Жаңа білім беру бағдарламасы

6B07219 Технологиялық машиналар мен жабдықтар в Қазақ технология және бизнес университеті

 • Сызба геометриясы
  Несиелер: 3

  Сызбаларды орындау, редакциялау және ресімдеу бойынша теориялық негіздерді, жазықтықта геометриялық бейнелердің суреттерін құру әдістерін зерттеу; объектілердің геометриялық қасиеттерін олардың жазық бейнелері бойынша зерттеу. Сызбаларды орындау, редакциялау және ресімдеу бойынша теориялық негіздерді, жазықтықта геометриялық бейнелердің суреттерін құру әдістерін зерттеу; объектілердің геометриялық қасиеттерін олардың жазық бейнелері бойынша зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР құқықтық жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты: қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, студенттердің дүниетанымын қалыптастыру, қоғамдық және жеке әділдік пен құқықтық мәдениетті арттыру, Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттілікті жетілдіру үшін қажетті жағдайлар жасау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығы
  Несиелер: 5

  Әкімшілк құқыққа кіріспе. Әкімшәілік құқық көздері. Әкімшілік-құқықтық нормалар мен қатынастар. Әкімшілік құқықтың жеке және ұжымдық нысандары. Басқарудың әдістері мен түрлері. Мемлекеттік қызмет. Әкімшілік үдеріс. Әкімшілік жауапкершілік. Әкімшілік жаза. Әкімшілік құқықбұзушылық істері бойынша өндірісті қамтамасыз ету шаралары. Әкімшілік-құқықтық тәртіп. Әкімшілік қызметтегі заңдылық. Мемлекеттік басқару органдарының және лауазымды тұлғалардың заңдылықтың бұзылуына қатысты жауапкершілігі және қызмет бабындағы келтірілген зиян.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызба геометриясы және инженерлік графика
  Несиелер: 3

  Жобалау тәсілдері, нүктенің, түзу және жазықтардың кешенді сызбасы. Позициялық, метрикалық тапсырмалар. Проекция салу тәсілдері. Қисық сызықтар. Көп қырлылар. Беткі сызықтар. Жанама сызықтар. Аксионометриялық проекциялар. Құрылымдық құжаттама. Сызбаларды рәсімдеу. Геометриялық бөлшектер элементі. Бөлшек элементтерін кескіндеу және белгілеу. Жинақтау сызбасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  «Жемқорлық» ұғымының теориялық-әдіснамалық негіздері. Жемқорлыққа қарсы күрестің шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру. Жемқорлық іс-әрекет табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Жастардың жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері. Жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың этникалық ерекшеліктері. Жемқорлық әрекеттер үшін құқықтық жауапкершілік. Әр түрлі салалалардағы жемқорлық әрекеттер үшін моральдік-этикалық жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Бір айнымалыға тәуелді нақты сандар, сандық тізбектер, бір айнымалыға тәуелді функциялардың дифференциалдық есептері, бір айнымалыға тәуелді функциялардың интегралды есептері, бірнеше айнымалыға байланысты функциялардың дифференциалды есептелуі, бірнеше айнымалыға тәуелді функциялардың интегралды есептелуі , Фурье сериясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызбалы инженерлік графика
  Несиелер: 3

  Жобалау тәсілдері, нүктенің, түзу және жазықтардың кешенді сызбасы. Позициялық, метрикалық тапсырмалар. Проекция салу тәсілдері. Қисық сызықтар. Көп қырлылар. Беткі сызықтар. Жанама сызықтар. Аксионометриялық проекциялар. Құрылымдық құжаттама. Сызбаларды рәсімдеу. Геометриялық бөлшектер элементі. Бөлшек элементтерін кескіндеу және белгілеу. Жинақтау сызбасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 6

  Жобалау тәсілдері, нүктенің, түзу және жазықтардың кешенді сызбасы. Позициялық, метрикалық тапсырмалар. Проекция салу тәсілдері. Қисық сызықтар. Көп қырлылар. Беткі сызықтар. Жанама сызықтар. Аксионометриялық проекциялар. Құрылымдық құжаттама. Сызбаларды рәсімдеу. Геометриялық бөлшектер элементі. Бөлшек элементтерін кескіндеу және белгілеу. Жинақтау сызбасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 5

  Физика пәні мен міндеттері. Механика. Бөлшектер қозғалысының кинематикалық өрнегі. Физикалық шамаларды өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу. Динамика заңдары. Айналмалы қозғалыс динамикасы. Гармоникалық тербелістердің кинематикасы, динамикасы және энергиясы. Молекулалық физика. Термодинамика негіздері. Электр және магнетизм. Электростатика. Тұрақты электр тогы. Магнетизм. Оптика. Атомдық және кванттық физика.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Материалдар кедергісі-1
  Несиелер: 5

  Құрылымдарды инженерлік есептеудің базалық әдістеріне үйрету; инженерлер тарапынан және ақп бойынша мамандар тарапынан құрылымдарды есептеу тәсілдерінің айырмашылығы мен ұқсастығын көрсету. Материалдардың механикалық сипаттамалары және беріктікке есептер. Бұрау. Серіппелерді есептеу. Иілу кезінде эпюрларды құру. Иілу кезіндегі кернеу. Бұраумен иілу. Айнымалы кернеу кезіндегі беріктілік

