, сараптамалық) іске асыру дағдыларын дамыту, педагогикалық) заңнама талаптарына сәйкес қолдану
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 119
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M001 Педагогика және психология
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 2

  Философия жəне ғылым методологиясы. Философиялық білімнің саласы. Мəдениет пен өркениеттегі ғылым. Ғылымның пайда болуы. Ғылымның тарихи динамикасының негізгі кезеңдері. Ғылыми білімнің құрылымы. Ғылымның қазіргі кездегі даму барысының ерекшеліктері. Ғылым - əлеуметтік институт. Қазіргі заманғы ғылыми білім құрылымындағы жаратылыстану ғылымдары. Қоғам, мəдениет, тарих, адам туралы ғылымдардың қалыптасуы. Нақты ғылымдардың философиялық мəселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология мен білім берудегі мәдени-тарихи және іс-әрекеттік әдістер
  Несиелер: 5

  Бала және жас ерекшелік психологиясының саласын, адам психикасы мен тұлғасының даму заңдылықтарын, онтогенездің әр түрлі кезеңдерінде психологиялық ерекшеліктер мен даму феномендерін қамтитын жалпы білім жүйесін біледі; мәдени-тарихи тұжырымдамасының және іс-әрекеттің психологиялық негіздерін біледі; педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық сипаттамасын; іс әрекет мотивациясы заңдылықтарын; Л.С.Выготскийдің тарихи-мәдени концепциясы мен іс-әрекет теориясы мазмұнын біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО оқытушысының кәсіби –педагогикалық әдебі
  Несиелер: 5

  Педагогикалық қарым қатынастың этикалық ерекшеліктері; педагогикалық қарым қатынас негіздері. Оқытушы қызметі туралы білімдерін педагогикалық тәжірибеде пайдалану ерекшеліктері; оқытушының этикалық қатынастары туралы түсінік; оқытушы мен білім алушы арасындағы қарым қатынастың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі /кәсіби/
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-болашақ мамандардың кәсіби қызметінің түрлі аспектілерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кәсіби шетел тілін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Психологиялық-педагогикалық білімдерді игеруде зерттеу жұмысын жоспарлау мен ұйымдастырудың әдістері мен ғылыми зерттеу іс-әрекетінде тиімділікті қамтамасыздандыратын психологиялық дайындық туралы білім береді, ғылыми-зерттеу жұмыстарына даярлау, психологиялық мәліметтерді статистикалық өңдеу әдістерін туралы білім береді, ғылыми жұмысты жоспарлауда зерттеу әдістерді практикада пайдаланудың жолдары қарастырылады. Эксперименттік зерттеулердің даму тарихы талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Психологиялық менеджмент басшы тұлғасының ерекшеліктерін, басқарушы қажеттіліктері мен қабілеттерін, дара басқару тұжырымдамасын, , басқару ережелері мен ұстанымдарын туралы, жеке тұлғаның басқару жүйесіндегі іс-әрекетіндегі темперамент пен мінез, менеджмент іс-әрекетіндегі танымдық процестердің ерекшеліктері, ұжымдағы басқару мен әлеуметтік –психологиялық ахуал, дау-дамай жағдайларындағы менеджменттің психологиялық негіздері туралы біледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология
  Несиелер: 5

  Психология ғылымының әдіснамалық негізі, принциптері, психикалық құбылыстар мен процестерді зерттеудің әдістері, психология ғылымының негізгі зерттейтін ұғымдары туралы сипатталады, психологиялық құбылыстар заңдылықтары туралы ғылыми көзқарастар талданады. Психикалық процестердің заңдылықтары мен адамның қасиеттері туралы білімдер негізінің мазмұны айқындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Магистранттар бойында кәсіпке қажетті білім, дағды, сапаны қалыптастыруға бағытталған оқытушылар мен студенттердің арасындағы біріккен іс-әрекет. ЖМП пәнінің мақсаты- кәсіби білікті маман даярлауға, студенттердің қабілеттерін, дарындылығын көрсетуге, кәсіби біліктілікке жетуге жағымды жағдай жасау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім берудегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Педагогикалық инновация - педагогикалық жүйедегі жаңашылдық. Инновация- модификациялық, комбинаторлық, радикалдық. Қазіргі білім беру жүйесіндегі жаңа педагогикалық технологиялар: саралап, дамыта, деңгейлеп, шоғырландырып, қарқынды, модульдік, блок-модульдік, жобалап оқыту технологиялары, тікелей ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, компьютерлік, мультимедиа, қашықтықтан оқыту, желілік, интернет, интерактивтік технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандағы педагогикалық-психологиялық ойлардың даму тарихы
  Несиелер: 3

