Жаңа білім беру бағдарламасы

7M08705 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету және автоматтандыру (2 жыл) в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Агроинженерлік жүйелердің арнайы сұрақтары
  Несиелер: 5

  Агроинженерлік жүйелер объектілерінің жай-күйін анықтау. Объектілердің техникалық жағдайына әсер ететін факторлар. Ресурс үнемдеу мәселелерін шешу тәсілдері. Энергетикалық шаруашылық объектілері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсету жүйесінің жұмысы. Жоспарлы және техникалық жөндеу. Қысылтаяң жағдайларда қызмет көрсету ерекшеліктері. Жабдықтың ақауларын анықтау. Техникалық диагностикалау әдістері. Жөндеу жұмыстарын пайдалану және орындау кезіндегі қауіпсіздік шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Тіл жоғары деңгейде кәсіби және академиялық мақсаттар үшін мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратымен еркін жұмыс істеуге мүмкіндік береді, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейту, ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, академиялық хат дағдысын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • АӨК-гі электр технологиясының арнайы сұрақтары
  Несиелер: 5

  Агроөнеркәсіптік кешен объектілерінде қайта құрушы қондырғыларды қолдану. Энергияны пайдалану әдістері. Электр технологиялық қондырғыларды таңдау. Техникалық тапсырма негізінде жобалық техникалық шешімдерді әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Басқару қызметінің әлеуметтік-психологиялық мазмұны мен құрылымы; және менеджмент функциялары; басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері; ұйымдастыру мақсаттарына қол жеткізу бойынша бірлескен қызметтің психологиялық заңдылықтары; басқарушылық міндеттерді шешудің базалық тәсілдері және оларды нақты жұмыс істейтін өндірістік құрылымдар жағдайында шешу ережелері, олармен жұмыс істеу әдістері менеджердің қызметіндегі функционалдық жай-күйлер, басқару процестерін оңтайландыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 5

  «Ғылым тарихы және философиясы» пәнін меңгеру нәтижесінен магистрант ғылыми таным құрылымы мен қызметтері, өз кәсіби аумағында ғылым әдістері жайында алған білімдерін қолдана алу қабілетіне ие болады және идеологиялық, діни, саяси құрылымдарды ғылыми концепциялардан ажырата алады. Қазіргі таңдағы ғылымның әдіс тәсілдерін білу жеке ғылыми жұмыстың қажетті шарты болып табылады және шынайы ғылыми құрылымдар мен жалған білімдерді ажыратуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару жүйелер
  Несиелер: 8

  Басқару жүйесінің бағдарламалық құралдарын қарастыру. Көп деңгейлі автоматты басқару жүйелерін құру. Техникалық құралдардың өзара байланысты жұмысы. Бақылау және басқару жүйелерін пайдаланудың өндірістік шарттарын зерттеу. Бақылау және басқару, жобалау және өндірісте жеке ерекшеліктерді ескере отырып енгізу жүйелерін ұтымды таңдау және пайдалану. Бақылау және басқару жүйелерін сенімді және тиімді пайдалану мәселелерін есепке алу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары мектеп педагогикасының негіздері. Жоғары мектеп педагогикасының пәні мен міндеттері. Жоғары мектептегі педагогикалық зерттеулердің әдістемесі мен әдістері. Жоғары мектеп дидактикасы. Жоғары мектептегі педагогикалық процесс. Оқыту заңдары, заңдылықтары және принциптері. Жоғары мектептегі оқыту әдістері, формалары мен құралдары. ҚР жоғары білім берудің қазіргі жағдайы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби қалыптасуы. Жоғары мектептегі тәрбие процесі. Тәрбие мақсаты педагогикалық мәселе ретінде. Оқу-тәрбие ұжымы тұтас педагогикалық үдерістің қызмет ету формасы ретінде. Педагогикалық үрдістің менеджменті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаларды жоспарлау және бағалау
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынды бағалау мен жоспарлауға кіріспе. Жобаларды жоспарлау және жобалық менеджмент әдістері. Жобаларды бағалау әдістемелеріне шолу. Жобаларды микроэкономикалық бағалау әдістері. Жобаларды макроэкономикалық бағалау әдістері. Тиімділікке шығын әдісімен талдау жүргізу, пайдалы құнды талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес-процесстерді моделдеу және басқару
  Несиелер: 5

  Ұйымдағы процесстік тәсілдің теориялық негіздері. Процестерді сипаттау әдістемелерінің ерекшеліктері. Ұйымдағы процесстік көзқарасты іске асыру кезеңдері. Бизнес-процестерді модельдеуге арналған бағдарламалық жасақтама. Өндіріс процесін басқару жағдайларын модельдеу және шешімдерді әзірлеу. Аудиторлық процестердің әдістері. Ұйымдағы технологиялық тәсілді құру тәсілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • SCADA-жүйелерді жобалау
  Несиелер: 8