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Химия
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу ең алдымен студенттердің химиялық ойлауын қалыптастыруға арналған, жүйелі және дәл сол уақытта қазіргі Жалпы химиялық білімнің үлкен көлемін анық және қолжетімді зерттейміз. Қазіргі деңгейде реакцияның механизміне баса назар аудара отырып, химиялық процесс туралы ілімді қарастырайық. Химиялық білімді меңгеру және ғылыми ойлауды дамыту үшін заттардың электрондық құрылысы мен химиялық тәртібі арасындағы өзара байланысты бақылаймыз

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Материалтану
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандарға материалдардың құрылысы мен қасиеттері мен машина бөлшектері мен дайындамалардың пішінтүзудің негізгі тәсілдері туралы білім беріп, заманауи өндіріс пен оның одан әрі даму қарқыны туралы мәліметтер беру. Машиналар мен жабдықтардың пайдалану қасиеттерін қамтамасыз ету үшін материалдардың қасиеттері мен оларды таңдау бойынша түсініктері қалыптасуы керек.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Материалдар кедергісі-2
  Несиелер: 5

  Қарапайым және күрделі кедергінің негізгі түсініктерін зерттеу: ішкі күштерді, деформацияларды, кернеулерді, беріктілік және қаттылық шарттарын анықтау үшін қималар әдісі. Конструкциялық материалдардың механикалық қасиеттерінің сипаттамаларын, деформациялау және бұзылу процестерін, конструкция элементтерінің кернеулі-деформацияланған жағдайын талдау әдістерін және шекті жай-күйінің жинақталу шарттарын зерттеуге жеткілікті көңіл бөлінеді. Статикалық анықталатын және статикалық Анықталмайтын жүйелердегі серпімді орын ауыстыруларды есептеу сұрақтары, статикалық және динамикалық жүктемелер кезінде, уақыт ішінде циклді өзгеретін кернеу жағдайында конструкция элементтерін есептеу негіздері, орнықтылық есептері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Басқарудағы ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 3

  «Салалардағы АЖ» пәні. Жалпы алғанда, курстың теориялық негізі болашақ мамандардың ақпараттық қызметтің мазмұны, түрі мен құралдары, соның ішінде ақпараттық жүйенің тұжырымдамасын әзірлеу, ақпараттық қажеттіліктерді зерттеу, ақпарат көздерін анықтау және ресімдеу туралы негіздерін қалыптастыруға арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Технологиялық процестерді математикалық және компьютерлік модельдеу негіздері
  Несиелер: 3

  Қазіргі уақытта технологиялық процестерді, тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттарын зерттеу және жобалау математикалық әдістерді пайдаланбай мүмкін емес. Ауыстыру техникалық міндеттерді математикалық нысанын мүмкіндік береді ғана емес, анықтау маңызды техникалық жағына міндеттері, және уақытты қысқартуға және шығындар оның шешімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инженерлік механика 2
  Несиелер: 5

  Механиканық теориясы ќатты денелердің тепе-теңдігін және олардың қоғалу заңдылығын зерттеумен айналысады.Ғимараттарды беріктікке есептеу – ішкі күштердің таңбасын мәнін және олардан туатын кернеулерді табу, яғни кернеулер белгілі болса, онда ғимараттардың ќұлауына, сынуына жол бермейді, өйткені көлденең қиманың ауданы кез-келген сыртқы күштерге шыдас беретіндей шамамен аныќталады. Есептеу жобалау жұмыстарын студенттер өз бетімен орындап білімін тереңдетуді қамтамасыз ету үшін әдістемелік нұсќауларда есептерді шешу жолдары жан-жақты талдап көрсетілген

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инженерлік механика 1
  Несиелер: 5

  Қатты денелердің тепе-теңдігін және олардың қозғалу заңдылықтарын зерттеу.Студенттердің есептеу-жобалау жұмыстарын өз бетінше орындауын қамтамасыз ету үшін әдістемелік ұсынымдарда ғимараттарды беріктікке есептеу есептерді шешу жолдарын жан-жақты талдады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Теориялық және қолданбалы механика
  Несиелер: 5

  Механикалық жүйелердің тепе-теңдігі мен қозғалысын зерттеудің негізгі алгоритмдерін меңгеру мақсатында материалдық денелердің қозғалысы мен тепе-теңдігі бағынатын есептік-теориялық және конструкторлық салаларда білігі мен дағдыларын қалыптастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жаңа ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 3

  Қажеттілігі қоғамның қазіргі заманғы даму талаптарына туындап отыр. Білім беру мақсаттары үшін жаңа бағдарламалық өнімдерді дамытуға негізделген курс «Білім берудегі ақпараттық технологиялар», презентациялар ұйымдастыру заманауи жолдары PowerPoint бағдарламасы болып табылады. Бұл бағдарламаның көмегімен сіз табысты оқу үдерісін ұйымдастыруға және анық, сондай-ақ оқыту барысында мүмкін, сіз бағдарламалық қамтамасыз ету және мультимедиалық, соның ішінде әр түрлі ресурстарды тарта отырып, түрлі-түсті дәріс материалын жасауға болады, ол Activstudio Activprimary ActivBoard электрондық интерактивті тақтаны пайдалана аласыз

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Конструкциялык негіздері және машина бөлшектері
  Несиелер: 5

  Қондырғылардың сұрыптамасы, өңдеу түрлері. Кесу құралдарының геметриялық параметрлері. Кесу режимдері. Кесу процестерінің физикалық негіздері. Метал емес заттардан, қатты қорытпалардан,болаттардан жасалған кесу құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Конструкциялык материалдардын технологиясы
  Несиелер: 5

