Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D10102 Фармация в С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

 • Биостатистика (озық курс)
  Несиелер: 3

  Биостатистика пәні туралы заманауи ұғымдардың теориялық негіздерін меңгеру үшін құзыреттілік жүйесін қалыптастыруды қарастырады. Фармацияның ғылыми зерттеулерінде статистикалық әдістерді әзірлеу және өңдеу. Статистикалық деректерді өткізу және жинау, шолу, оларды қорыту, талдау және алынған бақылауларға негізделген қорытындыларды шығару, практикалық нәтижелерді жинақтау зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдамаларды талдау, бағалау және салыстыру,қорытынды жасау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасында дәрілік заттарды өндіруде халықаралық және ұлттық стандарттарды нормалау
  Несиелер: 3

  Фармацевтикалық өнеркәсіпте фармацевт-технологтың практикалық қызметінің мазмұнын анықтайтын пән. Оқу бағдарламасында Қазақстан Республикасында тиісті GxP практикалары стандарттарының негізгі қағидаттары көрініп тапқан, теориялық білімді, біліктілікті, дағдыларды заманауи фармацевтикалық өнеркәсіп талаптарына жақындастырудың қажеттілігі негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәрі-дәрмектерді жобалау және өндіру
  Несиелер: 3

  «Дәрілер өндірісі мен дизайны» пәні заманауи әлемде дәрілердің қалай жасалатындығы туралы базалық түсінік береді: drug-дизайн тарихы, салада қолданылатын негізгі түсініктер, терминдер мен осы технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өсімдік шикізаты негізіндегі фитопрепа-раттарды стандарттау
  Несиелер: 4

  Өсімдік түріндегі фармацевтикалық препараттардың сапасын бақылау заманауи әдістері мен мәселелері. Өсімдік ресурстары. Биологиялық белсенді фенол қосылыстары және дәрумендер классын құрайтындар. Полимер фенол қосылыстары. Эфирмайлы өсімдіктер изопренойды. Дәрілік заттар гликозидтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармқадағалаудың тиісті тәжірибесі (GVP)
  Несиелер: 3

  Бұл пән фармакологиялық қадағалау жүйесінің теориялық негіздерін меңгеру үшін құзыреттілік жүйесін қалыптастыруды қарастырады, дәрілік препараттардың қауіпсіздігі мониторингінің нәтижелерін бағалауды қарастырады. Қазақстан Республикасының фармакологиялық қадағалау жөніндегі қолданыстағы заңнамасын осы саладағы халықаралық талаптармен үйлестіру жөніндегі Стандарт жүйесін фармакоқадағалау саласындағы қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді қалыптастыру және шешу үшін дағдыларды меңгеруді қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновацияларды коммерциализацияландыру
  Несиелер: 3

  Бағдарламаның мазмұнында коммерцияландыру мен технологиялардың неғұрлым тиімді сценарийлері туралы негізгі ережелер көрсетілген. Технологиялық бизнесті құру негіздерін, инновациялық технологияларды оқытудың дағдылары мен әдістерін қолдану. Коммерциялық әсерді жүзеге асыру үшін ғылыми және практикалық мәселелерді қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәрілік заттар және медициналық бұйымдар айналымын мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 3

  Дәрілік заттардың айналымы, оны реттеу саласындағы нормативтік-құқықтық базаны зерттеу, халықаралық талаптар мен стандарттардың талаптарына сәйкес әр түрлі тұжырымдамалар мен стратегиялар әзіреу. Он жүзеге асырудан медициналық, оның ішінде дәрілік көмек көрсету халық барлық санаттары үшін қолжетімді әрі сапалы болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармацевтикалық инжиниринг
  Несиелер: 3