  Қазақстандағы педагогика- психология ғылымына кіріспе. Мақал-мәтелдер — халықтық педагогика мен психологияның айнасы. Қазақ ғұламаларының педагогикалық психологиядағы орны. ХХ ғ. 50-90 жылдарындағы Қазақстандағы педагогикалық-психологиялық публикациялар. Педагог-психолог мамандарын даярлаудағы алғашқы қадамдар. Қазақстанда қорғалған педагогикалық, сихологиялық дисертациялар. Жеке психология салаларының құрылуы және даму қарқыны. 20 ғасырдың 50-90жылдардағы Қазақстандағы педагогикалық, психологиялық басылымдар (оқулықтар, монографиялар, әдістемелік, т.б.). Педагогика, психология салаларының құрылуы және дамуы. Посткеңестік дәуірден кейінгі Қазақстанда педагогика, психология ғылымдарының дамуы (1991-2001). Қазақстандағы этнопедагогикалық және этнопсихологиялық зерттеулердің міндеттері мен негізгі мәселелері.Қазақстанда педагогика, психология ғылымдарының дамуының болашағы мен міндеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-да оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастырудың психологиялық негіздері
  Несиелер: 4

  ЖОО дағы тәрбиелік іс-әрекетті диагностикалау жұмыстарын ұйымдастырудың психологиялық негіздері. Тәрбие процесі туралы психологиялық талдауларға сипаттама. Тәрбиелік жұмыстар оған қойылатын психологиялық талаптар. Тәрбиелік іс-әрекеттердің психологиялық негізі, тәрбие жұмыстарын жоспарлау. Тәрбие процесін диагностикалау нәтижесінде оны ұйымдастырудың тиімділігін арттыру жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаңартылған білім беру жағдайындағы педагог-психологтың кәсіби құзыреттілігі
  Несиелер: 5

  Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагог-психологтың кәсіби құзыреттілігін дамытудың басты факторы – кәсіби-құзыреттілігі дамуындағы ішкі мотивациясы мен белсенді іс-әрекеті. Жаңартылған білім беру мазмұнында қалай және нені оқыту керек, талантты және дарынды балаларды оқыту, оқу үшін және оқытуды бағалау, сын тұрғысынан ойлауды дамыту, диалогты оқыту, оқытудағы көшбасшылық, мұғалімнің зерттеушілік қызметі. Оқушыларды психологиялық қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық имиджеология
  Несиелер: 5

  Педагогикалық имиджеология. Педагогикалық процестегі қарым- қатынас психологиясының ерекшелігі. Педагогикалық процестегі қарым-қатынас және басқарудағы конфликттер. Педагогикалық процестегі қарым-қатынас барысында адам жетістігі мен оның табиғаты. Қарым-қатынас психологиясының әдіснамалық негіздері, Педагог этикасының ережелері мен заңдылықтары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-да білім сапасын өлшеудің педагогикалық технологиялары
  Несиелер: 4

  Жоғары білім беру ұйымдарын мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу стандарттары. Білім беру бағдарламаларының мақсаттары мен сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясаты. Білім беру бағдарламаларын әзірлеу, бекіту және ақпараттарды басқару. Студентке орталықтандырылған оқыту, білім беру және бағалау. Студенттерді қабылдау, үлгерім, тану және сертификаттау. Профессор-оқытушылар құрамы. Оқу ресурстары және студенттерді қолдау. Жұртшылықты ақпараттандыру. Білім беру бағдарламаларын үздіксіз мониторингтеу. және мерзімдік бағалау, мерзімдік аккредиттеу. Аккредиттеу стандарттарын әзірлеу, бекіту тәртібі және жарамдылық мерзімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тұлға дамуының теориясы мен әдіснамасы
  Несиелер: 3

  Тұлғаның дамуына әлеуметтік-психологиялық талдау жасау үшін «индивид», «тұлға», «даралық» деген ұғымдардың және кең тараған тұлға теорияларының әрқайсысында тұлғаның даму мәселесін зерделеп, олардың әдіснамалық негізін түсінеді. Сонымен қатар, магистрант тұлға дамуының көпқырлылығын меңгереді: дамуын – психологиялық, физиологиялық, морфологиялық, әлеуметтік; қарым-қатынасын – субъект-объект, субъект-субъект; іс-әрекетін – ойын, оқу, еңбек, таным; қарама-қайшылықтары мен жеке ерекшеліктерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогтың психологиялық сауаттылығы мен құзыреттілігі
  Несиелер: 5

  Магистранттар үшін «Педагогтың психологиялық сауаттылығы мен құзіреттілігі» пәні психологиялық білімдерді жүйелеу үшін және кәсіби құзіреттілік қалыптастырудың негізі болып табылады. Аталған курс құрамына қазіргі психологиялық ғылымның қоғамдағы орны мен рөлі жайындағы мәліметтер кіреді. Ол болашақ мамандардың, жоғары оқу орын оқытушыларының, ғылыми қызметкерлердің тұлғалық-кәсіби психологиялық ойларын дамытады. Сонымен қатар, психологиялық-педагогикалық қызметтің мазмұны мен маңызын, қазіргі әдістерін, қызметі және тәсілдерін, жаңа психотехникаларды, педагог-психолог жұмысының жеке тұлғалық, мазмұндық, технологиялық компоненттері туралы білімдері толықтырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық антропология
  Несиелер: 5