  конструкциялық материалдарды дұрыс таңдау, берілген құрылымды және қасиеттерді алу мақсатында оның өңделуін тағайындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Конструкциялық материалдарды өңдеудің технологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Қондырғылардың сұрыптамасы, өңдеу түрлері. Кесу құралдарының геметриялық параметрлері. Кесу режимдері. Кесу процестерінің физикалық негіздері. Метал емес заттардан, қатты қорытпалардан,болаттардан жасалған кесу құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Машина жасау технологиясы
  Несиелер: 5

  Машина жасау технологиясының негізгі ережелері мен ұғымдарын, машина жасау бұйымдарының жіктелуін оқып білу, машина жасау бұйымдарының сапасын қамтамасыз ету құралы ретінде өлшемдік тізбектердің орналасу теориясы мен теориясын меңгеру, механикалық өңдеудегі процестердің өлшемдік-дәлдік сипаттамасын ашу. Конструкторлық құжаттарды орындау және оқудың теориялық негіздерін, механикалық жинау учаскелерін құру әдістерін, инженерлік міндеттерді шешу тәсілдерін зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тамақ өндірісінің жылу процестерінің машиналары мен жабдықтары
  Несиелер: 5

  Тірі ағзадағы және оның өмір сүру кезіндегі болатын заттардың химиялық және физикалық өзгерістердің жиынтығы, сондай-ақ оның аса маңызды функцияларды қамтамасыз етеді. Зат алмасу мен энергия ажырамас болып табылады және заттар мен энергияның сақталу заңына бағынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Азық-түлік өнімдер өндірісінің машиналары мен қондырғылары
  Несиелер: 5

  өңдеу жабдықтары: қазіргі заманғы өнеркәсіп технологиясы негіздері, жабдықтар жіктеу, бөлу жабдықтары, скринингтік бөліп кесу, қалыптау, т.б., жабдықтың техникалық жетілдіру проблемалары мен тенденциялары, механикалық жабдықтар және жалпы қызмет көрсету мәселелері бойынша негізгі талаптар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • AutoCad (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Кіріспе. Модельдеудің негізгі ұғымдары. Модельді және модельдеуді анықтау. Модельдің жіктелуі. Зерттеу және жобалау кезінде жүйені модельдеуді қолдану. Математикалық модельді әзірлеу тәртібі. Жүйелерді модельдеу әдістері мен Даму бағыттары. Компьютерлік модельдеудің тарихы мен мәні. Жүйені модельдеу принциптері. Компьютерлік модельдеудің негізгі сипаттамалары. Жүйені модельдеу проблемаларының жалпы сипаттамасы. Компьютерлік модельдеудің негізгі мәселелері. Жүйелерді модельдеу типтерінің жіктелуі. Жүйелерді зерттеу және жобалау кезінде модельдеуді қолдану. Жүйелерді моделдеудегі жүйелік әсер ету принциптері. Модель және объектінің әсері. Модельдеу процесінің жалпы ��ұлбасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өзара алмастыру, стандарттау және техникалық өлшемдер
  Несиелер: 5

  Өлшеудің негізгі теңдеуін оқып үйрену. Физикалық шкалалар және шындық бейнелерінің біртектес болуы. Өлшеу әдістері. Физикалық шамалар бірліктерінің жүйелері. Өлшеу қателіктерінің іргелі көздері (қайтымсыз, инерция, жылу және кванттық флуктуациялар, шулар және т.б.) және өлшеу дәлдігінің шектері. Физикалық шамалардың эталондары және салыстырып тексеру сұлбалары. Өлшенетін шамалар мен өлшеу құралдарының математикалық модельдері. Өлшеуді жоспарлау. Өлшеу нәтижелерінің сапасын бағалау теориясы және оларды математикалық өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стандарттау, сертификаттау және өлшеу құралдары
  Несиелер: 5

  Стандарттардың мемлекеттік жүйесі, өлшеу құралдар мен әдістерін стандарттау, ҚР метрологиялық қызметі, өлшем бірліктердің стандарттары, өлшеу құралдар мен әдістерінің классификациясы, сапаны бақылау және өнім сапасын басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Механизмдер мен машиналар теориясы
  Несиелер: 5

  Жазық және кеңістіктік механизмдердің негізгі түрлері. Механизмдердің құрылымдық синтезі және талдауы. Графикалық және аналитикалық әдістермен механизмдердің кинематикалық талдауы. Механизмдердің күштік талдауы. Механизмдер мен машиналар қозғалысының дифференциалдық теңдеулері және оларды шешу әдістері. Механизмдерді жобалаудың жалпы әдістері. Механизмдерді теңдестіру. Жазық және кеңістіктік иінтіректі механизмдердің синтезі. Тісті механизмдердің синтезі. Кулакты механизмдердің синтезі. Манипуляторлар мен роботтарды синтездеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өңдеу өндірісінің технологиялық процестері мен аппараттары
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны. Пәннің негізгі жағдайлары мен ғылыми негіздері. Процестер мен аппараттарды модельдеу. Гидравлика негіздері. Гидравликалық машиналар. Гидромеханикалық процестер. Өнімді, ыдысты, инвентарь және жабдықтарды санитарлы өңдеу. Механикалық процестер.Материалдарды қысыммен өңдеу. Жылу процестері. Жылуалмасқыш аппараттарда жылуды регенерациалау. Арнайы жылу процестері. Массаалмасу процестері. Кептіру. Процестің жалпы сипаттамалары. Тамақ өнімдерін электрофизикалық әдіспен өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Кіріспе Модельдеудің негізгі түсінігі. Модель және модельдеуді анықтау. Модельдің жіктелуі. Модельдеуді жүйені зерттеу және жобалауда қолдану. Математикалық модельді өңдеудің тәртібі. Жүйені модельдеу әдісінің және дамуының бағыты. Компьютерлік модельдеудің тарихы және мәні. Жүйені модельдеу принциптері. Компьютерлік модельдеудің негізгі сипаттамалары. Жүйені модельдеу мәселелерінің жалпы мінездемесі. Компьютерлік модельдеудің негізгі мәселелері. Жүйені модельдеу түрлерінің классификациясы. Жүйелерді зерттеу және жобалау барысында модельдеуді қолдану. Жүйелерді модельдеудегі жүйелі ықпалдықтың принциптері. Модель мен объектінің ықпалдық мәселесі. Модельдеу процесінің жалпы сызбасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салалар бойынша машиналар мен жабдықтар
  Несиелер: 5