  Пән фармацевтикалық кәсіпорындардағы инженерлік жүйелер мен жабдықтардың өмірлік циклі негізгі сұрақтарын қарастырады. Инженерлік қызмет құрылымының негізгі элементтері. Жалпы инженерлік қағидаттар жіктемесі. GMP және GEP талаптары. Жабдықтарды және жүйелерді ранжирлеу әдістемесінің негіздері. Біліктілік көлемін және инженерлік объектілерді таңдау. Тапсырыс беруші талаптары спецификасын жасаудың негізгі ережелері. Инженерлік объектіні пайдалануға енгізу жоспары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тиісті клиникалық тәжірибе стандарты бойынша зерттеулердің қауіпсіздік қағидалары (GCP)
  Несиелер: 3

  Стандарт зерттеулердің/сынақтардың ғылыми маңыздылығын, олардың этикалық орындылығы мен зерттелетін дәрілік заттың клиникалық сипаттамаларының толық құжаттандырылуын, алынған нәтижелерге сенімді қамтамасыз етеді. Деректері ЕАЭО мүше-мемлекеттерінің құзыретті органдарына ұсынылатын кез келген клиникалық зерттеулер жүргізу кезінде ережелер сақталуы қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Препараттардың фармацевтикалық және биомедициналық аспектілері
  Несиелер: 3

  Пән дәрілік заттардың биоқолжетімділігі, биоэквиваленттілігі, фармацевтикалық факторлар мен тиімділігі жоғары дәрілік заттарды жасауда олардың рөлі және технологиялық үдерістерді жүргізу туралы заманауи түсінік теориялық негіздерін игеру үшін біліктіліктер жүйесін қалыптастыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармациядағы ғылыми зерттеулердің фармакоэкономикалық әдістері
  Несиелер: 3

  Ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерін тиімді пайдаланудың негізгі шарты мамандарды кәсіби даярлық деңгейі, үздіксіз фармацевтикалық білім беру тұжырымдамасы болып табылады. Осы тұрғыда денсаулық сақтау экономикасы саласында рационалды басқарушылық шешімдерді қабылдаудағы ғылыми негізделген тәсілдемелер ретінде фармаэкономикалық талдау әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәрілік заттарды стандарттау процесінде аналитикалық әістерді валидациялау
  Несиелер: 3

  Валидациялау тәжірибе көлемін минималдандыруға мүмкіндік беретін стандартталған процедураға сәйкес жүргізіледі. Барлық валидациялық сипаттамалар үшін шешілетін міндеттермен тікелей байланысты қолайлылық өлшемшарттары белгіленген. Осы тұрғыда ескеріледі: қоспалар құрамын анықтауға шекті тест, сандық анықтау, «Еріту» немесе «Құрамның біртектілігі» тесттері. Сандық анықтаумен байланысты сынақтар үшін (субстанциялар үшін – ұшқыш еріткіштерді анықтау) өлшемшарттар сандық анықтау талаптарына байланыстырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • QSAR - фармациядағы модельдеу
  Несиелер: 3

  Эмпирикалық күш өрістерін – молекулалық механика, молекулалық динамика әдістерін зерттейді. Физикалық модельдер мен матемикатикалық алгоритмдер, есептеу сынақтарын жасаудың аралас тәсілдері - in silico технологиялар жиынын пайдаланып. Молекулалық модельдеу әдістерінің мүмкіндіктері мен шектері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 4

  Кәсіпорынның инновациялық-технологиялық даму процестері және олардың тиімділігі объектісі болып табылатын жалпы функционалдық менеджментті зерттейді. Инновациялық менеджментті оқу кезінде ұйымдастырушылық тапсырмаларды орындау үшін іскерлікті қалыптастыру. Инновациялық міндеттерді қалыптастыру және оларды жүзеге асыру үшін эвристикалық әдістерді қолдану, инновациялық жобаларды орындау үшін бағдарламалық өнімдерді әзірлеу және пайдалану, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін практикалық қолдануға дейін жеткізу, Педагогикалық қызметті жүзеге асыру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің тиімділігін бағалаудың негізгі әдістері
  Несиелер: 4