  Педагогикалық антропологияның салалары және қалыптасуы мен дамуы. Педагогикалық антропологияның зерттеу нысаны адамның дамуы мен әлеуметтену үдерісінің өзекті мәселелері. К.Д.Ушинский: «Адам -тәрбие пәні ретінде», «Педагогикалық антропология тәжірибесі» еңбектерін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық инноватика
  Несиелер: 5

  Тұтас педагогикалық процестің инновациялық стратегиясы. Білім берудегі инновациялық процестердің мәні. Білім берудегі инновациялар. Мұғалім қызметінің инновациялық бағыттылығы. Педагогикалық инновацияның критерийлері. Мұғалімдердің біліктілігін арттыру және оларды аттестациялау. Озық педагогикалық тәжірибе және педагогика ғылымы жетістіктерін практикаға енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО-дағы педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  ЖОО-да педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі пәні мен міндеттері, Педагогикалық пәндерді оқытудың технологиялары, инновациялық әдістердің мәні, құралдары, оқыту құралдарын қолдану ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психологиядағы математикалық-статистикалық әдістер
  Несиелер: 5

  Психологиялық зерттеулерде қолданылатын математикалық әдістер негіздері Өлшеу ұғымы. Таңдау ұғымы. Психологиядағы эксперименттік әдістер және оларға математикалық статистиканы қолдану. Бөлу заңы. Нормалды бөлудің сандық сипаттамалары. Статистикалық гипотезалар. Байланысқан таңдаулар бойынша параметрлік емес критерийлер. Әртүрлі психологиялық зерттеу нәтижелеріндегі байланыспаған таңдаулар үшін параметрлік емес критерийлер негізі. Байланыспаған таңдаулар үшін параметрлік емес критерийлер. Бөлудің келісілген критерийлері. Корреляциялық анализ. Көптік корреляция. Регрессиялық анализ. Факторлық анализ. Айырмашылықтардың параметрлік критерийлері. Өзгергіштіктер арасындағы тәуелділіктерді статистикалық зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психологиялық-педагогикалық зерттеу нәтижелерін өңдеу әдістері
  Несиелер: 5

  Педагогикалық-психологиялық зерттеу қорытындыларын жинақтау және өңдеу әдістері. Материалдарды сандық тұрғыдан өңдеу. Ғылыми болжамды (гипотезаны) статистикалық тексеру. Таңдаудың репрезентативтік мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Педагогикалық процесстің психологиялық негіздері. Педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастырудың психологиялық негіздері. Тұлғаға бағытталған педагогикалық өзара әрекеттестіктің теориялық-психологиялық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Практикалық психология және психологиялық көмек туралы жалпы түсінік. Психологиялық кеңес беру түсінігі. Психоанализде қолданылатын кеңес беру әдістері. Психологиялық кеңес беру жұмыстарының мақсаттары мен қағидалары. Психологиялық кеңес беру қызметінің негізгі кезеңдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  ON1 қазіргі білім беру саясатының басымдықтарын, мемлекет және қоғам ұсынатын маманның жеке тұлғасына қойылатын кәсіби талаптарды біледі, үздіксіз, жүйелі білім беруді жүзеге асырады, білім беру мамандары үшін оқу және оқу-әдістемелік материалдарды жасау әдістемесі мен әдістемесін пайдаланады, этно және көпмәдени ортада толерантты қарым-қатынас механизмдерін пайдаланады,жалпы білім беру ұйымдарындағы оқу-тәрбие үдерісінің негізделген диагностикасын ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады.

 • Код ON2

  ON2 психологиялық-педагогикалық ғылым саласындағы мәселелерді шешуге және дәлелдерді құрастыруға қабілетті; педагогикалық, психологиялық, әлеуметтік, этикалық және ғылыми түсініктерді шегере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыру; ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді мамандарға, сондай-ақ маман еместерге хабарлау, осы білімді қолданады және кәсіби деңгейде түсінеді.

 • Код ON3

  ON3 білім беру мекемелерінде оқытудың, тәрбиелеудің және дамытудың теориялық-әдістемелік негіздерін; педагогика және психология негіздерін, оқыту теориясын, педагогикалық және психологиялық пәндерді оқытудың әдістері мен құралдарын, білім берудегі инновацияны; кәсіби білім беруді ұйымдастырудың халықаралық және отандық тәжірибесін біледі

 • Код ON4

  ON4 ғылыми және педагогикалық зерттеу әдіснамасын; ғылыми әзірлемелерді енгізу бойынша қолданбалы, іргелі ғылыми-зерттеу қызметінің негіздерін, қазіргі кезеңдегі педагогикалық және психологиялық ғылымның даму жағдайы туралы; педагогика мен психология саласындағы Қазақстанның ғылыми мектептері туралы, жоғары білім берудің әлемдік жүйесінің жетістіктері туралы; кәсіби қызмет жағдайындағы тұлғааралық қарым-қатынастың психологиялық заңдылықтары мен механизмдері; әлеуметтік-психологиялық құбылыстар мен процестердің заңдылықтары туралы біледі, дағдылары бар: педагогикалық проблемалар мен; педагогикалық және психологиялық міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты жинау, талдау, таңдау.

Top