  Механикалық өңдеуге арналған жабдықтар: саланың қазіргі заманғы технологиясының негіздері, жабдықтарды жіктеу, бөлуге, сұрыптауға, сепарациялауға, кесуге, қалыптауға және т. б. арналған жабдықтар, жабдықтарды техникалық жетілдіру мәселелері мен үрдістері, механикалық жабдыққа қойылатын негізгі талаптар және пайдаланудың жалпы мәселелері. Жылумен өңдеуге арналған жабдықтар, саланың қазіргі заманғы технологиясының негіздері, жылу жабдықтарының жіктелуі, тамақ шикізатын, жартылай фабрикаттар мен дайын бұйымдарды жылумен өңдеуге арналған жабдықтар, жылу жабдығын техникалық жетілдіру мәселелері мен үрдістері. Жылу жабдықтарына қойылатын негізгі талаптар ��әне пайдаланудың жалпы мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тұлғалық даму технологиясы
  Несиелер: 5

  Жобалық ойлау дағдыларын қалыптастыру: мақсаттарды жоспарлау, нәтижелерді болжау, аналитикалық ойлау дағдысы, салыстыру, талдау, басты және екінші дәрежелі анықтау. Коммуникативтік қарым-қатынас дағдыларын дамыту, шығармашылық ойлау технологиясын меңгеру, өз күшіне сенімділікті дамыту және алға қойған мақсатқа жету, дұрыс таңдау жасау, өз тәжірибесін өзектендіру, өзінің өзін-өзі дамыту мен мансаптық өсуін жобалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Машинатанудың теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Машина бөлшектерін және бұйымдарды өңдеудің, алудың технологиясы, техника - экономикалық сипаттамаларын конструкциялық негіздері және қолдану салаларын, типтік жабдықтардың техникалық сипаттамаларын, құрал жабдықтарын оқып үйрету; бұйымдардың конгструкциясының негізгі технологиялық мәселелері, олардың алу әдістерін есепке ала отырып зерттеу болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Машинажасау негізі
  Несиелер: 5

  Әр мақсаттағы машиналарды жасаудың технологиялық үдерістер әзірлемесі әдістерінің жиынтығы. Құрастырылатын машинаның қызметтік мақсаты және техникалық талабы. Құрастыруды ұйымдастыру және оған деген техникалық талап. Машина құрастырудың жүйелік әзірлемесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стандарттар мен нормативтік құжаттарды жасау технологиясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты, міндеті және басқа сабақтармен байланысы,стандарттаудың мәні. Стандарттау бойынша нормативтік құжаттың мағынасы. Стандартаудың теориялық базасы, стандарттау әдістері. Стандарттау бойынша мемлекттік басқару жұмыстары. Нормативтік құжаттардың жіктелуі және оларға талаптардың қолданылуы. Мемлекеттік жіктеуіштердің қолдану тәртібі. Объектілерді cәйкестендіру¬. Өнімнің белгілі тәртіппен жасалған тізімі. Тізім жүйесі. Өнімді тіркеу тәртібі. Тізім парақтары. Өнім, көрсетілетін қызмет, технологиялық процесті стандарттау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Металкескіш станоктар және құралдар
  Несиелер: 5

  Машина жасаудағы металкескіш станоктар. Басты жылжу жетек. Беру жетегі. Гидравликалық жетектер. Кинематикалық тізбектер. Токарлық топтық станоктар. Токарлық станоктарды пайдалану. Бұрғылау және қайрау станоктарының құрылымы және оларды пайдалану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • AutoCAD және Credo негіздері
  Несиелер: 5

  AutoCAD-тың графикалық интерфейсі. Құралдар панелі. Шаблондармен жұмыс жасау. Диалогтық терезелермен жұмыс. Командалық қатар. Координаталар мәнін енгізу. Абсолюттік және салыстырмалы координаталар. Тік бұрышты және полярлық координаталар жүйесі. Өлшем бірліктер. "Бағыт-арақашықтық" әдісімен нүктелерді енгізу. Нүктелерді енгізу үшін көмекші құрылымдарды қолдану. Snap, Grid режимдерін орнату. Уақытша маркерлер. Drafting Settings сызу параметрлерін құру. Қисық сызықты объектілер. Шеңберлер тұрғызу. Доғаны салу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Mеханизмдер теориясы
  Несиелер: 5

  Құрылым сұлбасының негізгі элементтері. Механизмдердің құрылымдық талдауы мен синтезі. Механиздердің кинематикалық талдау. Механизмдердің күштік талдауы. Механизмдердің динамикалық талдауы. Тісті механизмдер синтезі. Рычагты механизмдердің синтезі. Жұдырықшалы механизмдер синтезі. Осы пән бойынша курстық жұмыс қарастырылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жылу алмасу процестері
  Несиелер: 5