  Ғылыми зерттеулер жұмысының тиімділігін бағалауды қалыптастыру үшін ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің деңгейін зерделейді, ғылыми зерттеулердің экономикалық тиімділігін бағалау әдістерін зерделеу кезінде жобалау, конструктивтік, ұйымдастырушылық тапсырмаларды орындау біліктерін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармацевтикалық кәсіпорындарда дайын фармацевтикалық өнімдердің сапасын бақылау (ағылшын)
  Несиелер: 3

  Фармацевтикалық кәсіпорындарда ДЗ сапасын бақылау сынамаларды іріктеу, сынаманы талдауға дайындау (сынамадайындау), қолданыстағы затты анықтау поцедураларының дұрыстығын кепілдендіретін тиісті өндірістік практиканың бөлігі болып табылады. Фармацевтикалық кәсіпорынның сапаны бақылау бөлімі фармацевтикалық бақылаудың әр түрлерін жүзеге асырады: субстанцияларды және көмекші заттарды кірме бақылау, өндіріс барысында операцияаралық бақылау және дайын өнімнің сапасын бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи фармацевтикалық нарықтың әлеуметтік
  Несиелер: 3

  Қоғам денсаулығын және медицина мен Фармацияның әлеуметтік мәселелерін, әлеуметтік факторлардың адам ұжымдарының денсаулығына әсер ету заңдылықтарын зерттейді және оны сақтау мен нығайту жолдарын анықтайды. Әлеуметтік Фармацияның кәсіби әдіснамасы саласында психологиялық-педагогикалық білімді бекіту және ғылыми-педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсіл дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәрілік өсімдік шикізаты мен фитопрепараттарды тіркеуге, қайта тіркеуге және сертификаттауға қойылатын фармакопеялық талаптар
  Несиелер: 3

  Фитопрепараттарға сараптама өткізу үшін тіркеу құжаттарын беру тәртібін зерттейді. Өсімдік түріндегі дәрілік заттарға сараптама өткізу тәртібі. Дәрілік өсімдік шикізаттары мен өсімдіктерге зертханалық сынақ өткізу тәртібі. Өсімдік түріндегі дәрілік заттарға сараптама өткізу нәтижелерін жасау тәртібі. Дәрілік шикізатқа сараптама өткізу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Bioethics pharmaceutical industry
  Несиелер: 3

  Адам мен қоғамның денсаулығын қамтамасыз ететін моральдық-адамгершілік қағидаттарды әзірлеу мақсатында адамдардың коммуникация процесін зерделейді. Фармацевтикалық қызметтің этикалық және құқықтық негіздерін, өндірістің биоэтикалық және этикалық аспектілерін, докторанттардың биоэтикалық білім негіздерін құрылымдау және қайта құру дағдыларын қалыптастыру, докторанттарды білім беру процесінде шешілетін нақты мәселелерге тарту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармациядағы зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 3

  Ғылыми зерттеулердің әдіснамалық принциптері, ғылыми зерттеуге қойылатын талаптар, ғылыми зерттеудің терминологиялары туралы дүниетанымдық көзқарастар жүйесін қалыптастыру, докторанттардың ғылыми білімді оқу материалына, ауызша және жазбаша пәндік материалды баяндауды үйренуі.Ғылым әдіснамасы бойынша білім зерттеу кезінде әдістерді негізді таңдауға мүмкіндік береді- ғылым дамуының заңдылықтары мен заңдарын анықтайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармацевтикалық нанотехнология
  Несиелер: 4

  `Фармацевтикалық нанотехнология` - теориялық негіздеудің, зерттеудің практикалық әдістерінің, талдаудың және синтездің жиынтығымен айналысатын іргелі және қолданбалы ғылым мен техниканың инновациялық білім беру технологияларын қолдана отырып жүргізілетін пәнаралық сала. Жекелеген молекулаларды бақыланатын манипуляциялау жолымен берілген атомдық құрылымы бар өнімдерді өндіру мен қолдануды зерттеу кезінде жобалау, конструктивтік, ұйымдастырушылық тапсырмаларды орындау дағдыларын қалыптастыруды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық тәжірибе
  Несиелер: 10