  SCADA-жүйе. Пакеттің құрамы мен архитектурасы. Әртүрлі сериялы контроллерлер. ТК АБЖ жобалауда пакеттер мен контроллерлерді пайдалану. ТП баж өлшеу контурларын жобалау. Технологиялық процесс режимдері бойынша есеп беру құжаттамасын жасау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • АӨК жылу-, газбен қамтамасыз етуінің арнайы сұрақтары
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығындағы жылу және газды тұтынушылар. Жылу және газ жүктемелерін есептеу. Жылу және газбен қамтамасыз ету жүйелеріндегі режимдерінің ерекшеліктері. Жылу және газбен қамтамасыз ету жүйелеріндегі жабдықтар. Есептеу және моделдеу үшін арнайы бағдарламалар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • АӨК электрмен қамтамасыз етуінің арнайы сұрақтары
  Несиелер: 5

  Жоғары және Төмен кернеудегі электрмен жабдықтау сұлбаларын таңдау. АӨК объектілерін электрлендіру сұлбаларының сенімділік дәрежесін анықтау. Жабдықты таңдау және оны пайдалану шарттарын есепке алу. АӨК объектілерінде ақылды желілерді енгізу принциптері. АПК электр жүктемелерін анықтау. Электр жүктемелерін есептеу әдістері. Реактивті қуатты өтеу бойынша іс-шаралар. Болжау әдістері. Электрмен жабдықтаудың тиімділігін арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Техникалық жүйелерді моделдеу
  Несиелер: 6

  Техникалық жүйелерді аналитикалық модельдеу. Техникалық жүйелер мен объектілерді Имитациялық модельдеу. Автоматты реттеу жүйелерін модельдеу және есептеу. Модельдеу нәтижелері бойынша жобалық шешімдерді оңтайландыру әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік есептерді шешу
  Несиелер: 6

  Шешілетін есептің математикалық түсіндірмесі. Әсер ететін факторларды анықтау және техникалық шектеулерді есепке алу. Қойылған міндеттерді шешу үшін математикалық аппаратты таңдау. Есепті шешу кезеңдерін қалыптастыру. Мінсіз түпкілікті нәтижені қалыптастыру. Физикалық қайшылықтарды қалыптастыру. Алынған шешімдерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • АӨК электрлік жабдықтарын пайдалануының арнайы сұрақтары
  Несиелер: 7

  АӨК электр жабдықтарын пайдалануды ұйымдастыру. АӨК-дегі ЭТҚ жұмысының типтік көлемі. АӨК жөндеу қызмет көрсету базасының және ЭТҚ құрылымы, нысандары. АӨК электр қондырғыларын пайдалануды рационализациялау. АӨК электр жабдықтарын техникалық пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • АӨК электрлік жабдықтары
  Несиелер: 7

  Сорғы, компрессорлық, желдеткіш, Тоңазытқыш және қыздыру қондырғыларының электр жабдықтары. Көтергіш-көліктік және ағынды құрылғылардың, жем дайындау, кептіру және Сауу қондырғыларының электр жабдықтары. Қол құралдарының электр жабдықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жобалық және ғылыми жұмыс
  Несиелер: 10

  Әсер ететін факторлардың максималды санын қамту мүмкіндігімен жобалау принциптерін зерттеу. Жүйелік факторларды есепке ала отырып, объектілерді электрлендіру кезінде қазіргі заманғы жабдықтар әдістемелерін қолдану тәжірибесі. Техникалық талаптар мен экономикалық негіздемені ескере отырып, жобалау және ғылыми зерттеу мәселелерін кешенді іске асыра білу. Объект және электрлендіру шарттары туралы ақпаратты кешенді жүйелеуді білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіби міндеттерді шешу үшін жеке немесе ұжымдық орындалатын тиімді және стреске төзімді жұмысты ұйымдастыру, жұмыс нәтижелерін жоспарлау және бағалау.

 • Код ON2

  Зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу, өзінің кәсіби қызметінде ғылымның, техниканың және технологияның жетістіктерін пайдалану, кәсіби ортада шет тілінде қарым-қатынас жасау және өз ойын білдіру, шешімдерді негіздеу кезінде ғылыми дәлелдеме және сендіру.

 • Код ON3

  Зерттелетін және зерттелетін жүйелер мен құрылғылардың тиімділігін, сондай-ақ өзінің кәсіби қызметінің нәтижелерін бағалауда қазіргі заманғы экономикалық теорияның әдістерін қолдану.

 • Код ON4

  Кәсіби қызмет нысандарының физикалық, математикалық және компьютерлік үлгілерін құру, инженерлік есептерді шешуде математикалық әдістерді қолдану, заманауи бағдарламалық өнімдерді пайдалану.

 • Код ON5

  Кәсіби қызмет нысандарының, олардың жүйелері мен элементтерін жобалау, параметрлер мен көрсеткіштерді есептеу және анықтау, Жабдық жұмысының ұтымды режимін зерттеу және қалыптастыру, жаңа технологияларды енгізуді талдау және бағалау.

 • Код ON6

  Кәсіби қызмет объектілерінде теориялық және эксперименталды зерттеулерді жүзеге асыру, Жабдықтарға қызмет көрсету, пайдалану және жөндеу жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру, Жабдықтың техникалық жағдайын бақылау және бағалау, ұсыныстар әзірлеу, теориялық және эксперименталды жұмыс бойынша аналитикалық есептер жасау.

Top