  Тірі организмде болатын және оның тіршілік әрекетін қамтамасыз ететін заттар мен энергияның химиялық және физикалық айналуының жиынтығы. Заттар мен энергия алмасуы біртұтас және материя мен энергияны сақтау заңына бағынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тамақ өндірісінің процестері мен аппараттары
  Несиелер: 5

  Тағам өндірісінің гидравликасы мен процестерінің теориялық негіздерін, Гидромеханикалық, жылу, масса алмасу және механикалық процестердің заңдылықтарын зерттеу. Ұқсастық теориясының негізгі түсініктері және өлшемдерді талдау. Гидромеханикалық, жылу, масса алмасу және механикалық процестерді жүргізуге арналған аппараттардың сипаттамасы. Процестер мен аппараттарды модельдеу. Гидравлика негіздері. Гидравликалық машиналар. Гидромеханикалық процестер. Өнімді, ыдысты, мүкәммал мен жабдықтарды санитарлық өңдеу. Механикалық процестер. Материалды қысыммен өңдеу. Жылу процестері. Жылу алмастырғыш аппараттар жылуды регенерациялау. Арнайы жылу процестер��. Массаалмасу процестері. Кептіру. Процестердің жалпы сипаттамасы. Тамақ өнімдерін электрофизикалық әдіспен өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Конструкциялық материалдарды өңдеудің технологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Қондырғылардың сұрыптамасы, ӛңдеу түрлері. Кесу құралдарының геметриялық параметрлері. Кесу режимдері. Кесу процестерінің физикалық негіздері. Метал емес заттардан, қатты қорытпалардан,болаттардан жасалған кесу құралда

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Конструкторлық материалдарды өңдеу
  Несиелер: 5

  кесу режимдерін есептеуді, бӛлшектердің қатаңдығын есептеуді, қондырғыларды жобалау кезінде ӛндірістік технологиялық үдерістерді таңдауды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Азық-түлік өнімдер өндірісінің жабдықтары
  Несиелер: 5

  Қондырғалар мен құрылғылардың жұмыс істеу теориясы және негізгі технологиялық параметрлерін есептеу әдістерін әзірлеу негіздерін білу, пайдаланудың прогрессивті әдістері әр түрлі өндіріске арналған технологиялық жабдықтары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының технологиялық жабдықтары
  Несиелер: 5

  Equipment for machining: fundamentals of modern technology industry, classification of equipment, equipment for separation, sorting, separation, cutting, molding, etc., problems and trends of technical improvement of equipment, the basic requirements for mechanical equipment and General issues of operation. Equipment for heat treatment, the basics of modern technology industry, classification of thermal equipment, equipment for heat treatment of food raw materials, semi-finished and finished products, problems and trends of technical improvement of thermal equipment. Basic requirements for thermal equipment and General operation issues.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Машина бөлшектері
  Несиелер: 5

  Машина құрылғысын, жұмыс принципін, жалпы мақсаттағы машиналар мен механизмдердің бөлшектерін есептеу және жобалау. Кинематикалық есептер, беріктікке және қаттылыққа есептеу негіздері, құрастыру әдістері, материалдарды тиімді таңдау және бөлшектерді қосу тәсілдері оқытылады. Есеп-бұл бөлшектер мен жалпы мақсаттағы құрастыру бірліктерінің белгіленген жұмыс шарттарына сүйене отырып, оларды есептеу және құрастыру дағдыларын алу, сондай-ақ сенімді және үнемді құрылымдарды дайындауды қамтамасыз ететін жобалау әдістерін, ережелері мен нормаларын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жабдықтарды автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Өндіріс жабдықтарын автоматтандыру. Өндірісті автоматтандыруды дамытудың перспективалық бағыттары. Сызықты тізбектердің даму қасиеттері, негізгі заңдар және талдау әдістері. Синусоидалы токтың сызықты тізбектері. Үшфазалы электродтар тізбегі. Токтың периодтық сызықты тізбектері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саланың технологиялық процестерін автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Жоғары тиімді пайдалану, жаңғырту, жобалау, жеке технологиялық процестерді автоматтандыруға техникалық тапсырманы әзірлеу үшін қажетті теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды зерттеу. Электр тізбегі және оның элементтері. Электр тізбегінің негізгі параметрлері. Негізгі анықтамалар мен терминдер. Тұрақты токтың сызықты тізбектері. Электр тізбегінің сұлбалары. Резисторлардың тізбекті, параллель, аралас қосылыстары. Синусоидалды ток тізбегіндегі идеалды элементтер. Электр тізбегінің сұлбаларына қатысты негізгі ұғымдар мен анықтамалар.Кирхгоф Заңдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тағам өндірісінің үрдістері және аппараттары
  Несиелер: 5

  Тамақ өнімдерінің технологиясына механикалық өзгерістермен жаңалау және қондырғылардың жаңа түрлерін қосу арқылы үрдістерді мінсіздендіру. Өңдеу өндірістерінің технологиялық үрдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автоматтық басқару теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Басқару жүйесі. Басқарудың принциптері мен заңдылықтары. Қызмет ету алгоритмдері. Қозғалу режімдерінің басқару жүйесі мен тәсілдері. Басқару жүйесінің орнықтылығы және орнықтылықты анықтау тәсілдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістің негізгі технологиялық жабдықтары
  Несиелер: 5