  Бағдарламаның мазмұнында дәріс, семинарлар, практикалық сабақтар түрінде оқу үдерісін жүргізудің негізгі ережелері көрсетілген. Сабақ өткізу дағдылары мен әдістерін қолдану және көрсету, инновациялық сабақ өткізу технологиялары. Педагогикалық қарым-қатынас дағдылары. Заманауи педагогикалық үдеріс әдістері мен нысандарын қолдану. Педагогикалық практика болашақ медициналық ЖОО оқытушыларын даярлау білім беру үдерісінің маңызды бөлігі ретінде

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  ON1 докторанттарда даярлау бағытына сәйкес оқу материалын жасау және инновациялық білім беру технологияларын пайдалана отырып, әр түрлі оқу сабақтарын өткізуге, оқу траекториясы және педагогикалық қызметке оң мотивация мен біліктілікті қалыптастыру; гностикалық, жобалау, конструкциялық, ұйымдастырушылық, коммуникативтік және тәрбиелеу педагогикалық функцияларды орындау икемділігін қалыптастыру; кәсіби педагогика саласындағы психологиялық-педагогикалық білімді бекіту және ғылыми-педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілдеме дағдыларын игеру.

 • Код ON2

  ON2 заманауи зерттеу әдістері мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, сәйкес кәсіби салада өздігімен ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру қабілеті, зияткерлік қызмет нәтижелерін ұсыну және жылжыту дағдыларын игеру

 • Код ON3

  ON3 Денсаулық сақтау саласындағы қолданыстағы ҚР заңнамасына, Заманауи денсаулық сақтауды ұйымдастырудың тиісті фармацевтика практикасы мен қағидаттарына сәйкес ДЗ және МБ қолдану саласындағы субъектілерінде басқару, жоспарлау, қаржылық есеп және есептілік үдерістерін ұйымдастыру білігі

 • Код ON4

  ON4 Денсаулық сақтау саласындағы қолданыстағы ҚР заңнамасына сәйкес ДЗ мен МБ рационалды қолдану және пайдалану сұрақтары бойынша ақпараттық-консультациялық көмек көрсету бойынша жұмысты ұйымдастыру қабілеті

 • Код ON5

  ON5 дәрілік заттарды, косметологиялық заттарды дайындау және өндіру бойынша фармацетикалық ұйымдардың өндірістік қызметін ұйымдастыруға қатысу қабілеті мен дайындық; фармацевтикалық кәсіпорындарда технологиялық үдерісті таңдауды, қажетті технологиялық жабдықты таңдаумен, GMP талаптарын сақтай отырып, дәрілік заттарды өндіру қабілеті және дайындық;

 • Код ON6

  ON6 дәрілік өсімдіктері ресурстарын рационалды пайдалануды ескере отырып, дәрілік өсімдік шикізаттарын дайындауды ұйымдастыру қабілеті, дәрілік өсімдік шикізатында қолданыстағы және ілеспе заттарды анықтауды жүргізу, химиялық, физикалық-химиялық және хроматографиялық әдістермен биологиялық белсенді заттардың санын анықтау;

 • Код ON7

  ON7 денсаулық сақтау саласындағы қолданыстағы ҚР заңнамасы мен Тиісті фармацевтикалық практикасының (GMP, GDP, GPP, GSP) талаптарына сәйкес дәрілік заттардың сапасын, қауіпсіздігін және тиімділігін қамтамасыз ету жұмыстарын ұйымдастыру;

 • Код ON8

  ON8 компьютерлік модельдеу қабілеті: объектіні зерттеу мен тапсырманы формалдаудан бастап модельді бағалау мен тәжірибе деректерін өңдеуге дейін.

 • Код ON9

  ON9 әр түрлі еңбек салалары мен нақты салада басқару спецификасын бөліп көрсетуге қатысты қалыптасуы тиіс басқару дағдылары мен білімін қолдану қабілеті.

Top