  Шикізатты қабылдауға, сақтауға арналған жабдық. Шикізатты механикалық өңдеуге арналған жабдықтар: сүзгілер, сепараторлар, центрифугалар, шнек престері,ұсақтағыш - тарақ бөлгіштер. Шикізатты жылумен өңдеуге арналған жабдықтар: пастеризаторлар, салқындатқыштар.Ыдыстық жабдықтар: резервуарлар, термос-резервуарлар. Мамандандырылған машиналар мен аппараттар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қайта өңдеу өндірісінің процестері мен аппараттары
  Несиелер: 5

  Қайта өңдеу өндірістерінің гидравликасы мен процестерінің теориялық негіздерін, Гидромеханикалық, жылу, масса алмасу және механикалық процестердің заңдылықтарын зерттеу. Ұқсастық теориясының негізгі түсініктері және өлшемдерді талдау. Гидромеханикалық, жылу, масса алмасу және механикалық процестерді жүргізуге арналған аппараттардың сипаттамасы. Процестер мен аппараттарды модельдеу. Гидравлика негіздері. Гидравликалық машиналар. Гидромеханикалық процестер. Өнімді, ыдысты, мүкәммал мен жабдықтарды санитарлық өңдеу. Механикалық процестер. Материалды қысыммен өңдеу. Жылу процестері. Жылу алмастырғыш аппараттар жылуды регенерациялау. Арнайы жылу процестері. Массаалмасу процестері. Кептіру. Процестердің жалпы сипаттамасы. Тамақ өнімдерін электрофизикалық әдіспен өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тамақ өндірісінің технологиялық жабдықтарын есептеу және құрастыру
  Несиелер: 5

  шағын тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттарын құрумен және пайдаланумен байланысты өндірістік-техникалық, жобалау-конструкторлық және зерттеу қызметіне бакалаврларды дайындау; тағам өндірісінің сенімді, жоғары өнімді машиналары мен аппараттарын оңтайлы жобалау және құрастыру бойынша дағдыларды үйрету; студенттерді технологиялық жабдықпен байланысты инженерлік міндеттерді шешу үшін жалпы ғылыми және жалпы техникалық пәндер бойынша іргелі дайындық нәтижесінде алынған білімді пайдалануға үйрету.; келесі курстарды меңгеру және курстық және дипломдық жобаларды орындау үшін қажетті көлемде жұмыс органдарын, тораптар ��ен механизмдерді есептеу және құрастыру әдістері туралы білім алу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Наубайхана және макарон өндірісінің технологиялық жабдықтары
  Несиелер: 5

  Жұмыс орнындағы қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық. Және макарон өнімдерін өндіру үшін өндірістік құжаттаманы ресімдеу. Құбырлы және фигуралы макарон өнімдерін өндіру процесін жүргізу ережелерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Технологиялық машиналарды монтаждау және пайдалану
  Несиелер: 5

  Қайта өңдеу өндірісінің технологиялық жабдықтары ресурсын және жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру және қолдау, техникалық пайдалану, құрастыру бойынша студенттердің білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. Технологиялық машиналарды монтаждау және пайдалану жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, машиналарды сақтау және пайдалану кезінде техникалық бақылауды жүзеге асыру білігі. Тамақ және қайта өңдеу өндірістеріне арналған машиналар мен жабдықтардың негізгі түрлерін жіктеу, арнайы схемалар мен құрылымдар, жабдықтарға қойылатын талаптар, құрастыру, дайындау және пайдаланудың негізгі мәселелері. Қазақстандағы шетелдік фирмалардың жаңа технологиялық жабдықтарын салу және пайдалану. Тамақ және қайта өңдеу өндірістеріне арналған жабдықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарындағы еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  Тамақ өндірісіндегі әртүрлі технологиялық процестерде жарық техникалық және технологиялық жабдықтарды есептеу, таңдау және пайдалану бойынша практикалық есептерді шеше білу. Пән адамның тіршілік әрекетінің ықтимал қауіптілігінің теориялық негіздерін ғана емес, сонымен қатар "адам-машина - өндірістік орта" жүйесін басқару тәжірибесін, қауіпті жағдайлардың пайда болу заңдылықтарын, өндірістік жарақаттанудың алдын алу және болжауды үйренеді. ҚР "Еңбекті қорғау туралы", "ҚР Еңбек туралы" Заңдарының ережелеріне сүйене отырып, ҚР Конституциясы негізінде тәртіп еңбекті қорғаудың ұйымдастыру - құқықтық мәселелерін, өндірістік қызметтің түрлі деңгейлеріндегі жазатайым оқиғаларды тексеру мен есепке алуды түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салалар бойынша машиналар мен аппараттар
  Несиелер: 5

  Теория және есептеу негіздерін оқу машиналар-автоматтарды, роботтарды, ағынды желілерді және балық, дәнді, ет-сүт және басқа да тамақ өнімдерін өңдеуге арналған тамақ аппараттарын қоса алғанда, тамақ салаларына арналған автоматты машиналар-автоматтар мен автоматты желілер. Тағам өндірісін техникалық қамтамасыз етудің жағдайы мен болашағы туралы мәліметтер жинақталған. Тамақ өнімдерінің машиналық технологияларының тиімділігін арттыру ісінде мамандардың алдында тұрған проблемаларға ерекше назар аударылды. Технологиялық кешендерді ұйымдастырудың заманауи формаларын зерттеу. Жүзеге асырылатын процестердің ғылыми негіздері және машиналар мен аппаратт��рдың аса маңызды сипаттамаларының инженерлік есептері. Механикалық, Гидромеханикалық, жылуалмасу және биотехнологиялық процестерді жүргізуге, сондай-ақ тамақ өнімдерін мөлшерлеу және буып-түюге арналған жабдықтар. Жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру әдістері, тамақ өндірісін дамытудың басым ғылыми мәселелері мен инженерлік міндеттері, жаңа техниканы құруды ұйымдастыру мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сапа менеджменті жүйесі
  Несиелер: 5

  Сапа менеджменті жүйесі (басқаша СМЖ) ұйымның барлық бизнес-үдерістерін кейіннен тұрақты оңтайландыра отырып, егжей-тегжейлі сипаттау болып табылады. СМЖ ұсынылатын қызметтердің немесе шығарылатын өнімнің сапасын қолдауға және өзгермейтін арттыруға бағытталған ұйымды басқару жүйесінің ажырамас бөлігі. СМЖ компанияның басқарудың барлық аспектілеріне: өндірістік процестерге, сатуларға, нарықтың маркетингтік зерттеулеріне, қызметкерлермен жұмыс істеуге қолданылатын дамуының маңызды құралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салқындатылған процесі жабдықтар
  Несиелер: 5

  Тоңазытқыш технологиясы жабдық шығарылатын өнімнің сақтау камералары. Ауаны салқындату үшін жабдықтар. Тағамды салқындату үшін тоңазытқыш технологиялық жабдықтар. Төменде тоңазыту үрдісін арналған Тоңазытқыш технологиясы жабдықтар. Өндірістік желілерін және сақтау мұздатқыш камералары Тоңазытқыш технологиясы жабдыққа байланысты болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стандарттауда нормативтік және ғылыми-техникалық ақпарат
  Несиелер: 5

  Стандарттауда нормативтік және ғылыми-техникалық ақпараттардың әр түрлері қарастырылады. Құрылымды технико–экономикалық және ғылыми-техникалық ақпараттар, стандарттар, техникалық талаптар. Сұрақтар бойынша ақпараттық қамтамасыз ету стандарттау аймағындағы мемлекеттерге ЕС, Ресей, Қазақстан кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік және бизнес негіздерін зерттеу, бизнесті тиімді ұйымдастыру үшін теориялық, әдіснамалық және практикалық мәселелер бойынша білімді қолдану, өнім сапасын техникалық бақылау және материалдық-техникалық қамтамасыз ету. Бизнес пен кәсіпкерліктің жалпы теориялық негіздері. Негізгі анықтамалар мен терминдер. Кәсіпкерлік қызметтің мақсаты мен себептері. Кәсіпкерліктің әлеуметтік-экономикалық сипаттамасы Инновациялық кәсіпкерлік ҚР шағын кәсіпкерлік субъектілері қызметінің тиімділігін бағалау. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау. ҚР-дағы кәсіпкерліктің жағдайын талдау. ҚР-да шағын және орта бизнестің даму көрсеткіштері

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 5

  Студенттердің теориялық білімі мен оқытылатын пәндер мен ғылым салаларын тереңдетуге және бекітуге ықпал етеді; - Студенттердің ғылыми зерттеулер жүргізудегі, алынған нәтижелерді талдаудағы және қызметтің қандай да бір түрін жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеудегі практикалық іскерліктерін дамытады.; Ғылыми зерттеулерді практикалық жүргізуді, алынған нәтижелерді талдауды және қызметтің қандай да бір түрін жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірлеуді дамыту. Ақпарат көздерімен және тиісті бағдарламалық-техникалық құралдармен әдістемелік дағдыларды жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау және экология
  Несиелер: 5

  жұмыс орнындағы қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және төтенше жағдайларда қорғау. Тамақ саласындағы еңбекті қорғау және экология бойынша нормативтік құжаттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тамақ өндірісінің желдету қондырғылары және ауаны баптау жүйелері
  Несиелер: 5

  Желдету және кондиционерлеу жүйелерінің экономикалық тиімділігін зерттеу. Климаттық жағдайларға байланысты ауаны өңдеу тәсілін таңдау. Шаң ұстағыш жабдықтың негізгі қасиеттері. Машинамен салқындатудың теориялық негіздері. Тоңазытқыш агенттер. Тоңазытқыш машиналардың компрессорлары. Тоңазытқыш машиналардың жылу алмасу аппараттары. Қосалқы аппараттар, арматура, құбырлар. Тоңазытқыш машиналарды агрегаттау. Тоңазытқыш машиналарды автоматтандыру. Тоңазытқыштарды жобалау негіздері. Тамақ өнімдерін мұздату. Тамақ өнімдерін сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Патенттану
  Несиелер: 5

  Зияткерлік меншік объектілерінің құқығы аумағындағы Қазақстан Республикасы және шет мемлекеттердің заңнамалық негізі. Патенттік құжаттаманың ерекшелігі және құрылымы. Өнертабысты сипаттамасының құрылымы, өнертабыста сипатталатын библиографикалық мәліметтерді сәйкестендірудегі ИНИД коды,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стандарттау және сәйкестік растау
  Несиелер: 5

  АӨК салалық стандарттары. Кешенді стандарттар. Медициналық-биологиялық талаптар және тағамдық шикізаттар мен азық-түлік өнімдерінің санитарлық нормалары. Тағамдық шикізаттар мен азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі мен гигиеналық талаптары. Санитарлық ережелер мен нормалар, ветеринарлық және фитосанитарлық ережелер. Экологиялық қауіпсіздік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аудит
  Несиелер: 5

  Аудиттің мәні, мақсаты және түрлері аудиторлық қызмет және оның Нормативтік-құқықтық реттелуі.Аудит кезіндегі Тараптардың құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі.Аудит принциптері, компоненттері және тұжырымдамалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тоңазытқыштық технологиялық қондырғылар
  Несиелер: 5

  Төмен температура термодинамикалық негіздері. Тоңазытқыш технологиясы жабдық шығарылатын өнімнің сақтау камералары. Ауаны салқындату үшін жабдықтар. Тағамды салқындату үшін тоңазытқыш технологиялық жабдықтар. Төменде тоңазыту үрдісін арналған Тоңазытқыш технологиясы жабдықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өңдеу өндірістерінің технологиялық машиналары мен жабдықтары
  Несиелер: 5

  Өңдеу өндірістерінің технологиялық машиналары мен жабдықтары – техикалық ғылым.Оқу курсының нысаны болып өңдеу өндірістерінің әр-түрлі аппараттары мен машиналары және шикізаттың қасиетіне байланысты жабдықтарды есептеудің оптималды әдістері табылады. Курс мамандар үшін теориялық инженерлік негіз болып есептелінеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның экологиялық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Ғаламдық және аймақтық экологиялық проблемалар. экологиялық қауіп көздері. экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін механизмдері. Қауіпсіздік басқару ekologcheskoy. Қазақстанда бағалау ekolgicheskoy қауіпсіздік. экологиялық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару
  Несиелер: 5

  Негізгі түсініктер. Кәсіпорынды ұйымдастыру негіздері. Өндірістік кәсіпорынның құрылымы. Өндірістік цехтар. Негізгі өндірістік фондтар. Тамақ кәсіпшілігінің құрылымы және ерекшеліктері. Жұмыстардың еңбексыйымдылығы. Өнім шығарудың өзіндік құны. Еңбек өнімділігін арттыру жолдары. Ғылыми-техникалық прогресс

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қайта өңдеу кәсіпорындардағы технологиялық есеп беру
  Несиелер: 5

  Тамақ кәсіпорындардағы біріншілік есеп, рапорттар мазмұны, цехтық және өндірістік есептеу нәтижелері, қосымша жүйелік құжаттама, инвентаризация және жүргізу тәртібі, құжаттарды рәсімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарын жобалау
  Несиелер: 5

  Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарын жобалау жобаны жоспарлаудан, жобаны іске асыру бойынша жұмыс кестесін құрастырудан, тәуекелдерді басқарудан (өнімді бағалау, оларды жетілдіру үшін процесті бағалау), жоба командасын басқарудан, жобалау жұмыстарын басқарудан тұрады. Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарын жобалау негіздерін, жеке өндірістерді жобалау принциптерін, олардың арасындағы өзара байланысты, кәсіпорынның технологиялық құрылымын, жобалардың құрамы мен типтерін, жобалау кезеңдерін, технологиялық есептеу негіздерін, өндірісті қайта құру және қайта жарақтандыру принциптерін оқып үйрену. АЖЖ негіздері. Кәсіпорынның бас жоспары, кәсіпорындарды құрастыру, ғ��мараттың қимасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өнеркәсіптерді жоспарлау және жобалау негіздер
  Несиелер: 5

  Тамақ өндірісі жобалаудың негізі, жекелей өндірістерді жобалау принциптер және олардың арасындағы өзара қарым-қатынас, кәсіпорынның технологиялық құрылымы, жобаның типтері мен құрамдары, технологиялық есептер негізі, жоболау кезеңдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON2

  Өңдеу кәсіпорындарының өнімдерін өндіру бойынша технологиялық міндеттерді шешу үшін технологияда аппараттарды пайдалануға қабілетті

 • Код ON3

  Дайын өнім шығаруды қамтамасыз ететін өңдеу өндірістерінде технологиялық процестерді басқару әдістерін меңгерген

 • Код ON4

  Қазіргі заманғы жабдықтарды қолдана отырып, дайын өнімді шығару бойынша технологиялық схемаларды және жеке операцияларды әзірлеуге, талдауға қабілетті

 • Код ON5

  Талап етілетін сападағы бұйымдарды өндіру үшін машина жасау өнімдерін дайындау процесінде қолданылатын негізгі заңдылықтарды, қоғамдық еңбектің ең аз шығынында берілген мөлшерді біледі

 • Код ON6

  Қайта өңдеу өндірісінің кәсіпорындарын жобалау және қайта құру кезінде экономикалық есептеулер білімін меңгерген

 • Код ON6

  Беттерінің күрделі формалары бар бұйымдар үшін әртүрлі инженерлік-геометриялық есептерді шешеді; бөлшектер мен конструкция элементтерінің сызбаларын оқиды және орындайды, ЕСКД барлық талаптарын ескере отырып, әртүрлі схемаларды құрастырады

 • Код ON7

  Өңдеу саласындағы кәсіпорындарды жобалау мәселелерін біледі, технологиялық жабдықтарды құрастыру ерекшеліктерін біледі

 • Код ON8

  Жобалау әдістерін, жұмыс принциптерін, жобаланатын бұйымдарды монтаждау және техникалық пайдалану шарттарын, оларды өндіру технологиясын; жобаланатын бұйымдарға ұқсас үздік отандық және шетелдік үлгілерінің техникалық сипаттамалары мен көрсеткіштерін біледі

Top